Heimstaden Bostad AB mot Finansavisen

PFU-sak 100/23


SAMMENDRAG:

Finansavisen publiserte 28. april 2023 en nyhetsartikkel med tittelen:

«En tredjedel av aksjeverdiene skrelt bort»

I ingressen stod det:

«NÆRINGSEIENDOM: Fra nyttår til 31. mars forsvant tredel av verdien pr. aksje i Heimstaden Bostad. Når alle finanskostnader og utbytte på preferanseaksjer er betalt, er det null igjen.»

På avisens forside var det bilde av Ivar Tollefsen, med tittelen:

«Ivar Tollefsen 13.3 mrd. i minus:
1/3 av verdiene tapt på 3 mnd.»

 

KLAGEN:

Klager er Heimstaden Bostad AB, som mener Finansavisens artikkel er i strid med følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

4.1 – om saklighet og omtanke
4.4 – om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder
4.13 – om å rette feilaktige opplysninger så fort som mulig

Klager mener det er feil at en tredjedel av egenkapitalen i selskapet var tapt i første kvartal 2023. Det riktige er at egenkapitalen falt med 8,7 prosent i verdi i løpet av årets tre første måneder, anfører klager.

Klager viser til sammensetningen av Heimstaden Bostads egenkapital:
«Selskapet deler aksjonærenes egenkapital i to aksjeklasser; stamaksjer og B-aksjer (tidligere omtalt som Preferanse B-aksjer). I tillegg har selskapets hovedaksjonær rettigheter knyttet til utbytte og kontroll gjennom å eie Preferanse A og C-aksjer, samt at eksterne investorer har investert i hybridkapital og eierandeler i datterselskaper som også inngår i selskapets egenkapital. Denne saken dreier seg om Stam- og B-aksjene som omtales videre under.

Cirka 30% av aksjonærenes egenkapital består av stamaksjer og cirka 70% av B-aksjer, hvor alle aksjonærer må eie begge aksjeklasser. Verdien av B-aksjene får løpende avkastning (normalt 3-5% pr år), mens endring i verdi skjer på stamaksjene. Selskapet rapporterer verdiutvikling på de ulike aksjeklassene i kvartalsrapportene. I perioder med overskudd eller underskudd endres ikke verdien på B-aksjene (kun påløpt, ikke utbetalt utbytte), mens stamaksjenes verdi alene tar opp verdiendringen på hele egenkapitalen.

Siden alle aksjonærer eier en avtalt kombinasjon av begge aksjeklasser, og det er dette som er egenkapitalen må man se på utviklingen i verdien av stamaksjene og B-aksjene samlet når man analyserer eiernes avkastning (og egenkapitalens verdiendring) over en gitt periode. Det er 100 % feil å fremstille verdiutviklingen i én aksjeklasse som representativt for verdiutviklingen til egenkapitalen til aksjonærene. Dette ble Finansavisen gjort oppmerksom på i våre svar til deres spørsmål (…)»

Klager konkluderer:
«Til tross for dette slår Finansavisen fast uten forbehold i sin tittel at ‘En tredjedel av aksjeverdiene er skrelt bort’.

Når Finansavisen feilaktig slår opp at verdien av vår egenkapital er svekket vesentlig mer enn hva som er faktisk tilfelle har det negativ innvirkning på finansmarkedets tillit til Heimstaden Bostad.

Finansavisen bryter med prinsippet om saklighet i VVP 4.1. Avisen bryter også med VVP 4.4 om å sørge for at overskrifter ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

I etterkant av publiseringen tok Heimstaden Bostad kontakt med Finansavisen med krav om å rette og beklage feilen. Vi gjentok vårt hovedpoeng om den negative avkastningen på egenkapitalen i første kvartal var 8,7 prosent, ikke godt over 30 prosent (…). Vår forespørsel ble raskt avvist av Finansavisen-redaktør Steinar Grini, som hverken åpnet for ytterligere dialog eller ønske om å se vår side av saken.

Ved ikke å rette opp i og eventuelt beklage de feilaktige opplysningene, mener Heimstaden Bostad at Finansavisen bryter VVP 4.13.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

 

TILSVARSRUNDEN:

Finansavisen avviser brudd på god presseskikk, og viser til at den påklagede artikkelen tar utgangspunkt i Heimstaden Bostads tabell i egen kvartalsrapport:
«Her kommer det tydelig frem at verdiene bak hver ordinære aksje (NAV – net asset value) har falt med en tredel fra 4.155 til 2.824 svenske kroner i løpet av første kvartal. NAV pr. aksje er måltallet alle eiendomsselskaper bruker for verdien bak hver ordinære aksje, og er utstrakt bruk som det aller viktigste måltallet for investorer som eier aksjer i eiendomsselskaper. Dette er årsaken til at det er oppgitt i Heimstadens og andre eiendomsselskapers årsrapport, og dette er årsaken til at Finansavisen fokuserer på tallet.

Hva som måtte være egenkapitalen i Heimstaden Bostad hvis man inkluderer ulike arter av hybridkapital er helt irrelevant i denne sammenhengen. Finansavisen omtaler det viktigste tallet i eiendomsbransjen, NAV pr. ordinære aksje. Tallet er oppgitt av klager selv, og følgelig må klager akseptere at tallet blir brukt i media.

Det er korrekt at Heimstaden Bostad tok kontakt med Finansavisen om tittelen på forsiden på nett og papir. Klager anførte at egenkapitalen i Heimstaden burde inkludere diverse former for hybridkapital. Det må han gjerne mene, men Finansavisens tittel handlet om NAV pr. ordinære aksje. Derfor tillot vi oss å påpeke misforståelsen overfor klager i det vi svarte at det var NAV pr. ordinære aksje vi omtalte.

Hvis klager hadde innvendinger mot vårt svar burde han da ha respondert på dette. Det gjorde han ikke, men valgte i stedet å unnlate å svare, men sende klage til PFU i stedet.

Finansavisen har selvfølgelig den fulle rett til å omtale den NAV pr. ordinære aksje som klager selv oppgir i sin årsrapport. Klager har også kommet særdeles godt til orde i artikkelen knyttet til omfanget av egenkapitalen i selskapet. Dette kan selvfølgelig ikke forhindre Finansavisen i å gjengi NAV-tallet alle i eiendomsbransjen er opptatt av», skriver avisen.

 

Klager fremholder at deres klage inneholdt alle relevante fakta, men presiserer:
«NAV pr ordinær aksje (common share) er ikke selskapets NAV, det er kun NAV for en av mange aksjeklasser.
NAV pr ordinær aksje benyttes aldri når man omtaler et selskaps egenkapital.
NAV for selskapet som helhet benyttes en del, men som oftest refererer man til Egenkapital (equity). Som er det ordet Finansavisen selv benytter på sin forside.
Egenkapitalen (equity) som presenteres i innlimt tabell under er ren egenkapital og eies av selskapets aksjonærer. Den inneholder ikke hybridkapital eller annen kapital fra eksterne investorer slik Finansavisen skriver (som en forklaring på sin tolking).
(…)
Ingen analyser/presentasjoner av selskapet bruker Egenkapital (equity) kun til den ene aksjeklassen. Finansavisen er den eneste.

Alt dette visste Finansavisen– uansett hvordan man vrir og vender på dette, er det 164 393 MSEK i ordinær egenkapital etter et verdifall på 9,1%.»

 

Finansavisen skriver i sin sluttreplikk:
«Man bør kunne lese hva som står i en avisartikkel, og særlig det som står med store bokstaver på forsiden. Heimstaden Bostad skriver i sin sluttreplikk at Finansavisen har skrevet «1/3 del av egenkapitalen er tapt» gjengitt mellom hermetegn, som om dette er noe avisen har skrevet. Det som står på forsiden er «1/3 av verdiene tapt på 3 mnd.». Verdiene det siktes til er NAV pr. ordinære aksje, som Heimstaden Bostad selv har satt opp i en egen tabell i sin resultatrapport.

Hele sluttreplikken fra Heimstaden Bostad, og klage, er følgelig bare å se bort fra, da Heimstaden Bostad har lest helt feil, og følgelig klager på noe Finansavisen ikke har skrevet. Vi viser igjen til Heimstaden Bostads tabell «NAV per ordinary share» (nedenfor) som i fet skrift på nederste linje konkluderer med at NAV per ordinary share, er ned fra 4.155 svenske kroner til 2.824 svenske kroner, altså 32,04 prosent.

Hvis PFU mot formodning skulle være interessert i en diskusjon om egenkapitalen i ulike aksjeklasser vil Finansavisen mer enn gjerne være med på en diskusjon om det. Vi ser imidlertid ikke at det har noe med denne PFU-klagen å gjøre. Gi i motsatt fall beskjed.»

 

Finansavisen fikk kritikk,
men brøt ikke god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Finansavisen måtte kunne vinkle en nyhetsartikkel om Heimstaden Bostad AB på de tallene i selskapets kvartalsrapport som avisen mente var mest relevante. Utvalget var likevel kritisk til at tittelen kunne leses som at selskapets totalverdi har falt med en tredjedel, uten at dette var konkludert i artikkelen.

 

Finansavisen publiserte en nyhetsartikkel om Heimstaden Bostad AB, der det i tittelen het at en tredjedel av aksjeverdiene var tapt på tre måneder.

Klager:
Heimstaden Bostad mente det ikke var dekning for Finansavisens tittel, som etter klagers mening slo fast at en tredjedel av egenkapitalen i selskapet var tapt i første kvartal 2023. Det riktige er at egenkapitalen falt med 8,7 prosent i verdi i løpet av årets tre første måneder, anførte klager.

Klager viste til at selskapet deler aksjonærenes egenkapital i to aksjeklasser; stamaksjer og B-aksjer. Alle aksjonærer eier en avtalt kombinasjon av begge aksjeklasser. Det er dette som utgjør egenkapitalen, og må man se på utviklingen i verdien av stamaksjene og B-aksjene samlet når man analyserer eiernes avkastning og egenkapitalens verdiendring over en gitt periode, anførte klager. Det er derfor helt feil å fremstille verdiutviklingen i én aksjeklasse som representativt for verdiutviklingen til egenkapitalen til aksjonærene.

Mediet:
Finansavisen viste til at den påklagede artikkelen tok utgangspunkt i selskapets tabell i egen kvartalsrapport. Her kommer det tydelig frem at verdien bak hver ordinære aksje hadde falt med en tredjedel i løpet av første kvartal. Redaksjonen har ikke, som klager hevder, skrevet at en tredjedel av egenkapitalen er tapt, anførte avisen.

Redaksjonen påpekte at verdien bak hver ordinære aksje er det aller viktigste måltallet for investorer som eier aksjer i eiendomsselskaper, og årsaken til at Finansavisen fokuserte på dette. Hva som måtte være egenkapitalen i Heimstaden Bostad hvis man inkluderer ulike arter av hybridkapital, er helt irrelevant i denne sammenhengen. Tallet er oppgitt av klager selv, og følgelig må klager akseptere at tallet blir brukt i media, anførte avisen.

 

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at Finansavisen var i sin fulle rett til å vinkle den påklagede artikkelen på tallene som avisen mente var mest relevante. Utvalget kan ikke se at dette var i strid med kravene til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.1.

PFU registrerer at klagen ikke retter seg mot innholdet i artikkelen, men mot tittelen på artikkelen og forsiden. VVP 4.4 pålegger mediene å sørge for at overskrifter ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Samtidig skal mediene ha rom for å vinkle og spisse journalistikken.

Forstår klager
Utvalget har ikke grunnlag for å ta stilling til hvilke tall som gir det beste bildet av Heimstadens verdiutvikling. PFU har likevel forståelse for at klager reagerer, med utgangspunkt i at selskapets samlede egenkapital ifølge klager har falt vesentlig mindre enn det tittelen indikerer.

Kritikk
PFU minner om at spissing av journalistikken ikke må skje på bekostning av etterretteligheten. I dette tilfellet er utvalget kritisk til at tittelen kan leses som at selskapets totalverdi har falt med en tredjedel, uten at dette var konkludert i artikkelen. Samtidig er det en realitet at kvartalsrapporten også beskriver et fall i aksjeverdiene på en tredjedel for én av aksjeklassene. Selskapets «egenkapital» er heller ikke omtalt i overskrifter og ingress. Formuleringene avisen brukte var «aksjeverdiene» og «verdiene».

I artikkelen kommer klager dessuten godt til orde med sin vurdering av kvartalstallene, og hvorfor selskapet legger vekt på utviklingen for egenkapitalen og ikke utviklingen i én av aksjeklassene, som Finansavisen mener er det viktigste måltallet for investorer.

Etter en samlet vurdering konkluderer utvalget derfor med at tittelen ikke er i strid med VVP 4.4.

 

Finansavisen har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 30. august 2023

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Melissa Lesamana

 

Dissens:
Mindretallet stiller seg bak uttalelsens kritiske merknader. Men det konkluderer med at Finansavisen ikke har dekning i stoffet for oppslaget på forsiden hvor det står at “1/3 av verdiene tapt på 3 mnd”. Derfor mener mindretallet at det er brudd på VVP 4,4.

Finansavisen har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 30. august 2023

Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys