NN mot Åndalsnes Avis

PFU-sak 100/19


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Åndalsnes Avis publisert på nett og papir. I artikkelen uttrykte en navngitt og avbildet minstepensjonist at den økte eiendomsskatten var en økonomisk belastning. I forsidehenvisningen til papirpubliseringen var tittelen «– Lever på billigmat». Tittelen til selve artikkelen var «– Jeg har ikke råd til ordentlig mat».

Klager er minstepensjonisten som anfører at artikkelen er blitt en stor belasting fordi hun ble fremstilt som fattigere enn hun er. Hun er spesielt kritisk til tittelbruken, da hun selv mener å ha et normalt kosthold. Videre argumenterer klager for at journalisten insisterte på å gjennomføre intervjuet til tross for klager ga uttrykk for at hun helst ville slippe, ettersom hun hadde helseproblemer og følte seg ustelt. Endelig viser klager til at hun verken fikk se gjennom tekst eller bilder før publisering, og hun anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, 3.3, 3.7, 3.9, 4.1 og 4.4.

Åndalsnes Avis erkjenner at tittelen til selve artikkelen var upresis og uheldig. Etter avtale med klager publiserte derfor redaksjonen en beklagelse på nett og papir noen dager etter de påklagede publiseringene. Nettartikkelens tittel ble også endret. Redaksjonen kan ikke se at artikkelen inneholdt andre feil. Videre avviser redaksjonen på det sterkeste at premissene ikke ble gjort klare overfor klager, og at journalisten trengte seg på. Det påpekes at det ikke ble inngått noen avtale om sitatsjekk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at partene gir til dels motstridende beskrivelser av kommunikasjon dem imellom forut for og under intervjuet. Ettersom det står ord mot ord er det vanskelig for utvalget å ta stilling til hvem som har rett. Utvalget vil imidlertid minne om at det alltid er journalistens ansvar å gjøre premissene klare i en intervjusituasjon, jf. VVP 3.3. Hvis en helt uerfaren kilde blir svært overrasket over hvordan egne uttalelser gjengis og fremstår i publisert form, kan det være et tegn på at redaksjonen burde ha gjort mer for å forsikre seg om at kilden hadde rammene og premissene for intervjuet klart for seg.

I klagen beskriver klager selv hva hun sa under intervjuet om egne mat- og handlevaner. Disse forholdene ble omtalt i brødteksten til den påklagede artikkelen. Så langt utvalget kan se, samsvarer fremstillingen i brødteksten med klagers egne opplysninger til PFU, jf VVP 3.2 om faktakontroll og 3.7 om å gjengi presist.

Videre merker PFU seg at partene er enige om at artikkelens tittel var upresis og uheldig. Utvalget mener derfor det er positivt at redaksjonen endret tittelen på nett, publiserte en beklagelse og gikk i dialog med klager. Samlet sett anser likevel ikke utvalget at tiltakene i etterkant fullt ut kompenserer for overtrampet. Den opprinnelige overskriften hadde ikke dekning i stoffet, jf. VVP 4.4, og den gjenga ikke klager presist, jf. VVP 3.7. Sitatet i forsideoppslaget fremsto også som en spisset versjon av det klager sa i brødteksten, og utvalget har respekt for at klager opplevde også denne fremstillingen som krenkende.

Klager er en uerfaren kilde, og hun ble løftet frem på forsiden samt navngitt og avbildet i forbindelse med omtale av ømtålige forhold. Slik utvalget ser det, viste avisen, gjennom sin tittelbruk og presentasjon, for lite omtanke for klager, jf. VVP 4.1. Etter utvalgets syn burde redaksjonen ha forutsett at fremstillingen kunne oppleves belastende, og derfor ha gjort mer for å forsikre seg om at begge tittelsitatene var korrekt gjengitt og representative for hva klager faktisk mente.

Åndalsnes Avis har brutt god presseskikk på punkt 4.1 og 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. august 2019

Anne Weider Aasen,
Nina Hernæs, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg
Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim