Odd Kalsnes mot Tidens Krav

PFU-sak 099/08


SAMMENDRAG:

Tidens Krav (TK) brakte lørdag 12. april 2008 følgende leserinnlegg:

«Målebrev er 0 verdt!

Nordmøre tingrett har avsagt en dom som sier at naboen kan ta hevd på en del av din eiendom, hvis denne naboen ”trodde” at noe av din eiendom tilhørte naboens eiendom når denne ble kjøpt! Dette betyr blant annet at målebrev fra år 1950 ikke er verd noen ting. Herved advares tomteeiere! Pass på når nabotomta/- eiendommen blir solgt, kontroller hvor kjøper tror tomtegrensa går.

De fleste vil ikke tro at dette er mulig, men det er det! Ikke nok med at du kan tape areal, men det vil kunne koste deg dyrt også. I saken hvor dom er avsagt, taper ikke innehaver av en eiendom på ca 650 kvm bare de 45 kvm som ble tatt på hevd, men å tape dette arealet koster i tillegg over 100 000 kroner. Jeg har vært naiv nok til å tro at når du avsto areal til andre, kunne du kreve oppgjør/erstatning for dette arealet. I denne saken er det snudd helt på hodet. Er det slik rettsstaten Norge skal være? Dette kan umulig være rettferdig! Dessverre ble anken til Lagmannsretten forkastet. Domsslutningen fra konstituert tingrettsdommer er derved rettskraftig.

På toppen av det hele risikerer man å sitte igjen med naboer som hoverer mot de som trodde et målebrev beskriver størrelsen på en tomt, og ikke minst hvor tomtegrensa går. De som da har tilhøvet (tilrøvet; sekr. anm.) seg større areal enn de kjøpte, kan heise det norske og eventuelt sitt hjemlands flagg flere døgn i strekk fra sin veranda. Videre kan man regne med at de annonserer på første side i lokalavisa med takk til sin advokat for all støtte og hjelp i sakens anledning. (Er det ikke det advokater tar seg godt betalt for da?) Deretter kan de leve lykkelig i sitt nye hjemland med irriterte og langt fra blide naboer rundt seg.
J.G.F.»

Tirsdag 4. mars, altså vel en uke før publiseringen av innlegget over, brakte Tidens Krav en annonse over to spalter nederst på første side:

«Vi vil sende en stor
takk til vår dyktige
advokat
MAGNHILD
MERINGEN

Takker for meget godt
arbeid, engasjement
og støtte.

(NN og XX) med sine fem barn.»

Annonsen inneholdt også et portrettbilde av advokaten.

Fredag 18. april brakte avisen følgende beklagelse:

«TK BEKLAGER

I et leserinnlegg publisert 12. april under tittelen ”Målebrever er 0 verd” var følgende formulering benyttet: ”sitt hjemlands flagg”. Denne formuleringen bidrar ikke til å opplyse saken og er saken uvedkommende. Vi beklager derfor at formuleringen kom på trykk. Tore Dyrnes sjefredaktør.»

Tidens Krav brakte for øvrig lørdag 1. mars en helsides reportasje om NN og XX under tittelen «Polske helsearbeidere valgte Nordmøre». Reportasjen hadde slik ingress:

«Det er sju år siden ekteparet (NN og XX) ankom Kvernberget flyplass fra (hjemland) med fire barn og 200 kilo bagasje. Barnelegen og fysioterapeuten har tenkt å bli på Nordmøre.»

Reportasjen inneholdt to fotos av ekteparet.

KLAGEN:

Klagerne er ekteparet NN og XX, og klagen gjelder leserbrevet som er gjengitt i sin helhet over. Klagerne er av utenlandsk opprinnelse, men har bodd på Nordmøre i sju år. I klagebrevet forteller de om rettssaken som også leserbrevet omhandler. Videre i klagen:

«Så kom dette anonyme avisinnlegget. (…) Den anonyme skribenten nevner oss riktignok ikke med navn, men vi er utlendinger. Alle i mitt (NNs; sekr. anm.) nabolag kjenner til denne tvisten og hvem vi er. Dette er nærmiljøet for oss og våre barn for mange år fremover. Det er tross alt det som teller. Dessuten kjenner min arbeidsplass saken. Det føles temmelig drøyt å bli anonymt fremstilt i byens og distriktets lokalavis som en ”hoverende” utlending som urettmessig har ”tilrøvet” seg tomtearealer uten at redaktøren undersøkte hva retten har uttalt. Vi har, som nevnt tidligere, takket vår advokat på første side i avisen med fullt navn den 4. mars. Bare noen dager forut har avisa publisert en reportasje om oss som utenlandske helsearbeidere. Vi mener derfor at den anonyme skribenten påpeker, at vi takket advokat på første side i avisen, identifiserte oss veldig enkelt foran distriktets innbyggere.»

Klagerne mener avisen i det minste burde ha «nøytralisert» litt av det den anonyme innsenderen kom med.

TILSVARSRUNDEN:

Tidens Krav avviser klagen og anfører: «I denne saken er det klagerne selv som har det største ansvaret for en eventuell identifisering. De valgte selv å gå til det noe uvanlige skritt å takke sin advokat i form av en annonse publisert på første side i Tidens Krav 4. mars 2008. (…) Vi vil også poengtere at leserinnlegget som er årsaken til klagen, ikke inneholdt identifiserende opplysninger som for eksempel navn eller kommune. (Kommunen) er en av 11 kommuner som Tidens Krav dekker.

Etter vår vurdering inneholdt heller ikke leserinnlegget beskyldninger og karakteristikker som rammes av bestemmelsene i Vær Varsom-plakaten. Innholdet er godt innenfor de rammer som ytringsfriheten setter. Sett i sammenheng med at de selv valgte å gå ut med navn, kan vi ikke se at Tidens Krav har brutt Vær Varsom-plakaten i denne saken.»

Klagerne mener Tidens Kravs redaktør overser at innlegget var anonymt og mener dette hindrer dem i å ta til motmæle på en for dem tilfredsstillende måte. Med hensyn til avisens påpekning av at det er klagerne som har det største ansvaret for identifiseringen, heter det i tilsvaret:

«Vi kunne ikke ane at det i ettertid (etter annonsen; sekr. anm.) ville komme et innlegg med anonymt personangrep og med henvisning til annonsen. At annonsen var uvanlig, slik sjefredaktøren peker på, skjønner vi nå.» Klagerne viser her til sin bakgrunn, og åpner for at avisen kan beklage at annonsen ble tatt inn.

Tidens Krav har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagerne, et ektepar av utenlandsk opprinnelse, bosatt på Nordmøre, mener Tidens Krav brøt god presseskikk da avisen tok inn et leserinnlegg med kritikk av en tingrettsdom som ga ekteparet medhold. Det anonyme innlegget inneholdt også anonymisert kritikk av ekteparet, og de mener seg identifisert, fordi de selv hadde rykket inn en annonse noen uker tidligere med takk til sin advokat for arbeidet med rettssaken.

Tidens Krav avviser klagen og anfører at klagerne selv har eksponert seg gjennom annonsen. Avisen mener kritikken som ble framført i leserinnlegget må kunne aksepteres innenfor presseetikkens og ytringsfrihetens rammer.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere prinsipielt uttalt at leserinnlegg som inneholder alvorlig personangrep, ikke bør framsettes anonymt. På generelt grunnlag vises det i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det blant annet manes til å vise respekt for menneskers egenart og identitet. Begrunnelsen for utvalgets prinsipielle holdning er at anonyme personangrep ikke gir den angrepne reell mulighet til å forsvare seg fordi angriperen forblir ukjent.

I det påklagede tilfellet blir spørsmålet om leserinnlegget klagerne reagerer på har et innhold som kan karakteriseres som alvorlig personangrep. Slik utvalget ser det, har klagerne selv eksponert seg i betydelig grad ved annonsering av sin takk til advokaten på Tidens Kravs førsteside. Det kan ikke være tvil om at denne annonseringen kunne oppfattes provoserende av den tapende part i saken som lå til grunn for den rettskraftige tingsrettsdommen. Selv om avisen med fordel kunne ha dempet noen formuleringer i innlegget, mener utvalget at innlegget ligger innenfor det presseetisk akseptable, tidligere publisering tatt i betraktning. Utvalget vil i tillegg vektlegge at klagerne ikke var navngitt, selv om de utvilsomt var identifiserbare for en betydelig krets.

Tidens Krav har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. juni 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller