Halden kommunale pensjonskasse v. adm. leder Eivind Hansen mot NRK

PFU-sak 097/09


SAMMENDRAG:

NRK Østfold publiserte torsdag 19. mars 2009 på sine nettsider en nyhetsartikkel om Halden kommunale pensjonskasses eiendommer og behovet for vedlikehold, som en takstmann har regnet ut vil koste rundt 16 millioner kroner. I artikkelen som hadde tittelen «Vedlikeholdsbombe i millionklassen», ble pensjonskassens administrative leder, Eivind Hansen, intervjuet. Hansen ble sitert på blant annet:

«– Det er klart at med en så stor og gammel bygningsmasse, er det akutt å sørge for at den ikke forfaller[.]»

Videre ble også Hansens kommentar til et brev som var sendt til kommunen i sakens anledning, gjengitt:

«– Jeg går ut fra at rådmannen involverer kommunens eiendomsavdeling i dette, og forventer å få et svar fra dem, sier Hansen til NRK.»

Mot slutten av brødteksten, under siste mellomtittel, «Tapte penger på aksjespekulasjon», ble pensjonskassen økonomi berørt:

«De mange eiendommene Halden kommunale pensjonskasse sitter med har havnet inn i kassen som verdier i stedet for kontanter. I 1999 tapte Halden kommunale pensjonskasse nær 60 millioner kroner, og pengemangelen var akutt. Økokrim tok ut tiltale mot fondsforvalter, som senere ble frikjent i to

rettsinstanser. Styret i Halden pensjonskasse derimot, ble i tingretten dømt til å betale 200 tusen kroner i bot for uforsvarlig kapitalforvaltning. Etter fjoråret gikk Halden kommunale pensjonskasse på en ny smell, og tapte 25 millioner kroner i aksjemarkedet i 2008.»

KLAGEN:

Klager er Halden kommunale pensjonskasse ved administrativ leder, som mener NRK Østfold har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 (kontroll av opplysninger), 3.3 (premiss), 3.7 (sitering) og 4.1 (saklighet og omtanke).

Klageren anfører: «Undertegnede, som administrativ leder i Halden kommunale pensjonskasse, er ikke korrekt sitert, ei heller kommer meningsinnholdet fram i artikkelen. Artikkelen tegner et bilde av en pensjonsordning med økonomiske problemer, noe som er langt fra korrekt. Journalistens kobling av dagens situasjon, som skyldes markedsforhold, til en krise internt i Halden kommunale pensjonskasse i 1999, er direkte usaklig.»

Med hensyn til det anførte bruddet på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, utdyper klageren at dette knytter seg omtalen av «at pensjonskassen har tapt på investeringer i aksjer i 2008». Klageren forklarer: «Alle pensjonsordninger finansieres av investeringsaktivitet. Dette enten ordningen er organisert i et livselskap eller en pensjonskasse. (…) [A]vkastningen på Halden kommunale pensjonskasses kapitalforvaltning i 2008 er på hele 6,7 %. Gjennomsnittet av offentlige pensjonskasser er tap på – 6,2 % (…) Ut fra det som kommer fram i artikkelen på NRK Østfold sine nettsider forledes leserne til å tro at Halden kommunale pensjonskasse har et tap på investeringer i aksjer i 2008 og at pensjonskassen derfor har gått med underskudd. Dette er grovt feil (…) I tilegg knytter journalisten det udramatiske urealiserte tapet knyttet til aksjer i 2008 til pensjonskassens dramatiske historie i 1999. (…) Bruken av begrepet ”en ny smell” antyder at det urealiserte tapet i 2008 skyldes samme klanderverdige forhold som i 1999. Dette er etter vårt syn injurierende og i hvert fall i strid med pressens eget krav om å være sannferdig[.]»

Hva angår premissene for intervjuet, påpeker klageren at journalisten som tok kontakt henviste til et oppslag i Halden Dagblad (vedlagt), men at tapet knyttet til investeringer i aksjefond ikke ble tatt opp «i det hele tatt», og at det derfor «ikke [ble] anledning til å komme med utdypende og klargjørende presiseringer». Klageren antar at NRK Østfolds journalist har basert seg på en artikkel i Halden Arbeiderblad (vedlagt), som omtaler det urealiserte tapet, og innvender: «[I] motsetning til i NRK Østfolds dekning av saken er bakgrunnen beskrevet og tydeliggjort av journalisten i Halden Arbeiderblad.»

Klageren reagerer også på NRK Østfolds presentasjon av behovet for vedlikehold som en «vedlikeholdsbombe», ettersom klageren skal ha uttalt at «det ikke var snakk om uvanlig stort vedlikeholdsbehov», noe klageren mener journalisten også kunne fått bekreftet om han hadde kontaktet takstmannen.

Når det gjelder gjengivelsen av klagerens uttalelser angående vedlikeholdsbehovet, innvender han at begrepet «akutt» ikke ble brukt, og at meningsinnholdet var som følger:
– Gamle bygninger trenger vedlikehold
– Det er ikke et unormalt stort behov for vedlikehold knyttet til denne bygningsmassen alderen tatt i betraktning
– Noe ev vedlikeholdet må utføres på kort sikt

Slik klageren ser det, er også meningsinnholdet i hans utsagn i tilknytning til brevet som var sendt kommunen feilaktig: «I artikkelen framstår det som om pensjonskassen er utålmodig etter svar i saken (…) Det korrekte er at pensjonskassen ikke opplever at kommunen bruker unødvendig lang tid på å besvare henvendelsen. Begrepet ”forventer” ble ikke brukt.»

Avslutningsvis bemerker klageren at «det mest graverende [ved den påklagede artikkelen] er at den formidlet er inntrykk av pensjonskassen som overhode ikke er korrekt».

Sekretariatet ba NRK Østfold om en kortfattet redegjørelse for deres oppfatning av saken før klagegrunnlaget ble realitetsvurdert.

NRK Østfold anfører i sitt svar til sekretariatet: «NRK Østfold har en svært lav terskel for å komme eventuelle klager i møte. Vi innrømmer og retter gjerne feil vi begår, og har som grunnfilosofi at vi skal være løsningsorienterte. En slik praksis forutsetter imidlertid at redaksjonen blir gjort oppmerksom på at eventuelle klagere mener at vi har begått feil. [Reds. understreking, sekr. anm.] (…) [A]t klager hopper over det helt naturlige første leddet i klageprosessen gjør at det også blir vanskeligere å finne gode løsninger så raskt som mulig etter at saken er publisert.»

NRK Østfold fremholder også sin rett til å utøve kritisk journalistikk og henviser i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens første kapittel om pressens samfunnsrolle.

Slik NRK Østfold ser det, ligger ansvaret for «å initiere kontakt» i denne saken hos klageren, og redaksjonen anmoder derfor «PFU å avvise en realitetsbehandling av saken, og instruere HKP til å ta direkte kontakt med undertegnende [NRK Østfolds distriktsredaktør, sekr. anm.], slik at vi kan se om det er mulig å få til en felles forståelse av sakens innhold og presentasjon».

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene var flere ganger i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem. (Korrespondanse mellom partene er vedlagt, sekr. anm.) Sekretariatet besluttet deretter å igangsette vanlig tilsvarsrunde.

TILSVARSRUNDEN:

NRK Østfold bestrider klagen, og opplyser at den påklagede nettartikkelen bygger på «dokumentkilder, samt et intervju med administrativ leder i Halden kommunale pensjonskasse».

Videre forklarer redaksjonen: «Fakta om de aktuelle eiendommenes beskaffenhet hadde vi for hånden i konsulentrapporten HKP hadde bestilt av sivilingeniør O.Ø. Moen (vedlegg 2) (…) I denne svært omfattende rapporten beskrives forhold som tydelig forteller om bygninger i teknisk forfall.(…) I sitt brev av 18. [f]ebruar d.å. til rådmannen i Halden kommune (vedlegg 4) peker administrativ leder i HKP Eivind Hansen da også på at styret i HKP har fattet vedtak om den ovennevnte analysen av bygningsmassen, og han beskriver blant annet hvilke tiltaksgrupper det er snakk om og nevner ”gjennomføres straks”, bør gjennomføres innen fem år og ti år osv.”»

Hva angår omtalen av pensjonskassens tap, anfører NRK Østfold at fakta er hentet fra artikkelen i Halden Arbeiderblad, der Hansen blant annet uttaler: «– Vi reduserte vår portefølje til ca 55 millioner kroner. Nå er disse aksjene verdt 30 millioner kroner. Vi må bokføre et tap på ca 25 millioner kroner.» NRK Østfold påpeker i denne sammenheng: «I vår artikkel har vi ikke skrevet hvordan tapet har framkommet, men vi er ikke kjent med at det foreligger noen faktiske feil. At HKP ønsker at vi setter det inn i en større sammenheng er en annen sak.»

Slik NRK Østfold ser det, forledes ikke leserne til å tro at pensjonskassen har gått med underskudd, slik klageren hevder, ettersom det fremgår av artikkelen at «pensjonskassen sitter på eiendommer verdt 200 millioner kroner», og artikkelen heller ikke omtaler pensjonskassen regnskapstall. Redaksjonen innvender: «Å omtale et tap på aksjer i et pensjonsselskap (…) er ikke det samme som å si at kassen har gått med underskudd.»

Videre mener NRK Østfold «det er relevant å nevne saken fra 1999, hvor HKP tapte 60 millioner kroner, fordi det var etter den hendelsen at Halden kommunale pensjonskasse ervervet de omtalte bygningene». Dessuten anfører redaksjonen at det å ha en slik forhistorie, også gjør at pressen bør være ekstra på vakt «overfor hvordan HKP forvalter sine verdier».

Med hensyn til gjengivelsen av klagerens uttalelser, opplyser NRK Østfold at deres journalist skal ha stilt klageren «noen få spørsmål med utgangspunkt i Halden Dagblads artikkel, HKPs egen oppstilling av hvor raskt tiltak må settes inn i forhold til bygningsmassen (…) og hans eget brev til rådmannen». Slik redaksjonen ser det, står det «ord mot ord om sitatene er riktige», og redaksjonen uttrykker også stor forbauselse over at klageren ikke tok kontakt for å diskutere retting, «dersom det var presserende for ham å rette opp feilene». Etter redaksjonens mening er det for øvrig «uproblematisk» å benytte synonymer, og NRK Østfold kan heller ikke se at meningsinnholdet er endret.

Klageren mener det foreligger «en faktisk uenighet» mellom partene, og det er denne uenigheten klageren ønsker belyst: «Halden kommunale pensjonskasse hevder at NRK Østfold har gitt leserne et inntrykk av at kassen forvaltes på en faglig uforsvarlig måte gjennom å bruke formuleringen ”Etter fjoråret gikk Halden kommunale pensjonskasse på en ny smell og tapte 25 millioner kroner i aksjemarkedet…”. Inntrykket av faglig uforsvarlig kapitalforvaltning skapes ved at journalisten knytter sitatet direkte til tap kassen hadde i 1999 og som skyldes faglig uforsvarlig kapitalforvaltning. NRK Østfold hevder på sin side at det er relevant å knytte de tap pensjonskassen led i 2008 til de tapene som oppsto i 1999. Dermed er vi uenige i sak[.]»

Videre fastholder klageren at NRK Østfold har «forledet leserne», og begrunner sitt syn ved å vise til henvendelser og kommentarer klageren har mottatt: «[A]lle har vært av den oppfatning at nå er tilstanden i Halden kommunale pensjonskasse like faglig uforsvarlig som i 1999.»

Klageren anfører også: «Som administrativ leder må jeg reagere når organisasjonen på et feilaktig grunnlag henges ut som faglig inkompetent, på linje med den faglige inkompetansen som førte til at Halden kommunale pensjonskasse ble vanskjøtt i 1999. (…) Undertegnede er oppriktig interessert i å få en avklaring på om det er i tråd med pressens etiske normer å framstille oss slik.»

NRK Østfold anfører i en svært kort siste kommentar: «NRK vil understreke at vi ikke på noe tidspunkt har fastslått at Halden kommunale pensjonskasse og/eller administrativ leder Eivind Hansen er ”faglig inkompetent”, slik det fremgår flere ganger i kommentarene fra HKP av 18. dm.. Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel på NRK Østfolds nettsider, der behovet for vedlikehold av Halden kommunale pensjonskasses bygningsmasse og pensjonskassens økonomi ble omtalt.

Klager er Halden kommunale pensjonskasse ved administrativ leder, som mener NRK Østfold feilaktig fremstiller det som om pensjonskassen har økonomiske problemer, og at vedlikeholdsbehovet er «uvanlig stort». Når det gjelder de økonomiske forholdene, reageres det spesielt på at dagens situasjon, som skyldes markedsforhold, kobles til en intern krise i 1999, en sammenligning klageren finner «direkte usaklig». I tillegg innvender han at det omtalte aksjetapet ikke ble nevnt i samtalen med journalisten, og at han dermed heller ikke fikk anledning til å kommentere dette. Slik klageren ser det, er også meningsinnholdet i de gjengitte uttalelsene uriktig.

NRK Østfold avviser klagen og opplyser at artikkelen er basert på flere dokumentkilder, deriblant en rapport om bygningenes beskaffenhet, samt intervju med klageren. Slik NRK Østfold ser det, foreligger det ingen faktiske feil i det publiserte materialet, selv om klageren kunne tenke seg at det omtalte ble satt i en større kontekst. Når det gjelder sitatene, reagerer redaksjonen på at klageren ikke tok kontakt for å diskutere rettelser før det ble sendt en klage til PFU. For øvrig anfører NRK Østfold at det må være «uproblematisk» å bruke synonymer, og redaksjonen kan heller ikke se at meningsinnholdet er endret.

Pressens Faglige Utvalg noterer seg at den påklagede artikkelen i tittel, ingress og bilder vinkler på behovet for vedlikehold av Halden kommunale pensjonskasses bygninger, og at det kun er i brødtekstens siste avsnitt pensjonskassens tap i henholdsvis 1999 og 2008 omtales.

Som klageren har også utvalget vanskeligheter med å se den åpenbare sammenhengen mellom omtalen av tapet i 1999 og i 2008. Etter utvalgets mening kunne NRK Østfold med fordel ha sagt noe mer om bakgrunnen for tapene, og også klargjort forskjellen mellom de to årene. Utvalget kan likevel ikke se hvordan manglende klargjøring av og sammenheng i det omtalte temaet her skal kunne innebære et presseetisk brudd.

Utvalget registrerer også at tittelen i den påklagede artikkelen er spisset. Dessuten kan bruken av ordet «akutt» i omtalen av vedlikeholdet som «bør gjennomføres straks», oppfattes som en spissing av betydningsinnholdet. Etter utvalgets mening er dette imidlertid mer et spørsmål om ulike tolkninger av fakta enn et spørsmål om et presseetisk brudd.

For øvrig merker utvalget seg at klagerens hovedinnvending i det påklagede tilfellet handler om inntrykket som skapes i artikkelen. Dette er en vanskelig størrelse å forholde seg til, ettersom synspunktet gjerne vil variere etter hvilket ståsted man har. Skulle man i dette aktuelle tilfellet felle NRK Østfold for inntrykket som skapes, måtte det antakelig knyttes til noe mer konkret, som åpenbare og fundamentale feil. Utvalget kan imidlertid ikke se at det er påvist konkrete feil i artikkelen eller endringer av vesentlig betydning i sitatene som er gjengitt. Utvalget finner heller ikke utsagn klageren skulle fått kommentere i henhold til kravet om samtidig imøtegåelse.

NRK Østfold har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye