Oppdal Skysstasjon AS, v. styreleder Jan Bredeveien mot OPP/Radio E6

PFU-sak 094/09


SAMMENDRAG:

Lokalavisen OPP på Oppdal hadde torsdag 26. mars 2009 en lederartikkel med tittelen «Søledammen». Artikken hadde slik innledning:

«Endelig (Uff, ikke Nå igjen) er en gammel platetittel fra oppdalsaktuelle Jonas Fjeld. Det kunne for så vidt vært en signaturlåt for Oppdal der bygdas fremste aktører igjen makter å spasere med slagstøvlene på rett inn i søledammen. Denne gangen er det gjørmebryting på aller nederste nivå, og slett ikke til allmenn forlystelse. Snarere er det til allmenn forskrekkelse når striden dreier seg om vårt aller viktigste ansikt utad – bygdas turistkontor. Der skal vi presentere våre fremste kvaliteter. I stedet bidrar aktørene til å bekrefte ryktet om at vår lille andedam er en ekkel søledam.

For nå kaster det kommunale selskapet Oppdal Skysstasjon, med sentrale politikere i styret, administrasjonen i Oppdal kommune og Oppdal Næringsforening gjørme på hverandre i et forsøk på å renvaske seg selv. Det er en vanskelig sport, for resultatet blir bare mer skittentøy.»

Senere i lederartikkelen:

«Trolig skyldes striden en avtale som var alt for generell, og som ikke tok med absolutt alle detaljer rundt overtagelsen av turistkontoret. Kanskje hadde litt

advokathjelp på denne tiden spart oss for unødvendig strid – og store kostnader senere. Da de økonomiske konsekvensene dukket opp utover vinteren har det blitt en kamp om å unngå syndebukkstempelet,»

Samme dag hadde Radio E6 et innslag i form av et intervju med lederen i Oppdal Næringsforum (ONF), Stig Flatmo. Innslaget kom på bakgrunn av kritikk fra rådmannen, som har hevdet at ONF skal ha gitt feilaktige opplysninger i forbindelse med overdragelsen av Oppdal turistkontor til Oppdal Skysstasjon.
I innslaget forekommer følgende:

Reporter:
« – Det vart en lang innledning det her, Stig, men du får svare på den her kritikken som er ganske ram da i fra rådmannen i Oppdal.»
Flatmo:
«– Ja, oss reagerer jo sterkt på den, fordi oss tykkje at Oppdal kommune ved rådmannen må egentlig tenke seg godt om. Fordi det er en ensidig framlagt sak fra han Bredeveien i Oppdal Skysstasjon. Og jeg håper da at dem i formannskapsmøtet i dag ikke sluker dette her rått, fordi den skulle vært belyst saken fra to sider. For oss har en helt annen oppfatning enn den han Bredeveien legg fram.»

Utskrift av hele innslaget følger vedlagt.

KLAGEN:

Klager er Oppdal Skysstasjon as, ved styreleder Jan Bredeveien, som også ble omtalt i radioinnslaget over. I klagen er det anført at OPP/Radio E6 har «gitt en svært vridd fremstilling av konflikten», at lederartikkelen i OPP har «gitt direkte feilaktig opplysning», og at Radio E6 har «unnlatt å la part som er utsatt for angrep snarest mulig få adgang til tilsvar». Videre heter det i klagen:

«OPP/Radio E6 har gitt en fremstilling som er lite flatterende for Oppdal Skysstasjon AS og vår eier, Oppdal kommune v/rådmannen, og prøvd å fremstille Oppdal Næringsforening i i et langt bedre lys enn det er dekning for. Ekstra kraftig blir dette når Mediehuset OPP bruker begge media til ensidig dekning for en part; gjennom feilinformasjon i det ene mediet og bare la en part slippe til i det andre.»

Det vises til at lederen i Oppdal Næringsforening er styremedlem i Mediehuset OPP, og at det burde gi OPP/Radio E6 ekstra grunn til å opptre forsiktig. Klageren mener det ser ut som om redaksjonen har et behov for å bistå sitt styremedlem i en vanskelig sak.

Klageren mener OPPs lederartikkel var i strid med god presseskikk. Klageren reagerer på at avisen omtaler konflikten som gjørmebryting, men er særlig opptatt av at det i lederartikkelen hevdes at advokathjelp i forbindelse med overdragelsen av turistkontoret kunne hindret konflikten. Det anføres at det var nettopp det klageren gjorde, engasjerte en advokat for å kvalitetssikre avtalen, og at redaktøren var vel kjent med dette, og hvem advokaten var.
Med hensyn til det påklagede radioinnslaget viser klageren (styrelederen; sekr. anm.) at han ble gjort oppmerksom på dette fra en kollega. Han opplyser i klagen at han da oppsøkte lokalene til OPP/Radio E6 og ba om å få høre innslaget, hvilket han fikk. Han ba da om å få anledning til å kommentere det som ble sagt i innlaget, noe Radio E6 ikke fulgte opp. Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 om tilsvarsrett.

TILSVARSRUNDEN:

OPP/Radio E6 avviser klagen. Innledningvis anføres det at klageren har utelatt vesentlige momenter i klagen. Det vises til at det var klageren som opprinnelig gjorde redaksjonen kjent med konflikten, at han ble intervjuet om denne i et fire minutters langt innslag i Radio E6 18. februar (utskrift vedlagt tilsvaret), og at han holdt en lengre orientering om saken i kommunstyretmøte 11. mars. Denne orienteringen ble direkteoverført i Radio E6. Det opplyses at lydfilene fra denne overføringen er ødelagt. Videre vises det til at klageren ble intervjuet i OPP 26. februar, sammen med lederen for ONS, altså motparten i konflikten.

Når det gjelder det påklagede radioinnslaget, anfører redaksjonen at «(D)ette intervjuet er i første rekke et svar på rådmannens krasse innstilling og et tilsvar på Bredeveiens (klageren; sekr.anm.) to innlegg i Radio E6.» OPP/Radio E6 bekrefter klagers opplysning om at han oppsøkte redaksjonen samme dag, men den har ikke registrert noe krav om tilsvar utover et uttrykt ønske om å møte Flatmo i debatt.

Det opplyses videre at da det var kontakt med klageren fire dager senere, ble det både muntlig og per e-brev gitt tilbud til klageren om å få komme til orde. Dagen etter svarte klageren, ifølge redaksjonen, at han nå hadde klaget forholdet inn for Pressens Faglige Utvalg.

Redaksjonen mener videre at man samlet sett i radiosammenheng har referert partenes synspunkter og at selv om klageren ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse, må redaksjonens håndtering kunne aksepteres. Det anføres at det ikke kan være tvil om at det påklagede innslaget var en del av en løpende meningsutveksling, i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.15.

Med hensyn til klagen mot lederartikkelen, viser redaksjonen til at formuleringen om behov for advokathjelp ikke var rettet mot en spesiell aktør. «Vi kan uansett konstatere at advokathjelpen som skal ha vært brukt, ikke har forhindret en ødeleggende strid mellom tre aktører og at OS (klageren; sekr. anm.) etter at PFU-klagen ble levert har gått med på å betale 90.000 kroner for varelageret de tok over fra ONF.»

Redaksjonen anfører at lederartikkel var et oppgjør med måten aktørene har håndtert saken på, og som kuliminerte med rådmannens sterke utfall (som var bakgrunn for det påklagede radioinnslaget; sekr. anm.)

Klageren anfører, med referanse til den påklagede lederartikkelen, at man derfra aldri har kastet gjørme, men dokumentert avtalebrudd fra motpartens side. Videre viser klageren nok en gang til at OPPs redaktør var kjent med at Oppdal Skysstasjon hadde brukt advokat. «Hvorfor skriver han ikke det? Ødelegger det hans bilde av to like gode parter i ”en ekkel søledam”?

I tilsvaret avviser klageren at det var han som var den første som kom inn på konflikten, i et intervju med Radio E6. Det anføres at det ikke nevnes et ord om konflikt i innslaget som ble sendt 18. februar, og at motparten ONS ikke kritiseres. (Utskrift vedlagt.)

Angående det påklagede radioinnslaget mener klageren derfor at det ikke kan være å anse som tilsvar til innslaget 18. februaer, eller til direktesendingen fra kommunestyremøtet. Klageren mener dessuten det er helt uforståelig at redaksjonen ikke skjønte at han krevde å få komme til orde for å ta til motmæle. Han hevder å ha sagt: «Dette ønsker jeg å svare på nå, alene eller i debatt med ONF-lederen.» Han spør om man må slå i bordet eller brøle for å få redaksjonen til å forstå at dette er et krav om tilsvarsrett. Klageren avviser også OPP/Radio E6s argumentasjon om at det dreier seg om en løpende meningsutveksling.

OPP/Radio E6 gjentar i sitt tilsvar tidligere argumentasjon, både når det gjelder lederartikkelen og når det gjelder tilsvarsretten etter radionnslaget. Redaksjonen er uenig med klageren med hensyn til forståelsen av hva som ble sagt da klageren var innom redaksjonen samme dag som innslaget ble sendt.

Klageren har etter avsluttet tilsvarsrunde kommet med nok et tilsvar, som i det alt vesentlige er en gjennomgang av hva som ble sagt og gjort i møter og i kontakt mellom partene i konflikten.

OPP/Radio E6 avviser at dette materialet har betydning for klagen til PFU.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en lederartikkel i lokalavisen OPP og et innslag på Radio E6 i forbindelse med en konflikt knyttet til overdragelsen av Oppdal turistkontor. Klageren, det kommunale selskapet Oppdal Skysstasjon, mener avisen ga en skjev og ukorrekt framstilling av saken i lederartikkelen. Med hensyn til radioinnslaget, mener klageren at man skulle få komme til orde med et tilsvar i etterkant, men at redaksjonen aldri ga et slikt tilbud.

OPP/Radio E6 avviser påstanden om skjev og ukorrekt framstilling i lederartikkelen. Når det gjelder radioinnslaget, hevder redaksjonen at et slikt tilbud om tilsvar ble gitt allerede noen dager senere. Redaksjonen hevder ellers at innslaget var en del av en løpende meningsutveksling, og at det slik sett ikke utløste en tilsvarsrett.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag anføre at det tilhører pressens oppgave å omtale lokale konflikter, og dette må i særlig grad gjelde når det er offentlige midler inne i bildet, slik som i det foreliggende tilfellet. OPP/Radio E6 var derfor i sin fulle rett til på ulike måter å fokusere på konflikten rundt overdragelsen av Oppdal turistkontor.

Med hensyn til den påklagede lederartikkelen viser utvalget på generelt grunnlag til den lange tradisjonen med stor takhøyde i lederartikler, og mener derfor OPP måtte kunne bruke karakteristikker som gjørmebryting og skittentøyvask i den påklagede artikkelen. Utvalget er enig med klageren i at avisen burde vært tydeligere når det gjelder omtalen av partenes advokatbruk, men kan ikke se at den påklagede formuleringen har et innhold i strid med kravene i Vær Varsom-plakaten.

Radioinnslaget var et intervju med en av partene i konflikten, som en reaksjon på kritikk fra rådmannen. Slik utvalget ser det, var uttalelsene som framkom i innslaget primært et svar på denne kritikken, snarere enn et angrep på klageren. Etter utvalgets mening ville det, både for partene og for lytterne, vært en fordel om klageren hadde fått komme samtidig til orde, eller fått komme til orde i umiddelbar etterkant. Når det gjelder det siste har partene ulik forståelse av om et slikt tilbud virkelig ble gitt. Imidlertid kan ikke utvalget se at uttalelsene som falt i det påklagede innslaget, var av en slik art at en slik tilsvarsrett kunne påberopes.

OPP/Radio E6 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Hans-Christian Vadseth,,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse