Spillerforeningen v. adv. Thorleif E. Engelsen mot Trav og Galopp-Nytt

PFU-sak 094/05


SAMMENDRAG:
Trav og Galopp-Nytt (TGN) brakte i nr. 26/2005 (5. april 2005) en notis med tittelen » Dårlig glid for ?joker-abonnent? » og følgende tekst:

» Påstanden om at en ikke navngitt storspiller som satser 500 000 kroner hver uke nærmest er garantert sju rette, og således gjør det umulig for andre spillere å utløse jokerpotten, nekter å forsvinne. Senest kunne vi lese det i Spillernes Blad nr. 1/2005, og tidligere har Spillerforeningens leder kommet med lignende utsagn. Når V75-rebusen for annen gang på tre uker viste seg uløselig – også for den mystiske storspilleren – håper vi det blir en stund til vi trenger å lese det igjen…
Frode »

Notisen var illustrert med en avrevet faksimile fra den omtalte utgaven av Spillernes Blad, med tittelen » Millionær abonnerer på jokerpotten «.

I TGN nr. 30/2005 (19. april 2005) kom en nyhetsartikkel med tittelen » Varsler fokus på markesføring » og denne ingressen:

» Forbrukerombudet har ikke tatt til følge klagen fra Spillerforeningen om Rikstotos markedsføring av jokerpotten. Men ombudet varsler en gjennomgang av hele spill- og lotteribransjen. »

Og videre i brødteksten:

» Spillerforeningen sendte før jul en klage til Forbrukerombudet der man henledet oppmerksomheten på Rikstotos markedsføring av jokerpotten. Forbrukerombudet har vært i brevkontakt med Rikstoto, men foreløpig har man ikke funnet grunn til å gripe inn.

– Vi har ikke konkludert i saken, men har bestemt oss for å se på hele spill- og lotteribransjen som en helhet. Vi vil ta kontakt med aktører i bransjen, både Rikstoto, Norsk Tipping og veldedige organisasjoner, og høre på deres synspunkter, sier Jens Erik Romslo hos Forbrukerombudet.

– Vi har registrert at markedsføringen i bransjen er blitt mer aggressiv det siste året. Det er ikke unaturlig, ettersom konkurransen i bransjen blir stadig tøffere. Dette er også noe Rikstoto har påpekt i sitt svarbrev til oss, sier Romslo.

– Når vil gjennomgangen av markedsføringen i bransjen finne sted?

– Det er det for tidlig å si noe sikkert om, sier Romslo. »

Artikkelen var skrevet av TGNs medarbeider Frode Gjesdal.

Trav og Galopp-Nytt brakte i nr. 31/2005 (21. april 2005) en lederartikkel med tittelen » Gode ?venner?? «. Her het det i sin helhet:

» I en pressemelding støtter Spillerforeningen kulturministeren i at hun nå strammer grepet omkring markedsføringen av norske pengespill. Det er ikke så rart ettersom foreningen klaget NR (Norsk Rikstoto; sekr. anm.) inn for Forbrukerombudet for markedsføringen av Jokerpotten. En klage som i realiteten dreide seg om en sårhet over egne forfeilede prognoser om V75-spillets utvikling.

Den samme foreningen hyller utenlandske spilleselskaper som markedsfører seg og selger sine produkter helt uten hensyn til norske lover og regler. Og helt uten å legge igjen en eneste krone til norsk hestesport.

Vi har respekt for foreningens kamp for optimale spillerandeler, men argumentasjonen må være basert på en konsekvent holdning. Nå støtter man grep som ytterligere vil svekke legale spilleselskapers kamp mot snylterne. Da blir det feil å kalle seg ?hestesportens venner?! »

KLAGEN:
Klager er Spillerforeningen via advokat Thorleif E. Engelsen. Den opprinnelige klagen omfattet artikler fra november-desember 2004 og våren 2005. Sekretariatet har imidlertid
orientert klageren om at alle artikler fra 2004 faller utenfor PFU-vedtektenes klagefrist på tre måneder.

Samtidig med klagen varsler Spillerforeningen at saken vil bli fulgt opp med et økonomisk krav mot Trav og Galopp-Nytt etter at PFU har ferdigbehandlet saken, «under den forutsetning at Spillerforeningens argumenter fører frem, noe man har god tro på».

» Spillerforeningen aksepterer ikke den redaksjonelle linje som TGN v/redaktør og redaksjon har fulgt over flere år. Denne part finner flere klare brudd på ?Vær Varsom Plakaten?. TGN har over lang tid tillagt Spillerforeningen ikke-dokumenterte meninger i den klare hensikt å skade omdømmet både til foreningen og foreningens mest aktive tillitsvalgte/medlemmer. Dette er ufin journalistikk, preget av udokumenterte påstander, samt i flere tilfeller ærekrenkende og injurierende omtale. »

Særlig ber klageren om at omtalene i TGN nr. 30 og 31 (2005) blir beklaget av redaktøren. Om nyhetsartikkelen i nr. 30 heter det i klagen:

«Det man skriver er beviselig feil! Redaksjonen (Frode Gjesdal) er bevisst upresis, åpenbart for å skade Spillerforeningens omdømme og skape det inntrykk at Spillerforeningen og klagen til Forbrukerombudet ikke har nådd frem. Forbrukerombudet har pr uke 16/2005 ikke ferdigbehandlet saken og de tiltak i forhold til V75-produktet som de vil fremme overfor NR. Forbrukerombudet har varslet at de vil samordne sitt svar med de utspill som Kulturminister Svarstad Haugland og departementet la frem om spill og spilleavhengighet i uke 15/2005.»

Som vedlegg følger pressemeldingen som Spillerforeningen i denne anledning sendte ut.

Om TGNs oppfølgende lederartikkel i nr. 31 skriver klageren:

«Klagen til Forbrukerombudet gjelder konkret dokumentasjon som underbygger at V75-produktet i NR?s markedsføring bryter klart med kravene i markedsføringslovens § 3. Det er feil og bevisst sleivete for å villede mange TGN-lesere i den hensikt å skade Spillerforeningen, når TGN-redaksjonen hevder at begrunnelsen gjaldt ? markedsføring av jokerpotten ? .»

«Når det gjelder ? sårhet over egne forfeilede prognoser om V75-spillets utvikling ?, må vi be TGN-redaktøren om å dokumentere denne krenkende påstand. Spillerforeningen kjenner ingen ? forfeilede prognoser ? fra sin side. »

Klageren viser videre til følgende formulering i lederen: » Den samme foreningen hyller utenlandske spilleselskaper som markedsfører seg og selger sine produkter helt uten hensyn til norske lover og regler. »

Dette karakteriserer klageren slik: » Grovt insinuerende! Sterkt villedende! Bevisst skadende!» «Spillerforeningen eller enkeltmedlemmer av styret har aldri, på noen måte, argumentert slik TGN-lederen hevder. Tvert om! De tiltak vi har fremmet forslag om vil dempe spill og omsetning til utlandet. Vi må be TGN-redaktøren legge frem dokumentasjon som viser at ? denne forening hyller utenlandske spilleselskaper ?. »

Også følgende leder-formulering påpekes: » Nå støtter man grep som ytterligere vil svekke legale spilleselskapers kamp mot snylterne. »

Og klageren skriver: » Grovt villedende, klart overtramp og bevisst skadende for Spillerforeningen! Spillerforeningen har aldri søkt å svekke NR i deres konkurranse overfor de utenlandske internett-selskapene. Spillerforeningen har imidlertid gjennom flere år advart mot konkurransen fra utlandet, og konkret påpekt viktige strategier knyttet til produktutvikling som NR kan nytte for best å møte denne åpne, internasjonale konkurranse i spillemarkedet. Vi må be om at TGN-redaktøren legger frem et grunnlag for hva TGN skrev om de påståtte ? grep som ytterligere vil svekke ?.»

Klageren tar dessuten for seg notisen i TGN nr. 26 (2005), med henvisning til storspilleren som hadde vært omtalt i Spillernes Blad. «På henvendelse fra VG og Dagbladet besvarte Harald Ruud, leder i Spillerforeningen, spørsmål knyttet til ryktene om at en storspiller høsten 2004 spilte for en halv million hver uke for å sikre seg jokerpotten i V75. Ruud bekreftet kun i disse samtaler at han hadde hørt ryktene, samtidig som han anmodet journalistene i VG/Dagbladet om å sikre opplysningene fra andre og bedre kilder som kjente til forholdet bedre enn hva han selv og hva vi i Spillerforeningen gjorde.»

«Dette er det meget tydelig redegjort for i TGN av Spillerforeningen, i håp om at redaksjonen skal forholde seg mer presist til hva som faktisk har skjedd og hva som har blitt uttrykt. (?) Vi må be TGN-redaktøren legge frem dokumentasjon for at ? tidligere har Spillerforeningens leder kommet med liknende utsagn? . »

Her viser klageren til vedlagt kopi av Spillerforeningens innlegg i TGN nr. 99/2004. Også et senere publisert tilsvar fra foreningen (TGN nr. 104/2004) følger klagen.

I et tilleggsbrev til PFU skriver klageren for øvrig:

«Våre erfaringer over tid viser med all tydelighet at tilsvarsretten og tilsvarene fra Spillerforeningen i 2004 og 2005, når vi har nyttet denne adgang, ikke har endret TGN?s redaksjonelle linje. (?) Spillerforeningen v/styret og dens mest aktive ser ikke lenger adgangen til tilsvar som noen egnet kompensasjon for å rette opp de krenkende og feilaktige påstander som redaksjonen har satt på trykk gjennom lang tid.»

Igjen viser klageren til at «saken vil bli fulgt opp gjennom rettsapparatet, hvis vi ikke får frem en snarlig TGN-beklagelse og en passende økonomisk kompensasjon gjennom en minnelig løsning».

Klageren (advokaten) har også ettersendt kopi av brev fra Spillerforeningens leder, med opplysning om telefonkontakt med TGNs redaktør i kjølvannet av klagen. I brevet het det bl.a.: «Vi oppfatter ikke samtalen som spesielt konstruktiv.»

TILSVARSRUNDEN:
Trav og Galopp-Nytt , ved redaktør Truls G. Pedersen, kommer innledningsvis med kommentarer til klagerens anførsel om at Spillerforeningens innlegg/tilsvar ikke har endret bladets redaksjonelle linje. «Spillerforeningen bekrefter herved at tilsvarsretten er oppfylt og at det således ikke burde være et tema. Det er dog forunderlig at foreningen, ved dens leder, mener foreningens tilsvar burde være egnet til å forandre TGNs redaksjonelle linje.»

«Endel av vår redaksjonelle linje er nettopp å ha stor høyde for leserinnlegg og hva andre mener. Det bør ikke mist Spillerforeningen vite. Den er kommet mer til orde i våre brevspalter enn noen annen forening eller individuell person de siste ti årene. (…) Som en irrelevant digresjon kan det anføres at TGN har mottatt en rekke klager på at vi i altfor stor grad har sluppet Spillerforeningen til i våre spalter. Klager vi ikke har funnet å hensynta ettersom også Spillerforeningen har en soleklar rett til å delta i det offentlige ordskiftet.»

» TGN går på det sterkeste i mot påstanden om at vi har til hensikt å skade Spillerforeningen og dets omdømme. Vi har, på samme måte som Spillerforeningen, deltatt i et offentlig ordskifte hvor alle relevante synspunkter er kommet til offentlighet og hvor tilsvarsretten er oppfylt…» .

Videre i tilsvaret tar TGN for seg de enkelte klagepunktene. Når det gjelder nyhetsartikkelen i nr. 30, heter det bl.a.:

«Om saken leses i sin helhet framgår det hva som er status i saken ifølge Forbrukerombudets saksbehandler. Vi viser også til Spillerforeningens krav til Forbrukerombudet i foreningens klage til Forbrukerombudet. Dette kravet er ikke tatt til følge. Hvilken relevans Spillerforeningens pressemelding ifm Kulturministerens handlingsplan mot pengespillproblemer (som er vedlagt foreningens brev til PFU) har i denne forbindelse, er uklart for TGN .»

Om lederartikkelen i nr. 31 skriver TGN bl.a.: «Begrepene ? markedsføring av jokerpott ? og ? markedsføring av V75 ? må betraktes som nærmest synonyme her, da spilleselskapets markedsføring av spillet siden jokerpotten vokste seg stor nær utelukkende har dreid seg om dette. Å henge seg opp denne formuleringen grenser etter TGNs mening til ordkløveri .» Bladet viser her til ordlyden i Spillerforeningens klage til Forbrukerombudet.

«TGN mener det må ligge innenfor pressens arbeidsområde å analysere motivasjonen for forskjellige aktørers handlinger. Dette er en av journalistikkens – og særlig kommentar-journalistikkens – oppgaver. Når Spillerforeningen bruker en klage til Forbrukerombudet som en anledning til å fremme sitt gamle ønske om endringer av betingelsene (spillerandelen) i spillet, er dette interessant for oss fra et journalistisk ståsted. »

«I leserbrev kunngjort i TGN 19. august 2003 (kopi vedlagt) skriver Spillerforeningens leder Harald Ruud: ? Forslagene som Spillerforeningen alltid har lagt fram, gir en dynamisk effekt for spillet. Når spillerandelen er uforskammet lav, slik den er blant annet for V75, V5, V65 og DD i dag, blir resultatene og omsetningen som den blir. Rikstoto kan takke seg selv! ? Siden dette ble skrevet
er omsetningen i V75 – Norsk Rikstotos fremste produkt – steget fra ca 8 til ca 18 millioner per spilleomgang, uten at Spillerforeningens anbefalinger er tatt til følge av spilleselskapet.»

Også nå det gjelder leder-formuleringen om at » foreningen hyller utenlandske spilleselskaper «, viser bladet til Ruuds innlegg fra august 2003. » TGN mener det må ligge innenfor kommentarjournalistikkens rammer å karakterisere denne type utsagn slik TGN har gjort. »

Og angående leder-formuleringen om å » svekke legale spilleselskapers kamp mot snylterne «, skriver bladet:

«TGN mener det på kommentarplass må være rom for å mene at en innstramming i legale spilleselskapers markedsføringsmuligheter vil svekke disse selskapenes konkurransekraft i forhold til utenlandske spilleselskaper. Spillerforeningen er selvsagt i sin fulle rett til å være uenig med oss i dette, men foreningen må – som alle andre aktører i samfunnsdebatten – finne seg i at ikke alle er enige om alt. Vi er fullstendig ute av stand til å se at dette skal være verken insinuerende eller villedende ved utsagnet i lederartikkelen. »

Til slutt tar bladet for seg den påklagede notisen i nr. 26, og viser til Spillerforeningens leserinnlegg i TGN nr. 99/2004, der det bl.a. het:

» Når en enkeltspiller legger inn kombinasjoner for 500 000 kroner, da preger han mulighetene for større gevinster for andre V75-spillere. Med en stor ramme og ved å legge inn noen beskjedne forutsetninger, som man knapt kan ryke på, vil man være sikret sju rette i 95 av 100 tilfeller. »

TGN «mener denne formuleringen kvalifiserer som et ? liknende utsagn ?», slik det blir tillagt foreningens leder Harald Ruud i notisen. For øvrig kan ikke bladet se hvor i Spillerforeningens innlegg i TGN nr. 99/2004 det redegjøres for at Ruud » anmodet journalistene i Dagbladet/VG om å sikre opplysningene fra andre og bedre kilder som kjente til forholdet bedre enn hva han selv og vi i Spillerforeningen gjorde «.

Klageren anser at TGNs tilsvar «unnlater å kommentere hva denne side har fremprovosert» og på ny «tillegger Spillerforeningen meninger vi ikke har». Det heter videre:

«Klagen til Forbrukerombudet gjaldt kun anførsler og vurdering av om ? markedsføring av Jokerpotten ? var innenfor markedsføringslovens § 3, slik at det var samsvar mellom markedsføring og produkt. Spillerforeningens klage til Forbrukerombudet førte de siste 6 måneder til en prosess hos Kulturdepartementet, Forbrukerombudet og Lotteritilsynet. Denne prosess endte med nye retningslinjer fra departementet hvor kravene til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ble vesentlig skjerpet av årsaker som fellesskapet er opptatt av. »

Som vedlegg følger «Retningslinjer for markedsføring av statlige kontrollerte pengespill» av 10. juni 2005. Vedlagt følger også utdrag fra Norsk Rikstotos årsberetning for 2004, om «Utvikling i spillemarkedet», som klageren mener bekrefter Spillerforeningens anslag for utviklingen.

» Spillerforeningen aksepterer ikke, slik TGN-redaktøren anfører, at TGN?s kommentar over ? sårhet over egne forfeilede prognoser ?, skal ligge innenfor kommentarjournalistikkens rammer. Karakteristikken er mildt sagt upresis, også tatt i betraktning av Spillerforeningens prognoser og anslag har vært korrekte i en årrekke. »

«Spillerforeningen har advart mot en utvikling der utenlandske selskaper vil få større markedsandel av det norske spill da forutsetningene er bedre for spillet hos utenlandske aktører. Da kan det ikke være slik at Spillerforeningen ? hyller de utenlandske spilleselskaper ?, slik TGN helt feilaktig, villedende og krenkende skriver på lederplass. »

«Spillerforeningen har aldri støttet utenlandske spilleselskaper, eller ? snylterne ? som man fant å legge inn som karakteristikk, samtidig som Spillerforeningen fikk sitt pass påskrevet. Muligheten for å assosiere ?snyltere? med Spillerforeningen var påfallende. (…) Å påstå at Spillerforeningen har en annen oppfatning på dette punkt, er sterkt villedende, ukorrekt og skadende for foreningen.»

«Påstanden om at ? Forbrukerombudet tar ikke til følge klagen fra Spillerforeningen om Rikstotos markedsføring av jokerpotten ?, er feil. (…) Det er korrekt at det pr dato ikke foreligger et konkret svar fra Forbrukerombudet på Spillerforeningens klage, men klager er fullt ut ? tatt til følge ? og faktisk lagt til grunn for de offentlige instansers behandling i saken.»

Og til slutt angående notisen om storspilleren:

«TGN gir temaet en omtale som om Spillerforeningen er kilden til VG/Dagbladet ved å skrive at ? tidligere har Spillerforeningens leder kommet med liknende utsagn ?. Dette er påviselig feil og føyer seg inn i rekken av insinuasjoner og feilaktige antydninger, åpenbart for å skade Spillerforeningen og aktører i foreningen. »

Trav og Galopp-Nytt ønsker ikke å innlede noen polemikk med Spillerforeningen, men konstaterer at det i foreningens tilsvar trekkes inn elementer som ikke er med i den opprinnelige klagen. TGN finner det åpenbart at man «forsøker å lede saken inn i et fagterminologisk spor, hvor fokuset på selve klagen tåkelegges i en rekke tekniske detaljer.»

«TGN fastholder at vi finner Spillerforeningens klage grunnløs. (…) Vi står fast ved at synspunktene TGN har gitt uttrykk for i den aktuelle kommentaren, ligger langt innenfor det som må være rammene for kommentarjournalistikk.»

Når det gjelder nyhetsmeldingen i TGN nr. 30, viser bladet til at det allerede i tittelen varsles at Forbrukerombudet vil følge spillmarkedet i tiden framover. TGN lister opp Spillerforeningens opprinnelige krav overfor Forbrukerombudet og fastslår deretter: » Ingen av disse kravene er tatt til følge av Forbrukerombudet.» «TGN mener det dermed må kunne være dekning for å hevde at ? klagen ikke er tatt til følge ?». For øvrig påpekes det at «den aktuelle TGN-saken sto på trykk før Regjeringen la fram nye retningslinjer om markedsføring av pengespill.»

Og om storspiller-notisen i nr. 26:

«Det blir forøvrig meningsløst når Spillerforeningen i siste svarrunde hevder at ? TGN gir temaet en omtale som om Spillerforeningen er kilden til VG/Dagbladet… ?. Verken VG eller Dagbladet er nevnt i saken som klageren har reist for PFU!»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en kort kommentartikkel, en leder og en nyhetsartikkel i bladet Trav og Galopp-Nytt (TGN). Klager er Spillerforeningen, som mener artiklene bekrefter en linje redaksjonen har fulgt over flere år, dvs. å tillegge foreningen udokumenterte meninger i den klare hensikt å skade tillitsvalgtes og medlemmers omdømme. Klagerne mener dette særlig kommer til syne i TGNs omtale av en klage fra Spillerforeningen til Forbrukerombudet angående Norsk Rikstotos markedsføring av V75-produktet.

Trav og Galopp-Nytt går sterkt imot påstanden om at man har hatt til hensikt å skade Spillerforeningen. TGN påpeker dessuten at klageren mer enn noen andre gjennom årene har kommet til orde med sitt syn i bladets brevspalter. Når det gjelder den påklagede nyhetsartikkelen, mener bladet at denne må leses i sin helhet og ikke slik klagerne må ha gjort. Ellers anser TGN det for å være innenfor kommentarjournalistikkens rammer å karakterisere enkelte utsagn fra Spillerforeningens leder, slik det er gjort.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, bl.a. om at titler og ingresser ikke skal gå lengre enn det er dekning for i stoffet.

I den påklagede nyhetsartikkelen kan ingressen isolert sett feilaktig forstås som at klagen fra Spillerforeningen er ferdigbehandlet av Forbrukerombudet, men utvalget finner at dette på akseptabel måte rettes opp av tittelen og det øvrige artikkelinnholdet.

Når det gjelder kommentar- og lederartiklene som klageren finner uakseptable, kan ikke utvalget se at bladet har gått for langt i sin utlegning av hva talsmenn for Spillerforeningen i forskjellige sammenhenger har ytret. På leder- og kommentarplass må det uansett være rom for tolkning av utsagn, ikke minst når det gjelder kontroversielle saker der det kan være legitime grunner til å sette søkelys på aktørers bakenforliggende motiver.

For øvrig legger utvalget til grunn at redaksjonen fortsatt akter å gi Spillerforeningen spalteplass for å gå i rette med bladets syn, noe utvalget ikke kan se at man har benyttet seg av i etterkant av de påklagede artiklene.

Trav og Galopp-Nytt har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller