NN mot Bergens Tidende

PFU-sak 094/03


SAMMENDRAG:

bt.no, nettavisen til Bergens Tidende (BT), hadde mandag 14. juli 2003 en artikkel med tittel » Ny rekord i alkoholforbruket «. Artikkelen gjengis her i sin helhet:

«Vi drikker stadig tettere. I fjor drakk hver av oss øl, vin og sprit tilsvarende 5,92 liter ren alkohol, skriver Aftenposten.

Det viser tall fra Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM), Vinmonopolet og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

5,92 liter ren alkohol er det høyeste alkoholforbruket som er registrert her i landet på 120 år. Den gamle rekorden var fra 1980. Da drakk hver av oss 5.81 liter ren alkohol. Tallene inkluderer hele det norske konsumet av alkohol, også såkalt uregistrert konsum. Både hjemmebrent, tax-free og smuglersprit er inkludert.

– Tallene er de beste vi har. Men det kan være feilkilder når det gjelder det uregistrerte salget, sier alkoholforsker Sturla Nordlund i SIRIUS. Han understreker at trenden uansett er klar. Det uregistrerte forbruket er på vei opp. I 1999 var det uregistrerte forbruket av alkohol i Norge på 1.44 liter ren alkohol per nordmann, ifølge SIRIUS. Dette tallet er lagt til grunn for den uregistrerte delen av konsumet også i 2002. Alkoholforbruket er lavest i Sogn og Fjordane, mens folk i Oslo ligger på nivå med danskene med et forbruk på over ni liter ren alkohol per person.»
Nettartikkelen var illustrert med et foto av to personer som drikker av glass, mens de står ved noe som kan være en bardisk. Bildeteksten:

«TØRST: Etter joggeturen smaker det med pub-øl. I mangel av Hansa går det på Stella og 1664 Kronenbourg. Her er bergenserne XX (t.v.) og NN i mål ved baren.»

KLAGEN:

Klageren er identisk med en av de to personene på bildet. Han opplyser at bildet er tatt i en sammenheng som ikke hadde noe med den publiserte artikkelen å gjøre. Han opplyser at han tok kontakt med redaksjonen i bt.no samme dag, at bildet ble fjernet og at han mottok en beklagelse fra redaksjonen. Han skriver videre:

«Denne saken viser etter min mening en forholdsvis lemfeldig omgang med personvernet og så vidt jeg kan bedømme er BTs bruk av navngitt og uautorisert billedmateriell i en slik sammenheng et klart brudd på publiseringsreglene i Vær Varsom-plakaten. Selv om BT har beklaget hendelsen er jeg ukomfortabel med det inntrykk av meg som person som muligens har festet seg hos noen av leserne.»

TILSVARSRUNDEN:
bt.no kan ikke se ha brutt god presseskikk. I tilsvaret heter det: «Det er ikke uvanlig at generelle saker blir illustrert med bilder. Hvorvidt de avbildede oppfatter dette som krenkende eller belastende vil dels avhenge av hva saken dreier seg om, og hvorvidt det er tydelig at bildet kun er en illustrasjon eller om det blir konkret forbundet med den aktuelle teksten. Det vil selvsagt være individuelle forskjeller på hva man føler belastende og ikke.»

«I dette tilfellet kunne det i utgangspunktet ikke være åpenbart galt å kombinere den generelle teksten med det konkrete bildet. Statistikk som viser utviklingen i totalt alkoholkonsum kan neppe i seg selv sies å være informasjon det vil være belastende å bli avbildet i tilknytning til. Det er heller ingenting i bildet som peker i retning av overdreven alkoholforbruk, eller andre ufordelaktige sider ved klageren. Når (klageren) likevel reagerte som han gjorde, tok vi konsekvensen av dette og fjernet bildet.»

Ifølge tilsvaret lå bildet ute på nettet i ca. to timer.

Klageren peker i sitt tilsvar på at bt.no?s redaktør har utelatt å kommentere det faktum at klagerens navn sto i bildeteksten. Han skriver: «Min vurdering er derfor den motsatte av redaktørens, nemlig at det nettopp var åpenbart galt å kombinere teksten med det konkrete bildet inkludert denne for avisen uvesentlige tilleggsinformasjon. Jeg kan ikke skjønne annet enn at slik tilfeldig personidentifisering er et brudd på personvernet og prinsippene som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.»

bt.no har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren var på Bergens Tidendes nettside bt.no avbildet i en pub mens han drakk øl, som illustrasjon til en generell artikkel om norsk alkoholkonsum. Bildet var tatt i en annen sammenheng, og klageren mener at identifiseringen av ham med navn og bilde må bryte med pressens etiske normer.

bt.no mener bruken av navn og bilde i det aktuelle tilfellet neppe kan sies å være belastende for klageren, siden teksten i artikkelen er av generell karakter og ikke inneholder noen opplysninger om klageren som tyder på overdreven alkoholbruk.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige». I det påklagede tilfellet er det ubestridt at bildet er tatt i en annen sammenheng enn hva artikkelen omhandler. Spørsmålet blir da om koblingen til artikkelen, om økningen i forbruket av alkohol i befolkningen, kan sies å innebære brudd på kravet om forsiktighet i punkt 4.10.

Etter utvalgets mening måtte redaksjonen forstå at publiseringen av arkivbildet sammen med navnet på klageren, uten forutgående avtale, ville kunne påføre klageren en unødig belastning. Selv om bildebruken for leserne ikke framstår som åpenbart krenkende, anser utvalget at den strider mot intensjonene som ligger til grunn for Vær Varsom-plakatens varsomhetskrav. Utvalget registrerer at bt.no raskt tok til følge klagerens anmodning om å fjerne bildet fra nettartikkelen, men dette opphever likevel ikke det opprinnelige overtrampet.

bt.no har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. oktober 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Camilla Serck-Hanssen, Jan Vincents Johannessen