Narvik Havn KF ved styreleder Steinar Sørensen mot Fremover

PFU-sak 094/21


SAMMENDRAG:

Fremover publiserte i perioden januar til mai 2021 flere artikler om ansettelsen av ny havnedirektør i Narvik Havn KF.

Mandag 25. januar 2021 sto det i en tittel: «Trekker seg fra styret etter ansettelse av ny direktør: – Ytterligere maktkonsentrasjon i Narvik». Det ble opplyst at det var Steinar Sæterdal som trekker seg fra havnestyret etter at Børge Edvardsen Klingan ansettes som ny direktør, ettersom Sæterdal er uenig i ansettelsen. Kilden til dette var en protokolltilførsel. I artikkelen het det blant annet:

«Sæterdal bekrefter overfor Fremover at han har levert en protokolltilførsel og at han står for den, men vil ikke si mer enn det. (…)»

«Styreleder Steinar Sørensen avstår fra å kommentere innholdet i protokolltilførselen, men peker på at den kom tilsendt dagen etter styremøtet, og han sier at han ikke forstår hvilken ‘maktkonsentrasjon’ det nå tidligere styremedlemmet snakker om. (…)»

«Fra protokollen fremgår det også at Sæterdal hadde bedt om å få vurdert sin habilitet i forbindelse da styret ansatte ny havnedirektør. Det fikk han, og det endte med at et enstemmig styre vedtok å anse ham som inhabil.

Til Fremover sier Sørensen at dette var etter Sæterdals eget ønske, men at han ikke husker hvorfor han hadde ønsket en sånn vurdering 

Dagen etter, tirsdag 26. januar 2021, fulgte Fremover opp med en ny nettartikkel («Sæterdal: – Ble bedt om å stille som ‘dark horse’»). Her ble det opplyst at Sæterdal selv var søker til havnedirektørstillingen. I ingressen sto det:

«Steinar Sæterdal var søker til stillingen som havnedirektør, men trakk seg. Da skal han ha blitt oppfordret til å stille som ‘dark horse’.»

Fremover skrev:

«At han fikk en slik oppfordring forteller han når Fremover ber ham forklare hvorfor han ba om å få vurdert sin habilitet da ansettelse av havnedirektør skulle avgjøres.

Ifølge Sæterdal var foranledningen denne:
– Jeg ble sterkt anbefalt å søke i første runde, noe jeg gjorde under forutsetning om at min søknad ble behandlet unntatt offentlighet. Da jeg ikke nådde opp blant topp tre, trakk jeg min søknad.
Dette skjedde ifølge Sæterdal allerede før sommeren i fjor.
– To av de tre som sto igjen var etter min vurdering gode kandidater. Den tredje advarte jeg mot overfor styreleder med samme begrunnelse som jeg hadde i min protokolltilførsel, røper han. (…)»
 

«– At jeg likevel kunne være aktuell, var også grunnlaget for at jeg meldte meg inhabil, selv om jeg strengt tatt ikke hadde trengt å melde meg inhabil siden min søknad ble trukket, skriver han.»

Det kom også frem at Fremover hadde stilt Sæterdal spørsmål knyttet til motivet for hans kritikk av ansettelsen:

«Når Fremover spør om hans sterke kritikk av den nye direktøren kan oppfattes som et spark på leggen til de som ikke ansatte ham, svarer han:
– Jeg er fullstendig klar over at min rolle i prosessen blir brukt mot meg, og det er selvfølgelig en enkel måte unngå problematikken på.

Styreleder i Narvik havn, Steinar Sørensen, har blitt forelagt utsagnene fra Steinar Sæterdal. Han ønsker ikke å kommentere saken.»

Søndag 31. januar 2021 omtalte Fremover at den nye havnedirektøren «– Fikk en god velkomst blant de ansatte i havna» da han møtte dem. I ingressen sto det:

«Børge Edvardsen Klingan tiltrer som havnedirektør 1. august. Det er et halvt år etter at avtroppende direktør Rune Arnøy har forlatt posten.»

Det ble også omtalt at styremedlem Steinar Sæterdal trakk seg etter ansettelsen, fordi han mener det er en «uheldig konsentrering av et maktmiljø».  Det kom i tillegg frem at Sæterdal hadde vært søker til stillingen.

Torsdag 4. februar 2021 uttalte et annet styremedlem: «– Viktig å skape ro rundt havna». Under mellomtittelen «Trakk seg» ble det henvist til den tidligere publiseringen om at Sæterdal «ba seg fritatt fra vervet fordi han var dypt uenig i ansettelsen». I tilknytning til artikkelen ble det også henvist til tidligere publiseringer, deriblant: «LES OGSÅ: Sæterdal:
– Ble bedt om å stille som ‘dark horse’»

Mandag 8. mars 2021 het det i en ny nettartikkel: «Skal undersøke rykter om ansettelsen av havnedirektør». I ingressen sto det:

«Boy-Arne Buyle, leder for kontrollutvalget i Narvik, har stilt flere spørsmål om ansettelsen av havnedirektør. Det handler blant annet om rådmannens rolle.»

Videre sto det:

«Utvalget skal drøfte saken, og den legges frem for medlemmene uten noen innstilling. Bakgrunnen er at kontrollutvalgets leder har henvendt seg til sekretariatet – K-sekretariatet KS – og ønsker å diskutere flere problemstillinger, fremgår det av sakslisten.»

Det kom frem at utvalgslederen blant annet stiller spørsmål ved om det var den best kvalifiserte som fikk jobben:

«Det gjør han med å vise til påstander om at andre søkere skal ha vært langt bedre kvalifisert, men at de ikke engang var innkalt til intervju.
Han vil derfor vite hvilket samarbeid det var mellom rådmann og de som utførte arbeidet i forbindelse med ansettelsen.»

Under mellomtittelen «Trakk seg» ble det igjen omtalt at Sæterdal trakk seg fra styret da han var «dypt uenig i ansettelsen». Det ble samtidig opplyst at ny havnedirektør ble ansatt etter et enstemmig vedtak. Videre sto det:

«Men det har murret rundt ansettelsen i mange miljø, og nå kommer saken opp som drøftingssak i kontrollutvalget.»

To dager senere, onsdag 10. mars 2021 ble saken også omtalt i papirutgaven. På forsiden var det bilde av Boy-Arne Buyle ved siden av tittelen: «Vil granske ansettelsen av ny havnedirektør». I henvisningsteksten sto det:

«VIL VITE: Boy-Arne Buyle, leder for kontrollutvalget i Narvik, har satt ansettelsen av havnedirektør på sakskartet til komitémøtet i dag. Han vil blant annet vite hvilket samarbeid det var mellom rådmann og de som utførte arbeidet i forbindelse med ansettelsen.»

Samme onsdag 10. mars 2021 kom det dessuten i en nettartikkel med tittelen «Taus om ansettelsessaken av ny havnedirektør» frem at:

«Kontrollutvalget i Narvik har bedt sekretariatet utrede hvilket mandat utvalget har til å undersøke ansettelsessaker.
Det ble resultatet etter onsdagens møte der utvalget hadde satt ansettelsen av ny havnedirektør på kartet.»

Det kom også frem at havnedirektør Rune Arnøy var invitert av kontrollutvalget til å fortelle om prosessen.

Mandag 15. mars 2021 omtalte Fremover under tittelen «Avviser å ha lekket opplysninger om etterfølgeren», hva havnedirektør Rune Arnøy hadde fortalt i kontrollutvalgets møte. I ingressen sto det:

«Rune Arnøy måtte svare på om han hadde lekket opplysninger om hvem som ble hans etterfølger som havnedirektør i Narvik i kontrollutvalgets møte onsdag 10. mars. Det avviste han.»

Under mellomtittelen «– Eget ønske» het det:

«Overfor Fremover er det blitt hevdet at mistanke om at Arnøy hadde lekket opplysninger resulterte i at styreleder Sørensen ba ham om å si opp fra årsskiftet. Det betyr at sjefsstolen i en periode må overlates til havnas nestkommanderende Ragnar Krogstad, frem til nydirektør Børge Klingan overtar.

Til det sier styreleder Steinar Sørensen:
– At Rune Arnøy fratrer nå, er nok noe han selv har kommet frem til helt på egen hånd.
Han avviser helt og holdent at Arnøy har fått noen form for marsjordre, basert på angivelige lekkasjer.
– Rune Arnøy har også opplyst at han vil bistå den nye havnedirektøren i den grad det er behov for det, og jeg har sagt at han vil bli honorert for det om det er ønskelig, sier Sørensen når han beskriver en tilstand i fred og fordragelighet i Narvik havn.
I kontrollutvalgsmøtet fastholdt imidlertid Arnøy at han hadde tilbudt seg å stå ut året, og at det var noe han hadde gjort både muntlig og skriftlig.»

Onsdag 12. mai 2021 publiserte Fremover en nettartikkel der det i tittel sto: «Ansettelsen av ny havnedirektør: – Ingen sak for kontrollutvalget». Videre het det:

«Boy-Arne Buyle, som leder for kontrollutvalget, gikk hardt ut i forbindelse med ansettelsen av Børge Klingan som ny havnedirektør.
Kontrollutvalget har ingenting med ansettelsessaken å gjøre. Det har sekretariatet konkludert når saken nå igjen står på dagsordenen til kontrollutvalget.»

I artikkelen ble det også opplyst:

«Til møtet 18. [mai] er det også et punkt om kontrollutvalgets informasjonsstrategi med forslag til nye retningslinjer – blant annet en påpekning om at saker som ikke er behandlet i kontrollutvalgsmøter, normalt ikke skal kommenteres.
Derfor blir svaret fra leder Boy-Arne Buyle dette når Fremover ber om en vurdering av det som er lagt frem om havnedirektør-saken:
– Ingen kommentar før saken har vært til behandling.
Rådmann Lars Skjønnås nøyer seg med dette:
– Jeg registrerer hva sekretariatet sier, og jeg vil være til stede under utvalgsmøtet 18. mai.»

 

KLAGEN:

Klager er Narvik Havn ved styreleder, som mener Fremovers omtale av tilsettingen av ny havnedirektør er «misvisende, tidvis tendensiøs og i strid med faktiske forhold». Klager skriver: «Fremover har (…) gjennom sin framstilling gitt nyheten om at styremedlem trekker seg i protest en slagside, og dermed bygd opp om sin senere framstilling om at beste kandidat ikke er tilsatt».

I den første publiseringen reagerer klager også på at det ikke utdypes hva den påståtte «maktkonsentrasjonen» er og består av.

Klager anfører: «Det er en velkjent hemmelighet at Fremover hadde god innsikt i hvem som var søkere til stillingen som ny havnedirektør, uavhengig om søkerne var innvilget status unntatt offentlighet. (…) Det framkom også under intervju med undertegnede forut for denne artikkelen at Fremover visste at Sæterdal var søker. Dette kunne jeg i intervjuet hverken bekrefte eller avkrefte ettersom Sæterdal etter eget ønske var gitt status unntatt offentlighet.»

Klager anfører at Sæterdal selv, dagen etter første publisering, gikk ut med at han var søker, og at det i denne artikkelen ble fokusert på «påstått rolle som ‘dark horse’ og påstått maktkonsentrasjon i Narvik, og i liten grad at Sæterdal faktisk var part i saken som søker».

Klager skriver: «Sæterdal opplyser selv at han trakk sin søknad da han ikke nådde opp blant topp tre. Senere advarte han aktivt styreleder mot en av de tre aktuelle kandidatene, samtidig som han valgte å melde seg inhabil siden han kunne være aktuell som ‘dark horse’. Fremover reflekterer ikke i forkant av første publisering 25.1. over muligheten for at dette kan være en forsmådd søker som på denne måten takker for sist. Først i neste dags artikkel (26.1.21) stilles ett spørsmål i den retning til Sæterdal.»

Etter klagers mening har Fremover «ukritisk sluppet til en part med sterk kritikk av havnestyrets vedtak om tilsetting (…) uten å informere leserne om noe så vesentlig som at kritikeren selv var søker til stillingen og ikke nådde opp som aktuell kandidat». Klager påpeker: «Uten denne informasjonen kan et styremedlems kritikk oppfattes relevant og berettiget. Men den får en helt annen valør når den leses mot den virkelige situasjonen.»

Klager viser til at opplysningen om at Sæterdal trakk seg fra havnestyret i protest mot tilsettingen er gjentatt i flere oppfølgende publiseringer. Slik klager ser det, bryter det med god presseskikk at det ikke samtidig ble opplyst at Sæterdal faktisk var søker til stillingen.

Etter klagers mening synes hensikten «å være å underbygge at både saksbehandling og havnestyrets vedtak er vilkårlig». Det vises i denne sammenheng også til artikkelen publisert 8. mars med tittelen «Skal undersøke rykter om ansettelsen av havnedirektør».

Klager reagerer på hvordan Fremover i mars-artiklene omtaler at tilsettingssaken skal drøftes. Klager anfører at omtalen er «en sammenfatning av rykter som kontrollutvalgets leder har mottatt og meldt til kontrollutvalget». Ifølge klager var Fremover dessuten til stede «ved åpningen av møtet for å ta et bilde, men unnlot å overvære behandling av saken». Klager skriver: «På tross av kunnskap om at dette var en drøftingssak i kontrollutvalget, har Fremovers forside 10.3.2021 følgende overskrift: ’Vil granske ansettelsen av ny havnedirektør’

Klager innvender: «Fremover har ikke dekning for overskriften om at kontrollutvalget skal granske saken. Begrepet granske i forvaltningsmessig forstand er et sterkt begrep, som går langt ut over å drøfte, behandle eller å undersøke en sak. Det må kunne forventes at Fremover har denne kunnskapen.»

Etter klagers mening fortsetter Fremover med mars-publiseringene «å bygge opp under sin framstilling om at tilsetting av havnedirektør ikke er gjennomført etterrettelig. Fremover formidler ukritisk rykter som er framsatt. I stedet for å stille spørsmål ved substans i framsatte rykter, suppleres disse ved at Fremover for egen regning hevder i artikkel den 8.3.21 at det har ’murret rundt ansettelsen i mange miljø’. Fremovers dekning av kontrollutvalgets drøfting gir grunnlag for sterkere oppfatning av mulig feil saksbehandling enn det er saklig grunnlag for.» Klager kan heller ikke se at Fremover oppgir eller sannsynliggjør kilder for påstanden om at det har «murret rundt ansettelsen».

I artikkelen om at Rune Arnøy var innkalt til å forklare seg om sin rolle ved ansettelsen av ny havnedirektør, reagerer klager på at det ikke blir opplyst at Fremover ikke var til stede i det omtalte møtet i kontrollutvalget. Slik klager ser det, kan det fremstå som at det handlet om et intervju med Arnøy: «Rune Arnøy opplyser at et slikt intervju har ikke funnet sted. Fremover framstiller likevel påstander om at Rune Arnøy skal ha ‘lekket’. Påstanden om lekkasje er såpass alvorlig at dette må utløse kravet til samtidig imøtegåelse, noe Arnøy ikke er tilbudt.»

Klager anfører dessuten: «I tillegg til å referere rykter etablerer Fremover selv på nytt nye rykter ved påstand om at styreleder skal ha bedt havnedirektør om å fratre. Det bygges dermed opp en oppfatning av personalkonflikt mellom styreleder og avtroppende havnedirektør. Det er det ikke dekning for, og kilde for uttalelsene oppgis ikke.»

I lys av ovennevnte anføres brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 3.1, om varsomhet med bruk av anonyme kilder
  • 3.2, om å være kritisk i valg av kilder, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte
  • 4.4, om dekning for titler
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. 

 

TILSVARSRUNDEN:

Fremover mener avisen ikke har brutt god presseskikk.

Fremover skriver: «I denne saken har vi et styremedlem som vi mener kan likestilles med en varsler. Det er vår jobb å grundig ettergå og omtale påstander om (…) ansettelse av en havnedirektør, som er en stilling med mye makt i Narvik[.] At også kontrollutvalget i Narvik kommune har bestemt seg for å undersøke saken mener vi at understreker at det har vært grunn til å omtale saken.»

Fremover avviser klagers påstand om at redaksjonen var kjent med identiteten til søkerne som var unntatt offentlighet: «I finalerunden var samtlige tre søkere unntatt offentlighet.(…) Hvis Fremover har begått en synd i denne saken, må det være at vi ikke på noe tidspunkt klaget på at vi ikke fikk innsyn i søkerlistene. Dette har Fremover omtalt i en leder her: https://www.fremover.no/ja-fremover-kunne-gjort-mer/o/5-17-814372»

Fremover forklarer at første publisering (25.01.) er basert på opplysning dokumentert i protokoll fra styremøtet, om at ett styremedlem trakk seg i protest mot ansettelsen av Børge Klingan som ny havnedirektør: «I denne protokollen kommer det også fram at Sæterdal har bedt om å få sin habilitet undersøkt, noe Fremover også omtaler i sin sak. Fremovers journalist spør så styreleder Sørensen om hvorfor Sæterdal ble kjent inhabil. (…) ’Til Fremover sier Sørensen at dette var etter Sæterdals eget ønske, men at han ikke husker hvorfor han hadde ønsket en sånn vurdering’. Klager, styreleder Sørensen, bidrar på dette tidspunktet på ingen måte til å belyse at Sæterdal selv var søker på stillingen, som er forståelig siden han heller ikke husker dette. Vi kan jo i ettertid også forstå at det var vanskelig for Sørensen å gå inn på dette uten å bryte løftet om å unnta navnet hans fra offentligheten. Vi mener dette bekrefter at Fremover ikke var kjent med at Sæterdal var søker. Hvis Sørensen mente å vite at Fremover kjente til at Sæterdal var søker, hvorfor svarte han da at han ikke husker det? Hvorfor kunne han ikke da bare svare at Fremover allerede burde være kjent med hvorfor Sæterdal ba om å få sin habilitet vurdert? Sæterdal selv var meget ordknapp om sin beslutning om å trekke seg fra styret, og viste konsekvent til det som sto i protokolltilførselen.»

Fremover opplyser at det først var da avisen jobbet videre med saken, at Fremover fikk vite at Sæterdal var søker. Det ble omtalt i påfølgende artikkel publisert et drøyt døgn senere. Fremover anfører: «Når vi så har skrevet og etablert at Sæterdal var søker, er vi uenige i at det er nødvendig å opplyse om dette i hver eneste sak vi skriver om Sæterdal etter dette. Narvik havn legger åpenbart mer i at Sæterdal har trukket seg enn det som er kommet ut i offentligheten. Vi mener ikke som klager at vi kan si at Sæterdal er en forsmådd søker som takker for sist.»

Slik Fremover ser det, har avisen ikke brutt VVP 3.2: «At Sæterdal trakk seg er en korrekt opplysning. Kilden er et styremedlem som allerede i innledende runder har advart mot den som ble ansatt som havnedirektør. Vi har ikke vært ukritisk i valg av kilde. Vi har ikke bygget opp en fremstilling om at beste kandidat ikke er ansatt. Vi har omtalt en kontroversiell ansettelse, saklig og med en kilde som tross alt har vært et styremedlem i klagers eget styre. En troverdig kilde. Klager peker ikke på noen faktiske feil i sin klage. (…) Vi har ikke systematisk underslått opplysningen om at Sæterdal var søker. Vi har bare lagt mindre vekt på det enn styreleder ønsker, fordi vi oppfatter Sæterdals motiv annerledes.»

Fremover avviser også at bruken av «granske» skulle bryte med god presseskikk: «Vi mener bruken av bildet av Boy-Arne Buyle på forsiden, samt ingressen tydelig forteller at det er Boy-Arne Buyle som vil granske ansettelsen, og ikke kontrollutvalget. Ingressen på forsiden under den nevnte tittelen lyder: “Boy-Arne Buyle, leder for kontrollutvalget i Narvik, har satt ansettelsen av havnedirektør på sakskartet til komitémøtet i dag. Han vil blant annet vite hvilket samarbeid det var mellom rådmannen og de som utførte arbeidet i forbindelse med ansettelsen.”» Fremover mener derfor det er dekning for tittelen.

Videre skriver Fremover at omtalen av «ryktene som er grunnlag for at kontrollutvalget tar opp sin sak, og påstanden om at det “har murret rundt ansettelsen i mange miljø” (…) er basert på henvendelser Fremover har fått fra ulike parter som reaksjoner på ansettelsen av Børge Klingan som havnedirektør». Slik Fremover ser det, har Fremover ikke bygget opp under en fremstilling om at ansettelsen ikke er gjennomført etterrettelig: «Vi mener vi gjennom vår dekning viser at ansettelsen har vært kontroversiell. At styreleder i Narvik havn føler det går på prosessen, og ikke ansettelsen, er ikke vanskelig å forstå. Men det betyr ikke at det er et brudd på god presseskikk av den grunn.»

Fremover tilføyer dessuten at «det må være anledning til å sammenfatte ulike reaksjoner på en ansettelse uten å måtte vise til kilde for hver enkelt påstand, men at dette må kunne oppsummeres som for eksempel at det har “murret rundt ansettelsen i mange miljø”». Fremover påpeker: «Det som kan representere et brudd i slike tilfeller, er om påstander ikke blir imøtegått med tilsvar samtidig eller i oppfølgere. Vi mener Fremover har sikret imøtegåelse i samtlige av de innklagede sakene.»

Når det gjelder artikkelen klager mener kan fremstå som et intervju med Rune Arnøy, avviser Fremover dette: «Saken er ikke et intervju med Arnøy, men med utvalgets leder Boy-Arne Buyle. Det stemmer at Fremover ikke var tilstede under møtet av ulike grunner, men løste altså denne saken i ettertid med et intervju med kontrollutvalgets leder. Påstanden som kommer rettes mot styreleder i Narvik havn, Steinar Sørensen. Sørensen får samtidig imøtegåelse av påstandene.» For øvrig viser Fremover til eposten fra Arnøy, vedlagt klagen, «der han understreker at han selv ikke anså dette som et intervju med ham som han hadde behov for samtidig imøtegåelse eller tilsvar på».

Etter Fremovers mening kommer det dessuten tydelig frem at «mistanken om at Arnøy hadde lekket opplysninger», er en påstand som kom frem i møtet: «I artikkelen skriver vi: “I møtet onsdag ble Arnøy også spurt om han hadde lekket opplysninger om sin etterfølger, noe han avviste.” At Fremover har fått opplysninger om at dette førte til at Arnøy måtte gå før tiden, svares ut av Sørensen allerede i avsnittet etter.»

For øvrig mener Fremover at deres dekning av ansettelsen av ny havnedirektør har vært bred og balansert: «Vi mener dette viser at Fremover har hatt et kritisk men rettferdig blikk på ansettelsen av Børge Klingan som ny havnedirektør. Enkelte av sakene bekrefter også at det har “murret” om saken, og at dette kommer fra flere miljøer – blant annet de ansatte selv i brevs form. Det er selvsagt ikke behagelig å få et kritisk blikk rettet mot seg på denne måten, og heller ikke når det går så direkte på én person som i denne serien med saker, men vi opplever at Fremover har gjort jobben sin og gått ansettelsen etter i sømmene. Vi har også balansert dekningen vår, men som i alle løpende nyhetssaker har dette skjedd i en serie med saker etter hvert som hele bildet er blitt tydeligere.»

Fremover viser i denne sammenheng også til publiseringer utover de innklagede:

 

Klager er enig med Fremover i at Narvik Havn må tåle et kritisk blikk, men fastholder innvendingene i klagen.

Klager skriver: «Det registreres at Fremover benekter å ha hatt kjennskap til at Sæterdal var søker i del av tilsettingsprosessen. Vi opprettholder vår vurdering av dette, men ser at dette kan bli påstand mot påstand. I vurdering av dette vektlegges fra vår side at Fremovers journalist bekreftet at avisen visste at Sæterdal var søker under intervju med undertegnede forut for publisering (se klage). Det kan legges til at nytilsatt havnedirektør Børge Edvardsen Klingan opplyser at redaktør Christian S. Andersen i samtale 19. mars 2021 bekreftet at avisen hadde denne kunnskapen. Klingan opplyser at redaktøren var enig i at det derfor var «uryddig» av Fremover å først lage en sak på at Sæterdal trakk seg før de så opplyste at Sæterdal var søker. Redaktøren opplyste videre i denne samtalen dette hadde vært gjenstand for intern redaksjonell debatt. Det som da uansett forundrer er hvorfor ikke Fremover gikk hardere inn på sin kilde Sæterdal for å få svar på hvorfor han ønsket å erklære seg inhabil. En vesentlig informasjon blir dermed holdt skjult for leseren ved publisering.»

Klager påpeker også: «Det korrekte er at Sæterdal var søker i runde 1, men trakk søknaden da han ikke kom med i finaleintervju. Etter eget ønske var han inhabil ved resten av tilsettingsprosessen, etter konferanse med kommuneadvokaten fikk han dette ønsker innfridd. (…) Fremover har etter publiseringen 26.1.21 systematisk underslått opplysningen om at Sæterdal var søker når avisen skriver om at han trakk seg i protest. Dette skjer i artiklene 31.1., 4.2. og 8.3. Og det skjer igjen senest i nettartikkel 12.5.21.»

Etter klagers mening er det altså ikke tilstrekkelig at Fremover omtalte dette 26.1.: «Dette er en helt sentral informasjon å ha med når Sæterdals protest mot tilsettingen gjentas i senere artikler, dette for at leseren selv kan få forholde seg til helhetsbildet og Sæterdals handling. Avisen kan heller ikke forvente at lesere som er kommet til etter 26.1., leser det som tidligere er skrevet om saken. Informasjonen er også viktig sett mot at Sæterdal over tid er eneste identifiserte kilde knyttet til påstander om reaksjoner mot tilsettingen.»

Videre imøtegår klager en opplysning i Fremovers tilsvar, om at kontrollutvalget i Narvik kommune også har bestemt seg for å undersøke saken: «Dette er ikke korrekt. Kontrollutvalget har kun hatt saken til drøfting, i påfølgende møte konkluderte utvalget med at dette ikke var en sak for utvalget.»

Klager er videre uenig i at ingressen «tydelig forteller at det er Boy-Arne Buyle som vil granske ansettelsen, og ikke kontrollutvalget». Klager anfører: «Fremover har ikke på noen måte dokumentert eller sannsynliggjort at kontrollutvalgets leder eller utvalget som sådan vil gjennomføre en granskning. (…) Derimot gjentar Fremover denne påstanden i nettartikkel 12.5.21 (…) Også i saker med tilsynelatende annen vinkling framsettes påstander om ‘murring og uro’ og styremedlem som trekker seg i protest. Se bl.a. nettartikkel med overskrift ‘Fikk en god velkomst blant de ansatte i havna’.  (…) Fremover har ikke annen dekning for sin påstand om uro enn at de hevder avisen selv har fått henvendelser, tilsvarende for kontrollutvalgets leder og at et inhabilt styremedlem har trukket seg fra havnestyret. Oppsummert har ikke Fremover hatt en balansert og faktabasert framstilling av denne saken, og det er Fremover selv som har gitt grunnlag for oppfatning av uro.»

 

Fremover skriver kort: «Journalisten kjenner seg ikke igjen i at han skal ha snakket om at Sæterdal var søker med styreleder Sørensen. Han kan ikke huske at han på dette tidspunktet kjente til at Sæterdal var søker. Det stemmer at det at Sæterdal var søker ble gjenstand for en samtale under morgenmøtet dagen etter publisering, men det var en annen journalist som brakte det på bane.»

Fremover sier seg enig i at «det absolutt ryddigste hadde vært at dette var med allerede i første sak», men er uenig i «at dette er underslått som en villet handling i de sakene der [avisen] har nevnt at Sæterdal trakk seg fra styret».

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 

Fremover publiserte i perioden januar–mai 2021 flere artikler om ansettelsen av ny havnedirektør i Narvik Havn KF. Det ble opplyst at Steinar Sæterdal trakk seg fra havnestyret fordi han var uenig i ansettelsen. Dagen etter kom det også frem at Sæterdal hadde vært søker til stillingen.

Klager er Narvik Havn KF ved styreleder Steinar Sørensen. Han mener Fremovers dekning er misvisende og tidvis tendensiøs. Slik klager ser det, har Fremover gitt omtalen en slagside, og bygd opp under en fremstilling om at beste kandidat ikke er ansatt, og at ansettelsen ikke har vært etterrettelig. Klager mener Fremover har formidlet rykter og udokumenterte påstander, og ukritisk sluppet til en part i saken med sterk kritikk av havnestyrets vedtak. Klager reagerer også på at Fremover ikke fikk frem at kritikeren selv var søker til stillingen i første publisering, samt videre i dekningen der det ble omtalt at han trakk seg i protest mot ansettelsen. Slik klager ser det, har Fremover dermed holdt vesentlig informasjon skjult for leserne. Dessuten anfører klager at Fremover fremstiller det som om kontrollutvalget skal granske ansettelsen, når det i realiteten handlet om en drøftingssak.

Fremover mener å ha gjort jobben sin ved å sette kritisk søkelys på en kontroversiell ansettelse. Slik avisen ser det, har dekningen vært bred, saklig og balansert. Fremover avviser at den har holdt tilbake informasjon, og anfører at det ble omtalt at Sæterdal hadde vært søker, så snart redaksjonen fikk kjennskap til dette. Fremover er uenig i at dette måtte opplyses i hver omtale av at Sæterdal trakk seg i protest. Avisen avviser også at omtalen er ukritisk og uten kildegrunnlag, og innvender at klager ikke har påpekt faktiske feil. Etter Fremovers mening er det også dekning for bruken av ordet «granske». Det vises til at det tydelig gikk frem at det var leder av kontrollutvalget som ville granske, og som hadde satt ansettelsen på sakskartet. Dessuten mener Fremover at den måtte kunne sammenfatte ulike reaksjoner på ansettelsen uten å vise til kilde for hver enkelt påstand. Slik Fremover ser det, er det sentrale at redaksjonen sikrer imøtegåelse, noe redaksjonen mener å ha gjort.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
mener Fremover handlet i tråd med pressens samfunnsrolle da avisen satte søkelys på ansettelsen av ny havnedirektør. Samtidig er det viktig å minne om at en kritisk dekning forutsetter at mediene tilstreber å belyse saken bredt, slik at publikum blir kjent med de sentrale opplysningene, jf. 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Det er vesentlig å formidle at en som kritiserer en ansettelse, selv har vært søker. PFU finner imidlertid ingen holdepunkter for at Fremover har forsøkt å holde tilbake denne opplysningen. For utvalget fremstår det som at avisen omtalte at Sæterdal hadde vært søker, så snart det ble kjent for redaksjonen. PFU merker seg også at det er omtalt senere i dekningen, både direkte og indirekte gjennom lenker til tidligere publiseringer. Klager har rett i at det ikke er nevnt gjennomgående, men utvalget kan ikke se at det skulle være presseetisk nødvendig her.

Slik utvalget ser det, har Fremover vist til relevante kilder og underbygget opplysningene i tilstrekkelig grad. Utvalget kan heller ikke se at det er godtgjort åpenbare feil eller mangler av en slik karakter at det utgjør et presseetisk brudd, jf. VVP 3.2.

Etter utvalgets mening må også tittelen om at kontrollutvalgslederen vil granske ansettelsen aksepteres. Utvalget viser til at man i journalistikken må kunne spisse og forenkle i vinklingen av en sak. PFU merker seg dessuten at det går tydelig frem av artikkelen at det handler om en drøftingssak. Det kommer for øvrig frem i Fremovers videre dekning hva som ble utfallet av drøftingen.

Som PFU har påpekt en rekke ganger, er det også presseetisk sett grunnleggende at mediene gir angrepet part mulighet for å ta til motmæle når det rettes kritikk og sterke beskyldninger, jf. VVP 4.14. Utvalget konstaterer at klager har fått komme godt til orde, slik at publikum er blitt kjent med klagers oppfatning av omtalte forhold.

Fremover har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys