NN mot Universitas

PFU-sak 091/22


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 

Universitas publiserte i en artikkel om en studentpolitiker, en toppkandidat, som byttet liste under valget til Studentparlamentet.

Klager er den omtalte studentpolitikeren, som mener Universitas har opptrådt uryddig og brutt kravet om å klargjøre premissene. Klager opplever at journalisten var «konfrontativ, unødvendig ubehagelig og direkte ufin». Selv om det ble avtalt sitatsjekk, mener klager det var veldig uklart hva journalisten ville publisere. Videre reagerer klager på at en motpart i saken har fått tilbud om imøtegåelse, uten at klager har fått samme mulighet. Slik klager ser det, er omtalen stigmatiserende og villedende, og klager mener Universitas skulle tatt mye større hensyn.

Universitas mener avisen hadde et ansvar for å informere studentene om at en toppkandidat, fem dager inn i det åtte dager lange valget, byttet liste. Slik avisen ser det, har den håndtert saken i tråd med vanlig journalistisk praksis; journalisten presenterte seg, stilte spørsmål og ga sitatsjekk. Klager ble også gitt mulighet for off record-samtaler. Det ble videre gjennomført et møte der klager fikk anledning til å utdype saken. Etter Universitas’ mening er klager sitert korrekt, og klager har fått tilstrekkelig mulighet til å kommentere saken før publisering. Universitas mener også det er utvist hensyn, og at omtalen er saklig.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at pressen skal være kritisk og informere om det som skjer i samfunnet, jf. punkt 1.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det er derfor i kjernen av en studentavis’ oppgave å dekke den typen nyhet som Universitas omtalte.

Pressens rett til å sette kritisk søkelys på aktuelle forhold, innebærer samtidig et ansvar; enhver som får søkelyset på seg skal behandles skikkelig. På generelt grunnlag minner utvalget om at det ene og alene er mediets ansvar å klargjøre hvem man er og hvorfor man tar kontakt, jf. VVP 3.3. Mediene må også tenke gjennom hvilke hensyn redaksjonen skal ta i møte med kilder som mangler medieerfaring og/eller er i en sårbar situasjon, jf. VVP 3.9. Opplysninger skal kontrolleres, jf. VVP 3.2, og angrepne parter skal få ta til motmæle, jf. VVP 4.14.

Ut fra dokumentasjonen som er forelagt i denne saken, ser PFU at Universitas’ journalist presenterte seg og hvorfor hun tok kontakt, jf. VVP 3.3. PFU ser også at redaksjonen forklarte klager i forkant av publiseringen hvorfor avisen fant det nødvendig å dekke saken. Videre ga Universitas klager mulighet for off record-samtaler, slik at klager skulle kunne snakke fritt om eventuelle forhold det var nødvendig å ta hensyn til. PFU noterer seg at avisen videre inviterte klager til å ta kontakt om noe var uklart, samt at det ble gjennomført sitatsjekk. Sitatsjekken foregikk via flere meldinger, og fremstår noe uryddig. Utvalget registrerer at Universitas også selv mener at redaksjonen kunne vært tydeligere i denne sammenheng. Det er PFU enig i. Samtidig konstaterer utvalget at redaksjonen faktisk opplyste hva som ville bli publisert, og utvalget finner ikke tilstrekkelig grunnlag for å felle Universitas her.

Utvalget har videre forståelse for at Universitas’ kritiske spørsmål kan oppleves utfordrende. Det er samtidig avisens oppgave å stille slike spørsmål, og utvalget minner om at det er redaksjonen som avgjør hva som endelig publiseres, jf. VVP 3.3. PFU kan ikke se at det som er gjengitt er feil, irrelevant eller hensynsløst. Slik utvalget ser det, har klager også fått tilstrekkelig mulighet for å kommentere saken.

Universitas har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 31. august 2022

Anne Weider Aasen,
Gunnar Kagge, Frode Hansen,
Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa J. Lesamana