Adv. Henrik Lund, p.v.a. Lars Kristian Hille og Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 088/05


SAMMENDRAG:
Fædrelandsvennen brakte 12. april 2005 en nyhetsartikkel med overskriften: «Stilte spørsmål, kastet fra styret». Ingressen lød:

«Jeanette Vatne ble kastet ut av Arbeidsmiljøskaddes landsforening da hun begynte å stille spørsmål ved regnskapene.»

I brødteksten het det videre:

«- Lokallaget i Vest-Agder har utvilsomt noe å skjule, påstår den tidligere nestformannen i laget. Hun har stilt styret ubehagelige spørsmål, og deretter blitt kastet ut av vervet som nestleder. ? Problemet er at Lars Kristian Helle fra Mandal er både leder og kasserer. Det er som å sette bukken til havresekken, påstår Vatne.»

Videre uttaler Vatne seg om en rekke forhold hun mener er kritikkverdige. Blant annet framgår det:

«Det er gitt penger til øremerkede tiltak, men flere av dem er ikke utgiftsført og trolig heller ikke gjennomført. »

«Ekstra betenkelig synes Vatne det er at Hille også sitter som leder av landsstyret, og derfor kan kontrollere det aller meste i lokallagene «.

Det heter videre i artikkelen at Hille ikke vil kommentere de sterke påstandene, men at han henviser til regionleder Kåre Vetland. Vetland uttaler «at det ikke er mistanke om noe regnskapsrot i ALF (Arbeidsmiljøskaddes Landsforening; sekr. anm.) Vest-Agder. Han viser til at alle regnskapene har blitt levert en offentlig godkjent revisor for gjennomgang, og at det her ble konkludert med at regnskap og bilag var ryddig og greit gjennomført» .

Avisen opplyser at Jeanette Vatne «ble nektet å få opplyst navnet på revisoren», og regionleder Vetland forklarer dette med at de ikke ønsket at Vatne skulle stille flere spørsmål for deres regning. «Ifølge regionlederen fikk ikke Vatne vite hvem revisoren var hvis hun ikke garanterte at hun ville dekke den videre gjennomgangen av regnskapene fra egen lomme.»

KLAGEN:
Klageren , advokat Henrik Lund, på vegne av Lars Kristian Hille og ALF, mener «artikkelen er ærekrenkende og bryter med god presseskikk i sin alminnelighet?» . Han skriver videre:

«Artikkelen gir i intervjuet med Jeanette Vatne et helt klart inntrykk av at formannen i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening avdeling Vest-Agder, Lars Kristian Hille, i sin stilling som formann i foreningen og leder av landsstyret har underslått foreningens midler…».

Klageren mener flere utsagn i artikkelen er » sterkt injurierende» . Han anser også at journalisten har bedrevet dårlig kildekontroll , og således brutt med VVP-punkt 3.2.
«Hadde journalisten bedt om å se eksempelvis styrereferater, årsmøtereferater eller revisorberetninger for å sjekke påstandene Jeanette Vatne kommer med, ville man ha sett at påstandene ikke stemmer med de protokollerte referatene/beretningene.»

Klageren eksemplifiserer flere slike påstander. Blant annet hevder han at journalisten ville ha funnet «av styremøtereferat fra møte 28.01.04 at Jeanette Vatne frivillig ønsket å trekke seg fra styret.» Dessuten skriver klageren at regionleder Kåre Vetland i sine uttalelser tilbakeviser Jeanette Vatnes utsagn i den grad at «Fædrelandsvennens artikkeloverskrift [fremstår] uten dekning i artikkelen og ?stoffet?, jfr. Vær Varsom-plakaten pkt. 4.4».

Til slutt anfører klageren at avisen legger saken fram i en «kritikkverdig og manipulerende versjon hvor Vær Varsom-plakaten punkt 4.1 om vektlegging av saklighet og omtanke har vært fullstendig fraværende for journalisten og avisens redaksjon.»

TILSVARSRUNDEN:
Fædrelandsvennen skriver i sitt tilsvar at «(k)lagerens hovedanliggende synes å være at artikkelen er injurierende, og det er i så fall en sak for domstolene.»
Om omstendighetene rundt Jeanette Vatnes avsluttede styreverv, skriver avisen:

«Det er et faktum at hun (Jeanette Vatne; sekr. anm.) ikke lenger er styremedlem, og selv hevder hun at hun ble kastet fra styret fordi hun stilte kritiske spørsmål ved foreningens drift og økonomi. I artikkelens ingress står det feilaktig at hun ble kastet ut av foreningen som følge av dette. Det riktige er at hun ble kastet ut av foreningens styre.»

Avisen skriver videre:

«Artikkelen formidler en sterk kritikk av lokalavdelingens drift og forretningsførsel. Lokkallaget i Vest-Agder mottar økonomisk støtte fra kommuner i landsdelen og kritikk av foreningens virksomhet og økonomiske disposisjoner er derfor av allmenn interesse.»

Ifølge tilsvaret kan journalisten blant annet dokumentere «at årsberetning og regnskap deles ut på årsmøtet og samles inn igjen under møtet (?) I foreningens vedtekter heter det at disse dokumentene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet». Og at «det i 2003 ble sendt ut to ulike versjoner av årsmøtereferatet. Det ene ble sendt til Jeanette Vatne og muligens et annet medlem, det andre ble sendt foreningens øvrige medlemmer.»

Fædrelandsvennen påpeker at avisen, i forbindelse med hva øremerkede kursmidler er brukt til, ikke har «hatt tilgang til foreningens regnskaper, og har begrenset seg til å formidle hennes (Vatnes; sekr. anm.) utsagn om dette».

Til slutt skriver avisen i sitt tilsvar:

» Foreningens leder, Lars Kristian Hille, er gitt anledning til samtidig imøtegåelse og tilsvarsrett . Han er blitt forelagt alle ankepunktene som er omtalt i avisartikkelen, men han valgte ikke å uttale seg. Han har henvist oss til Norges Handicap Forbunds regionleder, Kåre Vetland, som må antas ikke å ha detaljkunnskaper om de forhold Jeanette Vatne tar opp når det gjelder driften av lokalforeningen. Vetland? har begrenset seg til å referere konklusjonen fra deres ?hemmelige? revisor og har ikke kommentert de konkrete ankepunktene.»

Klageren fastholder alle punkter i den opprinnelige klagen. Han påpeker nok en gang at Jeanette Vatne «selv ønsket å forlate styret», og at dette går fram av styremøtereferat fra 28.01.04. Videre skriver klageren at regionleder Kåre Vetland «har inngående kjennskap til saken og dens forhistorie».

Fædrelandsvennen sier i en siste kommentar at Vatne selv hevder «at hun ble kastet fra styret uansett hva som ble protokollert? Fædrelandsvennen har formidlet Jeanette Vatnes versjon av forholdene i en forening hvor hun har sittet som tillitsvalgt og som burde ha allmenn interesse, både som interesseorganisasjon og som mottaker av offentlig støtte».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Fædrelandsvennen, om de administrative forholdene i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) avdeling Vest-Agder. Reportasjen formidler hovedsaklig utsagnene til et tidligere styremedlem av foreningen, som mener hun ble kastet fra styret fordi hun stilte kritiske spørsmål om organisasjonens regnskap. ALF avdeling Vest-Agder og formann Lars Kristian Hille mener avisen bringer usanne og krenkende påstander, samt at artikkelen mangler dekning for overskrift og ingress i saken.

Fædrelandsvennen avviser klagen, og viser til at den tar opp forhold av samfunnsmessig interesse. Videre påpeker avisen at den har gitt klageren god anledning til samtidig imøtegåelse og tilsvar. Avisen mener også å ha skriftlig dokumentasjon for flere av påstandene som fremsettes i artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg mener Fædrelandsvennen var i sin fulle rett til å ta opp de indre stridighetene i lokalavdelingen av Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.

Utvalget konstaterer at det klart framgår at det er konflikt mellom kilden og Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, og at det er i den forbindelse avisen formidler den krasse kritikken av foreningens formann. Slik utvalget ser det, må formannen, i kraft av sin stilling, i større grad enn menigmann tåle offentlig kritikk. Utvalget legger også vekt på at han har fått god mulighet til samtidig imøtegåelse av kritikken, men selv har valgt ikke å benytte seg av tilbudet.

Videre registrerer utvalget at påstand står mot påstand om hvorvidt kilden ble «kastet» eller gikk frivillig fra styret. Etter utvalgets mening kunne avisen med fordel ha framsatt utsagnet om å bli «kastet» som kildens eget, og ikke som et faktum. Utvalget finner likevel at en slik betegnelse må være innenfor det presseetisk akseptable, og også her legger utvalget vekt på at organisasjonen fikk mulighet til samtidig imøtegåelse.

Etter utvalgets mening ville artikkelen utvilsomt blitt mer balansert dersom formannen hadde bidratt med korrigerende og presiserende opplysninger. Utvalget viser imidlertid til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det også heter: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».

Fædrelandsvennen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. juni 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller