P7-Kristen Riksradio mot Dagbladet

PFU-sak 085/03


SAMMENDRAG:
Dagbladet brakte 17. juni 2003 en nyhetsartikkel med tittelen » Homohater inne i P5 » på en av sine kultursider. I ingressen het det:

» Valgerd Svarstad Haugland kan gi P5-konsesjonen til en homohater og abort-motstander. Den amerikanske ?svovelteologen? Chuck Swindoll har indirekte eierskap i Kanal 5. »

I brødteksten opplyste avisen at «snart avgjøres hvem som skal få P5-radiokonsesjonen. Det er to kandidater. P4 regnes som favoritt, med Kanal 5 som outsider. Velger kultur- ministeren Kanal 5, vil hun indirekte også gi Chuch Swindoll konsesjonen. Swindoll er en av verdens største radiopredikanter, og gjennom sitt konsern Insight for living kringkaster han fra 2100 radiostasjoner verden over. Hans 150 ansatte i Texas styrer det globale radioimperiet – på 16 forskjellige språk.»

Under mellomtittelen » Religiøs fanatisme » het det videre: » Swindoll mener homofili og sex før ekteskapet er en synd. Han mener at Satan styrer verden. (…) Den legendariske predikanten Billy Graham er en av hans nærmeste samarbeidspartnere. Beskyttet av amerikanske soldater sto Graham i spissen for vekkelsesmøter under Irak-krigen, og varslet korstog mot Islam.» Og deretter i et avsnitt:

» En av de største eierne i Kanal 5 er Kristen Riksradio/Pesju Holding (KRR). Selskapet skal kjøpe seg opp i Kanal 5 dersom de får konsesjon, og vil bli sittende med kontroll over hver fjerde aksje. Insight for living eier over sju prosent av KRR. »

Og videre:

» Administrerende direktør Ole Jørgen Torvmark i Kanal 5 sier at Swindoll og hans Insight for living ikke vil påvirke det redaksjonelle innholdet i radiokanalen – hvis de får konsesjonen. – Ingen av våre eiere har innvirkning på vår redaksjonelle profil. Vi vil ha en selvstendig og sterk redaktør, som skal styre kanalen innenfor de rammene som ligger i konsesjonen, sier Torvmark. »

Til slutt i artikkelen opplyses det at «Dagbladet har i flere dager forsøkt å få tak i Swindoll, uten å lykkes».

I teksten til et bilde av en smilende Swindoll het det for øvrig:

» SVOVELPREDIKANT: Snart avgjør kulturminister Valgerd Svarstad Haugland hvem som skal få P5-konsesjonen. Vinner Kanal 5, vil den ytterliggående amerikanske radiopredikanten Chuck Swindoll få indirekte eierskap i norsk riksradio. »

KLAGEN:
Klager er P7-Kristen Riksradio, ved daglig leder Ingvar Nevland. Selv om Dagbladet to dager senere trykte et tilsvar fra generalsekretær Geir Magnus Nyborg i Familie & Medier, mener klageren at PFU like fullt bør behandle «en sak preget av særlig slett journalistisk håndverk». » Det er en rekke faktiske feil og det gjøres en kobling mellom Kanal 5 og den amerikanske radiopastoren Chuck Swindoll som er en uholdbar konstruksjon. Dagbladet har også nektet å rette de faktafeil som artikkelen inneholder. »

«Artikkelens hovedpoeng er en antydning om at Kanal 5 redaksjonelt skulle la seg påvirke av en amerikansk radiopastor. Chuck Swindoll har nemlig noen aksjer i Kristen Riksradio AS som igjen eier en del av aksjene i P7 Holding AS. Det er dette selskapet som er blant eierne i Kanal 5. Dette er både en urimelig kobling og en uheldig antydning om bristende redaksjonell integritet i Kanal 5. Ingen ville finne på å sette Dagbladet inn i et resonnement der en antyder at en aksjonær i et selskap med aksjer i et selskap som igjen har aksjer i Dagbladet skulle ha noen som helst innflytelse på Dagbladets redaksjonelle linje.»

«Det som skulle gjøre Swindoll ?farlig? for norsk radio , er Dagbladets ?avsløring? når det gjelder hans teologiske posisjon i forhold til abort og homofili. Nå er det slik at Swindoll på dette punktet ikke avviker fra det syn som gjelder i Den norske kirke og nær sagt alle større kirkesamfunn i verden. (…) Ifølge Dagbladet skal Swindoll også mene at Satan styrer verden. Dette står uten noen form for belegg, og er ukjent for oss som kjenner Swindoll og hans teologi.»

Den feil klageren mener Dagbladet burde ha rettet opp, gjelder omtalen av predikanten Billy Graham og Irak-krigen. Klageren viser til at opplysningene ikke gjelder Billy , men sønnen Franklin Graham. » Denne forvekslingen viser at journalist og redaktør ikke kjenner stoff- området .» Klageren viser til e-melding fra Dagbladets kulturredaktør, som mener Nyborgs tilsvar 19. juni må være rettelse god nok.

Videre påpeker klageren at «Dagbladet trykker denne artikkelen bare dager før P5- konsesjonen skulle deles ut (forventet dato for tildeling var 20. juni). I denne fasen verserte det en rekke rykter, og noen av dem kom på trykk. Dette konkrete ?tipset? Dagbladets journalist her fikk, var han den eneste som gjorde seg bruk av. Til vår store glede var det heller ikke ett eneste norsk medium som fant å ville videreformidle saken. Det er vurdering god som noen når det gjelder kvaliteten på artikkelen.»

» Det skjer også samtidig som det i andre medier spekuleres i en mulig konstellasjon mellom P4, Dagens Næringsliv og Dagbladet. P4 var jo Kanal 5?s konkurrent om P5- konsesjonen. Normalt ville vi ikke tenke på en slik kobling, men det er nettopp slike koblinger Dagbladet gjør om Swindoll og Kanal 5. I en slik sensitiv fase bør en også utøve særlig forsiktighet. »

«Når artikkelen framstår som en konstruksjon som ikke avslører noe som helst, er det bare stemplingen av kristne som gruppe, og særlig en bestemt kristen virksomhet, som står igjen. Det er særdeles uheldig at en ved slike oppslag bidrar til den økende diskriminering vi ser av mennesker på grunn av deres religiøse overbevisning.»

Klageren gjorde en uke senere sekretariatet oppmerksom på at Dagbladet, som følge av klagen til PFU, likevel brakte en presisering når det gjaldt far og sønn Graham. (Kopi vedlagt).

TILSVARSRUNDEN:
Dagbladet «konstaterer at klager er misfornøyd med framstillingen, noe de selvsagt har full rett til. Klagen har likevel mer karakter av å være en polemikk mot Dagbladets artikkel og totale håndtering av saken, enn av å peke på brudd på Vær varsom-plakaten. Klageskrivet gjengir dessuten en del upresise faktaopplysninger. Deler av disse opplysningene lot for øvrig Dagbladet komme til uttrykk i debattinnlegget fra Geir Magnus Nyborg…». Det vises også til den presisering avisen senere har kommet med.

» Koblingen om at Swindolls eierskap på noen måte er ?farlig? for Kanal 5 eller norsk radio, er åpenbart en konstruksjon fra klager. Dagbladet er i sin fulle rett til å skrive om bakmenn og eierinteresser i en slik sak. For ordens skyld har vi dessuten sluppet Kanal 5 til orde for å få understreket at det ikke foreligger slik kopling. (…) Dagbladet må derfor avvise påstanden om at artikkelen i det hele tatt antyder noe om bristende redaksjonell identitet hos Kanal 5. »

Dagbladet hevder at man på forhånd gjorde «grundig research for å kunne omtale Swindolls teologi. (…) Dagbladet kan derfor avvise at Swindoll og Den norske kirke har samme syn på
abort og homofili.» Det vises til opptakskriteriene for «Swindolls presteseminar». Når det gjelder formuleringen om at Swindoll » mener at Satan styrer verden «, vises det til hans bok «Demonism».

» Den nært forestående konsesjonstildeling gjorde publisering av denne artikkelen naturlig nettopp på dette tidspunkt. At klager kobler avisrykter og dagbladkonsernets mulige oppkjøp med avisen Dagbladets journalistikk er i beste fall et polemisk poeng. Dagbladet lar ikke forretningsutvikling i konsernledelsen styre journalistikken i et av datterselskapene. Selvsagt ikke. »

«Dagbladet kan ikke påvirke klagers inntrykk av artikkelen, men vil sterkt ta avstand til en dårlig skjult antydning om at avisen driver journalistikk som fremmer diskriminering av mennesker på grunn av religiøs overbevisning. Avisen er derimot i sin fulle rett til å se nærmere på hva de forskjellige religiøse bevegelser står for. »

For øvrig er Dagbladet i tvil om P7-Kristen Riksradio uten videre kan representere Chuck Swindoll overfor PFU.

Klageren opplyser at «Chuck Swindoll og Insight for Living er informert om denne saken, men de representeres i Norge av Kristen Riksradio. Dette er etablert i en omfattende avtale fra høsten 1989. Det Dagbladet skriver om berører Chuck Swndoll, P7-Kristen Riksradio, P7 Holding og Kanal 5. Alt dette gjelder ?oss?, og det blir derfor mer enn formalistisk å problematisere vår rett til å kjøre denne saken til PFU. Saken gjelder også Kanal 5 og tildelingen av konsesjon, og det er således i Norge og overfor Kristen Riksradio at denne saken har gjort skade.»

Angående de konkrete klagepunkter heter det bl.a.:

«Dagbladet ønsket ikke å rette opp faktiske feil i artikkelen, selv ikke etter flere ?purringer? via e-post. Først da klagen til PFU var skrevet og Dagbladet ble gjort oppmerksom på dette, kom rettingen.(…) Dette er i seg selv brudd på god presseskikk. »

«Det står for oss helt klart at artikkelens hovedpoeng er en antydning om at Kanal 5 redaksjonelt skulle la seg påvirke av Chuck Swindoll. Det kommer fram i tittelen . Vi fastholder derfor at dette både er en urimelig kobling og en uheldig antydning av bristende redaksjonell integritet i Kanal 5. Dette står i kontrast til Dagbladets understrekning av egen uavhengighet. »

Klageren «fastholder at Swindolls syn på homofili ikke skiller seg vesentlig fra det syn som gjelder i Den norske kirke og nær sagt alle større kirkesamfunn i verden». «Når det gjelder påstanden om at ? Satan styrer verden ?, er det ikke nok å sitere fra en av Swindolls bøker som siterer fra Kolosserbrevet.»

Videre står klageren også fast ved «at Dagbladet ved slike oppslag bidrar til den økende diskriminering vi ser av mennesker på grunn av deres religiøse overbevisning. (..) Det blir kunstig når avisen argumenterer mot det faktum at artikkelen oppleves klart diskrimi- nerende og som et bidrag til å øke konfliktnivået i vårt samfunn .»

Dagbladet «har full forståelse både for at saken i seg selv og det rent håndverksmessige kan diskuteres. Det er likevel langt fra en slik diskusjon til å påvise brudd på reglene i Vær Varsom-plakaten. Motpartens tilsvar er ikke mer konkret her enn i den opprinnelige klagen.»

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL UTTALELSE:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Dagbladet, der avisen hevdet at den amerikanske «svovel-teologen» Chuck Swindoll har et indirekte eierskap i Kanal 5, som var en av søkerne til ny riksdekkende radiokonsesjon. Swindoll ble samtidig omtalt som «homohater og abort-motstander». P7-Kristen Riksradio sto sammen med andre bak konsesjonssøknaden, og påklager det man betegner som en urimelig kobling mellom Swindoll og Kanal 5. Klageren mener avisens vinkling gir en uheldig antydning om bristende redaksjonell integritet i
Kanal 5. I klagen inngår også at avisen, innen klagen til PFU ble varslet, nektet å rette opp faktiske feil.

Dagbladet mener det var berettiget å skrive om bakmenn og eierinteresser i en sak som denne. Avisen påpeker at en representant for Kanal 5 kom samtidig til orde med understrekning av at forbindelsen til Swindoll ikke ville påvirke radiokanalens innhold. Dagbladet avviser derfor påstanden om at artikkelen antyder en bristende redaksjonell integritet. For øvrig hevder avisen å ha dokumentasjon for sin beskrivelse av Chuck Swindoll.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagbladet var i sin fulle rett til å sette søkelys på den indirekte kontakten mellom Kanal 5 og den amerikanske predikanten. Selv om avisen har gått langt i sine karakteristikker av predikanten, kan ikke utvalget se at disse i seg selv bryter med presseetiske normer. Utvalget legger for øvrig vekt på at en representant for Kanal 5 fikk komme til orde med samtidig kommentar. Slik utvalget ser det, var ikke opplysningen som senere ble rettet av en slik art at avisen kan klandres for ikke tidligere å ha brakt en korreksjon.

På den annen side konstaterer utvalget at avisen med tittelen «Homohater inne i P5» formidler en åpenbar feilopplysning, siden konsesjonen for P5 ennå ikke var tildelt noen av søkerne. Kombinert med en upresis ingress blir dette etter utvalgets mening samlet sett en tendensiøs framstilling av saken.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

På dette punkt har Dagbladet brutt god presseskikk.

Oslo, 23. september 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen