Adv. Berit Therese Knudsen p.v.a. klient mot Farsunds Avis

PFU-sak 084/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel/notis i Farsunds Avis, både på nett og papir, som omhandlet en voldsepisode mellom et par i en sørlandsbygd. Både kjønn, alder og stedsnavn ble opplyst.

Klageren er den omtalte kvinnen, som klager via advokat. Slik klageren ser det, er hun identifisert på grunn av stedsnavn og eksakt alder. Det vises til at det er svært få boligeiendommer på det navngitte stedet. Videre anføres det at avisen ikke har tatt hensyn til at barn i skolealder inngår i familien, og at den identifiserende omtalen også har medført en urimelig belastning for hele familien. Etter klagerens mening har avisen, på unødvendig vis, fremhevet personlige forhold som ikke har noe i offentligheten å gjøre.

Farsunds Avis opplyser at avisen fjernet stedsnavnet i nettartikkelen etter ønske fra klager, men at det var for sent å endre papirversjonen. Selv om avisen ser at artikkelen er i grenseland når det gjelder identifiseringsgraden, finner avisen det ikke åpenbart at god pressekikk er brutt. Det vises til at omtale av kriminelle forhold er en del av pressens oppgaver. Avisen peker også på at artikkelen er forsiktig dimensjonert (notis), og at lokalkjente lesere som vil kunne identifisere de involverte, antagelig var kjent med forholdet.

Pressens Faglige Utvalg minner innledningsvis om at pressens oppgave er å informere om det som skjer i samfunnet, hvilket også kan gjelde vold i hjemmet. Slik sett var Farsunds Avis på trygg presseetisk grunn da de valgte å omtale hendelsen. Utøvelse av vold er ikke en privatsak, men en straffbar handling.

Imidlertid må mediene ved omtale av slike hendelser veie informasjonsansvaret opp mot hensynet til de berørte. Det vises til punkt 4.7, hvor det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.»

I den påklagede artikkelen finner utvalget at klager er identifisert på grunn av eksponeringen av stedsnavn og alder. Utvalget kan ikke se at offentligheten har rett på informasjon om de involvertes identitet. Videre mener utvalget at avisen gjennom den identifiserende omtalen har påført uskyldig tredjepart, her barn, en urimelig belastning.

Farsunds Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mai 2012

Line Noer Borrevik,
Kirsti Nielsen, Øyvind Brigg, Ellen Arnstad
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen