AUF i Hedmark v. leder Lasse Juliussen mot Hamar Arbeiderblad

PFU-sak 084/05


SAMMENDRAG:
Hamar Arbeiderblad (HA) publiserte fredag 22. april 2005 et leserbrev med tittelen «Tilstrømmingen av muslimer, legale/illegale» både i sin trykte utgave og på sine nettsider. Leserbrevet startet slik:

«Innvandring, «familiegjenforening» og enorm reproduksjon blant dem går sin gang i Norge, inklusive Hedmarken. KrF og SV ser ut til å være islamiseringens ivrige håndlangere. Målet er ikke integrering i vårt samfunn, men verdensomspennende spredning av islam, den avskyeligste av religionene.».

Leserbrevet fortsatte i samme tone, og var avsluttet slik:

«Avsky for islam, tidens nazisme ifølge Adam Michnik, polsk redaktør og frihetskjemper, har intet med rasisme å gjøre. Ringsakerfolk, reis dere i protest!»

Leserbrevet var signert «Anonym».

KLAGEN:
Klageren , AUF i Hedmark, viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, som maner pressen til å vise respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. «Det er vår

oppfatning at Hamar Arbeiderblad ved å trykke dette innlegget, ikke viser respekt for menneskers rase og livssyn», heter det i klagebrevet.

Videre i brevet: «Når Hamar Arbeiderblad allikevel velger å påta seg det redaksjonelle ansvaret for dette innlegget, mener vi innlegget som et minstekrav burde ha vært underskrevet med fullt navn, slik at holdninger som kommer til uttrykk i innlegget lettere kan besvares. Dette støtter også Ytringsfrihetskommisjonen, som ønsker at håpløse synspunkter best kan møtes i det offentlige rom. Da må navn bak innleggene være et minimum, mener kommisjonen.»

TILSVARSRUNDEN:
Hamar Arbeiderblad viser til at avisen har stor takhøyde når det gjelder å slippe leserne til med sine ytringer. «Vi mener det er viktig at folks synspunkter kommer til orde i avisene. Også synspunkter som av enkelte kan oppfattes som «håpløse». Slike debatter er viktige i lokalsamfunnet fordi det speiler at det er ulike oppfatninger ? i dette tilfellet menneskers rase og livssyn.»

Når det gjelder klagepunktet om at leserbrevet i det minste bude vært signert med fullt navn, heter det i avisens tilsvar:

«HA har som policy at alle skal få komme til uttrykk så sant de holder seg innenfor våre etiske regler for leserinnlegg og at de ikke strider mot norsk lov. Rettes det personlig kritikk mot navngitte personer skal innlegget undertegnes med fullt navn.»

Avisen opplyser at den støtter Ytringsfrihetskommisjonens ønsker om at håpløse synspunkter best kan møtes i det offentlige rom.

Klageren har ikke hatt ytterligere synspunkter.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, AUF i Hedmark, mener Hamar Arbeiderblad brøt god presseskikk da avisen, både i papirutgave og på nett, publiserte et anonymt leserinnlegg med sterke karakteristikker om innvandringspolitikk og muslimer, og med en oppfordring til folk på Ringsaker om å reise seg i protest.

Hamar Arbeiderblad viser til at avisen praktiserer stor takhøyde for hva som kan ytres i leserinnlegg, og mener «håpløse synspunkter» best kan møtes i det offentlige rom. Avisen anfører ellers at man stiller krav om at leserbrev ikke skal være anonyme når det rettes kritikk mot navngitte personer.

Pressens Faglige Utvalg viser til punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten, der det manes til å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Samtidig vises det til plakatens første kapitel, og særlig til punkt 1.3, om å verne om ytringsfriheten.

Utvalget vil understreke at ytringsfriheten ikke er til for at bare de «rette» meninger skal komme fram. I tråd med hva Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har uttalt, mener også utvalget at ytringsfrihet ikke bare omfatter rett til å framsette utsagn som anses som nødvendige, ubetydelige eller ufarlige, men også utsagn som virker forstyrrende, støtende og krenkende. Etter utvalgets mening kunne avisen med fordel stilt krav om at det innklagede innlegget skulle vært undertegnet med fullt navn, men kan ikke se at den anonyme publiseringen i seg selv bryter med de presseetiske normene.

Hamar Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. juni 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller