Finn Lund mot Drangedalsposten

PFU-sak 084/21


SAMMENDRAG:

 Klagen gjelder påstander om brudd på kildevernet, og at Drangedalsposten har avpublisert sin Facebook-side.

 

KLAGEN:

 Klager er en privatperson, som mener Drangedalsposten har utlevert sensitiv informasjon, i konflikt med kildevernet.

Klager skriver:

«Drangedalspostens styreformann, Øystein Rugtvedt, avsatte avisens redaktør uten forutgående behandling i styret. Redaksjonens datamaskin ble så utlevert av en ansatt i Drangedalspostens redaksjon, til styreformannen. Herom hersker det ingen tvil.

Jeg informeres så om, etter at datamaskinen ble returnert, at en foreløpig sjekk på datamaskinens logg, viser at styreformannen eller noen han har overlatt datamaskinen til, har vært inne på denne og snoket. Om hele harddisken er kopiert, eller bare deler av den, er foreløpig uvisst.»

Klager er bekymret for at sensitiv korrespondanse mellom klager og avsatt redaktør skal bli misbrukt. Klager mener det er en klar mulighet for at han kan bli utsatt for represalier.

Den andre delen av klagen gjelder Drangedalspostens Facebook-side.

Klager skriver:

«Drangedalsposten hadde lagt ut en rekke saker på sin Facebook side som skapte mye debatt. En rekke mennesker deltok, mennesker som aldri ville skrevet et innlegg i en papiravis. Også undertegnede, dvs denne klager, hadde en rekke innlegg som igjen ble kommentert.

I forbindelse med ny redaktør, Anita Mjelland, er det satt i gang en utrenskning. Deriblant sletting av avisens Facebook profil.

Klagen går direkte på om avisen egentlig har anledning til, i ettertid, å slette innlegg og kommentarer som avisen selv har invitert til, direkte i strid med Drangedalspostens formålsparagraf, og om den den enkeltes innlegg/kommentar faller inn under åndsverkbegrepet.

Spørsmålet PFU skal ta stilling til, er om Drangedalsposten har lov til, i ettertid, å redigere bort leseres meninger/innlegg som de selv har invitert til. At handlingen er moralsk forkastelig, er rimelig klart.

Historisk sett, ville de innleggene som har vært og nå er slettet, kunnet dokumentere for ettertiden, hva folk var opptatt av/tidsånden i 2020/2021. Den muligheten har redaktør Anita Mjelland radert bort.»

Klager anfører brudd på disse Vær Varsom-punktene:

1.1 – om ytringsfrihet

1.2 – om pressens oppgaver

1.3 – om å hindre åpen debatt

1.4 – om å informere om det som skjer i samfunnet

1.5 – om å beskytte enkeltmennesker mot overgrep

2.1 – om redaktørens ansvar for mediets innhold

2.2 – om å unngå dobbeltroller

2.3 – om åpenhet om bakenforliggende forhold

3.4 – om å verne pressens kilder


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 Drangedalsposten avviser brudd på kildevernet, og skriver:

«Pcen som fratrådte redaktør/daglig leder hadde benyttet ble hentet ut av redaksjonens lokaler fredag 26. mars 2021 av en frilanser etter innstendig henvendelse fra fratrådte redaktør/daglig leder. Laptopen hadde da stått i dockingstasjonen siden før jul uten å ha vært i bruk av noen. Daværende redaktør/daglig leder hadde jobbet på hjemmekontor siden da, på en annen av redaksjonens pcer. At redaksjonens pc hadde blitt hentet ut til en privatbolig for så å skulle bli hentet der av fratrådte redaktør/daglig leder på et annet tidspunkt fikk påtroppende redaktør og styreleder greie på fredag ettermiddag. Lørdag formiddag ble pcen hentet fra denne privatboligen og tatt med tilbake til redaksjonens lokaler.»

Drangedalsposten fremholder at styreleder ikke har vært inne på redaksjonens pc som det henvises til i klagen, følgelig heller ikke lest filer eller korrespondansen som eventuelt har foregått mellom avgått redaktør/daglig leder og kilder eller andre forøvrig. Ingen andre har heller lest innhold i filer eller slik korrespondanse. Ingen i styret eller dagens redaksjon har kopiert eller distribuert noe fra denne pc-ens harddisk, dens filer, programmer eller korrespondanse, skriver avisen.

Avisen skriver videre:

«Påtroppende redaktør/daglig leder åpnet pcen et par ganger lørdag 27. mars 2021, for å se om det lå programmer eller filer der som var nødvendig for å ivareta daglig drift. Det ble kun foretatt en overflatisk oversikt på ‘skrivebordet’ og filsystemet, og tatt en vurdering ut fra navn på mapper og filer. Da det ikke så ut til å ligge noe der som var nødvendig for å ivareta den daglige driften, ble laptopen så liggende urørt på pulten til den ble hentet av fratrådte redaktør/daglig leder mandag formiddag. Ingenting ble lagret, kopiert, skrevet ut, distribuert eller slettet. Merk at påtroppende redaktør ikke gikk inn på personlige områder på pcen. E-posten ble ikke åpnet, selv om man antok at den inneholdt informasjon som var nødvendig for å ivareta den daglige driften. Mye korrespondanse med viktig informasjon for å sikre den daglige driften foregår mellom redaktør/daglig leders e-post og eksterne aktører som Medietilsynet, LLA, regnskapsfører, kunder og avtalepartnere. E-posten ble likevel ikke åpnet av hensyn til kildevernet og personvernet.

(…)

Drangedalspostens redaksjon og styre tar kildevernet på alvor og respekterer konfidensialiteten mellom journalist og kilder.»

Når det gjelder Drangedalspostens Facebook-sider, skriver avisen at ny redaktør ikke fikk korrekt påloggingsinformasjon og administratortilgang fra fratrådt redaktør, og at man derfor ikke så annen utvei enn å avpublisere siden. Avisen mener den ikke kan ha ansvaret for en Facebook-side redaktøren ikke kan administrere.

Til klagers spørsmål om en avis har rett til å slette kommentarer, vises det til at det er opp til redaktøren å besemme hva som publiseres, og at redaktøren også kan slette innlegg.

For øvrig opplyser redaktøren at Facebook-siden med kommentarer kun er avpublisert, ikke slettet.

 

Klager mener det er bevist at pc-en har vært åpnet av andre enn avtroppende redaktør. Dermed er det ingen kontroll med spredning av informasjon som lå på den.

Klager skriver:

«En naturlig utvikling ville vært å beklage at PC’en var blitt åpnet og at samtlige som hadde vært i berøring med den var blitt pålagt taushetsplikt, hadde undertegnet skjema for dette og sendt kopi til klageren. Likeledes burde man forsikret klageren om at eventuelt kopierte filer og annen informasjon, ville blitt slettet sammen med de ulovlige lydopptak som er foretatt av fortrolige samtaler mellom bla.a den avgåtte redaktøren og undertegnede.

(…)

Det vi med sikkerhet vet, er at nevnte PC ble åpnet 26. mars mellom 08.15 og 08.20. Siden midlertidig redaktør vedgår at hun var inne flere ganger den 27. mars, finnes det i datamaskinens logg, bevis for at denne har vært åpnet flere ganger enn det midlertidig redaktør forsikrer PFU og klageren om.  Når den forrige redaktøren ba en betrodd medarbeider å hente PC’en og oppbevare denne trygt, var det nettopp med kildevernet i fokus. Da PC’en ble hentet, var redaksjonsmedarbeider NN til stede. Han ble fortalt hvorfor nevnte PC skulle hentes og godkjente at den ble brakt ut av redaksjonens lokale og tatt vare på. Dersom Drangedalspostens midlertidige redaktør nå prøver å hevde at redaksjonsmedarbeider NN ikke godkjente utlevering av PC’en, hvorfor holdt han den så ikke tilbake? Det hadde han full anledning til.

Det kan således utvilsomt konkluderes med at Drangedalsposten har utlevert en PC full av sensitiv informasjon, til en frilanser som de knapt vedkjenner seg å ha et perifert forhold til, tross NNs mange artikler i den innklagede avis. Og det var kun den manglende tillit til de andre medarbeidernes som gjorde det påkrevet å få kontroll på datamaskinen og flytte denne.»

Klager hevder styreleder dro hjem til nevnte frilanser på kveldstid og truet denne til å utlevere pc-en, og skriver:

«Umiddelbart etter at avtroppende redaktør får kjennskap til hendelsen, ringes styreleder opp med beskjed om at PC’en ikke skal åpnes. Ikke lenge etter ringer også avtroppende redaktørs advokat styrelederen og gir ordre om at PC’en ikke skal åpnes og utleveres umiddelbart. Først når nevnte PC blir levert tilbake til avtroppende redaktør, er kontrollen over dens innhold tilbake.»

Når det gjelder avpubliseringen av Facebook-siden, skriver klager:

«Den midlertidige redaktøren gjør et stort nummer av FB sidene ble fjernet fordi de ikke hadde admin- muligheter. Nei jassaå da, tenkt det da gitt, jaja. Helt utrolig påstand. Så hvordan greide de å slette/avpublisere FB sidene da???? Joda, ganske riktig. Ved at de hadde admin-rettigheter.»

 

 Drangedalsposten mener kravet om at kopiert informasjon skal slettes er underlig, i og med at hverken filer eller annen informasjon er kopiert. Redaktøren fremholder at pc-en ble åpnet for å sikre bedriftens daglige drift.

Avisen skriver:

«Lund skriver at ‘vi med sikkerhet vet, er at nevnte pc ble åpnet 26. mars mellom 0815 og 0820’. Hvem er vi? Hvordan har Lund kjennskap til dette? Etter det jeg vet er pcen i avgåtte redaktørs besittelse og det er kun han som kan ha gitt Lund denne informasjonen, om den medfører riktighet. Jeg har ikke mulighet til å sjekke denne påstanden, før jeg selv kan bruke pålitelige folk til å sjekke pcens bruk. Pcen er fortsatt i den avgåtte redaktørens besittelse.

I sin ‘konklusjon 2’ påstår han at Drangedalsposten har utlevert en pc full av sensitiv informasjon. Om den er full av sensitiv informasjon vet kun avgåtte redaktør. Pcen har ligget i redaksjonens lokaler i flere måneder uten at avgåtte redaktør har funnet det nødvendig å hente den. Om han mangler så tillit til medarbeiderne i Drangdalsposten som Lund hevder å vite, burde han vel hentet den mens han fortsatt var ansatt om det var mye sensitiv informasjon der? I det minste hatt en passordbeskyttelse, fortrinnsvis en tofaktor. Samtlige ansatte i Drangedalsposten hadde det samme påloggingspassordet, slik at de kunne når det var nødvendig, gå inn på hverandres pcer og hente ut den informasjon de trengte for å gjøre jobben. Også vikarer og frilansere har brukt de ulike pcene i redaksjonen, med det samme passordet, når de har trengt det. Redaktøren har således hatt en noe lemfeldig beskyttelse av de påståtte sensitive filer som krever kildebeskyttelse. Har redaktøren selv tatt kildevernet på alvor dersom det ligger påstått sensitive filer som krever kildebeskyttelse på en pc som alle kan bruke?»

Når det gjelder påstanden om trusler i forbindelse med utlevering av pc-en skriver avisen:

«Styreleder var ikke hjemme på kveldstid hos frilanseren og hentet den. Han hentet aldri denne pcen og truet NN heller aldri. Pcen ble nemlig utlevert på en fredelig måte lørdag formiddag, i vitnes nærvær og brakt ned i redaksjonens lokaler. Styreleder informerte så senere avgåtte redaktør/daglige leder om at pcen var blitt hentet. Det ble gjort avtale mellom avgåtte redaktør og styreleder om at avgåtte redaktør kunne hente pcen senere i redaksjonslokalet.»

Når det gjelder avpubliseringen av Facebook-siden skriver redaktøren:

«I sin ‘konklusjon 4’ påstår Lund at undertegnede gjør et ‘forsøk på å bløffe og rundlure PFU’. Jeg kan orientere både Lund, PFU og andre interesserte at det finnes selskaper som har avtale med Facebook om at de i markedsføringssammenheng og annonsering har mulighet til å tilegne seg admin-rettigheter til bedrifters side om de har fått det i oppdrag av bedriften. Dette visste ikke jeg, før jeg hadde gjort alle normale forsøk på å, rettmessig, tilegne meg adminrettighetene til avisas Facebookside. I denne prosessen snakket jeg med mange personer, som så satte meg i forbindelse med de som kunne hjelpe meg. Da ble Facebooksiden avpublisert, uten at jeg har adminrettigheter, fortsatt. Intet er altså slettet, så alt Lund og andre har skrevet i kommentarfeltene der, kan hentes opp igjen og brukes om de trengs.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder påstander om brudd på kildevernet i forbindelse med skifte av redaktør, og at Drangedalsposten har avpublisert sin Facebook-side.

 Klager er en privatperson, som mener Drangedalsposten har utlevert sensitiv informasjon i konflikt med kildevernet, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.4. Ifølge klager ble den tidligere redaktørens pc utlevert til avisens styreleder, og loggen viser at noen har vært inne og snoket. Klager er bekymret for at sensitiv korrespondanse mellom klager og tidligere redaktør skal bli misbrukt, og mener det er en klar risiko for at han kan bli utsatt for represalier.

Klager mener videre den nye redaktøren har hindret åpen debatt og informasjon om det som skjer i samfunnet, jf. VVP 1.3 og 1.4. Klager viser til at redaktøren skal ha slettet eller avpublisert avisens Facebook-side, og derigjennom redigert bort innlegg og meninger fra avisens lesere de siste par årene.

 Drangedalsposten avviser brudd på kildevernet og fremholder at hverken styreleder eller noen i redaksjonen har lest filer eller korrespondanse mellom tidligere redaktør og kilder. Drangedalspostens redaktør skriver at hun åpnet pc-en for å sjekke om det lå programmer eller filer der som var nødvendig for å ivareta den daglige driften av avisen. For øvrig opplyses det at samtlige ansatte i Drangedalsposten, inkludert vikarer og frilansere, hadde samme påloggingspassord, slik at de kunne gå inn på hverandres pc-er og hente ut den informasjonen de trengte for å gjøre jobben.

Når det gjelder Drangedalspostens Facebook-side, forklarer avisen at ny redaktør ikke fikk korrekt påloggingsinformasjon og administratortilgang fra fratrådt redaktør, og at man derfor ikke så annen utvei enn å avpublisere siden. Ifølge avisen er hverken siden eller innlegg og kommentarer slettet.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til punkt 2.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som sier: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering.»

Utvalget konstaterer at Drangedalsposten derfor var i sin rett til å avpublisere avisens Facebook-side.

Når det gjelder påstanden om kildevernsbrudd, minner utvalget om at Vær Varsom-plakaten skal ivareta og sikre tilliten til de redigerte mediene. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn. Det er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon, jf. VVP 3.4.

Tillit er vesentlig ikke bare overfor samfunn og publikum, men også overfor kilder. Kildene må være trygge på at redaksjonen behandler dem og informasjonen som gis, i tråd med de presseetiske prinsippene.

Utvalget konstaterer at det er ulik oppfatning av hvordan pc-en til tidligere redaktør ble behandlet. Det er imidlertid ikke pekt på konkrete opplysninger som er kommet på avveie, eller dokumentert at sensitive opplysninger er eksponert for andre enn personer disse er ment for. Utvalget vil understreke viktigheten av at enhver redaksjon har rutiner som sørger for at opplysninger fra kilder ikke kommer i hendene på uvedkommende, i tråd med kravene i VVP 3.4.

Etter en samlet vurdering har Drangedalsposten ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 29. september 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys