Astrologiskolen Herkules AS ved dr. Gisle Henden mot Nettavisen

PFU-sak 084/19


SAMMENDRAG:

Nettavisen publiserte tirsdag 2. april 2019 en nyhetsartikkel om at astrologistudiet i mars ble godkjent som fagskoleutdanning av fagorganet NOKUT. Artikkelen omtalte Astrologiskolen Herkules under tittelen «Får millioner i statsstøtte – nekter å la seg intervjue: – Lei illsinte følelsesmennesker». Videre fremgikk det av ingressen hvem som får millioner i statsstøtte og nekter å la seg intervjue:

«Astrologiskolen Herkules får millioner i statsstøtte. Men de nekter å la seg intervjue.»

Under mellomtittelen «Nekter intervju» ble det omtalt hvorfor intervju var avvist:

«Nettavisen tok kontakt med den nylig godkjente fagskolen for å få deres perspektiv i saken. Gisle Henden, som er grunnlegger av Astrologiskolen, ønsket ikke å la seg intervjue dersom Nettavisen intervjuet noen med kritisk innfallsvinkel.»

 Nettavisen siterte imidlertid hva skolen skrev på sine nettsider:

«Ifølge deres nettsider, har de sett seg lei på ‘illsinte følelses-mennesker’ som uttaler seg i mediene. ‘Mange bruker store bokstaver og et usivilisert språk i sin nedsettende omtale av astrologi. Dette til tross for at de står helt uten kunnskap om faget, saken og gjeldende lovverk. Noen vil mene at man da blottstiller uvitenhet, fordommer og mental arroganse. Vi finner det ikke formålstjenlig å gå i debatt med slike personer.’»

Nettavisen hadde videre snakket med blant andre Jørgen Bøckman i Skepsis, som er «en organisasjon som stiller seg kritisk til trossystemer og alternativ behandling som ikke er basert på vitenskap». Han ble sitert under mellomtittelen «– Bakstreversk»:

 «– Folk må få utdanne seg som astrolog for egen regning. At statlige penger skal finansiere en utdannelse som i bunn og grunn går ut på – bevisst eller ubevisst – lure andre, er ikke greit, sier Jørgen Bøckman som er styremedlem i Skepsis.»

 «– Skepsis ønsker oss en regelendring hvor klart uvitenskapelige og bakstreverske tilbud ikke får godkjentstempel av det offentlige. Slik godkjenning bidrar til å bygge legitimitet til folk som i verste fall er ute etter å svindle folk, og som i tur kan gå på helsa løs, sier Bøckman til Nettavisen.»

Under mellomtittelen «Kan koste millioner» viste Nettavisen til egne beregninger som viser at en student kan forvente seg rundt 125.000 kroner i studiestøtte i året «for å bli godt kjent med stjernetegnene». Videre skrev avisen:

«Hvis skolen har omtrent 20 studenter ved Oslo-avdelingen som får studiestøtte, vil det bety en kostnad for skattebetalerne på 2,5 mill.
Ifølge nettsidene deres ønsker de å gjøre studentene til astrologer som kan bidra med ‘terapeutisk rådgivning’. Med andre ord mener skolen de kan bidra til å behandle sykdom eller lidelse.»
 

(Av skjermdump i klagen fremgår det at en tidligere tittel var kortere enn den som nå ligger ute. Den kortere tittelen var: «Får millioner i statsstøtte – nekter å la seg intervjue». Av skjermdump fra klager fremgår det også at det innledningsvis i brødteksten sto: «Stjernene lyser mot Astrologiskolen Herkules og velsigner dem med statsstøtte for horoskop-utdanning.» Se vedlegg, sekr. anm.)

 

KLAGEN:

Klager er Astrologiskolen Herkules AS ved dr. Gisle Henden, som mener Nettavisen har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det vises til: 1.5, 2.2, 2.3, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.13, og 4.14.

For det første anfører klager at Nettavisen har publisert feilaktige opplysninger om studiestøtten og hva dette innebærer av kostnader.

Klager viser til info på Lånekassens nettsider samt skolens hjemmesider, og at det fremgår at deres studier er deltid. Klager forklarer at Grunnstudiet gir 15 studiepoeng i året, dvs. 7,5 studiepoeng per semester, noe som ikke kvalifiserer til studiestøtte. Videre opplyser klager at profesjonsstudiet gir 30 studiepoeng i året, noe som kan gi grunnlag for 50 prosent støtte, det vil si 27750 kroner per semester, som er langt lavere enn beløpet Nettavisen viser til. For øvrig påpeker klager: «Vi har heller ikke søkt om støtterett hos Lånekassen for Profesjonsstudiet og det er tvilsomt at vi vil gjøre det.»

Klager skriver (se dessuten vedlegg, epost til Nettavisens journalist 01.04.2019): «Så å si alle studentene har hatt full jobb. I og med at vår skole koster kun 7000,- i semesteret inkl. alt studiematerialet er det ikke behov for lån. Lån skal som kjent betales tilbake. Det er således ikke et tap for staten.»

Klager anfører dessuten: «Det er i denne sak slik at nettopp studielån har vært et sentralt og viktig tema for pressen og de mange kritiske røstene som bruker denne innfallsvinkel for å rakke ned på vår skole. Det er derfor av særlig betydning at journalister er etterrettelige i sin omtale av dette.» «Uansett hvordan vi regner, så er Nettavisen og Teigen sin imperative ingress og hans beløp på 2,5 millioner usaklig, helt ute av proporsjon og dermed et klart brudd på både paragraf 3.2, 4.1, 4.4 og 4.14.»

Et annet hovedmoment i klagen gjelder påstanden om at klager har nektet å la seg intervjue. Også dette mener klager er feil.

Klager skriver: «Nettavisen og [journalist] Teigen skriver i sin artikkel at ‘jeg nekter å la meg intervjue hvis Nettavisen intervjuet noen med kritisk innfallsvinkel.’ Han skriver videre: ‘På tross av at skolen ikke ønsket at vi snakket med personer med andre meninger enn dem, tok Nettavisen kontakt med flere andre.’ Dette er blank løgn. På telefon sa jeg til Teigen at en av flere grunner til at jeg har takket nei til NRK Dagsrevyen, NRK Debatten, TV2, Aftenposten, Morgenbladet, mfl. inkludert Nettavisen er fordi mange av de som står frem i pressen med et usivilisert språk og nedsettende kritikk av vårt fag ikke har kunnskap om vårt fag. De kjenner heller ikke saken og det aktuelle lovverk. Jeg sa at jeg ikke finner det formålstjenlig å gå i offentlig debatt med slike personer. Jeg henviste han til sågar vår hjemmeside hvor nettopp denne formulering står. https://astrologi.no/studiene/nokut  (…) Jeg har med andre ord ikke satt frem et ultimatum eller krav om ekskludering av kritiske røster for å delta i hans artikkel, men kun gitt han en begrunnelse for hvorfor jeg takket nei. Det er noe helt annet.» Klager viser i denne sammenheng til VVP 3.7 og 3.8, om sitater og å gjengi meningsinnholdet i det som uttales. For øvrig viser klager også til at tidspunktet ikke var riktig, da skolen jobber med saken opp mot ulike instanser.

Det siste ankepunktet i klagen gjelder påstandene om at skolen ønsker å gjøre «studentene til astrologer som kan bidra med terapeutisk rådgivning», og at skolen mener «de kan bidra til å behandle sykdom eller lidelse». Dessuten reagerer klager på uttalelsene fra Bøckman i foreningen Skepsis. Etter klagers mening er påstandene både «respektløse og uten troverdighet», samt injurierende.

Klager viser i sin argumentasjon til opplysninger på skolens nettsider: «Utdannelsen henvender seg til de som vil dypere ned i faget, bli astrologer og til de som vil kombinere det med terapeutisk rådgivning. Skolens overordnede mål er å gi studentene grunnleggende kunnskap om astrologi og ferdighet til å utøve selvstendig, yrkesrettet horoskop-tolkning. Skolens fagspesifikke læringsmål er å gi studentene kunnskap om og ferdighet til å anvende de aller fleste sentrale astrologiske emner og teknikker i vår tid.»

Klager kommenterer: «Dette er ikke til å misforstå. Som astrologiskole er det astrologi vi lærer bort. Vi har overhodet ingen helsefaglig eller terapeutisk forankring. Slike emner finnes ikke i vår undervisning eller pensum slik det er lett og tydelige presentert på hjemmesiden. https://astrologi.no/studiene/profesjonsstudiet Det krever kun et minimum av undersøkelse fra Teigen sin side for å forstå dette. Han vil ikke forstå. Han har sin egen agenda. Ikke noe sted har vi skrevet eller påstått at vi gir terapi eller bidrar til å behandle sykdom og lidelse

Når det gjelder uttalelsene fra Bøckman, innvender klager at det er «Nettavisen sitt ansvar når de fremsetter en påstand om at skolen ‘i verste fall er ute etter å svindle og ødelegge helsa til folk’». Klager anfører: «Svindel innebærer brudd på lovverket. Vi mener at dette også kvalifiserer til brudd på 1.5. Nettavisen er et privat foretak. Det er Teigen sitt ansvar å påse at ikke Nettavisen forsømmer seg. Selv om vi takket nei til intervju skal vi selvfølgelig få mulighet til å imøtegå disse sterke og løgnaktige beskyldningene om at vi ‘i verste fall er ute etter å svindle folk’ og følgelig bryte loven. Det fikk vi ikke.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen mener flere av VVP-punktene klager har vist til er irrelevante for klagen. Slik Nettavisen ser det, er de aktuelle 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Når det gjelder påstand om feil knyttet til beregningen av potensiell utnyttelse av lån- og stipendordningen, viser Nettavisen til at deres beregninger er basert på opplysningene som fremkom i skolens søknad til NOKUT og på skolens hjemmesider. Nettavisen siterer fra artikkelen og skriver: «Journalisten er også åpen om metodebruk, og at dette er et stipulat.»

For øvrig avviser Nettavisen at lån ikke kan anses som statsstøtte siden det skal tilbakebetales: «I økonomisk språkbruk dekker statsstøtte ikke bare rene ‘gaver’ fra staten, men også andre støtteformer som rett til billig studielån. Vår vurdering er at begrepet er dekkende, både med hensyn til gunstige rentebetingelser, og at deler av lånet – ved fullført studium – blir omgjort til direkte stipend.»

Videre mener Nettavisen at den heller ikke har publisert udokumenterte påstander når det i artikkelen vises til at skolen «ifølge nettsidene deres ønsker å gjøre studentene til astrologer som kan bidra med terapeutisk rådgivning», og at skolen mener den «kan bidra til å behandle sykdom eller lidelse».

Nettavisen siterer fra en tekst på skolens nettsider: «Stadig flere oppsøker alternative former for behandling og helsevesenet generelt er i ferd med å endres som følge av at publikum ønsker større valgfrihet. Det er på denne bakgrunn at det også er blitt plass til astrologer, og den astrologiske konsultasjonen er en ny form for terapeutisk praksis for psykologisk og eksistensiell livsveiledning.» (Nettavisens utheving). «Fremfor andre terapeutiske metoder har astrologi mange fortrinn, og et av dem er at allerede før klienten kommer inn døren har astrologen allerede et vell av informasjon om klienten som en psykolog vanligvis ville brukte ukevis på å spa frem.» (Nettavisens utheving). (Nettavisen oppgir i denne sammenheng følgende kilde: https://www.astrologi.no/astrologikonsultasjon Teksten er skrevet av Christian Paaske, som driver et senter i Stavanger for astrologi, meditasjon og selvutvikling, jf. klagers tilsvar, se under, sekr. anm.)

Hva gjelder uttalelsene fra Bøckman i foreningen Skepsis, mener Nettavisen at disse synspunktene måtte kunne gjengis. Nettavisen påpeker: «Her kan det være på sin plass å peke på at ordet svindel er et ord med større betydning enn det rent juridiske, jfr UiBs ordbok: ‘Bløff, humbug: eks: hele arrangementet må karakteriseres som svindel’.»

Videre mener Nettavisen at klager har fått flere muligheter for samtidig imøtegåelse, og at det også er dekning for å skrive at han nektet å la seg intervjue: «Om han nektet å la seg intervjue, eller bare takket nei, er etter vår mening kun en gradsbøyning av filologisk interesse.»

Nettavisen opplyser at første kontakt med klager skjedde på telefon 1. april. Nettavisen skriver: «Henden presiserte da tydelig at han ikke ønsket å bli verken sitert eller intervjuet av Nettavisen (eller andre medier), fordi Henden mente ‘mediene vrir og vrenger på alt’. Han sa også at dersom han uttaler seg, så vil Nettavisen deretter slippe til folk som ‘lyver så det renner av dem’ – herunder talspersonen for NOKUT som eksempel. I denne sammenhengen hevdet Henden også at ettersom han ikke ønsket å uttale seg, så ble det feil av Nettavisen å skrive en sak med kritiske kilder – ettersom det da ikke ble noen motvekt. Her henviste han flere ganger til Vær Varsom-plakaten punkt 3.2. Nettavisens journalist tilbød nok en gang ordrett sitering, med sitatsjekk og kontroll over egne sitater. Å utelate kritiske kilder ville journalisten imidlertid ikke love. Henden presiserte da flere ganger at han ikke ønsket å bidra til Nettavisens sak.»

Videre opplyser Nettavisen at Henden sendte epost til redaksjonen like etter telefonsamtalen. Her sto det: «Det er fint om dere kan formidle til han at vi ikke ønsker å uttale oss til media utover det som ligger her: https://astrologi.no/studiene/nokut» Ifølge Nettavisen er denne lenken redigert flere ganger av Astrologiskolen etter Nettavisens publisering. Nettavisen mener blant annet at sitatet om «illsinte følelsesmennesker» er fjernet (per 9. april 2019).

Etter dette sendte Nettavisen spørsmål til Astrologiskolen: «Her ble skolen tilbudt å kommentere Nettavisens spørsmål og synspunkter fra kritikere på epost, siden Henden ikke ønsket å la seg intervjue. Journalisten presiserte igjen at Hendens ‘forutsetning om å ikke ta med kritiske kilder i saken er selvsagt umulig for en uavhengig redaksjon å etterkomme’, og at dette ønsket nok beror på en misforståelse og feiltolkning av punkt 3.2 i VVP. Henden svarte på denne mailen kl 22.11 samme dag. Her takket han igjen kategorisk nei til å bidra i artikkelen.»

Nettavisen publiserte artikkelen dagen etter: «Vi la til grunn at Gisle Henden ved gjentatte anledninger ikke ønsket å kommentere kritikken, fordi han mente at vi dermed ikke kunne skrive kritisk om skolens virksomhet. Vi viser dermed igjen til punkt 4.14 i VVP, men denne gang til det siste leddet: ‘Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.’»

For øvrig understreker Nettavisen at «journalisten i utgangpunktet ikke hadde noen agenda i saken, men en åpen interesse for å få skolens synspunkter på saken». Journalisten skal også ha stilt kritiske spørsmål til Skepsis.

 

Klager fastholder at Nettavisen har publisert feil og brutt god presseskikk på en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Klager skriver: «Ikke under noen omstendighet er studenter ved Grunnstudiet vårt kvalifisert til lån eller stipend. Det fremgår klart og tydelig på Lånekassen sine hjemmesider og krever kun et minimum av undersøkelser fra Nettavisen sin side. (…) En potensiell og teoretisk FULL utnyttelse av mulighetene tilgang til lån og stipend eventuelt kan gi på Profesjons-studiet beløper seg til maksimalt 1,2 millioner. 20 studenter x 55 100 kroner = 1,2 millioner. I klagen er dette svært enkle regnestykket presentert i klartekst.»

«Tittelen på Nettavisens artikkel er imperativ. De bruker flertallsformen og skriver ‘Får millioner.’ Lenger ned skriver de at studiestøtten ‘vil bety en kostnad for skattebetalerne på 2,5 millioner’. (…) De går derfor mye lenger enn det faktisk er dekning for jfr. 4.2 og 4.4»

Videre står klager fast på at Nettavisens påstander om skolen og hva som læres, heller ikke er korrekt. Klager viser igjen til informasjonen som ligger på deres nettsider (astrologi.no/studiene/profesjonsstudiet), og skriver: «Til tross for denne informasjon fastholder Stavrum at ‘Nettavisen var i sin fulle rett’ til å støtte opp om det syn at vi i verste fall er ute etter å svindle folk. Jfr. 4.3 og 4.13. Dette gjør han ved å henvise til en artikkel skrevet av Christian Paaske. I hans artikkel finnes intet belegg for at en astrolog bryter norsk lov gjennom svindel. Jfr. 4.13. Alle våre lærere er tydelig presentert på skolens hjemmeside. Paaske er ikke lærer ved skolen. I vårt akkrediterte pensum og studieplan finnes overhodet ingen referanser til Christian Paaske. Stavrum kan derfor ikke ta Paaske sin artikkel til inntekt for at vår fagskole driver med svindel.»

Klager påpeker også: «Portalen astrologi.no inkluderer flere typer virksomhet uten akkreditering. Dette fremgår flere steder: https://astrologi.no/studiene/nokut. Paaske sin artikkel er en av mer enn hundre artikler skrevet av forskjellige norske og utenlandske astrologer som ligger på astrologi.no. Vi står ikke ansvarlig for hva astrologer uten tilknytning til vår fagskole skriver.»

Når det gjelder muligheten for samtidig imøtegåelse, avviser klager at denne er ivaretatt gjennom henvendelsene fra Nettavisen: «I Stavrum sitt tilsvar finnes imidlertid intet som dokumenterer at vi er blitt forelagt denne sterke beskyldning om svindel. Nettavisen skal gi oss slik mulighet, jfr. 4.14. Det fikk vi ikke. Herom hersker ingen tvil. At vi takket pent nei til intervju, er ikke avgjørende for denne anførsel.» (Klager viser for øvrig til Lov om skadeserstatning § 3-6 a, og varsler at skolen «nøye vil vurdere å forfølge saken rettslig».)

For øvrig viser klager igjen til sitt svar til Nettavisen sendt 1. april (epost): «Vi skriver blant annet at vi ikke finner det formålstjenlig å gå ut i pressen fordi mange av de illsinte menneskene som står frem med et usivilisert språk og nedsettende kritikk av vårt fag helt mangler kunnskap om astrologi, vår sak og det aktuelle lovverk. Påstanden fremsatt i Nettavisen om at vi svindler folk er i så måte både illustrerende og avslørende. Det er ikke vår plikt eller i vår interesse å imøtegå slik sjikane iscenesatt av Nettavisen og andre. Vårt syn er at denne type journalistikk egner seg best til debatt i PFU og ikke i det offentlige rom.»

 

Nettavisen avviser klagers påstander om presseetiske brudd.

Slik Nettavisen ser det, er avisens hypotetiske regnestykke korrekt: «I sin iver etter å tilbakevise Nettavisens eksempel, tar Henden bare med stipend. Vi mener fortsatt det er mest korrekt å også ta med lån, siden det også ytes av staten, og at deler av studielånet i mange tilfeller gjøres om til stipend ved utdannelsens slutt. Uansett er vårt eksempel basert på Lånekassens kalkulator, og det er lagt inn forbehold for å reflektere regnestykkets usikkerhet.»

Hva gjelder omtalen av skolen og studiene, siterer Nettavisen ytterligere fra innhold på Astrologiskolens nettsider, i og med at klager avviser at Paaskes tekst kan tas til inntekt for skolen. Nettavisen skriver: «Vi mener det er hevet over tvil at skolen forsøker å lokke til seg studenter som (også) skal kunne bruke astrologi i terapeutisk virksomhet, eller en slags astrologisk terapi, noe som ligger tett opp mot kvakksalverlovens bestemmelser. Det er dette som er bakgrunnen for de kritiske kommentarene fra Bøckmann.»

Nettavisen står også fast på at klager er gitt mulighet for samtidig imøtegåelse. Nettavisen argumenterer: «Det ble i telefonsamtale presisert at vi kom til å ta kontakt med kilder som kunne være kritiske. Henden gjentok likevel flere ganger at de uansett ikke ville kommentere sjikanøse påstander fra folk som sprer løgner. I sitt tilsvar mener Henden at han likevel burde fått seg forelagt den konkrete påstanden fra Bøckmann. Men i samme avsnitt skriver Henden enda en gang at de uansett ikke ville ha kommentert saken: ‘Det er ikke vår plikt eller i vår interesse å imøtegå slik sjikane iscenesatt av Nettavisen og andre. Vårt syn er at denne type journalistikk egner seg best til debatt i PFU og ikke i det offentlige rom’. (Nettavisens uthevning). Akkurat. Dette er helt i tråd med det Henden har sagt hele tiden, og underbygger vår klare oppfatning om at Astrologiskolen lot være å bidra til opplysning om skolen i forsøk på å unngå kritiske stemmer, ref VVP 4.14.»

Slik Nettavisen ser det, er det «viktig at PFU setter foten kraftig ned i slike saker, nettopp for å underbygge viktigheten av denne paragrafen [4.14] – og at også andre aktører skjønner at kritikk og nyhetsformidling ikke må hindres vet at ‘parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt’».

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Nettavisen publiserte i april 2019 en artikkel om Astrologiskolen Herkules, etter at astrologistudiet i mars ble godkjent som fagskoleutdanning. I artikkelens tittel sto det: «Får millioner i statsstøtte – nekter å la seg intervjue». I artikkelen uttalte også en representant for organisasjonen Skepsis seg kritisk til godkjenningen.

Klager er Astrologiskolen Herkules AS ved Gisle Henden, som mener Nettavisen har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Klager avviser at han har nektet å la seg intervjue «dersom Nettavisen intervjuet noen med kritisk innfallsvinkel». Klager opplyser at han aldri satte et slikt krav, men derimot begrunnet sitt avslag med at han ikke fant det formålstjenlig å gå i debatt med personer som mangler kunnskap om faget. Slik klager ser det, har Nettavisen dessuten publisert feil, fordi grunnstudiet ikke kvalifiserer til støtte. Den mulige støtten ligger også langt lavere enn Nettavisen påstår, ettersom det handler om deltidsstudier. Videre mener klager at Nettavisen gir et feilaktig inntrykk av at studiene skal gjøre studentene i stand til å drive terapi eller behandle sykdom og lidelse. Slik klager ser det, fremsettes det også beskyldning om at skolen «i verste fall er ute etter å svindle og ødelegge helsa til folk», noe klager mener skolen skulle fått imøtegått samtidig.

Nettavisen avviser påstandene om presseetiske brudd, og mener å ha dekning for det publiserte. Om klager «nektet å la seg intervjue», eller bare «takket nei», er etter redaksjonens mening kun en «gradsbøyning av filologisk interesse». Nettavisen mener også begrepet statsstøtte er dekkende og inkluderer støtteformer som studielån. Slik avisen ser det, fremgår det dessuten tydelig at de publiserte tallene er hypotetiske da det handler om potensiell støtte. Videre mener Nettavisen at den måtte kunne gjengi synspunktene til en som er kritisk til at skolen er godkjent. Slik avisen ser det, har ordet «svindel» dessuten en videre betydning enn den rent juridiske. For øvrig mener Nettavisen å ha gitt klager flere muligheter for samtidig imøtegåelse, men at klager hver gang har uttrykt at han ikke ønsket å bidra. Nettavisen viser derfor til siste del av VVP 4.14, om at debatt, kritikk og nyhetsformidling ikke kan hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at Nettavisen har valgt en skarp vinkling med en konstaterende tittel. Som utvalget har uttalt flere ganger, må mediene selvsagt kunne spisse og forenkle, men vinklingen må ikke gå lenger enn det er dekning for i stoffet, jf. VVP 4.4.

Når det gjelder påstanden om at klager har nektet å la seg intervjue, kommer utvalget til at Nettavisen har dekning for påstanden. Ut fra det som er forelagt PFU, mener utvalget at Nettavisen måtte kunne forstå – og omtale – klagers intervjuavslag slik avisen gjorde. Utvalget merker seg i denne sammenheng at Nettavisen dessuten siterte fra skolens hjemmesider og derigjennom også refererte klagers poeng om at han ikke ville bidra i omtalen fordi skolen ikke finner det formålstjenlig å gå i debatt med personer som «står helt uten kunnskap om faget, saken og gjeldende lovverk».

Utvalget konstaterer også at Nettavisen i kontakten med klager før publisering, ga klager muligheten til å kommentere den generelle kritikken som ble rettet mot skolen. Nettavisen gjorde imidlertid ikke klager kjent med kritikken fra Skepsis, som ble sitert i artikkelen. Selv om kritikeren bruker sterke ord om godkjenningen, og utvalget kan forstå at klager opplever det rammende å bli omtalt i denne konteksten, mener utvalget at Nettavisen ikke var forpliktet til å innhente samtidig imøtegåelse (jf. VVP 4.14). Derimot mener utvalget at det handlet om et meningsangrep som utløser retten til tilsvar, jf. VVP 4.15. Kritikken var rettet mot systemet som har godkjent astrologiutdanningen.

Slik utvalget ser det, er det mest problematiske i den påklagede publiseringen at Nettavisen gjennom tittel og ingress gir inntrykk av en realitet, idet avisen slår fast at «Astrologiskolen Herkules får millioner i statsstøtte». Det fremgår ikke noe annet sted i artikkelen at skolen får millionstøtte. I brødteksten fremgår det derimot at eventuelle studenter som søker studiestøtte (ikke statsstøtte), potensielt – til sammen – kan få millioner. Utvalget merker seg også at omtalen av den potensielle studiestøtten er misvisende idet Nettavisen i sin beregning ikke har tatt hensyn til at studentene ved astrologiskolen kun kan søke om støtte til deltidsstudier. Det potensielle tallet vil derfor være lavere enn Nettavisen påstår. Etter utvalgets mening er Nettavisens vinkling både feilaktig og uten dekning i stoffet, jf. VVP 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og VVP 4.4.

Nettavisen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 19. juni 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff