Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta mot NRK

PFU-sak 081/04


SAMMENDRAG:
NRK Sámi Radio brakte i tidsrommet 24. februar til 2. mars 2004 en rekke nyhetsinnslag i 0radio- og TV-sendinger som omtalte mulige lovbrudd fra Reindriftsforvaltningens side, knyttet til anbudsinnbydelser. Anbudene gjaldt kjøp av henholdsvis gjerdemateriell og datautstyr.

I nyhetssendinger på radio om morgenen 24. februar ble det opplyst at » Reindriftsforvaltningen forkastet det billigste tilbudet da de skulle kjøpe inn gjerdemateriell, og valgte istedet det dyreste tilbudet .» Assisterende reindriftssjef Johan Ingvald Hætta intervjues og forklarer at man valgte det beste materiellet blant dem som hadde levert anbud.

Samme ettermiddag het det at » Reindriftsforvaltningen kan ha begått ulovligheter i anbudssak om reingjerder. (…) – Det er ikke lov å stille krav som gjør det umulig for andre å delta i anbudskonkurranser, sier Robert Myhre ved klagenemnda for offentlige anskaffelser. » Ingen fra Reindriftsforvaltningen uttalte seg.

I morgennyhetene på radio 25. februar ble det opplyst at Reindriftsforvaltningen kunne ha brutt loven også på et annet punkt, idet » de ikke har kunngjort et anbud på kjøp av materiell til grensegjerde ved det offentlige nettstedet Doffin.no, ifølge Robert Myhre
ved klagenemnda for offentlige anskaffelser. » Assisterende reindriftssjef siteres på at man ikke var klar over kravet om anbudskunngjøring også på det nevnte nettstedet.

27. februar kunne Sámi Radio meddele at en gjerdeanbyder allerede to år tidligere hadde reagert på anbudskonkurransen og hadde sendt klage til Reindriftsforvaltningen, » men har ennå ikke fått svar på klagen «. Den intervjuede anbyderen uttaler bl.a.: » – For oss så kunne det synes som om at den som skulle ha anbudet, han var utplukka på forhånd da, og sjøl om vi gikk inn med låge priser, så fikk vi ingenting. »

I den direktesendte radioprogramposten » Rapport fra Sameland » samme ettermiddag ble det satt ytterligere lys på Reindriftsforvaltningens mulige lovbrudd. Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta deltar i et lengre intervju, der hun medgir sitt ansvar for å rette opp eventuelle brudd på regelverket. » – Når det gjelder dette med gjerdemateriell som det her er snakk om, så er det riktig, vi har gått ut i et begrenset anbud. » Påstanden om at det er gitt spesifikasjon som bare ett firma kan oppfylle, tilbakevises imidlertid av reindriftssjefen.

Også brevet som en anbyder to år tidligere hadde sendt Reindriftsforvaltningen, uten å få svar, ble under sendingen tatt opp med reindriftssjefen. Og hun uttaler: » – Altså, jeg har et ansvar for en forvaltning med 50 ansatte, og det brevet du refererer til, det har jeg ikke sett. » På spørsmål om reindriftssjefen har kjent til at det kan ha vært «rot» i forvaltningen tidligere, svarer hun: » – Det er uinteressant, jeg har ikke visst om det, denne saken kom bardust på meg og… og det innrømmer jeg ærlig, men det er mitt ansvar, det ansvaret løper jeg ikke fra… «.

I en nyhetssending senere samme ettermiddag het det: » Denne uken har NRK Sámi Radio fortalt hvordan Reindriftsforvaltningen over flere år kan ha brutt lover som regulerer offentlige innkjøp og priskonkurranser. Slike lovbrudd er alvorlige, sier eksperter. » Mot slutten av denne sendingen intervjues reindriftssjefen igjen, og hun forsikrer at Reindriftsforvaltningen følger loven. » – Men når det er sagt – hvis Reindriftsforvaltningen har gjort noe feil, så er det klart at Reindriftsforvaltningen kommer til å rette det opp også. »

I NRK Sámi Radios TV-nyheter samme kveld, ble hovedinnholdet i dagens radioinnslag gjentatt, og også her uttalte reindriftssjefen seg.

2. mars ble det i radionyhetene opplyst at » Riksrevisjonen har rettet oppmerksomhet mot Reindriftsforvaltningen etter at NRK Sámi Radio i forrige uke gjorde det kjent at forvaltningen kan ha brutt lover i forbindelse med offentlige innkjøp. Riksrevisjonen har ved en tidligere anledning rettet kritikk mot Reindriftsforvaltningen for brudd på reglene ved kjøp av datautstyr, sier ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth. »

Reindriftssjefen kom samtidig til orde med en kort kommentar, etter følgende spørsmål fra journalisten: » – Har du visst om at det kan være et rot tidligere? » Og reindriftssjefen svarer: » – Det er uinteressant, jeg har ikke visst om det, denne saken kom bardust på meg og… og det innrømmer jeg ærlig, men det er mitt ansvar. »

I utannonseringen sies det imidlertid av programlederen: » Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta ønsker ikke å gi intervju i saken, fordi de holder på med en intern gjennomgang av
sine rutiner. Forvaltningen har satt egne jurister på saken, og alle feil skal rettes opp, sier Hætta. »

TV-nyhetene brakte samme kveld en kort nyhetsmelding med tilsvarende hovedinnhold.

KLAGEN:
Klageren , reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta pva. Reindriftsforvaltningen, skriver:

«27.02.04 ble jeg oppringt av journalist Jan Rune Måsø, der han ba meg om å bli med i direktesending kl 13.30 for å kommentere saken vedr. innkjøp av gjerdemateriell. Jeg ble ikke gjort kjent med premissene jfr. pkt 3.3. i pressens ?Vær Varsom? plakat.»

«Det eneste som ble sagt var at jeg skulle kommentere denne saken. Jeg ble, slik god presseskikk tilsier, ikke gjort oppmerksom på hvem andre som skulle være med i sendingen. Jeg ble heller ikke gjort kjent med hvilke kilder/dokumentasjon som skulle brukes i sendingen. Jeg fikk dermed ikke mulighet til å hente frem brevet, som det ble referert til. Jeg fikk ikke rimelig mulighet til å svare på påstander og begrunne mine synspunkter i saken, fordi premissene for intervjuet ikke ble fulgt. »

Klageren sikter her til brevet som en anbyder sendte Reindriftsforvaltningen i 2002, like før hun tiltrådte som reindriftssjef. Det kom likeledes uforberedt på klageren at det under programmet ble sendt et intervjuopptak med vedkommende som hadde skrevet brevet.

«02.03.04 hadde NRK Sámi Radio et intervju med ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth, hvor han gjorde rede for Riksrevisjonens merknad ved regnskapsrevisjon for 2002… Etter intervjuet med Riksrevisjonen, ble det klippet inn en del av det her over nevnte intervjuet gjort med meg 27.02.04, der jeg kommenterte gjerdemateriell innkjøpet. (…) Dermed satt lytterne med det inntrykk at Reindriftssjefen og Reindriftsforvaltningen ikke bryr seg om kommentarer fra Riksrevisjonen… «.

«At journalisten klipper inn en kommentar gitt av meg i forbindelse med en annen sak, finner jeg merkelig. Spesielt da det ga inntrykk av at jeg ikke kjente til Riksrevisjonens merknad, noe jeg i høyeste grad gjør. Å kryssklippe saker slik har jeg i all min tid som offentlig person aldri opplevd før, og synes det viser en uprofesjonell arbeidsform.»

«Da jeg hørte sakene på lufta, kontaktet jeg NRK Sámi Radio og ba om å få sakene tilsendt på cd slik at jeg kunne høre de en gang til. (…) Reindriftsforvaltningen ble oppringt av redaksjonssjef Piera Balto som gjorde oppmerksom på at dette ville koste ca 5000 kroner. (…) Jeg godtok det, men synes likevel det er bemerkelsesverdig at man må ut med slike beløp bare for å påse at man blir referert korrekt i media.»

TILSVARSRUNDEN:
NRK Sámi Radio skriver om direktesendingen 27. februar:
«Journalisten vår kontakter Hætta 27.02 og opplyste henne om at han ønsket et intervju på direkten hvor spørsmålet om praktiseringen av innkjøpsordningen skulle være tema. På dette punktet er vi ikke uenig med klager… Men vi presiserer at journalisten i tillegg sa at intervjuet kom til å dreie seg om hvordan innkjøpsordningen er håndtert i denne konkrete saken med gjerdemateriell. »

«Slik vi ser det, må det journalisten opplyste, sees i sammenheng med de innslagene som ble sendt tidligere om saken. (…) Klager må således anses å ha vært forberedt på å bli intervjuet ikke bare om den konkrete gjerdesaken, men også på å få spørsmål av mer generell karakter mht om regelverket for offentlige anskaffelser var fulgt. »

«Dersom klager ikke selv hadde hørt innslagene 24.02.04 og 25.02.04, må det kunne legges til grunn at klager hadde fått en eller annen slags briefing på saken fra sine egne og således var kjent med mislighetene som vi hadde avdekket inntil da. Det fremgår for øvrig også av hennes uttalelser i intervjuet at hun var kjent med våre tidligere innslag. » «At journalisten tar opp en klage fra to år tilbake på anskaffelse av gjerdemateriell, må sies å ligge innenfor rammen av premissene for intervjuet.»

Redaksjonen kan for øvrig ikke se at man på generell basis har plikt til å opplyse om hvilke andre som skal være med i sendingen, og hvilke kilder og hvilken dokumentasjon som skal brukes.

For øvrig påpeker NRK Sámi Radio at klageren har «mangeårig erfaring som leder i en rekke samiske institusjoner. (…) Hun har vært ordfører i Kautokeino og har ellers vært en sentral politiker i samisk sammenheng siden begynnelsen på 80-tallet. Klager må derfor kunne karakteriseres som en garvet politiker, med lang mediamessig erfaring. »

Når det gjelder den påklagede «kryssklippingen» av nyhetsinnslaget 2. mars, viser NRK til at klagerens utsagn 27. februar ikke bare gjaldt «gjerdesaken», slik hun hevder. » Utsagnet er et svar på spørsmålet: ? har du visst om at det kan ha vært et rot tidligere? ? (…) Således er det naturlig å tolke klagers utsagn om at ? Det er uinteressant, jeg har ikke visst om det ? som en henvisning til at klager ikke har vært klar over at det heller ikke tidligere har vært foretatt offentlige utlysninger. Det var nettopp et slikt tilfelle av manglende offentlig utlysning Riksrevisjonen tidligere hadde tatt opp, og således må det være helt forsvarlig å klippe inn dette innslaget der det ble gjort den 02.03.04. »

«Den andre delen av klagers utsagn lyder ? Denne saken kom bardus på meg ? har vi også oppfattet som en henvisning til at det heller ikke tidligere har vært foretatt offentlige utlysninger. Vi ser imidlertid at denne del av utsagnet også kan oppfattes som en henvisning til ?gjerdesaken?. Under enhver omstendighet mener vi at denne del av utsagnet også er forsvarlig klippet inn og vi vil i den forbindelse vise til at utsagnet introduseres med ? …Og i forrige uke offentliggjorde NRK Sámi Radio opplysninger som tyder på at Reindriftsforvaltningen kan ha brutt retningslinjene i forbindelse med innkjøp av gjerder. ?»

«Klagers påstand er for øvrig direkte feil når hun sier at utsagnet kom i forbindelse med ? et brev som var sendt til Reindriftsforvaltningen fra et firma i Nordland ?. Fra utskriftene og kopiene går det tydelig fram at dette forholdet ble tatt opp senere i innslaget.»

«Når det gjelder betalingskravet for kopiene, skyldes nok det en misforståelse. (…) I dette tilfellet, ville saken ha stilt seg annerledes om man i utgangspunktet hadde vært tydelig på at Reindriftsadministrasjonen ønsket å få saken vurdert.»

Klageren tilbakeviser NRKs påstand om at journalisten – forut for direktesendingen 27. februar – skal ha sagt at han » ville snakke om innkjøpsordninger generelt «. «At jeg også sier, sitat: ?denne saken kom bardust på meg ?, viser nettopp det jeg hevder, at premissene for intervjuet ikke var klarlagt. Hadde jeg visst om premissene, hadde jeg selvsagt undersøkt saken i forkant og vært bedre forberedt om eventuelle andre saker. Jeg var heller ikke kjent med at klageorganet for offentlige anskaffelser hadde uttalt seg om den konkrete saken. »

«NRK Sámi Radio kan ikke forvente at jeg skal ha lyttet på deres sendinger de foregående dager, noe jeg heller ikke hadde gjort. Det kan heller ikke legges til grunn at jeg skal ha fått en briefing på saken fra mine ansatte. Journalisten plikter selv å gjøre intervjuobjektet kjent med saken. »

«NRK Sámi Radio forutsetter videre at en to år gammel klage er innenfor premissene for intervjuet. Journalisten burde gjort meg kjent med dette brevet, all den tid han visste at brevet omtalte anskaffelser av gjerdemateriell før jeg tiltrådte stillingen som reindriftssjef. Det er urimelig at jeg på en direktesending skal svare for forhold i en to år gammel enkeltsak jeg ikke har hatt mulighet til å undersøke i forkant av intervjuet. Dette blir enda mer urimelig, da det berører forhold før min tid. »

Klageren fastholder videre at «kryssklippingen» av nyhetsinnslaget 2. mars var «meget beklagelig», og viser til etterfølgende reaksjon fra Riksrevisjonen. » NRK Sámi Radio hadde hatt en god mulighet til å la meg belyse saken vedrørende data, isteden for å klippe inn fra en helt annen sak, som gjaldt innkjøp av gjerdemateriell. (…) NRK Sámi Radio har altså omtalt to ulike saker og har ikke gitt meg mulighet til å imøtegå påstandene og gi tilsvar. Det gir helt klart et feil bilde av saken. »

NRK Sámi Radio hevder at klageren på forhånd ble forklart at det i direktesendingen 27. februar «ville bli stilt spørsmål om hennes reaksjoner til at Klagenemnda for offentlige anskaffelser, karakteriserer brudd på regelverk som grovt. (…) I tillegg ble det presisert under samtalen før sending, at NRK Sámi Radio ville stille generelle spørsmål om innkjøpsordningen og reindriftsforvaltningens håndtering av ordningen. Reindriftsjef Ellen Inga O. Hætta aksepterte vilkårene, og sa seg villig til å stille til rådighet under sendingen. »

«Det kan ikke forventes fra intervjuobjektet at NRK Sámi Radio skal stille etthvert spørsmål til rådighet før direktesendingen er i gang. Det var heller ikke kravet fra reindriftsjefen den gang, men kravet synes å ha oppstått i ettertid, slik vi forstår brevet hennes . Det er
legitimt av intervjuobjektet å be om rammene/premissene for intervjuet i forkant, noe vi mener å ha oppfylt på en tilfredsstillende måte.»

«NRK Sámi Radio har forståelse for at reindriftsjefen kan ha opplevd det ubehagelig å få kritiske spørsmål om den ? mangelfulle oppfølgingen ? av innkjøpsordningen. (…) At ikke alle spørsmål var blitt gjort kjent i detalj på forhånd, betyr ikke at Sámi Radio har brutt god presseskikk.»

«Vi har full forståelse for at det fra Hætta sin side kan ha vært ubehagelig å bli konfrontert med saker som kan sies å ha en parallell til den konkrete siste gjerdesaken. Vi har også forståelse for at det kan ha føltes ubehagelig å si på direktesendingen at hun ikke har sett det brevet som ble referert under sendinga. Under henvisning til v.v. punkt 1.4, mener vi det må være lov å dra en parallell og stille spørsmål om at det kan ligge flere tilsvarende saker tilbake i tid. »

Angående klagerens påstand om «kryssklipping» i sendingen 2. mars, skriver Sámi Radio:

«Det finnes ingen kryssklipping i saken. Intervjusnutten som er hentet fra Rapport fra Sameland er lagt inn når nyhetsinnslaget kommer til det punkt hvor det er nødvendig å opplyse om at det finnes en gjerdesak fra nyere tid, saken som ruller i NRK. Denne saken er også hele grunnlaget for at saken om riksrevisjon[en] blir laget. Derfor mener vi det er nødvendig å minne om dette. (…) At intervjusnuttet er lagt inn i saken, kan ikke mistolkes dithen at intervjusnuttet dreier seg om at ? riksrevisjonsaken kom bardust på henne ?.»

«Hætta sier at hun i to saker, heller ikke i saken om riksrevisjonens gamle kritikk, har fått tilsvarsrett. Dette er ukorrekt . I saken om riksrevisjonen, ringte NRK Sámi Radio reindriftsadministrasjonen før saken ble kringkastet med spørsmål om hun ville kommentere de nye opplysningene. Svaret NRK Sámi Radio fikk, var at Hætta ønsket ikke lenger å gi intervju rundt saker som gjaldt innkjøpsordningen. I utannonseringen etter saken, blir det også presisert at reindriftsjefen frasier seg tilsvarsretten, fordi det er en prosess på gang. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen er knyttet til NRK Sámi Radios omtale av mulige lovbrudd fra Reindriftsforvaltningens side i forbindelse med anbudsinnbydelser ved innkjøp. Forvaltningens leder, reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta, påklager at redaksjonen på forhånd ikke i tilstrekkelig grad gjorde premissene klare da hun stilte til intervju i en direktesending, der innholdet i et for klageren ukjent brev uventet ble foreholdt henne. Klageren mener også at en av hennes uttalelser under direktesendingen på en uakseptabel måte ble «kryssklippet» inn i et nyhetsinnslag om en helt annen sak flere dager senere.

NRK Sámi Radio avviser klagen på begge punkter. Ifølge redaksjonen ble klageren forut for direktesendingen klart gjort oppmerksom på at intervjuet ville omhandle Reindriftsforvaltningens praktisering av sin innkjøpsordning. Etter NRKs mening måtte det forutsettes at klageren var kjent med hva som var kommet fram i tidligere nyhetssendinger. Når det gjelder den påståtte «kryssklippingen», mener NRK at klageren tar feil når hun hevder at uttalelsen hennes ble satt inn i en helt annen sakssammenheng enn den opprinnelige.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at påstand står mot påstand når det gjelder premissene som ble forelagt klageren forut for direktesendingen. Utvalget finner det imidlertid godtgjort at klageren ikke var kjent med brevinnholdet som ble foreholdt henne under intervjuet, og mener redaksjonen med fordel kunne ha klarlagt dette før sending. På den annen side kan ikke utvalget se at brevets innhold utgjorde noen sentral del av intervjutemaet, eller hadde avgjørende betydning for klagerens muligheter til å svare for seg.

Derimot finner utvalget at redaksjonen, i en senere nyhetssending, på en uheldig måte har redigert inn et utsagn klageren har kommet med i en annen sammenheng. Ved en slik redigeringsteknikk har Sámi Radio på en utilbørlig måte skapt et inntrykk av at det er tidligere merknader fra Riksrevisjonen klageren kommenterer.

På dette punkt har NRK Sámi Radio brutt god presseskikk.

Oslo, 24. august 2004
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller

8. Sak nr. 081/04

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Sámi Radio brøt god presseskikk i et nyhetsinnslag om Reindriftsforvaltningen og anbudsinnbydelser. PFU finner at Sámi Radio på en uheldig måte redigerte inn et utsagn som klageren, reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta, kom med i en annen og tidligere sammenheng. PFU mener at Sámi Radio med en slik redigeringsteknikk på en utilbørlig måte skapte inntrykk av at det var tidligere merknader fra Riksrevisjonen klageren kommenterte.»