Telemark Frp v. formann Thorleif Vikre mot Telemarksavisa

PFU-sak 081/03


SAMMENDRAG:
Telemarksavisa hadde lørdag 14. juni 2003 som hovedoppslag på førstesiden:

«Frp-politiker
UTUKT-
SIKTET

En Frp-politiker fra Telemark er siktet for utuktig omgang med en yngre gutt. Mannen ble valgt inn i kommunestyret i en kommune i Telemark ved forrige valg. Politikeren som er under etterforskning sier han ikke kjenner seg igjen i siktelsen.»

Artikkelen det henvises til var slått opp over fem spalter inne i avisen, under tittelen » Siktet for utukt mot mindreårig «. I ingressen het det:

» TELEMARK: En Frp-politiker fra Telemark er under etterforskning for utuktig omgang med en yngre gutt. Mannen ble valgt inn i kommunestyret for Frp i en kommune i Telemark ved forrige valg .»

Og videre i brødteksten:

«Mannen som nå etterforskes har ved flere anledninger og i ulike sammenhenger tatt avstand fra den sexen og kriminaliteten man kan finne på nettet og i andre sammenhenger.»

«Sist høst søkte mannen seg fritatt fra sitt verv i kommunestyret på grunn av en ny arbeidssituasjon. ? Mannen har ingen posisjon i partiet lenger. Han står registrert som medlem, men har ikke betalt medlemskontingent de to siste årene. Han har derfor ingen partirettigheter, sier (distriktsskretær i Frp Bård) Hoksrud.»

«Den siktede mannen har også hatt sentrale verv og betalte stillinger i Fremskrittspartiet sentralt. Han har spilt en sentral rolle helt siden har startet som meget aktiv i Fremskrittspartiets Ungdom for noen år tilbake.»

«Politikeren som er under etterforskning sier han ikke kjenner seg igjen i siktelsen. ? Jeg understreker at jeg ikke lenger er politiker ? og derfor synes jeg det er synd at det trekkes inn i denne saken. Og jeg kjenner meg ikke igjen i siktelsen. Det er det jeg har å si om denne saken, sier mannen.»

KLAGEN:
Klager er Telemark Fremskrittsparti ved fylkeslagets formann. Han skriver:

» Jeg reagerer på avisens førstesideoppslag, som etter min mening er totalt i uttakt med realitetene i saken på side 5 . Mannen som er siktet har ikke hatt folkevalgte verv siden 2001, da mannen ble fritatt for sitt verv i kommunestyret på grunn av jobbmessige årsaker. Mannen har ikke hatt verv i partiorganisasjonen eller fylkeslag i Fremskrittspartiet siden år 2000, og har ikke betalt kontingent til Fremskrittspartiet siden år 2000.»

«Journalisten ble gjort oppmerksom på disse forholdene som i avisen da blir gjengitt som et intervju med Distriktssekretær Bård Hoksrud. Etter min mening har ikke Telemarksavisa belegg for sin førstesidekobling mot Frp og utuktssiktelsen . Det må gå en grense for når man ikke lengre er en offentlig person etter å ha sluttet som aktiv politiker og betalende medlem i et politisk parti.»

» Jeg reagerer også på at alle kommunestyrerepresentanter for Fremskrittspartiet i Telemark mer eller mindre er mistenkt for å ha begått utukt . En tabloidavis skal ha en selgende førsteside og alle som passerer et avisstativ i et av utsalgsstedene i Telemark, får meldingen om at en aktiv kommunestyre politiker i Frp er siktet. Undertegnede som selv er kommunestyremedlem i Porsgrunn, har fått forespørsler om det er undertegnede som er siktet. Oppslaget gir grunnlag for spekulasjoner og folkesnakk om hvilken person som er siktet.»

TILSVARSRUNDEN :
Telemarksavisa anfører i sitt tilsvar «at mannen bak den påståtte utukten og siktelsen fortsatt er i den valgperioden han som Frp‑politiker ble innvalgt til. Dermed mener vi han også fortsatt ‑ i tillitsforholdet mellom velgerne og det politiske systemet ‑ er å regne som politiker. Distriktssekretær Bård Hoksrud i Frp bekrefter i tillegg at mannen bak den påståtte utukten fortsatt er medlem av partiet (sitat fra Hoksrud: ‑ han står registrert som medlem) ‑ men av praktiske årsaker er fritatt fra verv på grunn av jobbsituasjon.»

«Vedkommende har ikke offentlig markert at han ikke lenger er Frp‑politiker, på tross av at Hoksrud kan opplyse om at han ikke har betalt medlemskontigent. Både blant lesere og journalister er det dermed naturlig at siktede blir assosiert med partiet. I tillegg har mannen bak den påståtte utukten vært aktiv i debatten og tatt sterk avstand fra kriminalitet knyttet til seksualitet, noe som forsterker offentlighetens krav på å bli informert om den påståtte utukten. Hoksrud bekrefter også i det aktuelle oppslaget at nettopp det gjør saken spesiell.»

«Vurderingene som er gjort er at artikkelen er anonymisert av hensyn til at siktede ikke har hatt en posisjon framtredende nok til å rettferdiggjøre bruk av navn og bilde, altså full offentliggjøring . Men han har et politisk engasjement av en slik karakter at det heller ikke ville være riktig å holde tilbake partitilknytning, all den tid det nettopp var som partipolitiker for Frp mannen ble valg og engasjerte seg. TA er ikke enig i at oppslaget kan villede leserne til å tro at alle kommunestyrerepresentanter for Fremskrittspartiet i Telemark mer eller mindre er mistenkt for å ha begått utukt, slik Frp‑formann Vikre formulerer det i sin klage.»

«TA forstår at denne saken er en belastning for siktede spesielt og partiet generelt, men mener at kravet til aktsomhet er ivaretatt. Vi mener det er av offentlig interesse at en politiker er under politietterforskning for utuktig omgang med en mindreårig.»

Klageren hadde i første omgang ingen ytterligere kommentarer, men oversendte, etter avsluttet tilsvarsrunde, en e-post der han spør hva avisen mener med formuleringen » (M)en han har et politisk engasjement av en slik karakter at det heller ikke ville være riktig å holde tilbake partitilknytning, all den tid det nettopp var som partipolitiker for Frp mannen ble valgt og engasjerte seg .» «Jeg lurer på hva dette politiske engasjementet består i, så vidt jeg kjenner til har han ikke uttalt seg på vegne av FrP etter at han trakk seg i 2002.»

Telemarksavisa har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Telemark Fremskrittsparti mener Telemarksavisa brøt god presseskikk da avisen i et førstesideoppslag opplyste at en ikke navngitt kommunestyrerepresentant i en ikke navngitt kommune i fylket var siktet for utuktig omgang med en mindreårig gutt. I artikkelen inne i avisen ble det for øvrig opplyst at mannen ikke lenger sitter i kommunestyret, men er fritatt på grunn av en ny arbeidssituasjon. Klageren mener koblingen mellom person, verv og handling innebærer et presseetisk brudd, idet personen ikke lenger representerer partiet.

Telemarksavisa påpeker at mannen forsatt er inne i den valgperioden han ble innvalgt for, og at han dessuten offentlig har tatt sterk avstand fra handlinger han selv nå er siktet for. Avisen mener det er av allmenn interesse at en politiker er under politietterforskning for utuktig omgang med en mindreårig.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke at det bør utvises forsiktighet i mediene når man omtaler saker som er under etterforskning. Særlig gjelder dette bruk av navn og bilde og andre opplysninger som kan føre til unødig belastning for den omtalte.

I det påklagede tilfellet gjelder klagen koblingen mellom den omtaltes verv i et politisk parti og den eventuelle kriminelle handling han er siktet for. For utvalget er det klart at den omtalte og anonymiserte personen nå har en svært perifer tilknytning til partiet. Utvalget mener derfor at avisen på førstesiden med fordel kunne ha klargjort hvilken tilknytning vedkommende i dag har til partiet. Likevel gjenstår det faktum at vedkommende faktisk er innvalgt for nåværende periode i kommunestyret.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Telemarksavisa ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland, Odd Isungset, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen