Advokat Håkon Schiong (p.v.a. Gran Golfklubb) mot Hadeland

PFU-sak 080/03


SAMMENDRAG:
Hadeland brakte tirsdag 13. mai 2003 en lederartikkel under tittelen «Frekkhetens nådegave». I artikkelen står det blant annet:

» Den midlertidige golfbanen som Gran golfklubb planlegger ved Hjertebo forundrer mange. Ikke fordi det ikke er behov for en øvingsbane på Hadeland, men for måten den har kommet i stand på. Initiativtakerne bak prosjektet har neglisjert lover og regler og anlagt banen før reguleringsplanen er godkjent. Gran golfklubb har fått klar melding fra våre folkevalgte om at dersom det skal anlegges ni-hullsbane, må det til full runde med konsekvensutredning i likhet med den planlagte golfbanen i regi av Hadeland golfklubb. Konsekvens-utredningen er et krav nedfelt i forskrift til plan- og bygningsloven. For å omgå denne forskriften har Gran golfklubb valgt å kutte forslaget ned til åtte hull».

Og senere:

«Gran golfklubb har fått lov å bruke banen til trening slik den ligger i dag. Noe annet er helt uakseptabelt før de lover og regler som følger med regulerings- planen er endelig vedtatt. De får heller ikke lov å utføre noen form for anleggsarbeid. Mens Hadeland golfklubb bruker hundretusener av kroner på å anlegge en lovlig golfbane kjører Gran golfklubb sitt eget løp. I utgangspunktet et hån mot våre politikere og Gran kommune. I ly av en sjelden form for grasslått i fjor holdt klubben de fleste for narr. Da ble banen sådd til med gress. Det ble fjernet stein og anlagt sandbunkere «.

Torsdag 15. mai svarer Gran Golfklubb, representert ved advokat Håkon Schiong, i et innlegg på lederartikkelen, under tittelen «?Frekkhetens nådegave? ? leder 13. mai 2003». Her hevder Schiong at «Gran golfklubb fikk brukstillatelse til treningsbane 29. april 2003 av Utvalget for kultur, miljø og næring enstemmig. Gran golfklubb har forøvrig i hele planprosessen forholdt seg til gjeldende lover og regler» . Videre vil advokaten vurdere et erstatningskrav mot Hadeland, og ber om en snarlig beklagelse for «det famøse innlegg, helst i morgendagens utgave».

KLAGEN:
Klageren , advokat Håkon Schiong på vegne av Gran Golklubb, opplever lederen som «en sammenhengende ærekrenkelse mot Gran Golfklubb og deres ledere. «Hovedinnvendingen mot lederartikkelen er at denne bygger på insinuasjoner om straffbare forhold, grove beskyldninger som bygger på feil faktum og en generell form/innhold som åpenbart har til hensikt å kompromittere og inkriminere en organisasjon/enkeltperson». Klageren mener avisen går ærend for en annen konkurrerende golfklubb. Videre hevder klageren at følgende uttrykk er i strid med god presseskikk:

«at Gran Golfklubb generelt skal besitte ?frekkhetens nådegave?
at Gran Golfklubb kjører sitt eget løp sammenlignet med prosjektet i Røykenvika
at Gran Golfklubb håner våre politikere og Gran kommune
at Gran Golfklubb holder de fleste for narr
at Gran Golfklubb antakelig bevisst feilinformer
at initiativtakerne bak prosjektet har neglisjert lover og regler».

Klageren viser til at det har vært befaring av området med representanter fra kommune og fylket, «og at det ikke er påvist en eneste ulovlig handling, til tross for at dette ble fremprovosert i ettertid?Det kan være arbeider eller forhold som etter sin karakter kan være kontroversielle, avhengig av fra hvilket ståsted man ser saken. Dette kan man akseptere påstander om. Derimot kan en påstand om at man konsekvent nærmest overser lover og regler ikke aksepteres».

TILSVARSRUNDEN:
Hadeland anfører at det ville blitt et tannløst samfunn, også på Hadeland, om ikke en redaktør skal våge å komme med meningsytringer på lederplass. Jeg står fullt og fast på lederens innhold, og kan ikke se at jeg har handlet i strid med god presseskikk». Hadeland har lagt ved en rekke dokumenter og artikler for å kaste lys over saken og bakgrunnen for lederartikkelen.

Blant annet er det vedlagt et saksbehandlingsdokument fra Gran kommune, datert 29. april 2003 , med tittelen: » Reguleringsplan for midlertidig bruk av Golfbane ved Hjertebro ? eventuell bruk av banen før sluttbehandling av regulerings-planen «. Under «Saksopplysninger» i dokumentet, står det blant annet følgende: «Gran kommune mottok foreløpig forslag til reguleringsplan, utarbeidet av
landskapsarkitekt Arvid Moger for Gran Golfklubb, 19. august 2002. Golfbanen var da praktisk talt anlagt, uten nødvendige godkjenninger «.

Under punktet «Vurderinger» går det fram at rådmannen både nå og ved tidligere anledninger har påpekt at «det er svært uheldig at Gran Golfklubb igangsatte arbeid med den midlertidige golfbanen, uten nødvendig godkjenninger. Rådmannen ser imidlertid ikke stort poeng i å hindre at golfbanen tas i bruk til trening, før reguleringsplanen godkjennes . Golfklubben har uttalt at banen nå er klar til bruk, det eneste som gjenstår er oppmerking av banen og vanning. Slik sett er skaden, i betydning utføringen av eventuelle ulovlige anleggsarbeider, allerede skjedd. Bakgrunnen for at rådmannen velger å anbefale en slik løsning, er først og fremst at arealet er avklart gjennom kommuneplanens arealdel, og at det er ment å fungere som et enkelt og midlertidig golfbaneanlegg?. Rådmannen vil
imidlertid presisere at dette ikke er å betrakte som aksept eller godkjenning av de arbeider som er utført. Rådmannen mener fortsatt at dette forholdet er svært beklagelig «.

Hadelands advokat gir i et brev til avisen redaktør en vurdering av lederartikkelens innhold opp mot strafferettslige spørsmål. Her framgår det blant annet:

«Innledningsvis vil jeg understreke at lederen i Hadeland 13. mai må ses i sammenheng med den fortløpende omtale som er gitt av den midlertidige golfbanen som er planlagt anlagt ved Hjertebo i Gran kommune. Det fremgår av denne omtalen, samt de mottatte dokumenter fra kommunens behandling av saken, at arbeidene med den midlertidige golfbanen er satt i gang uten nødvendige godkjenninger?.

I en artikkel i Hadeland datert 02.09.2002 , går det fram at «Gran kommunes administrasjon er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for andre saker i kommunen, at Gran Golfklubb har startet anleggsarbeidet uten egen godkjent plan». I teksten vises det også til et brev fra leder for plan- og byggavdeling, Øyvind Sørlie. Der står det blant annet: «Vi mener det er riktig å reagere mot det som har skjedd, og vil vurdere nærmere hva som bør gjøres i forhold til de ulovlige anleggsarbeidene»

I en oppfølgende nyhetsartikkel, 10.09.2002, gå det fram at advokat Schiong krever Sørli fjernet som saksbehandler, men at Sørli får støtte av rådmannen.
Klageren påpeker at «uansett hvor stor tilhenger man er av ytringsfriheten må man tilstrebe at en avis/medium tilstreber å reflektere de faktiske forhold i sine lederartikler». Videre avviser klageren at «??den midlertidige golfbanen er satt i gang uten nødvendige godkjenninger?, som det framkommer i advokat Keiseruds brev». Klageren hevder det ikke er avdekket uregelmessigheter eller ulovligheter av noe slag. «Gran Golfklubb har heller aldri fått noe pålegg fra Gran kommune om for eksempel stans i angivelige ulovlige arbeider, jfr. her vurderingen til advokat Keiserud».

Hadeland har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en kritisk lederartikkel i Hadeland i forbindelse med utbyggingen av Gran Golfklubbs bane. I artikkelen hevdes det at initiativtakerne bak prosjektet har neglisjert lover og regler under arbeidet. Klageren, Gran Golfklubb representert ved advokat, opplever lederen som en sammenhengende ærekrenkelse av golfklubben, og mener artikkelen insinuerer straffbare forhold. Dessuten avviser klageren at initiativtakerne bak prosjektet har neglisjert lover og regler, og viser til at det har vært befaring på området uten at det er påvist ulovlige handlinger. Imidlertid innrømmer klageren at det kan være arbeider eller forhold som etter sin karakter kan være kontroversielle, men at det avhenger av ståsted i saken.

Hadeland kan ikke se at lederartikkelen er i strid med god presseskikk, og anfører at avisen står for alt som er skrevet. Hadelands redaktør viser til kommunale dokumenter hvor golfklubben møter sterk kritikk for å ha igangsatt arbeidet med banen uten nødvendig godkjenning. Hadeland viser til at golfbanen kun er akseptert som en treningsbane med åtte hull, men at klubben markedsfører seg som en ni-hullsbane.

Pressens Faglige Utvalg har en rekke ganger tidligere påpekt at det i leder- og kommentarartikler må kunne anvendes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn hva som er vanlig i andre sammenhenger.

Etter utvalgets mening måtte det stå avisen fritt å sette et kritisk lys på golfklubbens banearbeid. Utvalget noterer seg at klubben har møtt sterk kritikk fra kommunen for å ha startet arbeidet før reguleringsplanen var godkjent. Videre merker utvalget seg at saken er blitt bredt debattert og omtalt i avisens spalter over lang tid, der også klageren har fått komme til orde, sammen med kritiske røster til utbyggingen og framgangsmåten til klubben. Sett i lys av dette og det foreliggende materialet, finner utvalget at lederartikkelens formuleringer ligger innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget merker seg også at klageren, på sentral plass, har fått imøtegå påstandene i et tilsvar to dager senere.

Hadeland har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. september 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen