NN mot NRK

PFU-sak 079/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen er rettet mot NRK og tre nyhetsartikler om en konflikt mellom direktør og to ansatte ved et senter for samtidskunst. Den ene partens samboer var også involvert, og aktørene var avbildet og navngitt. Det fremgikk at politiet var brakt inn i saken, og at direktøren ble beskyldt og anmeldt for å ha sendt inn en grunnløs bekymringsmelding til Barnevernet.

Klager er kunstsenterets direktør som er kritisk til NRKs fremstilling, kildevalg og omgang med fakta, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.1. om saklighet og omtanke, og 3.2. om kontroll av opplysninger og kildekritikk. Hun mener seg også trakassert av NRK på grunn av det hun oppfatter som uforholdsmessig mange henvendelser i forbindelse med saken. Endelig er hun kritisk til at hun ble koblet til den omstridte barnevernsmeldingen, og at dette i det hele tatt ble omtalt av hensyn til motpartens barn, jf. VVPs punkt 4.8.

NRK erkjenner noen faktafeil, men oppgir at disse ble korrigert så snart klager kontaktet redaksjonen. Det argumenteres for at konflikten var av allmenn interesse, og at det var krevende å jobbe med saken journalistisk på grunn av de mange beskyldningene som gikk begge veier. NRK medgir at redaksjonen var usikker på om den skulle omtale barnevernsmeldingen av hensyn til det berørte parets barn, men fant det til slutt riktig å gjøre dette for å få frem hvordan jobbrelaterte og private konflikter gikk over i hverandre.

 

Pressens Faglige Utvalg er enig i at den aktuelle arbeidskonflikten har en berettiget allmenn interesse, men at elementene i konflikten og beskyldningene som rettes, særlig mot klager, gjør den krevende å dekke journalistisk, jf. VVPs punkt 3.2 om kontroll av opplysninger og VVPs punkt 4.1 om saklighet og omtanke.

Klager retter kritikk mot NRKs opptreden og mener seg trakassert av NRKs mange henvendelser. Utvalget kan ikke se at nevnte kontakt medfører et presseetisk brudd, men vil presisere at VVP omfatter hele arbeidsprosessen – fra innsamling til publisering av materiale.

Utvalget registrerer at NRK har valgt å være svært detaljert i omtalen av den nevnte anonyme barnevernsmeldingen. Gitt klagers rolle i saken, finner utvalget det vanskelig å vurdere klagers anførsler om brudd på VVPs punkt 4.8 og manglende hensyn til barna i NRKs omtale. Utvalget legger imidlertid til grunn at det ikke er sannsynliggjort at klager sto bak meldingen, og at detaljene dermed fremstår usaklige og unødvendige i den sammenheng NRK refererer til dem, jf. VVPs punkt 4.1.

Videre noterer utvalget at de første publiseringene inneholdt feil og unøyaktigheter som senere er blitt korrigert. At anklaget part får samtidig imøtegåelse, fritar ikke redaksjonen fra kravet om å forsøke å kontrollere faktiske påstander – i dette tilfellet å sjekke innholdet i de omtalte tekstmeldingene som står sentralt i kritikken mot klager. NRK bringer også en påstand om at anmeldelsen mot klager var henlagt på grunn av manglende beviser, mens henleggelsesbegrunnelsen var «ingen rimelig grunn til å undersøke om det straffbare forhold». I den tredje artikkelen refereres det igjen til påstanden om at klager sto bak barnevernsmeldingen, men det opplyses ikke at anmeldelsen mot klager er henlagt. Utvalget mener derfor at NRK, i alle de tre påklagede publiseringene, burde ha gjort mer enn hva som fremgår av det forelagte materialet for å kontrollere fremsatte beskyldninger og klargjøre de faktiske forhold, jf. VVPs punkt 3.2 om kontroll av opplysninger og kildekritikk.

 

NRK har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 21. september 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Kirsti Husby, Frode Hansen, Øyvind Brigg

Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum, Øystein Stray Spetalen