NN mot Dagbladet

PFU-sak 079/09


SAMMENDRAG:
***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Dagbladet med bakgrunn i en dom i tingretten om en transperson som ifølge dommen ikke får ha samvær med sine barn når han er sminket og kledd som dame. Klageren, transpersonens tidligere ektefelle og mor til hans barn, mener Dagbladet har opptrådt i strid med god presseskikk ved å gi så mange opplysninger at barna er blitt identifisert, både i sitt gamle bomiljø og i sitt nye et annet sted i landet. Det er anført at dette har vært en betydelig belastning for barna.

Dagbladet forstår at omtalen har vært en belastning, men framhever at det har vært avisens hensikt nettopp å unngå en slik identifisering, noe man mener også er oppnådd. Avisen viser til at dommen både er oppsiktvekkende og enestående, at den omtalte mannen må kunne betraktes som en minoritet, og at det er pressens oppgave å sette søkelys på hans situasjon.

Pressens Faglige Utvalg er enig med Dagbladet i at det var berettiget å omtale domsslutningen i en sak av så prinsipiell karakter. Men utvalget mener at grunnlaget for rettsavgjørelsen, hensynet til barna, også måtte være et tydelig signal til Dagbladets redaksjon om forsiktighet i omtalen av saken.

Utvalget konstaterer videre at artikkelen handler om samværsrett med barn, og at Dagbladet kan oppfattes som et tydelig talerør for en av partene. Ikke bare fordi klager har avvist å delta i artikkelen, men også fordi avisen ikke omtaler det viktige premisset i dommen, nemlig at barna ikke ønsker samvær med far når han framstår som dame. Slik sett kan det synes som om avisen, med åpne øyne, har latt seg bruke i en konflikt om forhold mellom barn og foreldre, og foreldre imellom.

Klagens kjerne er imidlertid om artikkelen inneholder opplysninger som er egnet til å identifisere barna ut over en krets som fra tidligere vil være kjent med de faktiske forholdene. Etter utvalgets mening har Dagbladet gjort nettopp det. Slik utvalget ser det, burde avisen utvist større forsiktighet med å bringe opplysninger som kunne bidra til identifisering av barna. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. (…) Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.»

Dagbladet har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. mai 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye