Hog Riders MC Bergen mot NRK

PFU-sak 078/13


SAMMENDRAG:

NRK (Hordaland) publiserte lørdag 23. februar en artikkel på nett med tittelen «14 arrestert etter MC-razzia», og ingressen:

«Politiet aksjonerte lørdag kveld mot MC-klubben Hog Riders i Bergen. 14 personer er arrestert og klubbens lokaler er stengt.»

Artikkelen startet slik:

«20 politifolk tok seg lørdag kveld inn i MC-klubben Hog Riders Bergen sine lokaler i Kjøkkelviksveien, melder Bergens Tidende (lenke til avisen; sekr.anm.). Politiet opplyser til avisen at de fant narkotika, men vil ikke si hvor mye.»

«Av 14 pågrepne er 13 fra Island og Danmark. – De er bortvist fra landet i henhold til utlendingsloven, sier politistasjonssjef ved Bergen vest politikammer, Tore Salvesen til NTB.»

Under mellomtittelen «Støtter Hells Angels» stod det:

«Politistasjonssjefen ønsker ikke å kommentere om det er gjort beslag utover det ene tilfelle der nordmannen ble pågrepet […]. Bergens Tidende skriver at flere av personene som ble pågrepet skal ha tilknytning til én-prosentklubber, og samtlige skal være tidligere straffedømte i sine hjemland. Politiet aksjonerte også mot klubben på fredag. Det ble ikke gjennomført noen beslag da, men politiet anmeldte personene i klubben for brudd på alkoholloven.»

(NTB/Bergens Tidende)

KLAGEN:

Klager er den omtalte MC-klubben Hog Riders MC Bergen. Det reageres på at NRK har publisert artikkelen uten å foreta noen form for kilde- eller faktasjekk. Klager mener klubben enkelt kunne tilbakevist politiets påstander om de hadde blitt kontaktet. Slik klager ser det, har NRK brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, fordi redaksjonen ikke har sikret dem rett til samtidig imøtegåelse av svært krenkende og stigmatiserende påstander. Ifølge klager har omtalen skadet klubben og medlemmene, deres familier (også barn) og gjestene.

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser klagen. Det vises til at artikkelen er en sitatsak basert på en NTB-melding og en nettartikkel på BT.no. Videre peker NRK på at artikkelen er en del av en løpende nyhetsdekning og handler om en nylig avsluttet politioperasjon.

Slik NRK ser det, er ikke den samtidige imøtegåelsesretten utløst. Det vises til at artikkelen inneholder faktaopplysninger om antall pågrepne, nasjonalitet og beslag. Videre mener NRK at ingen av medlemmene, gjestene eller klubben er blitt utsatt for sterke beskyldinger. NRK skriver at VVpl krav om samtidig imøtegåelse i denne typen nyhetsformidling ikke kan trekkes så langt som MC-klubben hevder.

Når det gjelder den påståtte faktafeilen om narkobeslag, skriver NRK at det ikke står noe i artikkelen om hvor stort/eller lite, hvem det var sitt eller hvor funnet skjedde: «Det som faktisk står i artikkelen er at narkotikaen ble funnet i tilknytning til politiets ransakelse på lørdagen, ikke noe annet. Dette er en opplysning NRK har fått fra politiet (direkte eller indirekte) og som også vedgås av klager selv. I sin klage tilstår klager at det ble funnet 0,27 gram hasj i bilen til en av HogRiders MC gjester. Den påklagede opplysningen om at politiet «fant narkotika» er således et ubestridt faktum.»

Videre hevder NRK at det i artikkelen ikke påstås at narkotikaen tilhører et klubbmedlem. Det vises til bruken av «nordmannen», og NRK mener verken personer eller MC-klubben er utsatt for denne (sterke) beskyldingen.

Når det gjelder opplysningene om de pågrepne, mener NRK at artikkelen ikke direkte påstår at alle er tidligere straffedømte. NRK skriver at de bevisst markerer usikkerheten rundt dette utsagnet ved å bruke «verbformen ‘skal være’ til forskjell for ‘er’ […]og at det skal leses og forstås som ‘skal angivelig være’». Videre peker NRK på at sitatet ikke handler om klubben og dens medlemmer, kun til et antall utenlandske gjester som ikke er identifisert. NRK mener verken person eller klubb er utsatt for sterke beskyldinger på en slik måte at retten til samtidige imøtegåelse er utløst.

Klager mener NRK knytter narkotikabeslaget til klubben og dens medlemmer. Det vises også til at det gjennom tittel, ingress, foto (bilde av klubbhus og klubblogo) skapes et inntrykk av det dreier seg om Hog Riders sitt klubbhus og medlemmer. Slik klager ser det, kan ikke artikkelen oppfattes på noen annen måte enn det klager påstår i klagen: «At NRK mener de ikke har gjort noe gale her gjennom nærmest å bruke ordboken og regler for setnings oppsett må ikke vektlegges, det må det være hvordan den faktiske oppfattelsen av artikkelen er, som vektlegges.»

Også når det gjelder artikkelens omtale av de pågrepne, mener klager NRK bruker ordbok og regler for verb som argumentasjon. Klager anfører at artikkelen gir inntrykk av at det er arrestert 14 personer hos klubben, mens fakta er at personene ble arrestert et annet sted og før politiet slo til med sine razziaer. Det vises ellers til at alle ikke var straffedømt, noe Bergens Tidende også har omtalt senere.

Klager hevder klubben utsettes for sterke beskyldninger, og skriver: «Gjennom hele artikkelen vises det til Hog Riders Mc Bergen, og de arresterte gjestene. Gjennom at de er våre venner og ikke minst er gjester til vårt jubileum, er de identifisert som en del av vår naturlige omgangs og vennskapskrets og dermed rammer NRK direkte ved at de framsetter uriktige og støtende påstander.»

NRK skriver: «I den opprinnelige klagen henviser klager til VVP 4.14, om anledning til samtidig imøtegåelse, og det er dette vi tidligere har redegjort for. I sine kommentarer legger derimot klager mer vekt på måten Hog Riders knyttes til saken. Når både narkobeslaget og
utvisningene skjedde i forbindelse med politiets aksjoner mot klubben, mener vi fremdeles at
NRK har hatt en nøktern og korrekt beskrivelse av denne saken. Dette er en sak som var en
del av en løpende nyhetsdekning, og NRK har lagt vekt på rene faktaopplysninger. Klager
imøtegår heller ikke disse».

Det vises ellers til hva politiet uttaler i artikkelen: «at de ble påtruffet blant annet på Bergen lufthavn Flesland, i biler, ved fergeleie og i MC-klubbens lokale.», og NRK skriver: «Opplysningen om at noen av de bortviste ble påtruffet i MC-klubbens lokaler, kommer altså
fra politiet».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel publisert på NRK.no som omtaler en nylig avsluttet politiaksjon mot et arrangement i regi av Hog Riders MC Bergen. Artikkelen er en sitatsak (NTB/Bergens Tidende). Klager er den omtalte MC-klubben, som mener NRK fremsetter opplysninger om klubben uten noen form for kilde – og faktasjekk. Det vises til at politiets påstander enkelt kunne blitt tilbakevist om NRK hadde kontaktet klubben før publisering.

NRK avviser klagen. Det vises til at dette er en sitatsak fra en dagsaktuell politioperasjon i og rundt lokalene til MC-klubben. NRK avviser at det er fremsatt sterke beskyldninger, og mener dette er faktaopplysninger. Videre pekes det på at ingen er identifiserte. Slik NRK ser det, kan ikke VVPs krav om samtidig imøtegåelse i denne typen nyhetsformidling trekkes så langt som MC-klubben hevder. Også faktafeil avvises.

Pressens Faglige Utvalg minner om medienes selvsagte rett til å sitere hverandre. Men utvalget har ved gjentatte anledninger også presisert den selvstendige plikten alle medier har til å vurdere etikken i egen publikasjon.

I det påklagede tilfellet finner utvalget det naturlig at NRK Hordaland omtalte NTB- meldingen og artikkelen fra Bergens Tidende. Utvalget merker seg NRKs tydelige henvisning til hvor innholdet i artikkelen kommer fra, og utvalget ser ingen grunn til at NRK ikke skulle stole på NTB/Bergens Tidendes dekning av aksjonen.

Utvalget legger her avgjørende vekt på tidsfaktoren og artikkelens informasjonsverdi. Det avgjørende, slik utvalget ser det, er at man ikke opptrer konstaterende, og at det tydelig fremkommer hvem som opplyser hva. Utvalget mener NRK har gjort dette på en presseetisk akseptabel måte.

Når det er sagt, minner utvalget om at kravet til balansert dekning også gjelder for sitatsaker, og utvalget mener NRK kunne gjengitt klubbmedlemmets tidligere uttalelse. Likevel finner ikke utvalget at dette i seg selv er alvorlig nok til å konkludere med brudd på god presseskikk. Utvalget legger avgjørende vekt på at ingen av medlemmene er identifisert i artikkelen.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad 28. mai 2013

Hilde Haugsgjerd
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Henrik Syse, Georg Apenes