Advokat Håkon Bodahl-Johansen p.v.a Aylar Lie mot Her og Nå

PFU-sak 077/12


SAMMENDRAG:

Her og Nå hadde i sin utgave som utkom tirsdag 6. mars 2012 slik forsidehenvisning:

«Nå snakker Aylar ut:
Forholdet til Atle Pettersen
Forholdet til Northug
Var gravid før jul
TRØSTET AV
PETTER ETTER
ABORTEN»

Henvisningen var illustrert med et foto av Aylar Lie og to mindre bilder av Petter Northug og Atle Pettersen.

Inne i bladet gikk reportasjen over to sider. Her var tittelen «Aylar var gravid og valgte bort barnet. Søkte trøst hos Petter etter aborten». Videre i teksten:

«Petter Northug var Aylar Lies største trøst etter at hun tok abort i fjor høst. Nå deler hun sin historie. I et stort intervju med Det Nye, som er i salg fra fredag (tre dager senere: sekr. anm.), forteller Aylar Lie (27) åpent om både en abort hun tok i fjor høst og sitt forhold til «Skal vi danse»-vinner Atle Pettersen (22) og langrennsstjernen Petter Northug (26)».

Det er videre henvist til artikkelen i Det Nye ytterligere to ganger. I tillegg vises en faksimile av forsiden av det kommende Det Nye, der Aylar Lie er avbildet.

Den omtalte reportasjen i Det Nye, som altså utkom tre dager etter Her og Nå, gikk over 13 sider, med vignetten «Kvinner i 2012». Her var fem kjente unge kvinner intervjuet om «hva som er det beste og verste med å være kvinne i vår tid». En av disse var altså Aylar Lie. (Reportasjen i Det Nye er vedlagt.)

KLAGEN:

Klager er Aylar Lie via advokat. Det vises utelukkende til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om tittelbruk. Klager påstår det ikke er dekning for tittelen på Her og Nås førsteside. «Klager mener teksten «Aylar snakker ut» gir leseren et inntrykk av at hun har gitt et særskilt intervju til Her og Nå, mens det i realiteten kun er tale om en gjengivelse av et intervju opprinnelig gitt til kvinnebladet Det Nye i anledning 8. mars. På tiden for utgivelsen av Her og Nå var den aktuelle utgaven av Det Nye ennå ikke lagt ut for ordinært salg, kun distribuert til Det Nyes abonnenter.»

Det vises i klagen til at Lies hensikt med å la seg intervjue var å sette fokus på et vanskelig tema. «Dette var ett av flere vederlagsfrie intervjuer med profilerte kvinner, med temaet «Sterke, Sexy og Stolte-kvinner i 2012.» Det anføres at det var et bevisst valg fra klagers side å gi dette intervjuet til en publikasjon «som etter sitt innhold ligger utenfor de stereotype tabloidene, og der det blir satt i en større sammenheng» og at hun aldri har «snakket ut» overfor Her og Nå.

TILSVARSRUNDEN:

Her og Nå avviser klagen. Bladet hevder tvert imot at det i artikkelen inne i bladet fullt ut er dekning for forsidetittelen. Det anføres at dette er opplysninger gitt til Det Nye, og at Her og Nå videreformidler disse. Bladet anfører videre at det henvises til Det Nye allerede i innledningen til artikkelen og tre ganger senere, samt at det er inntatt en faksimile av Det Nyes forside.

Her og Nå anfører at det ikke er noe krav i presseetikken at kildehenvisningen må gjøres på bladets forside og at det vanlige er at kildehenvisningen presenteres i selve artikkelen. Det vises også til at det ikke bare et henvist til Det Nye generelt, men at det oppgis hvilken konkret utgave det er snakk om.

Bladet viser til avgjørelsen i PFU-sak 261/10, der redaktøren av bladet Alfa klaget inn Dagbladet for manglende kreditering på avisens forside. Utvalgets flertall fant i den saken at selv om avisen ideelt sett burde kreditert Alfa på førstesiden, kan ikke dette være noe pressetisk krav. Selv om denne saken handlet om opphavsretten, mener Her og Nå at dette prinsippet også må gjelde i det foreliggende tilfellet. (Sammendrag og uttalelse vedlagt)

Det anføres videre fra Her og Nås side at det ikke kan ha noen betydning for vurdering av saken at Det Nye ikke hadde kommet på gaten på publiseringstidspunktet. Det opplyses at publiseringen skjedde i full forståelse med Det Nyes redaksjonsledelse, og at det ikke eksisterte noen klausuler knyttet til intervjuet med klageren.

Klageren opprettholder klagen og innfører i tillegg til punkt 4.4 også punkt 3.3, om klargjøring av premissene overfor kilder og kontakter som klagegrunnlag.

Klageren viser til en tidligere avgjørelse i utvalget (sak 007/07). I 2007 klaget Lie, også den gang via samme advokatfirma, bladet Aktuell Rapport, for en førstesidehenvisning. Lie fikk medhold og mener at den foreliggende klagen er sammenfallende med denne. (Sammendrag og uttalelse vedlagt.)

Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 gjelder premissene for kontakt mellom medium og kilde/kontakt. Klager mener punktet også må omfatte intervjuobjektets rett til selv å bestemme hvor man vil intervjues og om materialet skal kunne utnyttes av andre publikasjoner. Det anføres at Her og Nå burde forstått at klager hadde som forutsetning «utelukkende å henvende seg til Det Nyes lesere, og ikke fremstå i kjendis- og underholdningsbladet Her og Nå».

Her og Nå avviser at det forelå noe forbehold knyttet til intervjuet med klageren i Det Nye. Det anføres at Her og Nå ikke har inntatt intervjuet i sitt blad, men videreformidlet informasjon fra intervjuet. Bladet har derfor ikke hatt klageren som kilde.

Her og Nå avviser også påstanden om bladet har forledet sine lesere til å tro at det foreligger noe intervju med Lie, i og med at det er gitt klare henvisninger til kilden, Det Nye. Med hensyn til klagen mot Aktuell Rapport i 2007, viser Her og Nå til at den avgjørende forskjellen er at Aktuell Rapport brakte sitater uten kildehenvisning, mens det i den foreliggende klagen er «sterke og klare» henvisninger.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, Aylar Lie via advokat, mener Her og Nå opptrådte i strid med god presseskikk da bladet brakte en førstesidehenvisning der det framgår at «Aylar snakker ut». Det anføres fra klagers side at henvisningen forleder leserne til å tro at hun har «snakket ut» til Her og Nå, mens kilden for artikkelen inne i bladet er et lengre intervju i Det Nye, som kom i salg tre dager senere. Klageren anfører at hun ikke har ønsket å framstå med sin historie i Her og Nå.

Her og Nå avviser klagen. Det vises til at artikkelen er laget i full forståelse med redaksjonsledelsen i Det Nye, og at Det Nye er kreditert gjentatte ganger i artikkelen inne i bladet. Her og Nå anfører at det ikke kan være noe presseetisk krav at kilden, i dette tilfellet et annet medium, skal krediteres på førstesiden.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen utelukkende gjelder Her og Nås forsidehenvisning og at bladets lesere må tro at klageren «snakker ut» inne i bladet. Utvalget konstaterer videre at tidligere klager til PFU over samme tema, men med litt forskjellig innhold, har endt med ulike konklusjoner.

I det foreliggende tilfellet legges det til grunn at intervjuet i Det Nye er gitt uten klausuler som begrenser videreformidlingen, og at det i den påklagede artikkelen er tydelig angitt at opplysningene er gitt til Det Nye. Videre legges det til grunn at klageren ikke har påvist faktafeil i Her og Nås artikkel. Tema i klagesaken er heller ikke opphavs- eller sitatrett, i og med at publiseringen har skjedd i forståelse med Det Nyes redaksjonsledelse.

Klagen gjelder imidlertid ikke artikkelen som sådan, kun førstesidehenvisningen alene. Utvalget oppfatter det slik at klageren opplever det som en belastning at lesere skal tro at hun er blitt intervjuet av Her og Nå, og at hun der skal ha snakket ut om private forhold. Utvalget er enig med klageren i at det er naturlig å forstå det slik, i og med at det ikke er angitt noen annen kilde.

Etter utvalgets mening kan det ikke være et absolutt presseetisk krav at korrekt kildehenvisning skal framstå i en førstesidehenvisning som den påklagede. Utvalget vil i tillegg også bemerke at klageren er en medievant og profilert person som må regne med at uttalelser gitt i ett medium, blir brukt i andre medier.

Her og Nå har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mai 2012

Line Noer Borrevik,
Kirsti Nielsen, Øyvind Brigg, Ellen Arnstad
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen