Pål Olav Myrvågnes mot Vestlandsnytt

PFU-sak 076/22


SAMMENDRAG:

Vestlandsnytt publiserte torsdag 28. april 2022 en nettartikkel med tittelen:

«Hevdar stråmann blei brukt i Tjørvåg»

I artikkelen stod det:

«– Frode Berg Tjervåg nytta seg av stråmann for å få hand om ein småbrukseigedom på Strynehaugen i Tjørvåg.

Det hevdar den tidlegare eigaren som ikkje ønskte å selje småbruket sitt til Berg Tjervåg. I staden var det Pål Olav Myrvågnes som fekk kjøpe eigedomen, berre for å gjere avtale om vidaresal til Berg Tjervåg kort tid etter at han hadde fått eigedomsrett til småbruket.»

Artikkel ble publisert i papiravisen fredag 29. april 2022.

 

KLAGEN:

Klager er Pål Olav Myrvågnes, som mener artikkelen bryter med god presseskikk på disse punktene i Vær Varsom-plakaten:
3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde
3.7 – om å gjengi meningsinnholdet
4.1 – om saklighet og omtanke
4.3 – om stigmatiserende omtale
4.14 – om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:
«Vestlandsnytt publiserte nylig en artikkel over et privat salg jeg gjorde i februar. Personen av eigedommen jeg kjøpte av går ut i media og beskylder meg for å vær stråmann og blander inn en tidligere konflikt med min kjøper i artikkelen, noe som ikke er relevant når dette gjelder en konsesjon søknad som vedkommende prøver febrilt å hindre.
Vestlandsnytt velger å publisere sterke påstander vedkommende beskylder meg for, der jeg ikke har fått mulighet til å kommentere saken (…)»

 

TILSVARSRUNDEN:

Vestlandsnytt avviser brudd på god presseskikk, og skriver:
«Dette er ein av mange oppfølgarar vi har hatt om ei omstridd og mykje omtala sak Vestlandsnytt har hatt brei dekking av dei siste tre-fire åra. Saka handlar om Frode Berg Tjervåg sin kamp for å få bygd ein landbruks-/traktorveg fram til naust- og utmarksområdet sitt. Saka var til dømes oppe i jordskifteretten i 2019. Vi dekte her retten si synfaring, og heile tida har saka vore omtalt med fullt namn og tidvis bilde av dei impliserte.
For lokalavisa var det difor heilt naturleg å omtale den seinaste utviklinga i saka, der Berg Tjervåg fekk hand om ein småbrukseiedom som eigaren i utgangspunktet ikkje ville selje til han.
Det vert feil når Myrvågnes hevdar at Selvåg (eigaren av småbrukseigedomen) har gått ut i avisa med skuldingar mot han. Ingen har ‘gått ut’, men vi har laga ei sak basert på saksutgreiing og offentlege dokument i høve ein konsesjonssøknad der det kommunale utvalet, etter Selvåg sitt innspel som vi har omtala, valde å utsette behandlinga av saka. Det kjem også fram av artikkelen.
l desse sakspapira kjem det fram at Myrvågnes stiller seg uforståande til påstanden om stråmannsverksemd, eit poeng som kjem fram i vår omtale av saka.»

Om klagepunktet VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse, skriver redaksjonen:
«Heile vegen har vi nytta offentlege dokument som bakgrunnskjelde. Dette er ei kjend sak i lokalsamfunnet som også er av rimeleg stor offentleg interesse (ikkje minst sidan kampen først starta for å byggje veg over Tjørvågosen naturreservat, noko Statsforvaltaren sette ein stoppar for). Også i den siste utviklinga av saka er det offentlege saksdokument som ligg til grunn for vår omtale . l dette tilfellet er det heller ikkje klagar (Myrvågnes) det vert reist kritikk mot, men mest av alt måten nemnde Berg Tjervåg har gått fram på for å få realisert naust -/ jordbruksvegen».

 

Klager skriver i sin replikk:
«Endre Vorren skriv at Vestlandsnytt har nytta saksdokument og offentleg tilgjengelige dokument der dei har sitert ut en kommentar som du finner i mitt svar til Adv Gjørtz/Øvrebø datert den 09.04. Dette er ikkje et offentlig tilgjengelig dokument.

Eg har ikkje blitt kontakta på nåken måte hverken no nylig eller tidligare i denne saka. Vestlandsnytt blander sammen nyare privatsalg av tilleggsjord og annen eldre pågående jordrettssak, fremstiller det som samme pågående sak verdig fremside, spekulasjoner med navngiving og rasjonaliserer dette utifra bare en mulig kildereferanse.
All journalistikk skal handle om å opptre kildekritisk, ikke ta parti med kilde, men sørge for å undersøke fakta og at relevante motforestillinger får kome frem, her mener jeg Vorren sitt medieansvar har gått på grunn.

Fint om påklaget medie var villig til å gjøre det stykke journalistikk å generelt danne seg et realistisk bilde av hvordan ståda er i området her i Tjørvåg, mediet virker veldig fokusert og på bølgelengde med den part som skrik høgast.»

 

Vestlandsnytt skriver i sin sluttreplikk:
«Klagar skriv i sitt motsvar at det ikkje er offentleg tilgjengelege dokument Vestlandsnytt har nytta i denne nyaste omtalen av saka, som klagen baserer seg på. Det er feil. Dessutan : At vi skal ha ‘tatt parti med kjelde’, som klagar i tillegg anfører, finn underteikna som ein grunnlaus og udokumentert påstand.»

 

Tilsvarsrunden avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Vestlandsnytt om en søknad om konsesjon for kjøp av et småbruk. I artikkelen hevdes det at en navngitt mann opptrådte som stråmann for en som eieren ikke hadde ønsket å selge til.

Klager er kjøperen av eiendommen, som i artikkelen påstås å være stråmann, og som siden solgte eiendommen videre. Klager mener Vestlandsnytt blandet sammen et privat salg av tilleggsjord med en eldre jordrettssak, som ikke er relevant for konsesjonssaken som nå behandles. Ifølge klager publiserte Vestlandsnytt sterke beskyldninger han ikke fikk anledning til å imøtegå. Videre mener klager avisen har tatt parti med den ene siden i en konflikt, og ikke fått frem relevante motforestillinger.

Vestlandsnytt viser til at artikkelen handler om en omstridt sak, som avisen har dekket i flere år. Videresalget av eiendommen er sentral i konsesesjonssaken, og derfor relevant for avisen å omtale, påpeker avisen. Vestlandsnytt anfører at artikkelen bygger på offentlige dokumenter fra saksbehandlingen. Der fremkom det at klager stiller seg uforstående til påstanden om at han var stråmann, et poeng som kom frem i avisens omtale av saken, anfører redaksjonen. For øvrig mener avisen det ikke er klager kritikken er rettet mot, men mot den klager solgte videre til.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ser at kjøpet av småbruket og konsesjonsbehandlingen har offentlig interesse, og derfor var relevant å omtale for Vestlandsnytt.

Slik utvalget ser det, var påstanden om at klager opptrådte som stråmann, en beskyldning som utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. PFU merker seg at Vestlandsnytt refererte fra dokumentene, og skrev at klager stiller seg uforstående til fremstillingen. Selv om avisen kunne fått tydeligere frem at klager avviste stråmann-beskyldningen, mener utvalget at det Vestlandsnytt refererte, for leserne fremsto som en samtidig imøtegåelse. Under tvil kommer PFU derfor til at det ikke var presseetisk påkrevd å kontakte klager i dette tilfellet.

Utvalget registrerer at opplysningene i artikkelen er hentet fra den offentlige saksbehandlingen. Mediene må kunne omtale saker kun ut fra foreliggende saksdokumenter, men må likevel utøve kildekritikk, jf. punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP). En måte å kontrollere opplysninger på er å kontakte de berørte partene. PFU ser at det kunne styrket kildegrunnlaget i artikkelen om klager hadde blitt kontaktet og fått muligheten til å utdype sitt syn. PFU påpeker at det heller ikke styrker kildebredden at den klager solgte videre til ikke er kontaktet eller på annen måte har fått komme med sin versjon av saken.

Vestlandsnytt har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 22. juni 2022

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Nina Hernes, Øyind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Gunnar Kagge