Burkhard Herrmann m.fl. mot Øksnesavisa

PFU-sak 074/01


SAMMENDRAG:

Øksnesavisa, som utkommer på Myre i Vesterålen, hadde fredag 23. februar 2001 en reportasje over en hel nyhetsside med tittelen «Tyske ungdommer på jakt etter narkotika. Lager til kvalm for øksnesungdommen». I tillegg var det en undertittel der det het : «Mistanke om at de oppholder seg i Øksnes på feil grunnlag». Artikkelen var illustrert med et foto over fire spalter med denne bildeteksten:

«?Russebrygga? er tilholdssted for ungdommen og deres to ledere. Brygga eies av Burchard Herrmann, som påstås å være ?arbeidsgiver? for de to lederne som har med seg kriminelt belastet ungdom til Nyksund».

I ingressen het det:

«Utenfor ungdomsklubben Skarvens lokaler på Myre har man den siste tiden hatt besøk av tyske ungdommer som har opptrådt truende og presset på øksnesungdom for å skaffe tilveie narkotika. Ungdommene som bor i Nyksund, er kriminelt belastet og er under oppfølging av tyske myndigheter.»

Artikkelen har kun én oppgitt kilde, en lensmannsbetjent ved Øksnes lensmannskontor. I artikkelen opplyses det at de omtalte ungdommene oppholder seg i Nyksund under et «rehabiliteringsprogram» som det reises tvil om er reelt. Det opplyses at de holder til i en
brygge eid av «Burchard» Herrmann , som » siden 80-tallet (har) hatt grupper med belastet ungdom fra Tyskland under såkalt ?rehabilitering? og det er ikke ukjent at flere av hans grupper har stelt i stand bråk og opptrådt truende ved tidligere anledninger. »

Det heter videre at lensmannsetaten har rettet en henvendelse til Herrmann for å få en skriftlig bekreftelse på hvilket grunnlag ungdommene oppholder seg i Norge. » Er det som man tror, at de er her under en slags ?kriminalomsorg i frihet?, så er det all grunn til å tro at de driver uten godkjenning av norske myndigheter «. Det framgår dessuten at de to lederne som er sammen med ungdommene, hevder at de er ansatt av den omtalte Herrmann. Hverken ungdommene eller lederne er navngitt i artikkelen.

Senere i artikkelen opplyses det, igjen med lensmannsbetjenten som kilde, at alt synes å være ute av kontroll med prosjektet i Nyksund. » Vi har nok problemer å stri med om ikke personer som er her på feil grunnlag skal utøve kriminell virksomhet i kommunen .»

Til slutt opplyser Øksnesavisa at lensmannskontoret venter svar på henvendelsen til Herrmann.

En kort underartikkel på samme side inneholder en kommentar fra assisterende rådmann i kommunen. Han opplyser at også kommunen venter på en redegjørelse fra Herrmann.

For øvrig hadde avisen en énspaltet henvisning, med tittelen » Problemungdom fra Tyskland «, på førstesiden.

To måneder senere, fredag 25. mai , tok Øksnesavisa opp saken på nytt, denne gang med hovedoppslag på førstesiden og med to artikler inne i avisen. Under tittelen «? Rehabiliteringen? av tyske ungdommer i Nyksund : Ute av kontroll. Ødelegger for turismen i Nyksund» . Henvisningsteksten lød:

«Politiet i Øksnes har mottatt flere anmeldelser av ungdommene som er under såkalt rehabilitering i Nyksund. Men så langt har ingenting konkret blitt gjort i forhold til ungdommene. ? Nå vil vi ha ungdommene inn til avhør, og det vurderes utvisningssak, sier Jan Brun ved Øksnes lensmannskontor.»

Den ene av de to artiklene inne i avisen har lensmannsbetjenten som eneste oppgitte kilde. Både tittel og ingress er identisk med teksten på første side (gjengitt over). Videre opplyses det at det er «Burchard» Herrmann som står som ansvarlig for rehabiliteringen, men at det mangler tillatelse til å drive slik virksomhet i Nyksund. Dessuten heter det at oppholds-tillatelsen for de to ungdommene for lengst har gått ut. Lensmannsbetjenten opplyser at saken fortsatt er under behandling.

Senere i artikkelen sier han: «- Hele opplegget virker ute av kontroll. Det er ikke slik et seriøst behandlingsopplegg skal drives. Slik situasjonen er nå, så er det ingen lovlig drift i det hele tatt» . Han opplyser også at politiet har grunnlag nok til å få ungdommene utvist fra landet.

Den andre artikkelen, med tittelen » Ødelegger for turismen «, er et intervju med Karl Heinz Nickel, som driver en kafé i Nyksund. Han opplyser at han ble slått ned av en av de to
ungdommene og at han stengte kafeen i en uke i protest mot de to. Han peker videre på at deres oppførsel ødelegger for turismen på stedet. Artikkelen er illustrert med et bilde av Nickel. Heller ikke denne gang ble det brukt bilder/navn på ungdommer eller ledere.

KLAGEN:

Klager var i første omgang den navngitte Burkhard Herrmann. Senere er det innhentet samtykke til klagebehandling fra de to ungdommene og de to lederne, slik at disse også formelt står som klagere.

Klagen gjaldt opprinnelig bare den første reportasjen (23.02.2001), men senere ble også artiklene fra 25.05.01 en del av klagegrunnlaget.

Hovedpoenget i klagen er at klagerne mener seg uthengt og mistenkeliggjort uten å ha fått mulighet til å komme med innspill i saken. Klagerne viser til at den første artikkelen var tendensiøs, og at en rekke påstander ble presentert som fakta.

Klagerne viser til punkt 1.2 i Vær Varsom-plakaten, om pressens spesielle ansvar for at ulike syn skal komme til uttrykk. Dessuten vises det til punkt 4.5, om å unngå forhåndsdømming.
Klagerne viser også til punkt 1.2 når det gjelder artiklene fra mai. Heller ikke denne gang fikk klagerne komme samtidig til orde.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING :

Avisen s forsøk på å få til en minnelig ordning, strandet da klagerne ikke kunne akseptere et tilbud om spalteplass for å få komme med sin versjon av saken. Klagerne valgte å opprettholde klagen, som samtidig ble utvidet med artiklene fra 25.05.01.

TILSVARSRUNDEN:

Øksnesavisa viser i sitt tilsvar til at man før den første artikkelen ble publisert, flere ganger forsøkte å komme i kontakt med Burkhard Herrmann for å få en kommentar, uten å lykkes . Blant annet ble det lagt inn beskjeder på hans telefonsvarer i Tyskland, men ifølge avisen svarte han aldri. Samtidig oppfordrer avisen Herrmann nok en gang til å benytte seg av muligheten til å komme med sin versjon av saken.

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER :

Klagerne er ledere og deltagere ved et tysk behandlingsopplegg for ungdom i Nyksund i Vesterålen. De mener Øksnesavisa brøt god presseskikk da den i flere artikler omtalte behandlingsopplegget svært negativt, og ungdommene som kriminelle og som et lokalt problem. Klagerne mener seg forhåndsdømt, og at de burde fått anledning til å komme med sine kommentarer. En av lederne var navngitt av avisen.

Øksnesavisa viser til at man gjorde flere forsøk på å få den navngitte lederen i tale, uten å lykkes, men har ut over dette ikke hatt synspunkter på innholdet i klagen.

Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger påpekt det viktige prinsipp i presseetikken at partene i en konflikt må få anledning til å forsvare seg når de blir kritisert i mediene. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Dette innebærer i praksis at beskyldningenes form og innhold vil ha betydning for hvor strengt dette punktet skal tolkes. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at avisen brakte svært sterke påstander om ulovlig og straffbar virksomhet, uten at noen av de fem som ble omtalt, fikk anledning til å imøtegå angrepene. Etter utvalgets mening burde avisen anstrengt seg langt sterkere for å innhente klagernes kommentarer.

At politiet var kilde for påstandene har ikke betydning i forhold til de presseetiske kravene.

Øksnesavisa har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth