Os kommune v/ordfører Terje Søviknes mot TV 2

PFU-sak 073/03


SAMMENDRAG:
TV 2 Nettavisen brakte mandag 5. mai 2003 kl. 14.51 en nyhetsreportasje under tittelen
«Flaggløst i Frp-kommune 17. mai». I ingressen står det:

«Frp-kommunen Os skal spare 225.000 kroner på å la være å flagge ved sykehjem, skoler og barnehager 17. mai».

I teksten siteres rådmannen fra et intervju med Os og Fusaposten. Rådmannen mener kommunen vil halvere sine utgifter på denne posten når den slipper å betale for flaggheising utenom kontortid. Nettavisen skriver: «Nå skal kun rådhuset og noen andre bygg få flagge på alle de offentlige flaggdagene. Andre bygg får kun flagge i kontortiden. Det betyr flaggløse stenger på blant annet skolene og sykehjemmene 17. mai».

Under undertittelen «Må heise flagget selv», uttaler ordfører Terje Søviknes at tiltaket er en del av omorganiseringen i kommunen, med delegering av ansvaret . «?Skolene og barnehagene får selv ansvaret for om de vil flagge eller ikke. De kan kjøpe en tjeneste av et nyopprettet kommunalt selskap, eller på egen hånd skaffe personell som kan heise flagget når de mener det er behov for det, sier Søviknes til TV 2 Nettavisen».

Kl. 17.27 følges saken ytterligere opp. Nå er tittelen «Garanterer 17. mai-flagg i Os». I ingressen står det:

«Frp-ordfører Terje Søviknes avkrefter meldingene om at Os kommune ikke skal flagge 17. mai. ?Selvsagt skal vi det. Det har aldri vært snakk om annet, konstaterer han».

Søviknes uttaler at «vi har tidligere hatt en rådyr organisering av flaggheisingen. Nå har vi gitt beskjed om at skolene og barnehagene står fritt til å velge om de vil flagge eller ikke».

KLAGEN:
Klageren, Os kommune ved ordfører Terje Søviknes, reagerer blant annet på tittelen «Flaggløst i Frp-kommune 17. mai» og ingressen «Frp-kommunen Os skal spare 225.000 kroner på å la være å flagge ved sykehjem, skoler og barnehager 17. mai». Klageren hevder at tittelen er gal, og viser til at «det er fullt ut handlingsrom for driftsenhetene til å flagge når de vil, men ut fra lokale prioriteringer». Videre påpeker klageren at det ikke er dekning for ingressen. «For det første blir det flagget 17. mai, for det andre refererer 225.000 kroner seg til forventet innsparing ved omlegging av flaggrutinene, ikke innsparing denne ene dagen»

Klageren viser til at flagging ved de ulike institusjonene heretter er delegert til den enkelte driftsenhet, «men alle enheter er pålagt flagging i kontortiden. For øvrig forutsettes det lokale ordninger, som ivaretar flaggbehov ved enhetene. F eks flagges det på skolene 17. mai, da alle skolene er arena for de krinsvise markeringene av nasjonaldagen. I stedet for at egne ansatte skal ha ansvaret for flaggingen, blir det i nyordningen opp til enhetens eget personale å stå for flaggingen».

Vider påpeker klageren at ingen i kommunen ble kontaktet, før ordføreren ble det kl. 1430. «At Nettavisen ikke søker kildene for saken, og dermed fakta i saken, før den publiseres ser vi som et klart brudd på pkt. 3.2 i Vær Varsom-plakaten». Klageren viser også til at da han «ble gjort oppmerksom på tittelen, ble redaksjonen kontaktet, og erstattet med artikkelen ?Garanterer 17. mai-flagg i Os?».

Klageren anfører at saken har vært omtalt i Os og Fusaposten, og at det oppslaget ga grunnlaget for NRK Hordalands oppfølging. «Allerede i NRK-oppslaget finnes faktiske feil. Det blir i 2. avsnitt slått fast at ?Andre bygg som sykehjem, skoler og barnehager får bare flagge i kontortiden. Det betyr flaggløse stenger på blant annet 17. mai?. Dette er ikke korrekt, da det fortsatt er fullt handlingsrom for driftsenhetene til å flagge når de vil, men ut fra lokale prioriteringer». Klageren påpeker at Nettavisen «helt ukritisk [har] kopiert et annet medium, og sensasjonshungeren har tatt overhånd».

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 Nettavisen viser til at de påklagede artiklene ble publisert i tidsrommet 13.47 til 15.51, (det korrekte er nok 14.51 og dette er justert videre i teksten, sekr. anm.) . «Forut for publiseringen gjorde man flere forsøk på å komme i kontakt med ordfører Søviknes. I 14.51-utgaven er ordfører Søviknes? kommentar gjengitt. I intervjuet bekrefter ordfører Søviknes at kommunen hadde strøket budsjettposten til flagging i barnehager, skoler og lignende på
helligdager. Det er et vesentlig poeng at de enkelte virksomheter etter dette selv måtte bestemme om de ville flagge ? samt å finne penger til betaling for dette på eget budsjett».

TV 2 Nettav isen viser til ordfører Søviknes sin klage, der det blant annet heter at «?alle enheter er pålagt flagging i kontortiden (min uth.)? F. eks flagges det på skolene 17. mai, da alle skolene er arena for de krinsvise markeringene av nasjonaldagen. I stedet for at egne ansatte skal ha ansvaret for flaggingen, blir det i nyordningen opp til enhetens eget personale å stå for flaggingen?. Dette betyr slik vi oppfatter det, ikke at de angjeldende virksomhetene er pålagt flagging 17. mai. Et vesentlig og sentralt poeng er at virksomhetene ? og dette bekreftes åpenbart fra klageren ? ikke har fått bevilget noen budsjettmidler til å betale for de nye ?delegerte? oppgavene knyttet til flaggheising og ?firing. Det er heller ikke kontortid eller pliktig tilstedeværelse 17. mai».

Slik TV 2 Nettavisen ser det, vil det være en «rimelig stor risiko for at flagging ikke vil skje i alle fall på deler av flaggdagene og deler av flaggstengene ? utenom kontortid». Det vises også til rådmannens uttalelse om at det er ved å kutte utgiftene til tidlig og sen flaggvakt at kommunen vil spare penger.

Etter redaksjonens syn kommer meningen bak den kritiserte artikkelen rimelig klart fram, og den kan ikke se at tittel og ingress strider mot Vær Varsom-plakatens punkter. «Den uklarhet som er påpekt kan uansett ikke ? hensett til helheten og de påfølgende utbygginger av saken, herunder gjennomgangen samme dag klokken 16:11 (klagens vedlegg 6 nederst) ? føre til at god presseskikk er overtrådt».

TV 2 Nettavisen mener også at den måtte kunne publisere artikkelen med henvisninger til andre medier, sett i lys av sakens karakter og at redaksjonen forgjeves søkte å nå klageren pr. telefon. «I den grad oppslaget innledningsvis skulle være problematisk ble det rettet opp/beriktiget uten ugrunnet opphold etter at ordfører Søviknes kontaktet redaksjonen, etter at han var blitt intervjuet».

Klageren bekrefter at han ble forsøkt kontaktet av TV 2 Nettavisen, men at han ikke hadde anledning til å svare på mobiltelefonen. «Vi finner det imidlertid svært underlig at Nettavisen ikke forsøkte å kontakte andre representanter for Os kommune?Det mest naturlige hadde åpenbart vært en kontakt mot rådmannen, som tross alt var kilden i det opprinnelige oppslaget i Os og Fusaposten.

Når det gjelder overskriften «Flaggløst i Frp-kommune 17. mai», bemerker klageren at det «ikke ble stilt spørsmål om det kunne bli en flaggløs 17. mai, men ble slått fast at slik ble det». Slik klageren ser det, har ikke TV 2 Nettavisen dekning for tittelen. Videre påpekes det at artikkelen omhandler det norske flagg og nasjonaldagen 17, mai, «som begge er svært følsomme nasjonalsymbol for det norske folk, [og] burde manet til ekstra forsiktighet i saken.»

«Gjennom TV 2 Nettavisens oppslag ble det skapt feilaktig inntrykk av at Os kommune ikke har respekt for det norske flagg og Norges nasjonaldag 17. mai». Etter klagerens syn kunne TV 2 Nettavisen «raskt konstatert at de ikke hadde noen ?sak?» dersom de hadde sjekket opplysnigene.

«Vi understreker også nok en gang at den administrative omorganiseringen av flaggordningen i Os kommune hadde, og har, til hensikt å redusere kostnadene med flaggingen, ikke nødvendigvis å redusere omfanget av flaggingen. Hittil tyder alt på at de ulike driftsenhetene i kommunen har funnet tilfredsstillende og rimelige ordninger for flaggingen, slik intensjonen var».

TV 2 Nettavisen viser til at nettopp det at flagging på nasjonaldagen er en svært følsom sak, ble dette temaet tatt opp og referert i mediene. «Vurderingen av ?overskrift og ingress? må åpenbart skje i lys av det svært korte oppslaget. En alminnelig leser vil således se hele innholdet umiddelbart og danne seg sin mening utfra dette». Videre hevder TV 2 Nettavisen at medieoppstyret forut for nasjonaldagen åpenbart må ha påvirket at alt har fungert tilfredsstillende. «Tilbake står nå det faktum at den enkelte virksomhet må bestemme om de vil flagge ? samt finne penger på egne budsjett til dette. Videre at flagging øyensynlig bare vil skje i den tiden virksomheten har bemanning. Det legges dermed opp til at flagging ikke vil skje på flaggdager hvor virksomheten ikke er bemannet og til tider som ligger utenfor den tiden bemanningen er til stede, såfremt de lokale virksomheter ikke finner egne løsninger. Det er ikke bevilget midler til slike». TV 2 Nettavisen kan heller ikke se at konsekvensene i fremtiden ikke kan bli som beskrevet, og noterer seg at dette heller ikke bestrides av klageren.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i TV 2 Nettavisen, der det framgår at det blir flaggløst i Os kommune på 17. mai. Årsaken skal være at kommunen vil halvere utgiftene til offentlig flagging og delegere oppgaven til institusjonene. Os kommune, representert ved ordfører Terje Søviknes, kan ikke se at TV 2 Nettavisen har dekning for påstandene om en flaggløs nasjonaldag i sin tittel og ingress, og påpeker at det fortsatt er «fullt handlingsrom for driftsenhetene til å flagge når de vil, men ut fra lokale prioriteringer». Klageren reagerer også på at TV 2 Nettavisen ikke har kontaktet ham eller rådmannen for kommentar i saken, men ukritisk gjengitt andre mediers dekning.

TV 2 Nettavisen påpeker at den nye ordningen overlater de enkelte virksomheter å bestemme om de ville flagge og å finne penger til dette. Slik nettpublikasjonen ser det, vil det være en «rimelig stor risiko for at flagging ikke vil skje i alle fall på deler av flaggdagene og deler av flaggstengene ? utenom kontortid». TV 2 Nettavisen viser til rådmannens uttalelse om at det er ved å kutte utgiftene til tidlig og sen flaggvakt at kommune sparer pengene. Redaksjonen hevder den gjorde flere forsøk på å nå ordføreren, men uten å lykkes. Tittel og ingress ble imidlertid endret da Terje Søviknes tok kontakt og avkreftet en flaggløs 17. mai. TV 2 Nettavisen legger imidlertid til at konsekvensene i fremtiden kan bli som beskrevet, og noterer seg at dette heller ikke bestrides av klageren.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at en tidligere betalt kommunal oppgave med flaggheising på offentlige flaggdager, erstattes med en frivillig og ubetalt ordning, for å spare penger. Sett i lys av dette, og den forestående feiring av nasjonaldagen, måtte det stå TV 2 Nettavisen fritt å sette søkelyset på de konsekvenser en slik ordning kunne få under markeringen.

Imidlertid merker utvalget seg at TV 2 Nettavisen uten forbehold i tittel og ingress slår fast at det blir flaggløst i kommunen på 17. mai, og at kommunen sparer 225.000 kroner på dette. Ut fra det foreliggende kan ikke utvalget se at Nettavisen har dekning for påstandene. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».

Selv om ordføreren i en oppfølgende nettartikkel noen timer senere slapp til med korrigeringer, opphever ikke dette det opprinnelige overtrampet.

TV 2 Nettavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2003
Thor Woje,
Annette Groth, Sigrun Slapgard,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen