Haramsøy Fjellutnyttingslag mot Nordre

PFU-sak 073/21


SAMMENDRAG:

 Nordre (tidligere Haramsnytt) publiserte tirsdag 16. mars 2021 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Klagar på nydyrkingsløyve»

Artikkelen omtalte en klage fra Norges Miljøvernforbund (NMF) på et vedtak som ga tillatelse til nydyrking av en myr på Haramsøya.

I artikkelen stod det:

«Beitelaget har inngått avtale med Haram kraft, ved Zephyr, om bruk av areal i samband med etablering av vindkraftanlegget i det same området. Det er mellom anna for å kompensere for desse områda Haramsøy fjellutnyttingslag ønsker å dyrke opp meir myr.» 

(…)

«NMF skriv i klagen at det kan sjå ut som om gardbrukarane slik brukar frivillig skrivne avtaler med vindkraftselskapet som pressmiddel overfor myndigheitene for å kunne dyrke opp nytt i sårbar natur.

‘Det må antas at disse gårdbrukerne har fått så godt betalt at de har funnet betalingen mer attraktiv enn selv å drifte jorda. Det virker underlig at disse samme gårdbrukerne ønsker ytterligere areal som kompensasjon for arealet som de frivillig har solgt/leid bort. l tillegg summeres flere av de samme arealene mer enn en gang, noe som er klart manipulerende og også bærer preg av bedrageri.

 Norges Miljøvernforbund krever vedtaket ugyldig og omgjort,’ står det i klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, ved Ålesund kommune.»

 

 KLAGEN:

 Klager er Haramsøy Fjellutnyttingslag, ved Andreas Haram, som anfører brudd på Vær Varsom-plakatens 3.2, 4.13 og 4.14.

Klager skriver:

«I artikkelen gjengir avisa store delar av ei klage på eit vedtak om løyve til nydyrking gitt av Ålesund Kommune. Klagen er sendt til kommunen av Norges Miljøvernforbund ved Ruben Oddekalv. I denne klagen kjem Miljøvernforbundet med feilaktige påstandar og svært grove beskuldningar mot Haramsøy Fjellutnyttingslag. Mellom anna er det påstand om forsøk på bedrageri og dei anbefaler Ålesund Kommune å anmelde Haramsøy Fjellutnyttingslag. Dette er heilt grunnlause beskuldningar og er grundig tilbakevist i eit tilsvar til klagen som Haramsøy Fjellutnyttingslag har sendt til Ålesund Kommune.»

Klager mener Haramsøy Fjellutnyttingslag ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse og at Nordre heller ikke ville beklage artikkelen.

Klager anfører at det er svært amper stemning på øya, særlig fra en del som aksjonerer mot planene for vindkraftutbygging.

«I denne situasjonen har både grunneigarane i området og bøndene, og dermed Haramsøy Fjellutnyttingslag, vorte uglesett, sjikanert og trakassert,» skriver klager.

Ifølge klager er det feil, som Nordre skriver, at Haramsøy Fjellutnyttingslag har inngått avtale med Haram kraft, ved Zephyr, om bruk av areal i forbindelse med etablering av vindkraftanlegget i det samme området. Klager skriver at det eksisterer et beitelag, som heller ikke har inngått en slik avtale.

Klager peker også på følgende påstand i artikkelen: «I tillegg summeres flere av de samme arealene mer enn en gang, noe som er klart manipulerende og også bærer preg av bedrageri.»

Om denne skriver klager:

«Dette er grove påstander og er fullstendig tilbakevist i Haramsøy Fjellutnyttingslag sitt tilsvar til klaga. Det at lokalavisa gjengir slike grove påstandar utan å gi høve til samtidig tilsvar er svært alvorleg. Dette særleg i den situasjonen lokalsamfunnet på Haramsøy er i no.»

Avslutningsvis peker klager på at artikkelen lå ute i ni timer fra kl. 06.00 til 15.00 tirsdag 16.03.2021 og at den i ettertid er justert.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 Nordre anfører at redaktør og journalist hadde møte med Haramsøy Fjellutnyttingslag for å prøve å komme frem til en minnelig ordning.

«Her innrømte vi og beklaga glippen om at dei ikkje fekk samtidig imøtegåing av saka før den vart publisert.

Dagen etter møtet sende vi eit forslag til artikkel som kunne publiserast i Nordre, med beklaging og forsøk på oppklaring av det som eventuelt er feil i saka og litt om kvifor Fjellutnyttingslaget meiner saka var så alvorleg.

Dette vart diskutert i styret til Fjellutnyttingslaget nokre dagar etterpå, men her gjekk eit samrøystes styre inn for at dei ikkje ville godta ei minneleg ordning og klage saka inn for PFU», skriver redaksjonen.

Nordre erkjenner og beklager at avisen har brutt Vær Varsom-plakatens 3.2 og 4.14, og skriver:

«Når det gjeld 4.13 (Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig) så er vi ikkje heilt samde i klagen, fordi vi seinare på dagen etter at saka vart publisert på nett, tok vekk ein god del av det som var med i den første nettversjonen, og dette vart også versjon i papiravisa. Rune Haram vart også oppringt igjen av oss, etter at vi fekk ein sint telefon frå han, der han fekk tilbod om å gi eit tilsvar – noko  han ikkje ville.

(…)

Gjennom forsøket på minneleg ordning har vi også tilbydd Haramsøy Fjellutnyttingslag å kome med ei beklaging og oppklaring av det dei meiner er feil i saka i ein artikkel i Nordre. Dette har laget (som tidlegare nemnd) avslått.

Generelt vil vi seie at klagen som vi refererte til frå Norges Miljøforbund var godt dokumentert og gjennomarbeidd, og verka derfor truverdig. For ein utanforståande vil det vere omtrent umuleg å peika på feil, utan svært inngåande innsikt.»

 

Klager er ikke enig i avisens beskrivelse av kontakten mellom partene etter publiseringen. Klager påpeker at de ba avisen ta kontakt med Ålesund kommune, som hadde tilsvaret fra Haramsøy Fjellutnyttingslag på klagen fra Norges Miljøvernforbund.

Klager skriver:

«Elles vil vi kommentere generelt at forslaget til artikkel der Nordre beklaga var utforma slik at saka om vindkraftutbygging vart trekt inn i beklagelsen på ein svært uheldig måte. Dette sjølv om vi i møtet prøvde å forklare at det har vore store belastningar i lokalsamfunnet på grunn av striden rundt vindkraftutbygging.

Til slutt vil vi påpeike at nettopp setninga dei avsluttar med, ‘For ein utanforståande vil det vere omtrent umuleg å peika på feil, utan svært inngåande innsikt’, faktisk tilseier at dei burde forstå at det var viktig å gi anledning til samtidig imøtegåelse. Dette særleg fordi påstandar om forsøk på bedrageri er alvårlege påstandar og svært mange som les aviser tenkjer at det som står der stemmer.»

 

 Nordre hadde ikke ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Nordre (tidligere Haramsnytt) publiserte en nyhetsartikkel med tittelen: «Klagar på nydyrkingsløyve». Artikkelen omtalte en klage fra Norges Miljøvernforbund (NMF) på et vedtak som ga tillatelse til nydyrking av en myr på Haramsøya. I artikkelen stod det: «Beitelaget har inngått avtale med Haram kraft, ved Zephyr, om bruk av areal i samband med etablering av vindkraftanlegget i det same området. (…) I tillegg summeres flere av de samme arealene mer enn en gang, noe som er klart manipulerende og også bærer preg av bedrageri»

 Klager er Haramsøy Fjellutnyttingslag, som mener Norges Miljøvernforbund kom med feilaktige opplysninger og grove beskyldninger i Nordre, som klager skulle fått mulighet til å imøtegå samtidig. Klager avviser at det er inngått en avtale med Haram kraft, og reagerer spesielt på påstander om bedrageri. Videre mener klager at avisen burde ha beklaget artikkelen.

 Nordre erkjenner og beklager at avisen har brutt Vær Varsom-plakatens 3.2 og 4.14. Avisen anfører imidlertid at redaksjonen publiserte en redigert versjon samme dag, der de påklagde delene av artikkelen var tatt bort. Avisen påpeker også at redaksjonen tilbød Fjellutnyttingslaget en beklagelse, men at den ble avslått. Redaksjonen anfører at klagen fra Miljøvernforbundet var godt dokumentert og virket troverdig.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ser at det var naturlig for Nordre å omtale klagen fra Norges Miljøvernforbund. Utvalget vil imidlertid minne om at en klage, i likhet med en anmeldelse, bare er uttrykk for klagers syn på en sak, og ikke kan betraktes som dokumentasjon. Opplysninger og påstander må undersøkes og kontrolleres, jf. Vær Varsom-plakatens (VVPs) 3.2. Den angrepne part er en sentral kilde å sjekke opplysninger mot. Som klager påpeker, burde avisen også tatt kontakt med kommunen, som hadde Fjellutnyttingslagets tilsvar til klagen, og der beskyldningene ble tilbakevist. Nordre kunne således unngått at udokumenterte beskyldninger uten forbehold ble publisert som fakta.

I VVP 4.14 slås det fast at mediet har en forpliktelse overfor den angrepne part: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Etter utvalgets mening skulle redaksjonen ha sørget for at beskyldningene som kom frem i klagen fra Miljøvernforbundet, ikke ble publisert uten at klager fikk mulighet til å ta samtidig til motmæle.

PFU registrerer at avisen har erkjent presseetiske overtramp og også tilbudt å beklage publiseringen, men at klager var kritisk til innholdet i beklagelsen. Slik utvalget ser det, kunne avisen likevel brakt en beklagelse, der klagers innvendinger var tatt hensyn til. Nordre erkjente imidlertid feilene i påklaget artikkel og rettet dem samme dag. PFU mener rettelsen er akseptabel, jf. VVP 4.13, men at den likevel ikke veier opp for de opprinnelige overtrampene.

 

Nordre har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 25. august 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys