Gatejuristen pva. klient mot MTG TV (Viasat 4)

PFU-sak 072/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en sekvens av en reprisesendt episode av MTG TVs Hundepatruljen, der politiet gjorde søk i kjeller- og loftsboder, i forbindelse med mistanke om oppbevaring av narkotika i en leilighet. Det fremkom at politiet fant blåvalium i en fryseboks i leiligheten, og at eieren senere ble sjekket ut av saken. En tekstplakat i starten av sekvensen opplyste at fremstillingen av saken var noe endret fra den originale versjonen.

Klager er den omtalte eieren, som klager via Gatejuristen. Ifølge klager ble det lovet at episoden ikke skulle vises igjen, da vedkommende klaget på første versjon i 2015. Slik klager ser det, må reprisen ses i lys av den opprinnelige publiseringen. Etter Gatejuristens mening var klager i en sårbar situasjon da det ble filmet, og det er ikke utvist respekt for privatliv. Klager føler seg «kraftig forulempet» og forklarer at det heller ikke ble opplyst om filmingen. Det fremgår at klager først skal ha blitt kjent med denne da sønnen hadde sett programmet. Det opplyses at flere har gjenkjent klager, og anonymiseringen anses som utilstrekkelig. For øvrig reageres det på at klager er så sentral, når vedkommende ble sjekket ut av saken og andre vedkjente seg noen av pillene som ble funnet. Klager mener seg forhåndsdømt, og anfører feil og at feil skulle vært rettet, samt at redigeringen som er foretatt, også understøtter at den første publiseringen ikke var god nok.

MTG TV understreker at Hundepatruljen utelukkende handler om hverdagen til politiets hundetjeneste. Tv-selskapet erkjenner at serien kan skape presseetiske utfordringer, men mener serien har samfunnsinteresse. Det påpekes at full anonymisering av involverte ligger som et premiss for publiseringene. Ifølge MTG TV ble klager i 2015 kjent med at episoden ville bli klippet og sendt på ny. I redigeringen ble det lagt til opplysninger som ikke forelå på publiseringstidspunktet, blant annet for å imøtekomme «påkjenningen klager formidlet å ha opplevd». MTG TV la også inn tekstplakaten for å synliggjøre endringene for seerne. Selv om episoden er redigert, mener MTG TV at også første versjon var akseptabel, og at klager var tilstrekkelig anonymisert. Det pekes på at klager kun er filmet i fellesarealer, at det aldri er filmet i privat leilighet, samt at det i tillegg til sladd og forvrengning av stemme, også er lagt inn bilder som skal forvirre seerne hva gjelder tid og sted. MTG TV avviser også at klager er forhåndsdømt. Slik MTG TV ser det, er fremstillingen saklig og balansert.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til tidligere vedtak og presiserer at det kun er den redigerte versjonen av den påklagede episoden som blir vurdert her.

Utvalget noterer seg at MTG TVs intensjon med Hundepatruljen er å dokumentere politiets arbeid innen hundetjenesten. Slik utvalget ser det, må dette aksepteres som en del av pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet, jf. punkt 1.2 og 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Etter utvalgets mening er imidlertid programkonsept som Hundepatruljen presseetisk utfordrende. Det er derfor vesentlig at retten til å informere vektes opp mot andre hensyn, som involvertes privatliv, når man lager program av denne typen.

Utvalget merker seg at MTG TV også erkjenner utfordringene, og at full anonymisering derfor ligger som et premiss for programserien. Slik utvalget ser det, er anonymisering et helt nødvendig krav å stille.

Utvalget konstaterer at bildene av klager er sladdet, og at klagers stemme er forvrengt, samt at det også er brukt mye sladd i bildene fra boligen. Slik utvalget ser det, er det svært vanskelig å identifisere klager for en vanlig seer uten kjennskap til saken. Selv om klager opplyser å ha blitt gjenkjent av blant andre familie, mener utvalget at anonymiseringen er god nok. Utvalget har også tidligere pekt på at det nærmest er umulig å anonymisere personer absolutt, spesielt for den indre krets, som familien.

Videre mener utvalget at det fremkommer tydelig at klager ble sjekket ut av saken, og at klager ikke er forhåndsdømt. Utvalget kan heller ikke se at det er dokumentert feil som skulle vært rettet i den påklagede sekvensen.

En presseetisk vurdering handler imidlertid også om hvilke hensyn som blir tatt underveis i prosessen, jf. innledningen til VVP. Dessuten minner utvalget om at de presseetiske normene først og fremst er ment å hjelpe redaksjoner til ikke å påføre mennesker en unødig lidelse. Presseetikken skal altså ikke beskytte det kritikkverdige. Dette er viktig å huske på når man skal vekte retten til å informere opp mot de andre hensynene som følger av VVP.

I dette påklagede tilfellet har MTG TV ikke avdekket at klager har gjort noe kritikkverdig. Det er altså ingen grunn til at klager skal bli utsatt for et kritisk søkelys. Selv om MTG TV har tatt hensyn gjennom anonymiseringen – og utvalget også finner at klager er godt nok anonymisert – opplever klager seg kraftig forulempet. Det har utvalget forståelse for. PFU kan også forstå at klager opplever det som en invadering av privatlivet å bli filmet i egen bolig, uten forvarsel. PFU er dessuten enig med Gatejuristen i at klager var i en sårbar situasjon da opptaket ble gjort. På generelt grunnlag vil utvalget minne om det er god presseskikk å klargjøre premissene overfor kilder og kontakter (jf. VVP 3.3), og utvise ekstra varsomhet i møte med berusede personer, ettersom det kan påvirke hva vedkommende sier eller hvordan de oppfører seg. Mediene skal ikke misbruke andres sviktende dømmekraft (jf. VVP 3.9). Utvalget noterer seg i denne sammenheng Gatejuristens anførsel om at klager ikke skal ha blitt klar over opptaket før etter sending, da familie kontaktet henne om at hun var på tv.

I lys av den sårbare situasjonen klager befant seg i ved opptak, og konteksten hun opptrer i, kommer utvalget til at MTG TV ikke har opptrådt presseetisk akseptabelt overfor klager. Etter utvalgets mening skulle MTG TV utvist større respekt for klager og klagers privatliv, jf. VVP 4.3.

MTG TV har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 20. juni 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Reidun Førde

 

 

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener MTG TV har opptrådt kritikkverdig i forbindelse med en episode av Hundepatruljen. I den aktuelle episoden ble klageren filmet i en sårbar situasjon, i egen bolig, uten forvarsel. PFU forstår at klageren opplevde dette som en invadering av privatlivet, og mener MTG TV skulle utvist større respekt for vedkommende. MTG TV har ikke opptrådt i tråd med punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten, som sier at pressen skal vise respekt for menneskers egenart og privatliv.