Bergljot Østring og Bjørn Kristian Østring mot Vi Menn

PFU-sak 071/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i bladet Vi Menn om nylig avdøde Bjørn Østring, tidligere medlem i Nasjonal Samling og frontkjemper på Østfronten. Artikkelen handlet om Østrings handlinger under krigen og hans arbeid med å rettferdiggjøre disse etter krigen. Klager er avdødes hustru og sønn. De mener artikkelen er ensidig negativ og svært sårende for Bjørn Østrings minne. Klagerne påpeker flere faktafeil, og mener det ikke er dokumentert at Østring kjente til jødedeportasjonene. De reagerer på påstander om løgn, og mener familien burde fått uttale seg i artikkelen. Det vises til kontakt forut for publisering, men at denne ikke ble fulgt opp fra bladets side.

Vi Menn avviser klagen og mener at alle fakta er korrekte. Det vises til dokumenter fra blant annet Riksarkivet. Videre skriver bladet at saken er av stor historisk betydning. Det vises til Østrings aktive rolle i offentligheten etter krigen, og at kretsen rundt familien har gjort mye for å forsøke å omskrive historien. Vi Menn peker imidlertid på at artikkelen ikke hadde blitt dårligere om familien hadde fått uttale seg, men mener likevel dette ikke er et brudd på god presseskikk. Det vises til at det dreier seg om bredt dokumenterte historiske hendelser om offentlig kjente personer.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt minne om at utvalget mange ganger har uttalt at også døde personer har krav på et presseetisk vern, ikke minst fordi de ikke lenger kan tale sin egen sak. I det påklagede tilfellet er det hensynet til avdødes ettermæle som må vektes opp mot hensynet til samfunnets informasjonsbehov. Utvalget viser her til Østrings sentrale rolle og posisjon under og etter krigen, og mener Vi Menn hadde rett til å sette et kritisk søkelys både på hans uttalelser og handlinger. Slik utvalget ser det, er dette noe også avdødes etterlatte må tåle.

Videre viser utvalget generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det fastslås at de som utsettes for sterke beskyldinger skal få mulighet til å forsvare seg samtidig. Ettersom den som her er rammet av omtalen, er død, mener utvalget at bladet med fordel kunne gitt de nærmeste etterlatte mulighet til å uttale seg. Utvalget merker seg for øvrig at Vi Menn har strammet inn rutinene på dette området. I det påklagede tilfellet viser imidlertid utvalget til at Østring selv blir sitert i den påklagede artikkelen. Det går tydelig frem at han ikke var enig i flere av påstandene som fremsettes. Det legges også vekt på at opplysningene som fremkommer i artikkelen, også ble debattert mens Østring levde.

Vi Menn har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. juni 2013

Hilde Haugsgjerd
Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg
Alexandra Beverfjord, Henrik Syse, Reidun Førde