Waterfront AS v. advokat Peter T. Hansen mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 069/04


SAMMENDRAG:
Fredriksstad Blad (FB) hadde onsdag 18. februar 2004 et oppslag over fire spalter på side tre med tittelen » Overrasket av kjempeparty «. I ingressen het det:

» Da håndverkeren ville inn i 2. etasje ved restauranthuset Waterfront på brygga fredag kveld, fikk han bokstavelig talt bakoversveis. »

Og videre i artikkelen:

«Musikken dundret i ørene og lokalet var stappfullt av folk. Samtidig var han en ?gjest? som festarrangørene langt fra hadde regnet med. ? De ville helst ikke slippe meg inn, sier håndverkeren, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke vil stå frem med navn. Han beskriver musikken som ?hard techno? og mener det var i overkant av 100 mennesker i lokalet da han kom for å fikse en vannlekkasje i huset. Men han måtte gå bakveien. ? Det var en form for lukket selskap, sier han til FB. Politiet bekrefter nå at de vil se nærmere på disse festene.»

I artikkelen følger et intervju med gårdeieren, som bekrefter at han kjenner til forholdet og mener slikt må foregå i kontrollerte former, men at en gårdeier ikke kan kjenne til hva som til enhver tid foregår i en gård han leier ut.

«FB har også fått bekreftet av sentrale kilder innad i politiet at ordensmakten er klar over festene ved det aktuelle utestedet. Informasjonen som skal ha tilflytt
politiet skal gå ut på at man må skrive seg på en liste for å delta og at det skal ha vært mindreårige deltakere. Kilden ønsker å være anonym fordi politiet nå skal jobbe videre med saken. Innehaveren av restauranthuset Waterfront, Shabana Malik, hevder hun ikke vet noe om slike fester. ? ?Rave? vet jeg ikke hva er engang. Dette var helt vanlige mennesker som var på pub?en. Lukkede selskaper har vi stadig vekk, sier Malik når FB nevner DJ Gotti, hans musikk og plakaten på døra.»

Oppslaget inne i avisen var illustrert med et lite bilde av den nevnte plakaten, samt en bilde av en del av det omtalte restauranthuset, det siste bildet med bildeteksten: » Full fest på Finnegan?s. Håndverkeren som ville inn på Finnegans i 2. etasje på Paddy?s hevder han ble forsøkt stanset.»

KLAGEN:
Klager er Waterfront AS, via advokat. Waterfront driver skjenkestedene Paddys og Finnegans. Det opplyses at Finnegans 2. etasje i perioder ikke har vært i drift, men at begge skjenkestedene har de nødvendige skjenkebevillinger fra kommunen.

Klageren opplyser videre at det den angjeldende kveld som avisen refererer til, ble avholdt et lukket arrangement for høyskolestudentene i Fredrikstad. Den omtalte studentfesten startet klokka 21.00 og ble avsluttet innenfor de krav lukningsvedtektene tillater. Det var en aldersgrense på 18 år og restauranten sto for all alkoholservering.

I klagebrevet pekes det på artikkelformuleringer som er uheldige for klageren:

«ordensmakten er klar over festene ved det aktuelle utestedet»
«det skal ha vært mindreårige deltakere»
«politiet skal nå jobbe videre med saken»

Desssuten mener klageren at bruken av begrepet «rave» indirekte innebærer en beskyldning, fordi det lett forbindes med bruk av narkotiske stoffer.

Klageren mener dessuten at omtalen i Fredriksstad Blad «fremstår som usakelig og uten omtanke i innhold og presentasjon, noe som antas å være et brudd på Vær Varsom-plakatens pkt. 4.1.» I tillegg mener klageren også at FB har gjort seg skyldig i forhåndsdømming, og viser her til VV-punkt 4.5.

TILSVARSRUNDEN:
Fredriksstad Blad anfører at klagebrevet inneholder helt ny informasjon om det omtalte arrangementet, og viser til at på tross av to samtaler med innehaveren av lokalet før publisering av den innklagede artikkelen, ble ikke avisen opplyst om fakta rundt festen. «Dette er opplysninger avisen først får gjennom klagebrevet». Videre heter det:

«Det forundrer oss at ikke Waterfront har informert avisen om dette før. Aller best ville det vært å få kunnskap om [dette] da vi hadde kontakt med Shabana Mallik før artikkelen ble publisert. Heller ikke i tiden rett etterpå har journalisten som skrev saken, nyhetsredaktør eller ansvarlig redaktør fått noen henvendelse hvor dette har kommet frem. Hadde denne informasjonen kommet oss for øre før publisering eller rett etterpå, ville dette vært svært relevant. Vi kunne også ha kontaktet studentenes kontaktperson(er) for å få frem restauranteierens versjon tydeligere.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at det er avisens ansvar hva som trykkes i spaltene og at det ikke kan være slik at «personer som føler seg rammet av artikkelens innhold i ettertid skal kunne møtes med at de skulle ha ? informert avisen om dette før ?.» Klageren mener avisen har gitt den innklagede artikkelen en fullstendig gal vinkling og hengt ut Waterfront i lokalmiljøet.

Fredriksstad Blad har ikke hatt ytterligere kommentarer.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, en restaurantbedrift i Fredrikstad, mener Fredriksstad Blad brøt god presseskikk da avisen omtalte en lukket studentfest på en måte som kunne oppfattes som om klageren drev en ulovlig virksomhet. Festen var imidlertid et lukket arrangement og klageren hadde alle formalia knyttet til arrangementet i orden.

Fredriksstad Blad avviser klagen og peker på at innehaveren av restauranten verken før eller etter publisering gjorde noen forsøk på å gi avisen en korrekt framstilling. De korrekte forholdene ble avisen først klar over i og med klagen til PFU.

Pressens Faglige Utvalg mener Fredriksstad Blad var i sin fulle rett til å sette søkelys på forhold som kunne tyde på tvilsom restaurantvirksomhet.

Selv om belastningen som ble påført klageren gjennom publiseringen av feilaktige opplysninger kunne vært redusert dersom klageren i etterkant hadde tatt kontakt med avisen, opphever ikke dette redaksjonens selvstendige ansvar for å påse at saksframstillingen som først kom på trykk, var korrekt. Etter utvalgets mening har ikke avisen i tilstrekkelig grad har utført sin kildekritiske oppgave. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

Fredriksstad Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. august 2004
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller