Frantz Holmstrøm mot Saltenposten

PFU-sak 068/09


SAMMENDRAG:

Saltenposten fortalte lørdag 7. februar 2009 under tittelen «Masseflukt fra Fauske Arbeiderparti» at mellom 50 og 70 medlemmer har meldt seg ut av Fauske Ap. Avisen siterte også fra en pressemelding, der bakgrunnen for medlemmenes utmeldelse ble omtalt:

«Fauske Ap har blitt ”gjenstand for en maktkamp av verste sort og [har] ikke vært en arena hvor politikken har blitt satt i sentrum.»

I en undersak med tittelen «– Flere burde ha meldt seg ut», kommenterte lederen i Nordland Arbeiderparti, Gunnar Skjelvik, masseutmeldelsen:

«– (…) Antakelig burde langt flere vært utmeldt, sier Skjelvik. En av dem han tenker på er Fran[t]z Holmstrøm. – Han er en av dem som ikke har forstått at han har vært med og ødelagt partiet, sier fylkeslederen. – Er det noe dere kan gjøre?
– Jeg tror ikke det. Vi har prøvd både fra fylkespartiet og partiet sentralt, men det nytter ikke når medlemmer vil bruke partiet til å bekjempe hverandre.»

For øvrig ble også to av de utmeldte medlemmene intervjuet i to kortere undersaker, og nyvalgt leder for Fauske Ap kommenterte saken i ytterligere en undersak med tittelen «Visste ikke om utmeldingene».

Torsdag 12. februar 2009 fulgte Saltenposten opp saken i en artikkel med tittelen «Håper stormen snart er over». Her ble nestleder i Fauske Ap intervjuet om uroen i partiet, samt et hatbrev som var blitt sendt til Ap-politikeren Frantz Holmstrøm.

I en undersak med tittelen «Anonym sjikane» siterte Saltenposten også fra hatbrevet, og Holmstrøm fikk selv anledning til å uttale seg:

«– Jeg har absolutt ingen kommentar til Saltenposten, sier Holmstrøm etter de siste dagers avisoppslag.»

Videre refererte Saltenposten hva Holmstrøm har sagt til Avisa Nordland, og her het det blant annet:

«[Holmstrøm] vil også at leder i Nordland Arbeiderparti, Gunnar Skjellvik [sic] skal beklage uttalelsene i Saltenposten lørdag, der han ba Frantz Holmstrøm om å melde seg ut av Arbeiderpartiet.»

KLAGEN:

Klager er politiker i Fauske Arbeiderparti, Frantz Holmstrøm, som opplyser at han har vært medlem av Ap i 52 år, og også tidligere vært ordfører i flere perioder. Klageren mener seg utsatt for «svært krenkende», «sterke og til dels grove påstander fra leder Gunnar Skjelvik i Nordland Arbeiderparti», og anfører at Saltenposten har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Klageren skriver: «Jeg blir ikke kontaktet eller forsøkt kontaktet av redaksjonen før avisen trykket det jeg karakteriserer som sterke personangrep (…) Jeg var tilgjengelig på telefon og/eller på bopel samme dag, men avisen gjorde ingen forsøk på å få min versjon av saken (…) Dette til tross for at de godt kjenner til meg og mitt virke i partiets tjeneste gjennom flere tiår.»

Slik klageren ser det, kan de uimotsagte påstandene «påvirke leserne til å befeste Skjelvik sine uttalelser som sannheter». I tillegg mener klageren at artikkelen svekker hans «politiske troverdighet». I denne sammenheng viser klageren også til at han i etterkant av artikkelen mottok «et makabert trusselbrev» (vedlagt og omtalt i artikkelen 12.02.2009, sekr. anm.), som han mener ble utløst av den påklagede artikkelen.

TILSVARSRUNDEN:

Saltenposten anfører at det lenge har vært uro i Fauske Ap, at klageren «har stått midt i striden, som leder av nominasjonskomiteen i Fauske Arbeiderparti foran kommunevalget 2007», og at blant andre Skjelvik tidligere har hevdet at «Holmstrøm har mye av ansvaret for uroen». Etter avisens mening inngår derfor «de eventuelle angrep Skjelvik kommer med (…) i en løpende meningsutveksling», og avisen påpeker: «I en løpende politisk debatt er det ikke mulig å få med seg tilsvar til alle utspill i en og samme utgave.»

Avisen innvender også: «Det nye er at Skjelvik gjerne hadde sett Holmstrøm utmeldt av Arbeiderpartiet». Saltenposten innrømmer at det hadde vært «interessant i seg selv» å høre klagerens syn på dette, men avisen kan likevel ikke se at det var påkrevd å innhente hans samtidige kommentar.

I tillegg anføres det: «Skjelvik ble (…) den siste på listen over en lang rekke kilder som ble brukt i avisen, fordi vi først fikk tak i ham på kvelden, like før deadline. (…) Flere av de som Saltenposten ikke fikk snakket med fredagskvelden [dagen før publisering, sekr. anm.], ble forsøkt kontaktet den påfølgende uken. Blant dem var Frantz Holmstrøm. Han ville imidlertid ikke snakke med Saltenposten.»

For øvrig påpeker avisen at klageren «er en politiker med lang fartstid som ofte har brukt Saltenposten, både for å komme med angrep og for å kommentere kritikk mot ham og hans parti», og at han også skal ha gjort det «flere ganger i denne to år gamle striden».

Klageren avviser at den påklagede artikkelen inngår i en løpende debatt og innvender: «I pressedekning og debatt i Saltenposten rundt uroen i Fauske Arbeiderparti har min rolle ikke vært et tema.»

Når det gjelder avisens påstander om klagerens bruk av media, anfører klageren: «[I] denne saken er jeg valgt leder av valgkomiteen i Fauske Arbeiderparti og har selv aldri søkt offentlighet i striden rundt Fauske Ap eller stilt opp til intervju om konflikten.»

Hva angår Saltenpostens anførsel vedrørende tidspunktet for innhentingen av Skjelviks uttalelser, mener klageren at denne «faller på sin egen urimelighet». Om kontakten mellom avisen og ham selv, opplyser klageren: «Avisen hadde god tid til å kontakte meg for en kommentar i påfølgende avis tirsdag 10. februar og burde gjort det dersom de skylder på tidspress i forhold til 7. februar, men unnlot dette. I stedet tar de kontakt for en kommentar til utgivelse to dager senere, for avis torsdag 12. februar. Men det de da ba meg kommentere, var tidligere vedlagte brev som inneholder utilslørte trusler[.]»

Saltenposten stiller seg uforstående til at klagerens rolle ikke skal ha vært tema i avisens dekning av uroen i partiet, og anfører: «I tekstarkivet til Saltenposten går han igjen i rundt 20 artikler som er skrevet om striden i Fauske Ap siden den startet våren 2006.» For å underbygge påstanden, har avisen vedlagt «en håndfull artikler».

Når det gjelder tidspunktet for innhentingen av Skjelviks uttalelser, forklarer avisen: «Saltenposten bruker ikke tidspunktet opp mot deadline som noen unnskyldning. Men det kan heller ikke være slik at man skal vente med å bringe ethvert utsagn som blir innhentet nært opp mot deadline i en løpende debatt, fordi avisen ikke rekker å kontakte politikere som blir kritisert.»

Avisen påpeker dessuten: «Holmstrøm har en annen virkelighetsoppfatning, og tolker Skjelviks uttalelse annerledes enn Saltenposten. Når en dreven politiker føler det slik, hadde vi ventet at han hadde vist større initiativ selv for å gjøre avisen oppmerksom på det, for å få et ønsket tilsvar på trykk snarest mulig. Saltenposten hørte ingenting fra Holmstrøm etter at artikkelen sto på trykk. Saltenposten prøvde på eget initiativ å følge opp artikkelen mandag, men måtte utsette det til neste utgave ettersom vi ikke fikk tak i de to politikerne vi ønsket å intervjue. Frantz Holmstrøm som var en av dem, avviste da å snakke med Saltenposten i noen sammenhenger, noe som stiller klagen hans i et merkelig lys.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder uttalelser fremsatt i tilknytning til Saltenpostens omtale av en masseutmeldelse i Fauske Arbeiderparti. Klager er en lokalpolitiker som mener avisen skulle ha kontaktet ham i forkant av publiseringen, slik at han hadde fått imøtegått uttalelsene. Klageren oppfatter disse som påstander om at han er skyld i masseutmeldelsen, samt at han bes melde seg ut av partiet. For øvrig karakteriserer han uttalelsene som «svært krenkende» og «sterke personangrep».

Saltenposten innvender at uroen i Fauske Ap har pågått lenge og at klageren har «stått midt i striden». Slik avisen ser det, inngår uttalelsene i en løpende politisk meningsutveksling, og det anføres at det eneste nye er henstillingen om utmeldelse, noe avisen mener det ikke er påkrevd å innhente en samtidig kommentar til. I tillegg påpeker Saltenposten at klageren er en erfaren politiker, som har visst å bruke mediene tidligere, men at han i denne saken ikke har kontaktet redaksjonen. Klageren skal heller ikke ha ønsket å uttale seg da han ble kontaktet i etterkant av publiseringen.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis på generelt grunnlag minne om Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som gjelder retten til samtidig å imøtegå sterke beskyldninger av faktisk karakter. Imøtegåelsesretten gjelder altså ikke i de tilfeller hvor man utsettes for meningsangrep, for eksempel i form av karakteristikker. Her inntrer derimot tilsvarsretten, som er beskrevet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.15. Tilsvarsretten gjelder «med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling», og det skal også påpekes at den ikke innebærer at mediene har en plikt til å innhente den angrepnes tilsvar.

I det påklagede tilfellet merker utvalget seg at Saltenposten tok kontakt med klageren etter at de aktuelle uttalelsene var publisert, men at avisen mener uttalelsene ikke utløser imøtegåelsesretten, blant annet fordi avisen anser dem som del av en løpende politisk debatt.

Utvalget er enig med Saltenposten i at uttalelsene ikke er av en slik art at det var påkrevd å innhente klagerens samtidige kommentar. Slik utvalget ser det, er uttalelsene mer polemiske påstander enn sterke beskyldninger. Utvalget merker seg dessuten at de blir fremsatt av en politiker og er rettet mot flere politikere, ikke bare klageren.

Selv om Saltenposten ikke har godtgjort at de påklagede uttalelsene inngår i en pågående debatt, noterer utvalget seg avisens dokumentasjon av uro i Fauske Ap over lengre tid, blant annet i forbindelse med forrige kommunevalg. Etter utvalgets mening må man kunne anse dette som et bakgrunnsteppe, relevant i vurderingen av de påklagede uttalelsene.

Videre vil utvalget minne om at det tidligere også har påpekt at det må være vide rammer og stor takhøyde innen den politiske journalistikken, noe som blant annet innebærer at politikere må akseptere en mer liberal praksis av imøtegåelses- og tilsvarsretten når påstander fremsettes i den offentlige debatt. I denne sammenheng mener utvalget det i tillegg må kunne vektlegges at klageren er en erfaren politiker som kjenner medienes praksis, og at man derfor måtte kunne forvente at han selv tok initiativ til å få et tilsvar på trykk, dersom han mente det var nødvendig.

Saltenposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. april 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse