NN mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 068/02


SAMMENDRAG:

Fredriksstad Blad brakte onsdag 10. april 2002 en førstesidehenvisning på sin nettside med tittelen «Badedrama til 300.000». I henvisningsteksten står det:
«Tusenlappene flagrer når en Oslo-mann for andre gang går rettens vei for å få fjernet noen badende barn fra hyttetomten sin på Hvaler».
Nettsidens reportasje har samme tittel og ingress som førstesidehenvisningen. I reportasjen går det fram at Oslo-mannen «er dugelig lei av at naboens barn stuper fra fjellet på hans 3,5 mål store hyttetomt ? på en plass som ligger vel 30 meter fra hytta. Foruten å lide et fullstendig nederlag i tingretten, satt Oslo-mannen igjen med både egne og motpartens advokatregninger: Totalt rundt 150.000 kroner. Taper han ankesaken, kan sluttregningen komme opp i over 300.000 kroner».
Oppslaget er illustrert med et lite bilde av området. I billedteksten står det:
«Dyr bading. Barns stuping fra dette fjellet i Jerico-bukta på Kirkøy har falt en hytteeier tungt for brystet. Nå er det klart for rettssak nummer to. Saksøkerens hytte ses til venstre i bildet. Den saksøktes hytte er ikke synlig».
I teksten framgår det at Oslo-mannen mener saken er viktig, og at det er derfor han har ?kjørt dette løpet?. «Det har saksøkeren tidligere uttalt til Fredriksstad Blad. FB gjorde i går flere forsøk på å komme i kontakt med Oslo-mannen for å få en ny kommentar?Ifølge hans familie satt mannen hele tiden i møte, men han ?skulle muligens ringe tilbake?».
KLAGEN:
Klageren , den omtalte Oslo-mannen, reagerer på omtalen i tre oppslag i Fredriksstad Blad i forbindelse med en hyttekrangel og påfølgende rettssaker. (De to første oppslagene, som ble publisert 19. august og 3. september 2001, er foreldet, sekr. anm.). Klageren viser til at «en hyttenabo nektet å avstå fra å benytte vår eiendom til ferdsel», og at det er bakgrunnen for at han gikk til rettssak . «Jeg tapte saken i Fredrikstad byrett, (omtalt 19. august 2001, sekr anm.), men kan ikke se grunn til at Fredriksstad Blad skal forvrenge saken, komme med usanne opplysninger og henge meg ut på en slik måte som her er gjort (10.04.2002, sekr. anm.).
For det første påpeker klageren at beløpet 300.000 kroner er tatt «helt ut av luften», og omtaler summen som et «fantasibeløp». Videre reagerer klageren på et angivelig intervju han skal ha gitt. Klageren forklarer at han ble oppringt av en journalist i forbindelse med den første saken, men at han da ikke kunne uttale seg fordi han sto på reisefot. Likevel ble ?intervjuet? publisert. «Deler av dette ?intervjuet? ble gjentatt i FB?s nettutgave 10.04.2002. Denne gangen ringte journalisten hjem til min familie 09.04.2002 kl. 16.30 og kl 21.30. Jeg var på jobb til kl. 01.00, opptatt i møter og med arbeid med en svært presset tidsfrist.
Klageren mener også at omtalen er tendensiøs, og at redaksjonen ikke har forstått dommen fra byretten. «På hvilket grunnlag beskrives jeg som den sinte hytteeieren fra Oslo, når det ikke nevnes at saksøkte er en bølle fra Skjeberg?».
Klageren hevder at avisen har manipulert et bilde i reportasjen. «I avisen 19.04.2001 (antar at det siktes til reportasjen fra 19.08.2001, sekr. anm.) vises et bilde der min hytte pekes ut i teksten under bildet. Her står det også at saksøktes hytte ikke vises. Den synes meget godt på bildet. 10.04.2002 brukes samme bildet i nettutgaven. Her brukes samme teksten under bildet, men her er saksøktes hytte virkelig ?blitt borte?!».
Og det påpekes: «Det hører med til historien at Dagbladet ut i fra FB?s fremstilling syntes det var så fantastisk ?at noen ville bruke 300000 på noen barn som bader? at de laget en helside i avisen 15.04.2002 med tekst og bilder tatt fra FB».

TILSVARSRUNDEN:
Fredriksstad Blad viser til at klageren aldri har forsøkt å kontakte avisen, men at det er hans kone som har vært i dialog med avisen. Hun skal ha fått beskjed om at ektemannen var velkommen til å gi ytterligere kommentarer til saken, «enten i form av et nytt intervju eller leserbrev. NN har imidlertid to ganger avslått dette tilbudet på vegne av sin mann».
Når det gjelder den innklagede reportasjen, anfører redaksjonen at klageren ble forsøkt kontaktet tre ganger i løpet av 8. april. «Vår journalist gjorde ved hver anledning beskjed om at avisen jobbet med en artikkel til påfølgende dag i forbindelse med ankebehandlingen i saken? Da NN ikke tok kontakt med avisen, valgte FB å publisere uttalelser han hadde gitt til avisen i august i fjor. NNs prosessfullmektig, advokat Harald Næss, ble samme dag oppringt både på kontor og privat. Han var ikke tilgjengelig».
Videre anfører redaksjonen at «gjennom å forklare hva søksmålet dreier seg om og hvorfor NN har brakt striden inn for retten, må også tilsvarsretten på denne måten sies å være oppfylt i forhold til saksøkeren». Avisen mener den har dekning for at sakens sluttregning kan anslås til 300.000 kroner, og viser til at motpartens saksomkostninger ble på 65.000 kroner pluss 12 % rente. I tillegg antar FB at klagerens regning blir like stor, og at behandlingen i Lagmannsretten koster det tilsvarende.
Avslutningsvis påpeker FB at ingen av partene er identifisert, og bemerker at «NN selv har valgt å gi offentligheten innsyn i nabostriden gjennom å bringe saken inn for retten». Når det gjelder bildet avviser redaksjonen at det er manipulert, men står fast ved at man ikke kan se den saksøktes hytte.
Klageren avviser at han er blitt tilbudt noe intervju. «Min kone sa at saken allerede var en så stor belastning at vi ikke ønsket mer publisitet. Skaden var allerede skjedd». Klageren viser til at det var hans sønn som hadde tatt imot telefonene fra FB, og at han sov da han kom hjem. «Det ble ikke sagt at artikkelen skulle stå påfølgende dag. Det hjelper da heller ikke å ringe ti ganger hvis folk ikke er tilgjengelige akkurat den dagen».
Videre anfører klageren at det omtalte beløpet er galt, og at han har betalt 40.000. «I tillegg vil en anke kreve lite nye forberedelser. Dette ifølge min advokat. En sluttregning på 150000 kr er realistisk (ikke 300000kr)».
Klageren mener seg også identifisert, og viser til at alle som er litt kjent på Hvaler vet hvor Jericobukta på Kirkøy er, og når hytta også blir utpekt på bildet er det ikke brukt mye varsomhet?Jeg står fast på at saksøktes hytte er usynliggjort».
Fredriksstad Blad har ingen ytterligere kommentarer, ut over at klageren har trukket sin ankesak.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Fredriksstad Blads nettutgave i forbindelse med en forestående lagmannsrettsbehandling av en hyttekrangel på Hvaler. Klageren, den saksøkende hytteeieren, mener Fredriksstad Blad har forvrengt saken og kommet med usanne opplysninger. Klageren påpeker at redaksjonen ikke har dekning for totalprisen på rettsbehandlingen, og hevder at han aldri har gitt noe intervju til avisen, men at avisen likevel har sitert ham. Videre mener klageren at avisen har manipulert vekk den saksøktes hytte på et bilde fra ?konfliktområdet?.
Fredriksstad Blad påpeker at både klageren og hans advokat gjentatte ganger ble forsøkt kontaktet forut for reportasjen, og at klageren senere er blitt tilbudt å kommentere saken. Avisen viser til at sitatet fra klageren stammer fra uttalelser han ga til avisen i august i fjor, noe som også framgår av reportasjen. Fredriksstad Blad mener redaksjonen har dekning for sakens sluttregning, og avviser at bildet er manipulert. Avisen påpeker at ingen av partene er identifisert.
Pressens Faglige Utvalg mener Fredriksstad Blad var i sin fulle rett til å sette søkelyset på den forestående rettsbehandlingen av hyttekonflikten, og kan ikke se at det fra klagers side er påvist faktiske feil og usannheter i reportasjen. Heller ikke bildet anses å være manipulert. Etter utvalgets mening må også nettutgavens tittel, «Badedrama til 300.000», aksepteres innenfor de presseetiske grenser. Utvalget legger vekt på at det i teksten redegjøres for denne summen og at den er kontrollert av bransjefolk.
Utvalget konstaterer at Fredriksstad Blad flere ganger har forsøkt å nå klageren og hans advokat for å få kommentarer i saken, uten å lykkes. Utvalget kan imidlertid ikke se at det framsettes beskyldninger av en slik art at avisen måtte innhente samtidig kommentar før publisering, og bemerker at klageren ikke er identifisert ut over den krets som ellers må forutsettes å kjenne til konflikten. I det påklagede tilfellet kan utvalget heller ikke se at det er presseetisk betenkelig å benytte seg av et tidligere publisert og fram til nå ubestridt sitat fra klageren, så lenge det gjøres klart for leserne.
Fredriksstad Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. juni 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth, Trygve Wyller