Sør-Vest politidistrikt mot Rogalands Avis

PFU-sak 067/16


SAMMENDRAG:

Rogalands Avis hadde tirsdag 23. februar 2016 en nettartikkel med tittelen «Leder for Odins soldater tviler på at politiet vil gjøre noe».

Ingress:
«Eirik Faret Sakariassen (SV) anmeldte Soliders of Odin, Kim Mæland i Odins soldater sier gruppen har en god tone med politiet og at patruljeringen av gatene vil fortsette som, før.»

Senere i artikkelen, under mellomtittelen «- God dialog med politiet», heter det: « – Vi har hele tiden hatt en god dialog med politiet. Før hver patruljering ringer vi vakthavende slik at politiet vet at vi er der.

Artikkelen ble publisert i papirutgaven påfølgende dag.

Mandag 7. mars hadde avisen et intervju med politistasjonssjefen i Stavanger om Odins soldater. Hen er tydelig på at det ikke er behov for Odins soldater og at politiet har gitt tydelig beskjed om virksomheten deres ikke er ønskelig.

Tirsdag 8 mars publiserte så av avisen et innlegg signert politistasjonssjefen. Innlegget hadde tittelen «Hvorfor kontaktet ikke RA politiet?» I innlegget het det blant annet:

«Ingen i Rogalands Avis har ringt politiet for å høre om anmeldelsen eller hva vi mener om Odins soldaters tilstedeværelse i Stavangers gater. Avisen blir dermed et mikrofonstativ for Odins soldater, som får snakke om «den gode tonen og dialogen» de har med politiet.»

Politistasjonssjefen gjør det helt klart at Odins soldater ikke har samarbeidet med politiet, og vil heller ikke få det.
KLAGEN:

Klager er Sør-Vest politidistrikt ved kommunikasjonsmedarbeider. I klagen gjentas argumenter fra leserinnlegget – gjengitt over. Det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, kontroll av opplysninger, punkt 4.14, samtidig imøtegåelse og punkt 4.15, tilsvarsrett. Det opplyses at politiet dagen etter det første oppslaget tok kontakt med avisen med ønske om å få nyansere saken. Avisen reagerte imidlertid ikke før den mottok leserinnlegget. Dette var årsaken til artikkelen 7. mars.

Klager mener den første artikkelen innehold så sterke påstander; «god tone og dialog med politiet», at den utløste politiets rett til samtidig imøtegåelse.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. Se under.
TILSVARSRUNDEN:

Rogalands Avis’ ansvarlige redaktør sendte, etter å ha mottatt klagen, følgende e-post til klageren:

«Jeg viser til vedlagte PFU-klage og oppfordringen fra sekretariatet om først å bruke paragraf 5 i vedtektene om å etterstrebe en minnelig ordning.

Som nevnt på telefon er jeg helt enig i at vi har brutt VVP 4.14 (som for så vidt dekker de to andre punktene også i denne saken), og at vi i dette tilfellet ikke har gjort den journalistiske jobben vår godt nok. De involverte har også vært på møte med meg der vi har gått gjennom saksgangen og vår håndtering. Dette er – som nevnt – en sak der verken jeg eller involverte journalister akter å argumentere mot klagens innhold.

For å følge PFU-sekretariatets oppfordring om minnelig ordning: Er det aktuelt for politidistriktet å vurdere dette? Som en del av en minnelig ordning vil det være naturlig at jeg skriver en beklagelse som publiseres sentralt i avisen (på papir og nett).»
Klageren ønsket å opprettholde klagen: «Årsaken til dette er i hovedsak måten saken ble håndtert på før du ble involvert. Som nevnt på telefon ga jeg nyhetsredaktøren muligheten til å ta tak i det manglende tilsvaret, men dette ble møtt med forsvar og ingen handling. Dette førte til at oppslaget deres ble stående uimotsagt såpass lenge at en del av momentet var borte da leserinnlegget og den redaksjonelle saken ble publisert. Dette var svært uheldig for oss tatt gruppens profil og virksomhet i betraktning. Jeg vil imidlertid legge til at jeg setter pris på at du har tatt tak i saken internt og at du tok direkte kontakt med meg ifm leserbrevet.»
Rogalands Avis svarte: «I denne saken har mitt utgangspunkt hele tiden vært at vi har gjort en for dårlig jobb og at 4.14 ikke er fulgt. I redaksjonen har vi klare rutiner for å fange opp både tvilstilfeller og mulige brudd på Vær Varsom-plakaten, og dette er beklageligvis en av de gangene rutinene av diverse årsaker ikke ble etterlevd.

Jeg har forsøkt å følge PFUs stående oppfordring om å komme til en minnelig ordning. Det er gjort forsøk på å komme klager i møte gjennom redaksjonell omtale, klager har fått innlegg på trykk og jeg har også tilbudt klager å publisere en beklagelse. Jeg registrerer at klager bruker retten sin til å opprettholde saken.»
Klager hadde ikke ytterligere kommentarer.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Rogalands Avis om at Odins soldater var blitt anmeldt til politiet i Stavanger. I artikkelen opplyser en representant for gruppen at de har en god tone og dialog med politiet.

Klager er Sør-Vest politidistrikt, som mener artikkelen utløste politiets rett til samtidig imøtegåelse, og at avisen på den måten skulle ha kontrollert Odins soldaters uttalelser. Det anføres at det ikke er noe samarbeid mellom Odins soldater og politiet i Stavanger.

Rogalands Avis’ er enig med klageren i at det skulle vært gitt mulighet til samtidig imøtegåelse i tråd med kravet i Vær Varsom-plakaten. Avisen viser også til at man i ettertid har brakt både et intervju med og et leserinnlegg fra politistasjonssjefen samt tilbudt en beklagelse.
Pressens Faglige Utvalg mener Rogalands Avis burde forstått at utsagn om «god dialog med politiet» fra en kontroversiell gruppe med en kontroversiell aktivitet forutsatte en ytterligere undersøkelse fra redaksjonens side. Klager viser til Vær Varsom-plakatens 4.14 om samtidig imøtegåelse. Utvalget mener likevel at en kontakt til politiet, jfr. VVp 3.2, ville sikret den nødvendige kildebredden og kontroll av opplysninger fra Odins soldater. Da så ikke skjedde, framsto den påklagede artikkelen som uakseptabelt ensidig.

De påfølgende publiseringene av et intervju med politistasjonssjefen og et leserinnlegg fra politiet rettet ikke fullt ut opp det opprinnelige presseetiske overtrampet.
Rogalands Avis har brutt god presseskikk.
Oslo 26. april 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Alexander Øystå, Frode Hansen, Ellen Ophaug,
Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden