Østlandske Bilomsetning AS v. Sven Jarle Knoll mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 067/03


SAMMENDRAG:
Fredriksstad Blad (FB) brakte 2. april 2003 en nyhetsartikkel med tittelen » Østlandske Bilomsetning får sterk kritikk i TV2-program «, og følgende ingress:

» Østlandske Bilomsetning får hard medfart i morgendagens ?TV2 hjelper deg?. Firmaet blir omtalt som useriøst. »

Og videre i brødteksten:

» En av kundene omtaler innehaver Jarle Knoll som en kjempekjeltring. Kjetil Øyen var ikke fornøyd da han avdekket feil kilometerstand på sin 96-modell Passat. Bilen ble solgt med 116.000 på telleren. Undersøkelser i Tyskland viste at bilen hadde gått 240.000. Øyen fra Kristiansund fikk problemer da han skulle selge bilen videre.»

Under mellomtittelen » Gjorde ikke opp » het det:

» Østlandske Bilomsetning sa seg villige til å ta bilen tilbake, men etter seks måneder hadde Øyen fortsatt ikke fått oppgjør, ei heller returnert bilen. Alt skal være brakt i orden etter at innslaget ble laget.
Den andre kunden som reporter John Bjarne Lium presenterer i innslaget, er Bjørn Snorre Ness fra Askim. Han kjøpte en Audi A4 Quattro som ikke ble EU-godkjent.

Ness sier i innslaget at han følte det ikke var respons å få hos firmaet. Han betalte på et billån, men fikk ikke brukt bilen. Den sto inne på Skolt Autos område. »

Og under mellomtittelen » Innrømte feil «:

» I innslaget innrømmer Knoll at han ikke har betalt de to kundene. Han mener at Øyens bil har heftelser, og derfor vil han ikke betale de 118.000 kronene de ble enige om. Det var 38.000 mindre enn hva Øyen ga for bilen. I innslaget kommer Knoll og Ness til enighet om en sum på 158.000 kroner for Audien som ble kjøpt for 174.000 kroner. Det skjer etter at fotografen har gått ut av rommet. I morgen får du vite om Knoll har gjort opp med Ness.

Om bilen til kjøperen fra Askim hevder Knoll at bilen har hatt et voldsomt forfall på grunn av lagringen utendørs. – Jeg fikk sjokk da jeg så bilen, sier bilselgeren.
Knoll sier også at han føler TV2s besøk i butikken nærmest er et inkassooppdrag. »

Og til slutt, under mellomtittelen » Useriøst «:

» NAF-advokat Jon Arild Resen-Fellie i Askim omtaler Knoll og hans firma som useriøst, og peker på at hans klient har ventet 18 måneder på oppgjør. Advokaten har hatt flere klager mot firmaet. – Han lurer mange unge til å gjøre bilkupp. Jeg mener vi ikke er tjent med slike firmaer, sier advokaten.
Han skulle møtt Knoll i retten, men det ble forlik dagen før rettsmøtet i desember 2002. »

KLAGEN:
Klager er Sven Jarle Knoll, daglig leder av Østlandske Bilomsetning AS. Han viser til den parallelle klagen mot TV 2 (sak 066/03) når det gjelder innholdet i og omstendighetene omkring «TV 2 hjelper deg»-innslaget som Fredriksstad Blad refererer til og siterer fra.

» For å hause opp det hele sender TV 2 opptaket som skal på TV til Fredriksstad Blad, de skriver om saken etter å ha sett opptaket, vi får aldri vite noe før vi leser det i avisen to dager før programmet skal på luften. » (Skal være dagen før; sekr. anm.) » I et marked som er fallende, og med den gale fremstillingen på TV og i avisen har dette fått katastrofale følger for oss, vi ser det derfor som sannsynlig at vi må legge ned vår forretning. »

Klageren mener avisen har brutt med Vær Varsom-plakaten «på flere punkter», og viser først til punkt 3.2: » FB har ikke vært kritisk i sin bruk av kilden, idet FB kun har mottatt en kassett med redigert materiale, de vet således ikke hva som er sakens fulle omfang. »

Videre viser klageren til punkt 4.14, idet » undertegnede har aldri blitt kontaktet før trykking av artikkelen «. Klageren opplyser at han i etterkant kontaktet avisen, fordi han «ble forundret over at det var trykket en så negativ omtale uten å hatt mulighet til å forsvare seg.»

TILSVARSRUNDEN:
Fredriksstad Blad opplyser at avisen også tidligere, i flere redaksjonelle artikler, har omtalt ulike sider ved Østlandske Bilomsetnings virksomhet. Avisen nevner firmaets omsetnings- utvikling, resultater, spesielle bilmodeller og rettsavgjørelser. » Vår redaksjon har dessuten mottatt flere henvendelser fra kunder som har hatt negative opplevelser med firmaet, også uten at det har resultert i stoff. På denne bakgrunn vurderte vi det som interessant å omtale forbrukerprogrammet ?TV 2 hjelper deg? dagen før det bl sendt.»

Avisen bekrefter klagerens opplysning om at redaksjonen så kassetten med det ferdig redigerte programmet i forkant av at det ble sendt, og at man aldri kontaktet ham forut for artikkelen. «Vår artikkel slår fast at Østlandske Bilomsetning får sterk kritikk i TV 2- programmet. I artikkelen siteres alle aktørene, om enn noe mer nøkternt og forsiktig enn slik det fremføres på skjermen. Ingen av partene ble ytterligere kontaktet. Artikkelen er å betrakte som et referat. »

Fredriksstad Blad mener bare å ha hentet informasjon fra åpne kilder, og påpeker at ingen av dem er anonyme. «For en som ikke har sett programmet kan imidlertid setningen like etter ingressen forstås slik. Her står det: ? En av kundene omtaler innehaver Jarle Knoll som en kjempekjeltring ?. Når man ser programmet, vil det klart komme frem at påstanden fremmes av den frustrerte kunden Kjetil Øyen. »

Videre påpeker avisen at artikkelen » inneholder flere setninger hvor Jarle Knoll får forsvare seg og sin forretningsdrift. » «Blant annet siteres han på at at han mener TV 2- besøket i bilforretningen nærmest er et inkassooppdrag.»

For øvrig anfører Fredriksstad Blad at avisen er klar over sitt selvstendige ansvar for å publisere påstandene som framkom i programmet . Redaksjonen oppfattet imidlertid programmet som seriøst og grundig, og som et godt eksempel på oppfyllelse av pressens samfunnsrolle.

Klageren finner «svært lite å kommentere i tilsvaret til Fredriksstad Bad, men det er åpenbart at dersom man skulle komme til at TV 2 har opptrådt i strid med god presseskikk og for eksempel fordreid meningsinnholdet, ja da er det åpenbart at Fredriksstad Blad har gjort det samme.»

«Det er videre slik at man ikke uten videre kan anta at alle som leser avisen vil se på tv- programmet. Disse menneskene har da etter å ha lest avisen fått et svært dårlig inntrykk av undertegnede. Det er også grunn til å nevne at det i avisen ikke fremkommer at det er Øyens inntrykk at undertegnede er en kjempekjeltring, men det står i avisen at Øyen omtaler undertegnede som en kjempekjeltring. Det må åpenbart være svært klanderverdig at man ikke får forsvare seg mot slike påstander før de trykkes i avisen.»

Fredriksstad Blad har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Fredriksstad Blad, der avisen gjenga deler av innholdet i en reportasje som påfølgende dag skulle sendes i forbrukermagasinet «TV 2 hjelper deg». TV-innslaget det ble vist til, satte via to misfornøyde kunder, et sterkt kritisk søkelys på en lokal bruktbilforretning og dens innehaver. Sistnevnte påklager at avisen ikke har utvist en selvstendig kildekritikk, og at han på forhånd ikke ble kontaktet for samtidig å kunne gå i rette med de gjengitte påstandene fra TV-innslaget.

Fredriksstad Blad påpeker at også klagerens uttalelser i TV-reportasjen ble gjengitt i artikkelen, som avisen betegner som et referat. Avisen mener dessuten å ha formidlet kundenes utsagn på en mer nøktern og forsiktig måte enn i TV-innslaget. Redaksjonen er imidlertid klar over sitt selvstendige ansvar ved å publisere påstandene som framkom i programmet.

Pressens Faglige Utvalg mener Fredriksstad Blad måtte være i sin fulle rett til å omtale hva «TV 2 hjelper deg» ville komme til å sende dagen etter.

Utvalget konstaterer at flere av klagerens utsagn i TV-innslaget er tatt med i artikkelen, og at det dermed kan hevdes at han har fått anledning til samtidig imøtegåelse av påstandene som framkommer fra kundene. På den annen side mener utvalget redaksjonen måtte forstå at artikkelen, uavhengig av det påfølgende TV-innslaget, ville få stor negativ virkning for klageren i lokalmiljøet. Utvalget merker seg i denne sammenheng avisens erkjennelse av sitt selvstendige presseetiske ansvar for det som videreformidles.

Selv om utvalget registrerer avisens betegnelse av artikkelen som et referat, skulle redaksjonen ha kontaktet klageren for samtidig å få hans reaksjon på TV-innslagets vinkling og påstander slik avisen aktet å presentere dem.

Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

På dette punkt har Fredriksstad Blad brutt god presseskikk.

Oslo, 23. september 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen