Mo Industripark as mot Helgelands Blad

PFU-sak 066/22


SAMMENDRAG:

Helgelands Blad publiserte onsdag 23. og torsdag 24. mars 2022 en nyhetsartikkel på papir og nett med tittelen:

«Kritiserer direktør og styreleder i Mo Industripark»

I artikkelen er det intervju med en av eierne i industriparken, som reagerer på uttalelser styreleder hadde kommet med i et innlegg i Rana Blad.

I artikkelen het det blant annet:

«– Jeg har blitt kontaktet av mange bedriftseiere som lurer på opptreden til daglig
leder og styreleder i aksjonærkonflikten. Spørsmålene det dreier seg mest om er
den usanne fremstillinga om aksjeutbytter, og påstander om manglende
investeringsvilje. Reaksjonene går også på at de ikke forholder seg objektiv med
hensyn til likebehandling av eierne, samtidig som styreleder favoriserer en
aksjonær som ikke skulle hatt rettigheter i selskapet – de synes det er
skremmende.
(…)
– Det var daglig leder som krevde at styrevedtaket behandlet, og så bort fra
likebehandlingsprinsippet av aksjonærene etter aksjeloven. En styreleder som
ikke likebehandler aksjonærer, sammen med et inhabilt styremedlem og to
ansatte-representanter, står ansvarlig for et ugyldig fattet styrevedtak, mener
Øijord.»

Lenke til nettartikkelen: https://www.hblad.no/2022/nyheter/kritiserer-direktor-og-styreleder-i-mo-industripark/

 

KLAGEN:

Klager er styreleder og daglig leder i Mo Industripark as, som skriver:
«I artikkelen fremmes det sterke beskyldninger mot daglig leder og styreleder i MIP. Til tross for dette, ble ingen av dem gitt adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. På denne bakgrunnen mener daglig leder og styreleder i MIP, samt MIP som selskap, at Helgelands Blads publisering av artikkelen er i strid med VVP punkt 4.14. I tillegg mener vi at Helgelands Blad ikke i tilstrekkelig grad har vært kritisk i valg og kilder og kontrollert at opplysningene som gis er korrekte. Av den grunn påklages også brudd på VVP punkt 3.2.»

Videre skriver klager:
«Den aktuelle artikkelen inneholder som nevnt et intervju av Stein Rune Øijord. Han er både medeier og styreleder i selskapet Øijord & Aanes AS. I tillegg er han styremedlem i MIP.
Selskapet Øijord & Aanes AS er medeier i MIP. Forholdet mellom Øijord & Aanes AS og MIP har den senere tiden vært preget av uenigheter. Dette gjenspeiler seg blant annet i at Øijord & Aanes AS har tatt ut søksmål mot MIP. Vi nevner for ordens skyld at uenighetene mellom partene har vært omtalt i media forut for den aktuelle artikkelen.»

Klager viser til at hverken styreleder eller daglig leder ble kontaktet før det ble publisert sterke beskyldninger mot dem, jf. Vær Varsom-plakatens 4.14. De mener uttalelsene til Øijord beskylder dem for følgende:
«1. Usann fremstilling om aksjeutbytter
2. Usanne påstander om manglende investeringsvilje
3. Manglende likebehandling av aksjonærene
4. Favorisering av en aksjonær som ikke skulle hatt rettigheter i selskapet
5. Inhabilitet ved behandling av styrevedtak
6. Ugyldig fattet styrevedtak»

Klager mener også at artikkelen strider mot VVP 3.2 fordi Helgelands Blad ikke har vært tilstrekkelig kritisk i valg av kilder og heller ikke har kontrollert at opplysningene som gis er korrekte.

Klager skriver:
«Helgelands Blad har i e-postveksling i etterkant av innlegget henvist til at styreleder og daglig leder tidligere har fått anledning til å kommentere saksforhold rundt Mo industripark, men at de ikke har ønsket det. Dette opphever imidlertid ikke kravet til samtidighet.
(…)
Vi understreker for ordens skyld at daglig leder og styreleder ikke tidligere har blitt bedt om kommentar til de anklager som fremsettes i oppslaget publisert 23. og 24. mars 2022 i henholdsvis papir- og nettutgaven til Helgelands Blad. Daglig leder og styreleder ble sist kontaktet av Helgelands Blad med spørsmål om kommentarer i januar 2022. Det dreide seg også den gang om konflikten mellom eiergrupperinger i Mo Industripark, men på et tidlig tidspunkt i den pågående rettsprosessen mellom to av eierne og Mo Industripark, og ikke om de påstandene som fremsettes i det oppslaget som er gjenstand for denne klagen, og som også konkret er rettet mot daglig leder og styreleder.
(…)
Beskyldning 1 og 2 er beskyldninger om løgn fra daglig leders og styreleders side. I henhold til Veilederen utløser denne typen beskyldninger om løgn rett til samtidige imøtegåelse.
Beskyldning 3 til 6 er beskyldninger om at daglig leder og/eller styreleder har opptrådt i strid med lovfestede regler i aksjeloven. Påstander om lovbrudd utløser på selvstendig grunnlag den samtidige imøtegåelsesretten.

I tillegg innebærer beskyldning 3 og 4 konkrete påstander om forskjellsbehandling av aksjonærene i Mo Industripark.»
Klager viser til tidligere uttalelser fra Pressens Faglige Utvalg, som etter klagers mening støtter klagen.
Klager skriver videre:
«I artikkelen fremsettes som nevnt beskyldninger om løgn og opptreden i strid med lovfestede regler i aksjeloven. Både styreleder, daglig leder og MIP bestrider at det er hold i beskyldningene.
Helgelands Blad har ikke i tilstrekkelig grad kontrollert at opplysningene fra Øijord er korrekte. Helgelands Blad har heller ikke tilstrebet bredde og relevans i valg av kilder, ettersom det kun er Øijord som er intervjuet. I tråd med den siterte uttalelsen fra kommentarutgaven til VVP hadde Helgelands Blad en åpenbar grunn til å utvise en kritisk holdning til Øijords fremstilling av saken, ettersom Øijord har en direkte partsinteresse i saken. Helgelands Blad burde ha kontaktet styreleder, daglig leder og/eller MIP for å høre deres side av saken, og for å sjekke om opplysningene fra Øijord var korrekte.
På denne bakgrunn er det klart at Helgelands Blad har brutt VVP punkt 3.2 ved publisering av den aktuelle artikkelen 23. og 24. mars 2022.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Helgelands Blad viser innledningsvis til at et tilsvar fra klager ble publisert dagen etter den publiserte nettartikkelen:

Drøyt og usaklig fra Øijord

Redaksjonen skriver:
«Det er et viktig poeng at innklaget artikkel er en reaksjon/tilsvar på flere leserinnlegg i Rana Blad der styreleder Lisbeth Flågeng og direktør Arve Ulriksen kommer med omfattende kritikk av aksjonærer i Mo Industripark, som dette 19. mars:

https://www.ranablad.no/celsa-og-oijord-aanes-er-viktige-bedrifter-for-rana-det-alene-gjor-dem-ikke-til-gode-eiere-av-mo-industripark/o/5-42-957520

Et annet eksempel på flere, her 25. mars:
https://www.ranablad.no/faktum-er-at-disse-eierne-aldri-har-investert-ei-krone-i-mip-mens-de-har-tappet-selskapet-for-mange-titalls-millioner-med-lanefinansierte-utbytter/o/5-42-960150

Det framgår ikke av publiseringene i Rana Blad at de kritiserte har fått anledning til samtidig tilsvar til de omfattende påstandene som framsettes.»

Helgelands Blad viser til at redaksjonen i januar 2022 avslørte at det i over ett år hadde pågått en dyp konflikt i Mo Industripark as. I den forbindelse ble styreleder og daglig leder bedt om å kommentere en stevning mot selskapet, og det som ble beskrevet som en maktkamp. Redaksjonen mener deres korte svar til avisen den gang, samt referater fra styremøter, viser at styreleder og daglig leder mener det er viktig å ikke gi kommentarer til Helgelands Blad.

Redaksjonen skriver:
«Det framgår i det foran nevnte at styre og ledelse fikk tilbud om tilsvar fra første artikkel i januar, noe begge ble sitert på at de ikke ønsket å bidra med.
Som vist legger selskapet seg på en linje der man aktivt unngår å kommentere saken overfor Helgelands Blad.
Innklaget sak er som nevnt en direkte reaksjon på et innlegg i Rana Blad, som inneholder en rekke alvorlige påstander fra styrelederen, som blir publisert uten synlig forsøk på å innhente samtidig tilsvar i RB.
Da det for første gang viser seg at styre og ledelse, motsatt av både uttalt vilje fra starten av dekningen og påfølgende diskusjon i styret, vil kommentere en artikkel i Helgelands Blad etter nærmere 10 ukers dekning, blir dette tilsvaret publisert 10 minutter etter mottatt i redaksjonen.
Innklaget eksempel er et klart eksempel på løpende debatt.»

Om klagepunktet VVP 3.2, skriver redaksjonen:
«Å hevde brudd på 3.2 i denne saken, er bare usaklig.
Som nevnt kommer innklaget sak som en reaksjon på innlegg fra styrelederen i Rana Blad, der hun framsetter en rekke påstander som åpenbart bygger på interne regnskapsopplysninger, som er krevende for eksterne å kontrollere.
Innklaget sak er altså en kommentar til påstandene fra styrelederen. Kommentarene i tilsvaret inneholder også opplysninger som bygger på interne opplysninger, som er krevende å kontrollere eksternt.
Vi kan kun konstatere at partene er uenige om sentrale faktum i forhold til interne disposisjoner i selskapet, som for offentligheten er vanskelig selvstendig verifiserbare.
Å kreve at vi skal føre selvstendig kontroller med påstander som framsettes i en på dette tidspunkt svært opphetet debatt internt i Mo Industripark AS, betraktes som urealistisk.»

Klager svarer:
«Hofstad innleder sitt svar med at MIP fikk et ’tilsvar’ i form av et leserinnlegg. Et slikt leserinnlegg, som for øvrig ble skrevet etter at vi selv oppdaget den påklagede artikkelen i Helgelands Blad, kan vi ikke se oppfyller kravet om samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.
Da innlegget ble publisert, la Helgelands Blad også til følgende setning til under vårt leserinnlegg: ‘Flågeng og Ulriksen har tidligere i vår dekning fått tilbud om å kommentere saksforhold rundt Mo Industripark, men dette har de to til nå ikke ønsket.’ Denne kommentaren er egnet til å gi inntrykk av at MIP hadde blitt kontaktet for mulighet til samtidig imøtegåelse om den aktuelle saken og de grove anklagene som ble framsatt av Stein Rune Øijord. Det er ikke tilfelle. Vi forsøkte derfor å gå i dialog med Morten Hofstad i forkant av vår beslutning om å gå til klagesak, og ba avisen om å fjerne denne setningen. Det førte ikke fram for vår del.

Hofstad skriver at ‘innklaget artikkel er en reaksjon/tilsvar på flere leserinnlegg i Rana Blad der styreleder Lisbeth Flågeng og direktør Arve Ulriksen kommer med omfattende kritikk av aksjonærer i Mo Industripark’. Men som det fremgår av punkt 3.2.1 i klagen, oppfyller ikke tidligere uttalelser kravet til samtidig imøtegåelse. PFU har gjentatte ganger lagt til grunn at det ikke er tilstrekkelig at den angrepne har fått uttale seg om lignende forhold tidligere, jf. f.eks. PFU-sak 044/12 og 089/09. Dette må særlig gjelde når tidligere uttalelser har skjedd til en annen avis enn den innklagede avisen. Hofstad skriver videre at ‘Det framgår ikke av publiseringene i Rana Blad at de kritiserte har fått anledning til samtidig tilsvar til de omfattende påstandene som framsettes.’ Dette er forhold MIP ikke har kjennskap til eller kan svare for.

Videre tegner Hofstad opp en kontekst, hvor sak om MIP publisert 6. januar 2022 omtales. Men denne saken omhandler ikke påstandene og anklagene som er omtalt i avsnitt 2 i vår klage. Hofstad argumenterer altså med at daglig leder og styreleder ble kontaktet av Helgelands Blad med spørsmål om kommentarer i januar 2022, og da ikke om de påstandene som fremsettes i det oppslaget som er gjenstand for denne klagen, og som også konkret er rettet mot daglig leder og styreleder.

Hofstad viser videre til styreprotokoller fra MIP som han skal være i besittelse av, og interne debatter referert der, hvor saken fra 6. januar blir diskutert. Dette handler altså heller ikke om de påstandene som fremsettes i det oppslaget som er gjenstand for denne klagen. Dette endrer heller ikke Helgeland Blads plikt til å innhente mulig imøtegåelse fra Mo Industripark AS når det fremmes anklager som de Helgelands Blad videreformidlet i det innklagede oppslaget. Vi viser til punkt 3.2.1 i klagen med videre henvisninger til PFU-praksis. I PFU-sak 210/11 ble det for eksempel uttalt at det forhold at en klager tidligere har gitt uttrykk for at han ikke ønsker å uttale seg, ‘betyr selvsagt ikke at avisen kan unnlate å gi mulighet til imøtegåelse i nye saker’.

Helgelands Blad skriver i sin sluttreplikk:
«Klager fastholder at innklaget sak ikke oppfyller vilkår i VVP til samtidig tilsvar.
Som beskrevet i tilsvar må innklaget sak falle innenfor ‘løpende debatt’, altså situasjon der et tema diskuteres livlig (og i dette tilfelle: i flere mediekanaler samtidig).
Det er et faktum at innklaget sak er et svar på et oppsiktsvekkende utspill i forutgående innlegg fra styreleder Lisbeth Flågeng, publisert i Rana Blad, uten synlig adgang til samtidig tilsvar.
Vi kan ta selvkritikk på at dette burde framgått tydeligere i innklaget sak, men for leserne som fulgte saken på tidspunktet, var dette innlysende.
For øvrig framstår klagen kun som forsøk på diskreditering av undersøkende journalistikk.»

Tilsvarsrunden avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Helgelands Blad publiserte i mars 2022 en nyhetsartikkel der styreleder og daglig leder i Mo Industripark ble kritisert for forskjellsbehandling av aksjonærene, manglende investeringsvilje og ugyldige styrevedtak.

Klager er omtalte styreleder og daglig leder, som mener avisen har publisert sterke beskyldninger om løgn og lovbrudd. Redaksjonen har ikke vært tilstrekkelig kritisk i valget av kilder, og har heller ikke utøvd nødvendig opplysningskontroll, ifølge klager.
Siden dette dreier seg om en konflikt mellom eiergrupperinger i industriparken, og påstandene i artikkelen ble fremsatt av den ene parten i konflikten, skulle Helgelands Blad kontaktet styreleder og daglig leder for å få deres side av saken, anfører klager.

Helgelands Blad viser til at opplysningene som fremkommer i innklaget artikkel er en reaksjon på påstander styrelederen har kommet med i Rana Blad. «Å kreve at vi skal føre selvstendig kontroll med påstander som fremsettes i en svært opphetet debatt om interne disposisjoner i industriparken, betraktes som urealistisk», skriver avisen.
Redaksjonen viser til at styret og ledelse ikke ønsket å kommentere avisens første artikkel om konflikten i industriparken, som ble publisert i januar 2022, og mener selskapet aktivt unngår å kommentere saken overfor Helgelands Blad. Ifølge avisen er innklaget artikkel et klart eksempel på en løpende debatt, og viser til at et leserinnlegg fra klager er publisert i etterkant.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4, og konstaterer at konflikten i industriparken var av offentlig interesse.

VVP 3.2 pålegger mediene å være kritisk i valg av kilder, og kontrollere at opplysninger er korrekte. Mediene skal også tilstrebe kildebredde. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, jf. VVP 4.14. Å kontakte den angrepne part er ofte en sentral del av det redaksjonelle kildearbeidet. I dette tilfellet var konfliktnivået høyt og beskyldningene konkrete og sterke. Helgelands Blad skulle derfor ha kontaktet klagerne og gitt dem mulighet til å svare på beskyldningene, jf. VVP 4.14 og 3.2.

PFU har flere ganger slått fast at tidligere uttalelser, eller at vedkommende ikke har ønsket å uttale seg tidligere, ikke opphever kravet til samtidig imøtegåelse. Utvalget peker også på at det ikke er relevant for klagers imøtegåelsesrett hva som er publisert i andre medier.

PFU registrerer at avisen publiserte et leserinnlegg fra klagerne, der påstandene i påklaget artikkel ble imøtegått, jf. VVP 4.15, som sier at de som er blitt utsatt for angrep, snarest mulig skal få adgang til tilsvar, med mindre angrepet inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Når det fremsettes sterke beskyldninger, som i dette tilfellet, er det imidlertid ikke tilstrekkelig at den angrepne part får korrigere i etterkant.

Helgelands Blad har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 31.august 2022

Anne Weider Aasen,
Frode Hansen, Øyvind Kvalnes, Melissa Lesamana,
Ingrid Rosendorf Joys, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge