NN mot Rogalands Avis

PFU-sak 065/03


SAMMENDRAG:

Rogalands Avis brakte lørdag 22. februar 2003 en nyhetsartikkel med tittelen ”3,5 år for voldtekt av gutt (14)”. I ingressen står det:

”En 43 år gammel mann fra Irak er av Gulating lagmannsrett dømt til tre og et halvt år for voldtekt av en 14 år gammel gutt”.

I teksten går det fram at overgrepet skal ha skjedd i mannens bopel på Tasta, men at mannen hele tiden har hevdet sin uskyld. Videre framgår det at lagmannsretten har funnet mannens forhistorie formildende. Mannen, som oppgis å være kurder, skal ha vært dømt til døden for politisk aktivitet i Irak, ”og utsatt for tortur i forbindelse med et langvarig fengselsopphold”.

KLAGEN:

Klageren, den omtalte mannen, mener seg identifisert. ”Alle kurdere som bor i Stavanger har fått vite av avisen at jeg er blitt dømt og hva jeg er dømt for, fordi avisen oppgir min alder, nasjonalitet og bosted. Dette gjør at min situasjon er blitt helt fortvilet, jeg kan ikke bo i Stavanger mer og jeg er redd for livet mitt. Jeg reagerer på at avisen skriver slik at jeg er blitt gjenkjent, og at de bruker så stor spalteplass og store bokstaver i denne saken”.

TILSVARSRUNDEN:

Rogalands Avis viser til at mannen ikke er identifisert med navn og bilde. ”Likevel framgår det i saken at han er iraker, at han er 43 år og at han bor på Tasta som er en av byens største bydeler. Dette er beskjeden informasjon, som også har relevans for selve saken. Det faktum at mannen er iraker er et helt sentralt punkt i dommen, og talte i den dømtes favør. Det ble fra forsvarerhold hevdet at han hadde en svært tøff fortid fra Irak hvor han blant annet har vært dømt til døden for politisk aktivitet og utsatt for tortur i fengselet. Dette var et formildende element for dommerne og en avgjørende opplysning i saken”.

Avisen viser til at mannen ble siktet for forholdet i mai 2001, ”og vedkommendes nærmeste krets har etter all sannsynlighet kjent til hendelsen lenge. Byens kurdermiljø er ikke større enn at slik informasjon sprer seg raskt”. Rogalands Avis påpeker at tittelens størrelse og antall spalter er vurdert opp mot sakens nyhetsinteresse.

Klageren har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsreportasje i Rogalands Avis, hvor det framgår at en kurder er dømt for voldtekt. Klageren, den dømte mannen, reagerer på at avisen har oppgitt hans alder, nasjonalitet og bosted, og mener seg identifisert. Klageren viser til at alle kurdere i Stavanger nå vet hvem han er og hva han er dømt for. Mannen mener dessuten at saken er slått unødvendig stort opp.

Rogalands Avis mener opplysningene som er gitt om mannens identitet er beskjedne, men nødvendige for omtalen av dommen. Redaksjonen viser til at klagerens svært tøffe fortid i sitt hjemland var et formildende element i lagmannsrettens dom. Videre påpekes det at klageren ble siktet for forholdet i mai 2001, og at hendelsen må ha vært kjent i mannens nærmeste krets i lang tid. Rogalands Avis kan heller ikke se at størrelsen på avisens tittel og oppslag bryter med god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag påpeke at redaksjoner må være varsomme med å oppgi identifiserende opplysninger i retts- og kriminalreportasjer, men at dette må veies opp mot pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet. Etter utvalgets mening kan en persons identitet være en del av informasjonsretten pressen har.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at den voldtektsdømte mannen ikke er avbildet eller navngitt, men at hans alder, nasjonalitet og nåværende bostedsområde er oppgitt. Utvalget noterer seg også at lagmannsretten, i formildende retning, har lagt vekt på klagerens forhistorie i sin domsavsigelse. På denne bakgrunn mener utvalget at de oppgitte opplysningene om mannens identitet var relevante i omtalen av dommen. Utvalget kan heller ikke se at opplysningene om klageren identifiserer ham ut over den krets som uansett ville blitt kjent med dommen. Etter utvalgets mening er avisens omtale holdt i en nøktern og saklig form.

Rogalands Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2003

Thor Woje,
John Olav Egeland, Odd Isungset, Sigrun Slapgard,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen