Metro Tours ved Bjørn J. Sjursen mot Verdens Gang

PFU-sak 064/13


SAMMENDRAG:

Verdens Gang (VG) publiserte onsdag 13. februar 2013 en artikkel både i sin papirutgave og på nett med tittelen «- Reiseselskaper kan ignorere loven». Undertittel: «Reisegarantifondet frykter tap for kundene».

Artikkelen startet slik:
«Politiet følger ikke opp når Reisegarantifondet anmelder selskaper som ikke stiller den lovpålagte reisegarantien. Er du på reise med et selskap som går konkurs – og som ikke har denne garantien – kan du tape store penger. Alle som selger pakkereiser i Norge skal ha en reisegaranti som sikrer at kundene får pengene tilbake hvis selskapet går konkurs.»

Det framgår senere i artikkelen at fondet har anmeldt tre selskaper som selger pakkereiser i Norge fordi de ikke har lagt fram god nok dokumentasjon på at de stiller slik garanti. I artikkelen omtales og navngis alle tre. Ett av selskapene er Metro Tours. Om dette selskapet heter det i artikkelen:

«Metro Tours Ltd. ble anmeldt til Bergen politidistrikt i september 2011. Selskapet selger sykkelreiser, tematurer, bussreiser, flyreiser og helse/velvære reiser hovedsakelig til Spania. (…) Alle selskapene er såkalte NUF, norske utenlandsregistrerte foretak.»

Det opplyses også at saken fortsatt ligger hos politiet.

I en underartikkel med tittelen «- Unødvendig og uforståelig» er representanter for alle tre selskaper intervjuet. Der heter det, under mellomtittelen «-Engelsk garanti»:

«Metro Tours er registrert i Storbritannia, med en filial i Norge. Da VG Nett skrev om Metro Tours sommeren 2012, hevdet daglig leder Bjørn Just Sjursen at selskapet var dekket av en engelsk reisegaranti. Dette sier han også i dag, og viser til et dokument der hver kunde har en garanti på 2500 britiske pund. For øvrig viser han til styreformann Aart Van Bemmel i England, som bekrefter at de norske kundene er dekket av den engelske garantien.

Men Signe Eriksen i Reisegarantifondet, sier at dokumentet han viser til ikke er en reisegaranti, men en garanti som sikrer Metro Tours mot konkurs hos sine underleverandører (Supplier failure). Eriksen fastholder at ingen av disse tre selskapene har stilt den reisegarantien de skal etter norsk lov.
– De har heller ikke godtgjort at de har en reisegaranti i noe annet land som dekker norske kunder, sier hun.»

KLAGEN:

Klager er Metro Tours ved firmaets kontaktperson i Norge. Han er også intervjuet i artikkelen. Han anfører at VG framsetter grove kriminelle påstander om at firmaet driver ulovlig. Det vises til at firmaet har garanti (surety bond) som også dekker norske kunder, og at man er en godkjent britisk operatør med lisens i Storbritannia. Det anføres at norsk lov åpner for at man kan fly med utenlandsk garanti og at dette er regulert i EØS-avtalen.

Han opplyser at han aldri har gitt noe intervju til VG, og at han aldri har fått noe til gjennomlesing. Han reagerer også på at han er blitt navngitt. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger, og til punkt 4.13, om retting og eventuell beklagelse.

Verdens Gang svarte med et brev der det ble opplyst at klageren hadde truet avisens journalist, og at dette forholdet er blitt anmeldt. Avisen viser til PFUs vedtekter, som korrekt åpner for at utvalget også kan behandle institusjoners, organisasjoner og personers behandling av presse og pressefolk under deres utøvelse av sin informasjonsoppgave. Til slutt i brevet heter det: «Min (avisens ansvarlige redaktør; sekr. anm.) forventning er at PFU kommer til at det litt vel optimistisk å skulle be om en etisk vurdering av en helt ordinær artikkel etter en adferd som beskrevet. Derimot må utvalget fastslå utvetydig at Sjursens (klageren; sekr. anm.) oppførsel er helt uakseptabel.» Som vedlegg fulgte kopi av anmeldelsen, samt annen dokumentasjon.

Sekretariatet svarte med å anmode avisen om å avgi et «normalt» tilsvar. Samtidig ba sekretariatet om å motta en formell klage mot klageren om man ønsket en slik behandling.

Klager fikk tilsendt kopi av korrespondansen mellom VG og sekretariatet. Derfra ble det avvist at det var framsatt trusler mot avisens medarbeider, men det ble opplyst at man har saksøkt journalisten. Videre opplyses det at VGs ansvarlige redaktør personlig vil bli anmeldt for sjikane, kriminell aktivitet og trusler.

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang svarte slik:
«I brev til PFU av 7. mars ble det redegjort for de spesielle bakenforliggende forhold i denne saken. Svaret vi fikk fra sekretariatet var å avgi et «normalt» tilsvar. Vi ble også gjort oppmerksom på at vi var i vår fulle rett til å innklage Metro Tours til PFU. Vi finner sekretariatets respons forunderlig sett hen til NJ, NR og Riksadvokatens holdninger til truende adferd overfor reportere. Vår redegjørelse var en invitasjon til utvalget om på eget initiativ å klargjøre sitt etiske imperativ når truende adferd overfor journalister veies opp mot helt ordinær presseetikk. Invitasjonen står ved lag.

VG forholder seg til adferd som utvist av klager på to måter. 1) Vi anmelder forholdet. 2) Vi fører prinsipielt ingen ordinær presseetisk argumentasjon overfor PFU med personer som har utvist slik adferd. Når det gjelder påstandene mot VG i denne klagen, går jeg ut fra (at) utvalget ved egen hjelp ser at de ikke har noe for seg.» Det anføres at det i artikkelen er referert til Reisegarantifondets oppfatning, og at klager har fått anledning til samrtidig imøtegåelse.

Klageren har opprettholdt klagen og har gjentatt sine klagepunkter. Klager avviser for øvrig at det er framsatt straffbare trusler mot avisens medarbeider.

Verdens Gang ser ingen grunn til å kommentere klagers tilsvar, og fastholder at klager har opptrådt på en måte som diskvalifiserer fra ordinær saksbehandling, og at det er han som har brutt god presseskikk i denne saken.

Sekretariatet har valgt å se bort fra Verdens Gangs og klagerens gjensidige anmeldelser, og kun behandlet spørsmålet om den påklagede artikkelen var i strid med god presseskikk eller ikke.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Verdens Gang, både i papirutgaven og på nett, om at reiseselskaper blir anmeldt til politiet for ikke å ha stilt garanti overfor kundene i tilfelle konkurs. I artikkelen er tre anmeldte firmaer navngitt, ett av dem Metro Tours Ltd.

Klager er Metro Tours ved firmaets kontaktperson i Norge. Han anfører at VG «framsetter grove kriminelle påstander om at firmaet driver ulovlig», og at avisen ikke har kontrollert de opplysningene den har viderebrakt. Det vises i klagen til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 og til punkt 4.13 om retting og beklagelse. Det klages også over at firmaets kontaktperson i Norge er navngitt.

Verdens Gang avviser klagen og anfører at det dreier seg om en helt ordinær artikkel der det korrekt opplyses at firmaet er anmeldt og hvorfor, og der klager har fått full mulighet til samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg vil konstatere at Verdens Gang var i sin fulle rett til å omtale at flere reiseselskaper var politianmeldt av Reisegarantifondet for manglende garantistillelse. En sentral oppgave for journalistikken er å være en veileder for forbrukerne, og opplysning om hvilke reiseselskaper som er politianmeldt av en tilsynsmyndighet er en slik naturlig veiledning.

Utvalget registrerer at avisen har synliggjort både Reisegarantifondets begrunnelse for anmeldelsene og klagerens og de andre selskapenes samtidige kommentarer, i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Slik utvalget ser det, dreier det seg om en ordinær artikkel, helt i tråd med de basale kravene presseetikken stiller.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad 28. mai 2013

Hilde Haugsgjerd
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Henrik Syse, Georg Apenes