Torild O. Bråthen og Hans Morten Vardøy mot Romerikes Blad

PFU-sak 063/09


SAMMENDRAG:

Romerikes Blad (RB) brakte torsdag 4. desember 2008 en nyhetsreportasje med tittelen «Stopper dumping», og ingressen lød:

«Jordmasser fra et byggeområde til Øie AS ved E6 er blitt dumpet på et jorde og på et industriområde uten at nødvendige tillatelser er innhentet.»

Og videre i brødteksten:

«Sørum kommune sendte i går ut stoppordre for videre deponering av jordmasser på et jorde ved Sorknes på Frogner. – Det er ikke søkt om tillatelse eller meldt fra til oss at slik deponering foregår. Vi har nå bedt om at deponeringen stanses inntil videre, bekrefter seksjonsleder Inger Kronen Tveranger i Sørum kommune.»

«Kommunestyrerepresentant Ivar Øygarden (H) reagerer kraftig på det han oppfatter som klare lovbrudd. – Det er viktig at kommunen fører skikkelig kontroll med hva som skjer med overskuddsmasse fra byggeplasser slik at ulovlig deponering ikke finner sted. Det skaper trafikkproblemer og det kan føre [til] uheldige konsekvenser for landskap og miljø, sier han.»

«Daglig leder Rune Bråten i Øie AS, som står for utbyggingsområdene jordmassene kommer fra, mener likevel ansvaret ikke ligger hos dem. – Bortkjøringen av jordmassene er satt bort til andre. Vi har forutsatt i våre anbud at alt skal foregå på lovlig vis, sier han.»
Det opplyses at Østlandsjord AS står for bortkjøringen av jordmassene, og bl.a. uttales følgende på firmaets vegne:

«- Når det gjelder deponeringen på jordet ved Sorknes så er jeg ikke enig i at det er søknadspliktig. Innenfor landbruket er oppfylling inntil tre meters høyde ikke søknadspliktig. Jeg forstår det nå slik at kommunen vil at vi skal melde fra for at de skal ha kontroll over hvor massene kommer fra, og dokumentasjon på at det er ren masse. Det skal de få, forsikrer daglig leder Harry Lien.»

Som illustrasjon brukte RB et bilde av den intervjuede kommunepolitikeren Ivar Øygarden, med halvveis snødekkede jordmasser i bakgrunnen. Dessuten viste et mindre foto en lastebil med tilhenger, og her het det i bildeteksten:

«Denne lastebilen ble stående fast da den skulle levere jordmasser ved Sorknes i går. Det førte en stund til at trafikken på hovedveien ble stående.»

KLAGEN:

Klagerne er eierne av Sorknes gård. De reagerer på at avisen har «fremsatt grove beskyldninger om ulovlig dumping av masser» på gården deres. «De faktiske forhold er at det ikke dreier seg om ”dumping av masser”, men tilkjøring av jordmasser fra et jordbruksareal til et annet jordbruksareal i forbindelse med planering av matjorden for å få et mer hensiktsmessig jordbruksareal, noe som er noe helt annet.»

«Dernest er tiltaket ikke i strid med verken plan- og bygningsloven, jordloven, forurensingsloven eller veiloven. Tiltaket er heller ikke i strid med andre lover for den saks skyld. For en nærmere redegjørelse av de faktiske og rettslige forhold, vises til vårt svarbrev til kommunen av 7. desember 2008. Det eneste vi manglet i saken var en formell godkjennelse på at tiltaket ikke var i strid med forurensingsloven. En godkjennelse vi åpenbart ville fått dersom kommunen hadde oppfylt sin veiledningsplikt da vi tok kontakt med dem i forkant.»

«Det vi finner kritikkverdig et at Romerikes Blad tillater kommunestyrerepresentant Øygarden å henge ut andre som lovbrytere for å fremheve sine egne, og/eller sitt partis synspunkter uten at vi som ansvarlige for det omtalte tiltaket har fått anledning til å imøtegå beskyldningene.»

Slik klagerne ser det, bryter artikkelen dermed med Vær Varsom-punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. «I tillegg bryter artikkelen med punkt 4.7 om bruk av bilde og klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson.»

«Det finnes kun en Sorknes gård i Frogner i Sørum. Dessuten er tiltaket lett synlig for alle i området, og artikkelen viser bilder fra oppkjøringen til gården fra hovedveien (Trondheimsveien). Videre fremkommer det av artikkelen at kommunen har uttalt at grunneier er ansvarlig for at tiltaket er godkjent, noe som selvfølgelig er korrekt, men som da gir beskyldningene ytterligere tyngde overfor tredjeperson (grunneier i dette tilfellet).»

TILSVARSRUNDEN:

Romerikes Blad viser til langvarig kontakt med klageren for om mulig å komme fram til en minnelig ordning, men uten å lykkes. «Klageren ønsker primært en beklagelse fra den siterte politikeren på trykk, noe som vanskelig lar seg gjøre. Vårt alternative forslag til en minnelig løsning er avvist av klageren.»

Avisen anfører som utgangspunkt for reportasjen «at det rent faktisk ble gitt stoppordre fra Sørum kommune for videre deponering av jordmasser på et jorde ved Sorknes». «Seksjonsleder i kommunen er sitert på at det ikke er søkt om tillatelse til eller meldt fra om en slik deponering. (…) Høyre-politikeren Ivar Øygarden reagerer på massedeponeringen som han oppfatter som klare lovbrudd. (…) Hans direkte siterte uttalelser har imidlertid isolert lest et generelt innhold rettet mot ulovlig massedeponering og kommunens kontrollvirksomhet.»

«Påstandene fra politikeren utløser samtidig imøtegåelse. Kommunens seksjonsleder opplyser at det er grunneierne og entreprenørene for utbyggingsområdene jordmassene hentes fra som i fellesskap må sørge for at alle nødvendige tillatelser er hentet inn. Daglig leder for entreprenørfirmaet som står for utbyggingen, er sitert på at han mener ansvaret ikke ligger hos dem, men i henhold til anbud hos firmaet som er engasjert for bortkjøring av masse.»

Etter avisens mening er det presseetiske imøtegåelseskravet innfridd gjennom intervjuet med lederen for transportfirmaet som hovedentreprenøren viser til. «Klagerne er ikke nevnt i saken, heller ikke eksplisitt Sorknes gård som de eier. I forhold til ansvarsbeskrivelsen i artikkelen framstår de heller ikke som ansvarlige for hvor massen blir deponert.»

RB opplyser at formell søknad om massedeponering senere er innsendt og tillatelse gitt. «Denne er ikke omtalt av oss, noe som med fordel kunne vært gjort som normal oppfølging. Men i saken sier underentreprenøren at forholdene skal bringes i orden.»

«Vi har tilbudt klagerne å lage en oppfølgingssak der vi redegjør for sakens status, at det har foreligget uenighet om søknadsplikt og at berørte mener å ha vært i god tro i forhold til gjeldende regler. (…) De ønsker ingen ny omtale som foreslått av oss, dersom den ikke inkluderer en beklagelse.»

Avisen kan imidlertid ikke se at det er grunnlag for å beklage «en korrekt saksframstilling av en stoppordre som faktisk er gitt».

Klagerne anfører i sitt tilsvar, når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse:

«Etter forurensingsforskriften § 4-6 er det grunneier og ingen andre som er ansvarlig for at bestemmelsene i forskriften med tilhørende retningslinjer følges. Vedlegg 1. Når det i reportasjen fremsettes beskyldninger om ulovlig dumping og klare lovbrudd, går dette direkte på oss om ansvarlige for tiltaket. Hvem kommunen eller Romerikes Blad mener er ansvarlig er uten betydning.»

Ut fra dette, og slik klagerne ser det, har Romerikes Blad «åpenbart» brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.
Klagerne bringer i tilsvaret også inn Vær Varsom-punkt 4.4, om overskrifter som går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det vises til bruken av begrepet «dumping» i tittelen, og klagerne skriver: «Massene som tilkjøres er i hovedsak sand, silt og leire som er velegnet som underlag for matjordlaget vårt. Å beskrive dette som ”dumping” av masser er direkte feil.»

Og klagerne fortsetter: «Etter plakatens pkt. 3.2 har Romerikes Blad ansvar for å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Det er særlig to forhold vi reagerer på som ikke er korrekte, nemlig beskyldningene om ”dumping” og at vi har begått ”klare lovbrudd”. (…) ”Klare lovbrudd” står i flertall, mao er vi beskyldt for å ha brutt flere lover og regler. Dette er ikke korrekt. (…) Romerikes Blad har ikke klart å bevise at vi har begått flere lovbrudd. Mao fremsettes det påstander som det ikke er dekning for i reportasjen.»

Foruten å opprettholde sin henvisning til Vær Varsom-punkt 4.7, mener klagerne at RB også har overtrådt punkt 4.13 når avisen ikke har vært villig til å beklage feilaktige påstander.

For øvrig viser klagerne til sitt svarbrev til kommunen, datert 07.12.08 og vedlagt klagen. Etter klagernes mening ville reportasjen fått en annen vinkling hvis avisen hadde kjent til brevets innhold, «og neppe omhandlet Sorknes gård».

Romerikes Blad fastholder tidligere anførsler, idet man mener det ikke var grunn til betvile opplysningene de siterte kildene ga om ansvarsforhold. «Ut fra informasjonen vi her fikk, fant vi det ikke påkrevd å innhente ytterligere kommentarer.»

Når det gjelder klagernes reaksjon på begrepet «dumping», ser avisen denne som «en ren språklig diskusjon om hva som anses som mest passende språkbruk». «Masse blir tilkjørt og tømt – altså dumpet, slik noen vil uttrykke det. Daglig leder i firmaet som transporterer massen, bruker også ordet i direkte gjengitt sitat.»

Videre understrekes det ytterligere at beskyldninger om «klare lovbrudd» ikke framsettes av Romerikes Blad, men av Høyre-politikeren som uttaler seg. «At der er brukt en flertallsform har naturlig referanse til at massedumping har skjedd to steder (også på et industriområde; sekr. anm.). Artikkelen kan uansett ikke leses slik at påstås begått flere lovbrudd ved Sorknes.»

Avisen betrakter det ellers som «et helt urimelig krav at Romerikes Blad skal føre bevis for påstander intervjuobjekter framsetter, knyttet til en konkret hendelse som nyhetsmessig er korrekt framstilt». «Vi kan ikke vente med normal nyhetsdekning til all saksbehandling er gjennomført.»

«Hadde klager gjort svarbrevet (til kommunen 07.12.08; sekr. anm.) kjent for oss, ville innholdet naturlig blitt gjengitt i en oppfølgingsartikkel, i likhet med annen saksinformasjon klager da kunne ha gitt oss. Men det har altså ikke vært noen henvendelse fra klager eller andre om saken før PFU-klagen forelå lang tid etter.»

Avslutningsvis skriver RB: «Vi kunne på egen hånd ha trykket en oppfølgingsartikkel da vi ble klar over klagers reaksjon. Men vi har, også som følge av klagebehandlingen, valgt å hensynta klagers ønske om at saken ikke omtales, dersom det ikke kan skje helt ut fra klagers premisser. Ut fra disse omstendigheter framstår det helt urimelig at klager nå i tilsvaret også beskylder oss for å ha brutt pkt 4.13 i Vær Varsom-plakaten.»
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Romerikes Blad (RB) der det ble opplyst at jordmasser fra et byggeområde var blitt «dumpet» på et jorde ved Sorknes, og at Sørum kommune hadde gitt stoppordre for videre deponering.

Eierne av Sorknes gård der deponeringen skjedde, påklager avisens misvisende saksframstilling, og særlig at en lokalpolitiker får fremsette «grove beskyldninger om ulovlig dumping av masser». Klagerne mener avisen har brutt god presseskikk ved ikke å ha kontaktet dem og gitt mulighet til samtidig imøtegåelse, når omtalen utvilsomt identifiserer gården deres. Etter klagernes mening skulle avisen nøyere ha kontrollert riktigheten av kildenes opplysninger. I tillegg reagerer klagerne på at RB i etterkant ikke har vært villig til å beklage feilaktige påstander.

Romerikes Blad påpeker at det faktisk ble gitt kommunal stoppordre for videre deponering av jordmasser. Slik avisen ser det, er det presseetiske imøtegåelseskravet innfridd gjennom intervju med lederen for transportfirmaet som hovedentreprenøren for byggeområdet viser til. RB anfører dessuten at klagerne ikke er nevnt i artikkelen, og heller ikke eksplisitt Sorknes gård. Når det gjelder klagernes krav om beklagelse, finner avisen det vanskelig imøtekomme dette på den siterte lokalpolitikerens vegne. Annen form for oppfølging av saken har klagerne ikke ønsket.

Pressens Faglige Utvalg mener Romerikes Blad var i sin fulle rett til å omtale at Sørum kommune hadde beordret stopp i deponeringen av jordmasser ved Sorknes. Utvalget finner det videre godtgjort at flere av avisens kilder ga grunnlag for å basere artikkelen på at nødvendig godkjennelse av deponeringen ikke var innhentet. Ut fra opplysningene avisen fant det naturlig å stole på riktigheten av, kan utvalget vanskelig klandre RB for å ha formidlet lokalpolitikerens sterke reaksjon.

På den annen side kan man forstå klagernes reaksjon på oppslaget om «dumping», selv om det ikke klart opplyses at det er deres gård det gjelder. Sett i ettertid, og i lys av de opplysninger som er framkommet i klagesammenhengen, ville alle parter ha tjent på at avisen også hadde kontaktet klagerne for nærmere informasjon om realitetene i saken. Dette selv om innholdet i artikkelen etter utvalgets mening ikke var av en slik art at den for eierne av gården utløste rett til samtidig imøtegåelse i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

For øvrig noterer utvalget seg at avisen har vært villig til å følge opp saken ut fra den informasjon klagerne har kommet med, men at dette ikke har vært ønskelig uten en samtidig beklagelse av utsagn i den påklagede artikkelen.

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye