NN mot Oppland Arbeiderblad

PFU-sak 062/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjel­der en artikkel i Oppland Arbeiderblad (OA) om en kvinne som sa hun er blitt voldtatt av to menn. I artikkelen kom det frem at voldtektsanklagen var blitt henlagt, og at den fornærmede kvinnen er kritisk til politiets etterforskning.

Klager er en av de to anklagede mennene. Han opplyser at han aldri ble kontaktet av avisen, og mener derfor at OA har brutt Vær Varsom-plakatens krav om samtidig imøtegåelse. Klager mener også at avisen har publisert uriktige opplysninger og at avisen ikke har kontrollert kvinnens historie, som han mener er falsk. Slik klager ser det, utgjør artikkelen en forhåndsdom av ham. I tillegg mener han at han er blitt identifisert, ettersom den omtalte saken allerede er kjent i lokalmiljøet.

Oppland Arbeiderblad avviser at god presseskikk er brutt. Artikkelen har god kildebredde, og det var ikke nødvendig å kontakte klager for å opplyse saken, slik OA ser det. Klagers syn kommer frem i artikkelen, mener avisen. Artikkelen er ikke forhåndsdømmende – det står tydelig i artikkelen at saken er henlagt, påpeker OA. Avisen legger også vekt på at klager er anonymisert. OA mener han ikke blir identifisert utover en krets som allerede er kjent med saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Oppland Arbeiderblad var i sin fulle rett til å omtale den henlagte saken.

PFU merker seg at det kommer klart frem at voldtektsanklagen er henlagt, og utvalget mener derfor at artikkelen ikke utgjør en forhåndsdom av klager, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.5. PFU mener videre at klager er tilstrekkelig anonymisert, jf. punkt 4.7, som ber mediene være varsomme med å identifisere personer som anklages for straffbare forhold. Utvalget kan ikke se at andre enn de som er kjent med saken fra før, kan forstå hvem som anklages.

PFU merker seg videre at OA ikke tok kontakt med klager før publisering. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få muligheten til å imøtegå faktiske opplysninger. I enkelte saker der den angrepne part er fullstendig anonymisert, vil det ikke være nødvendig å innhente samtidig imøtegåelse selv om det fremmes sterke beskyldninger.

I det påklagde tilfellet kunne imidlertid de som kjente til saken fra før, forstå hvem som ble omtalt. Utvalget mener derfor at klager burde fått muligheten til å gi sin versjon, jf. punkt 4.14. Det er også av betydning at beskyldningene var svært sterke.

Punkt 4.14 må ofte sees i sammenheng med punkt 3.2, som ber mediene tilstrebe kildebredde. Det skyldes at den som blir utsatt for sterke beskyldninger, ofte vil være en sentral kilde for redaksjonen – motpartens syn trengs for å skape kildebredde. I den påklagede artikkelen kom ikke den anklagede parts versjon godt nok frem. PFU mener det ikke var nok at avisen i én setning siterte hva mennene har sagt i avhør.

Oppland Arbeiderblad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. september 2018

Alf Bjarne Johnsen
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim
Sylo Taraku, Nina Hernæs, Kristin Taraldsrud Hoff