NN mot Romerikes Blad

PFU-sak 061/15


SAMMENDRAG:

Romerikes Blad (RB) publiserte tirsdag 3. februar 2015 en kronikk på nett skrevet av Ap-politiker Anniken Huitfeldt. Kronikkens tittel var «Vi må gjøre det lettere for dem som ønsker å få barn tidligere». Oppslaget var illustrert med et bilde av barn på ski. Ett av barna var spesielt fremtredende på bildet og følgelig mulig å identifisere. Kronikken for øvrig drøftet hvordan samfunnet kan motvirke nedgang i fødselstallene.

 

KLAGEN:

Klager er moren til det avbildede barnet. Hun viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.4., 4.8. og 4.10. og skriver:

«Bildet ble tatt i mars 2014 på ett Sodexo barneløp. Når dette bilde ble tatt ble vi spurt om de kunne bruke dette i avisen hos rb i forbindelse med skirennet […] Rb bruker bildet fra en annen reportasje som ikke omhandler det de i dag har benyttet bilde til […] Her bruker de bilde at min datter til og fremme ett syn om lave fødselstall. Hennes bilde er ett klart bilde av henne som person, og skal etter mitt syn beskyttes i forhold til det. Vi ser meget alvorlig på at rb har hatt dette bilde innså lang tid. Og kan bruke det i en hvilken som helst sammenheng. Jeg snakket med redaktøren, bilde skal være slettet hos dem nå. Bildet ble også byttet på rb. Men dette ble gjort etter en henvendelse fta meg. Hadde ikke jeg sett dette hadde bilde blitt liggende noe som er alvorlig.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Romerikes Blad anser kun punkt 4.10. i VVP som relevant for denne klagen og fremholder at redaksjonen har vært imøtekommende overfor klager:

«Etter nettpubliseringen […] tok klager kontakt med meg og ba om at bildet ble slettet […] Dette ble umiddelbart gjort. Klager ble også tilbudt at den aktuelle billedbruken ble beklaget av RB, noe hun avslo. Jeg ba henne også kontakte RB på nytt om den aktuelle billedbruken medførte ubehagelige konsekvenser for henne eller barnet. Klager fastholdt at hun ville klage billedbruken inn for PFU.

Videre anfører RB at bildet ble gjenbrukt i en «positiv setting» og at redaksjonen ikke kjenner til at bildebruken har fått noen konsekvenser for barnet bortsett fra at moren misliker den. RB viser også til at det ikke ble knyttet spesielle begrensninger til bruken av bildet fra morens side da bildet ble tatt. Det påpekes at redaksjonen ikke har mottatt klager fra foreldrene til de andre barna som er identifiserbare på bildet. RB argumenterer i tillegg for at leserne trolig oppfattet bildet som et gruppebilde, og at avisen således kunne ha merket bildet som illustrasjonsfoto. I tilsvaret heter det:

«I lys av mine- og dine barn-problematikk er RB dog godt kjent med utfordringene som ligger i alle typer publisering av barnebilder. Det var da også derfor klager utrykkelig ble spurt om tillatelse til publisering under skirennet i mars 2014. I lys av denne problematikken kan det diskuteres om RB burde spurt om tillatelse til repbulisering. Dette spørsmålet er dog hypotetisk […] RB kunne vært enda mer skjønnsom i valg av bilde til den aktuelle debattartikkelen ved for eksempel å bruke bilde av nyfødte. Vår respons da klager tok kontakt – umiddelbar sletting, samt tilbud om beklagelse, samt at klagers datter ved gjenbruken av bildet igjen ble satt inn i en klart positiv setting, gjør at RB mener at vi har utvist tilstrekkelig ‘varsomhet’ i henhold til VVP 4.10. Dette sammeholdt med at klager heller ikke har anført at republiseringen har medført noen belastninger for henne eller barnet, gjør at RB mener at vi ikke har operert i brudd med VVP 4.10 i denne saken.

 

Klageren hadde kommentarer til RBs tilsvar og fastholder at avisen har brutt VVPs punkt 4.10. Hun skriver blant annet:

«I år var det også et Sodexo barneløp slik det pleier og være hvert år. Men i år på bakgrunnen av at bildet til våres datter ble brukt i en slik sammenheng så valgte vi å ikke la våres datter delta i dette skirennet. Rb skriver at […] ingen av foreldrene til de andre barna har tatt kontakt. Min mening i dette er at dette bilde ble ikke liggende så lenge ute pga at jeg tok kontakt […] Det at min datter ikke har noen men av dette er fordi vi som foreldre har valgt og skjerme henne for denne biten så godt vi kan. […] At jeg som mor misliker at mitt barns bilde blir brukt til andre ting en det som opprinnelig er ment, må jeg da få lov til.»

 

Romerikes Blad hadde ikke ytterligere å tilføye.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen omhandler bildebruken i et oppslag på nett i Romerikes Blad (RB). En kronikk skrevet at en Ap-politiker ble illustrert med et arkivbilde av barn på ski. Ett av barna på bildet var spesielt fremtredende og identifiserbart. Kronikken drøftet hvordan samfunnet kan motvirke nedgang i fødselstallene.

Klager er moren til det avbildede barnet. Hun viser til VVPs punkt 4.10., og er kritisk til at bildet av barnet ble brukt i en kronikk om lave fødselstall. Hun oppgir at hun som mor misliker at bildet av barnet blir brukt i andre sammenhenger enn den opprinnelige.

Romerikes Blad mener å ha utvist tilstrekkelig varsomhet, og kan ikke se å ha brutt god presseskikk. RB fremholder at bildet ble fjernet da avisen ble kontaktet av klager, og at redaksjonen tilbød seg å beklage bildebruken. RB medgir at avisen kunne ha vært mer skjønnsom ved valg av bilde, og ser at det kan diskuteres om redaksjonen burde ha spurt om tillatelse til republisering. RB anfører imidlertid at bildet ble brukt i en «positiv setting» og at det ikke ble lagt noen særskilte restriksjoner for bruken av bildet da det ble tatt. Redaksjonen kan heller ikke se at bildebruken har fått noen konsekvenser for barnet bortsett fra at moren misliker den.

 

Pressens Faglige Utvalg registrerer at RB opprinnelig fikk tillatelse fra klager til å bruke det omstridte bildet i avisens dekning av et skirenn. Selv om det ikke ble knyttet restriksjoner til eventuell gjenbruk av bildet fra klagers side, vil utvalget understreke at det å gjenbruke arkivbilder av barn fordrer ekstra stor varsomhet fra redaksjoners side. RB skriver selv at avisen kunne ha opptrådt mer skjønnsomt i denne saken, noe utvalget er enig i.

Utvalget registrerer at kronikken som bildet ble knyttet til, diskuterte tiltak for å få opp fødselstallene i Norge, noe som etter utvalgets syn ikke er et spesielt brennbart tema. Det avbildede barnet er heller ikke navngitt. Like fullt mener utvalget at RB burde ha innhentet tillatelse fra foresatte før redaksjonen benyttet bildet som en illustrasjon til kronikken. Det faktum at kronikken inngikk i en politisk debatt, kommer også til vurdering.

På generelt grunnlag vil utvalget oppmuntre til konstruktiv dialog mellom redaksjoner og dem som er berørt av redaksjonenes omtale. I så måte synes utvalget det er positivt at RB raskt etterkom klagers ønske om å fjerne bildet. Men utvalget vil understreke viktigheten av å ha klare regler og rutiner for gjenbruk av bilder i andre sammenhenger enn den opprinnelige, jf. VVPs punkt 4.10. Særlig gjelder dette bilder av identifiserbare barn.

Utvalget finner at Romerikes Blad har opptrådt kritikkverdig.

 

 

Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Kirsti Husby, Frode Hansen, Øyvind Brigg

Eva Sannum, Amal Aden, Henrik Syse