Linda Alsaker Johnsen og Torgeir Hopen mot Dagbladet

PFU-sak 061/09


SAMMENDRAG:

Dagbladet.no publiserte fredag 20. februar 2009 en nyhetsartikkel om trafikkulykker. Tittelen på artikkelen var «Halvparten av alle trafikkdrepte brukte ikke bilbelte». Som illustrasjon på førstesiden ble det brukt et bilde av en bilulykke som hadde skjedd i desember 2008. Bildet viser blant annet ulykkesstedet, redningsarbeidere, et bilvrak og en båre.

Artikkelen er relativt kort og handler om antall omkomne i trafikken i løpet av januar, og at over halvparten av disse ikke brukte bilbelte. I tillegg hadde flere av kjøretøyene for høy fart og dårlige dekk.

Fredag 27. februar 2009 hadde Dagbladet.no en ny artikkel med førstesidehenvisningen «Vinterens farligste trafikkdag nærmer seg». Det samme fotoet ble brukt som illustrasjon. Artikkelen dreier seg om at forsikringsselskapene har funnet ut at 1. mars er den dagen i året hvor det skjer flest trafikkulykker.

KLAGEN:

Klagerne er mor og stefar til en mann som døde i en trafikkulykke i desember 2008. Det er fra denne ulykken fotoet som blir brukt som illustrasjon er hentet fra, og bruken oppleves som belastende: «Dette er ikke første gang vi opplever at bildet av bilen/ulykken blir brukt i media. Dette sliter veldig på oss som er i slik dyp sorg.»
Klagerne viser til at innholdet i artikkelen heller ikke stemmer med den ulykken som sønnen omkom i: «I den ulykken som vår sønn og hans kjæreste omkom brukte begge bilbelte, bilen og dekkene var i god stand. Det var heller ikke stor fart.»

Den opprinnelige klagen dreide seg om bildebruken i den første artikkelen, altså 20. februar. Senere reagerte de imidlertid på at bildet ble brukt ytterligere en gang – 27. februar.

TILSVARSRUNDEN:

Dagbladet.no bekrefter at bildet er blitt brukt to ganger i tilknytning til andre saker. Den første gangen lå bildet ute i noen minutter og den andre gangen lå det ute i ca tre timer.

I det første tilfellet er Dagbladet.no enig i at bildet kan virke misvisende. Avisen understreker at den fjernet bildet svært raskt, men forsvarer for øvrig bruken: «Her handler det ikke om en feil. Det er ikke irrelevant å bruke et bilde fra en nylig inntruffet trafikkulykke i en sammenheng som handler om antall trafikkdrepte i januar.»

Det vises også til at selv om tittelen henspeiler på bilbeltebruk, så omtaler artikkelen ellers trafikkulykker i januar generelt: «Bildet er satt i en tydelig temasammenheng der poenget ikke har vært å sette søkelyset på den konkrete trafikkulykken, men kort og godt å illustrere trafikkulykkene i januar.»

Dagbladet.no skriver også at en av klagerne har fått komme frem med en kommentar til bildebruken i kommentarfeltet i løpet av de minuttene bildet lå ute.

I det andre tilfellet skriver Dagbladet.no at bildet lå ute i lite format i noen timer. Også i denne artikkelen mener avisen at bildet er relevant for sammenhengen: «Bildet er brukt som et temabilde og gjenkjennende elementer som for eksempel bilnummer er sladdet. I det lille formatet er det også ellers få identifiserende eller stigmatiserende elementer.»

Videre anfører Dagbladet.no at på grunn av klagernes reaksjoner er bildet nå sperret for videre publisering. Avisen understreker imidlertid at det kan være relevant å bruke arkivbilder som illustrasjon i ulike sammenhenger. «I disse konkrete tilfellene er det dessuten en hendelse som ligger nær i tid, har direkte tilknytning til temaene og der bildebruken har vært nøktern og lite orientert om den sterkt tragiske hendelsen som klagerne har vært utsatt for.»

Klagerne skriver at det ble brukt store bilder på førstesiden i begge tilfellene. Selv om bildene ble fjernet da klagerne henvendte seg til redaksjonen, skal et mindre bilde ha blitt liggende. Klagerne mener bildebruken er respektløs og anfører: «Dagbladet og andre media utgaver må forstå hvilken belastning det er for pårørende i slike saker.» De mener at media må kunne vise hensyn overfor mennesker i sorg.

Dagbladet.no har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer til saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Dagbladet.nos bruk av et bilde i to artikler om trafikkulykker generelt. Bildet var tatt etter en ulykke der to personer omkom. Klagerne er den ene avdødes pårørende som reagerer på at bildet blir brukt i andre sammenhenger enn den opprinnelige, noe de opplever som belastende. I tillegg påpekes det at tittelen og innholdet i den første artikkelen heller ikke stemmer med de faktiske forhold knyttet til ulykken der bildet ble tatt.

Dagbladet.no har forståelse for klagernes følelser, men avviser klagen og mener bildet er relevant for artiklenes innhold. Avisen viser også til at bildet i begge tilfellene ble fjernet etter kort tid, og det opplyses dessuten at bildet nå er sperret for videre publisering.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.»

I det første tilfellet hvor bildet ble brukt, registrerer utvalget at det er enighet om at bildet kunne virke misvisende i sammenheng med tittelen på artikkelen. Utvalget merker seg også at det ble fjernet allerede etter få minutter da pårørende varslet redaksjonen. Selv om bildet er såpass generelt at relativt få personer vil koble det til en spesifikk ulykke, mener utvalget det var presseetisk riktig av Dagbladet.no å fjerne bildet da klagerne gjorde redaksjonen oppmerksom på sin reaksjon.

Utvalget har stor forståelse for at det kan oppleves som en påkjenning at bilder som fremkaller sterke følelser for de pårørende, blir brukt i media, og minner om at pressen også har en plikt til å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan virke på pårørende og ofre. Dette fremgår av Vær Varsom-plakatens punkt 4.6.

Slik utvalget vurderer den andre påklagede publiseringen, burde bildet i utgangspunktet kunne benyttes som illustrasjonsfoto ettersom det var lite og i tillegg anonymisert. Imidlertid anser utvalget det som svært uheldig at bildet ble brukt på nytt bare få dager etter at mediet var gjort oppmerksom på, og hadde tatt hensyn til, at de pårørende reagerte på lignende bruk av at det samme bildet.

Selv om bildet ble fjernet svært raskt i begge de påklagede tilfellene, og bildet nå også skal være sperret for å hindre senere publisering, mener utvalget at dette ikke retter opp overtrampet Dagbladet.no begikk da bildet ble publisert andre gang, bare en uke etter at redaksjonen var blitt klar over de pårørendes reaksjon.

Dagbladet.no har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. mai 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye