Flybåten A/S ved daglig leder Arne Osmundsvaag mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 060/14


SAMMENDRAG:

Tønsbergs Blad brakte lørdag 7. september 2013 en artikkel med tittelen « – For mye vekt på sikkerhet».

Ingress:
«Flybåten AS stiller spørsmål om barnehagebåten fortsatt skal ha base på Husvik. Det er barnas sikkerhet som er problemet.»

Videre i teksten:
«Da Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) behandlet en klage på reguleringsplanen for Husvik brygge i juni, viste kommunens barnerepresentant til barnetråkkundersøkelsen på 1990-tallet. Hun mente det må tas hensyn til at barn ferdes på arealene Flybåten AS skal kjøpe og som brukes til ferjeterminal. Dette ble lagt til vedtaket som en protokolltilførsel.

«Ubalansert fokus»
Nå har daglig leder i Flybåten AS, Arne Osmundsvaag, trukket fram barnerepresentantens innspill i et brev han har sendt til Tønsberg kommune om båten Neptun som Råel barnehage frakter barn til Bolærne med. Den har base ved siden av Flybåtens anløpssted på Husvik. I den nylig vedtatte reguleringsplanen for eiendommen, er det lagt inn kaiplass for denne båten ved egen flytebrygge.

Under overskriften «Ubalansert fokus på sikker ferdsel for barn på Husvik brygge», skriver Osmundsvåg at barnerepresentanten i møtet i UBA i juni fikk aksept for overfokus på barns sikkerhet under ferdsel på området. Osmundsvaag viser til at naboene fortsetter å problematisere dette. Han reiser spørsmål om premissene for den kommunale barnehagebåtens videre tilstedeværelse på eiendommen, men uttrykker seg slik overfor Tønsbergs Blad: ? Barnehagebåten er veldig velkommen, sier han. Utover dette vil han ikke kommentere saken.

Barnetråkk
Det var Birgitte Søderstrøm som var barnerepresentant da saken ble behandlet i juni. ? Jeg viste til barnetråkkregistreringen som inntil da ikke var kommet med i saken, sier hun. Søderstrøm møtte som vara for virksomhetsleder Per Halle. Etter plan- og bygningsloven skal alle kommuner ha en person som skal ivareta barn og unges interesser i bygge- og reguleringssaker. Halle påpeker at Søderstrøm kun gjorde jobben sin i møtet.

? Osmundsvaag må finne seg i at det blir påpekt at barn bruker dette området, sier Halle. Osmundsvaag ønsker seg en langsiktig avtale om kaiplass for barnehagebåten med klar definisjon av regler og avtaleverk.»

Artikkelen var illustrert med et foto av daglig leder Osmundsvaag ombord i Flybåten. Bildetekst:

«FOR MYE: Arne Osmundsvaag i Flybåtene mener barns sikkerhet er blitt vektlagt for mye i forbindelse med reguleringsplanen got Husvik brygge. Han mener kommunens barnerepresentants uttalelser har ført til dette.»

Artikkelen var også publisert på nett.

KLAGEN:

Klager er Flybåten A/S ved daglig leder Arne Osmundsvaag. Han opplyser at han ble oppringt fra avisen med spørsmål om han ville utdype det som sto i brevet han hadde sendt kommunen. «[M]en ut fra tidligere erfaring fikk journalist Landsverk bare den presise kommentaren «Barnehagebåten er veldig velkommen». På bakgrunn av brevet og klommentaren gitt over telefon, snekrer journalist Landsverk sammen en artikkel som i presentasjon og i det vesentlige dreier seg om Arne Osmundsvaags tvilsomme syn og holdninger til sikkerhet, og spesielt til barns sikkerhet. I realiteten er artikkelen en journalistisk total transformasjon av innholdet i brevet og uttalelsen på telefon ?Barnehagebåten er veldig velkommen.?»

Klageren mener bilde og tittel gir inntrykk av å stamme fra et intervju med ham om bord i Flybåten mens den er i drift, og med passasjerer ombord. Han mener artikkelen signaliserer hans syn på sikkerhet for Flybåtens vedkommende. Han understreker at bildet er tatt i en helt annen sammenheng og at det ikke er relevant i tilknytning til artikkelens tema.

Det anføres at innholdet i brevet til kommunen og kommentaren som ble gitt på telefonen kort kan oppsummeres som at barnehagebåten er velkommen, at det var betimelig å ta kontakt med kommunen på grunn av «ubalansert fokus på sikker ferdsel for barn på Husvik brygge» og å reise spørsmål om premissene for den kommunale barnehagebåtens videre tilstedeværelse. Videre at det er behov for ordnede forhold for barnehagebåten og en langsiktig avtale om dette. Klager mener avisen har fokusert på sikkerhet på en måte som tar saken helt ut av proposjoner.

Klager mener Tønsbergs Blad gjennom tittel og bildetekst har tillagt ham meninger som det ikke er dekning for i kildematerialet, i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. Det vises også til at det i ingressen hevdes at Flybåten stiller spørsmål om barnehagebåten fortsatt skal ha base på Husvik. Klager anfører at det Flybåten finner betimelig er å reise spørsmål om premissene for barnehagebåtens tilstedeværelse. Det understrekes at man ikke har hevdet at det er barnas sikkerhet som er problemet.

Klager mener Tønsbergs Blad har søkt å skade klagers omdømme, og at artikkelen rammer et firma som driver med passasjertransport sterkt.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Et tilbud fra Tønsbergs Blad om et møte og eventuell spalteplass ble avslått av klageren.

TILSVARSRUNDEN:

Tønsbergs Blad skriver: «Den innklagede saken er helt ordinært journalistisk arbeid, basert på klagers brev til Tønsberg kommune. I tillegg er klager intervjuet og gir en knapp kommentar. Saken er illustrert med et arkivbilde som må kalles rimelig relevant: daglig leder for Flybåten AS om bord i flybåten. Klagers to vedlegg, den innklagede artikkelen og brevet som saken er basert på, gir sikkert PFU tilstrekkelig grunnlag for å se at det her ikke foreligger noen brudd på god presseskikk.»

Klager opprettholder klagen og gjentar argumenter fra klagebrevet.

Tønsbergs Blad hadde ikke ytterligere kommentarer.

Klageren kom umiddelbart før klagebehandlingen 29.04.2014 med en melding om at det var alvorlige feil i sekretariatets sammendrag. (Sammendraget – uten forslag til uttalelse ? var rutinemessige lagt ut på NPs nettside.) Sekretariatet valgte da å imøtekomme klageren ved utsette saksbehandlingen og samtidig be klageren om en skriftlig kommentar.

Klageren mener hans hovedpåstand ikke er gjengitt og han ber om at det synliggjøres «at artikkelen gir en presentasjon og innhold som er så langt unna brevets (vedlegg 1) meningsinnhold det er mulig å komme».

Videre anføres det at tilsvaret fra klager ikke er en gjentagelse fra klagen, men at det tar utgangspunkt i Tønsbergs Blads tilsvar, «som stadfester at kildematerialet til artikkelen er Flybåtens brev til Tønsberg kommune». Klageren skriver:

«Dette gjør det til en veldefinert oppgave for PFU å bedømme om artikkelen «- For mye vekt på sikkerhet» i bilde, overskrift, undertekst og tekst, reflekterer meningsinnholdet i brevet som Tønsberg kommune journalførte som «Ønske om ordnede forhold», samt om det umerkede journalistiske arkivbildet er «rimelig rfelevant» i forhold til å gi leseren en korrekt situasjonsforståelse av den knappe kommentaren, gitt på telefon, egentlig ikke var et intervju.»

Tønsbergs Blad hadde ingen ytterligere kommentar til klagerens siste tilsvar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Tønsbergs Blads omtale av et brev sendt fra firmaet Flybåten A/S til Tønsberg kommune. Brevet handlet om premissene for den kommunale Barnehagebåtens bruk av samme bryggeanlegg som Flybåten. Klager er Flybåten A/S ved daglig leder. Han mener Tønsbergs Blad har opptrådt i strid med flere punkter i Vær Varsom-plakaten, og at Flybåten er blitt satt i et ufordelaktig lys fordi det skapes et inntrykk av at man mener det legges for mye vekt på barns sikkerhet og at firmaet generelt har et tvilsomt forhold til sikkerhet. Det klages primært over tittelbruk, ingress, bildetekst og illustrasjon.

Tønsbergs Blad avviser klagen. Avisen anfører at det er utført helt ordinært journalistisk arbeid, basert på et brev klager har sendt kommunen, samt en knapp kommentar fra klageren over telefon. Avisen mener også at bildebruken er relevant.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den påklagede artikkelen i det alt vesentlige er basert på et brev fra klageren til kommunen, et brev som utvilsomt har offentlig interesse. Utvalget tolker klagen først og fremst som en reaksjon på avisens vinkling av saken, og vil her minne om at valg av ståsted, fra hvilken vinkel man ønsker å omtale et forhold, alene ikke kan innebære et etisk overtramp.

Utvalgets flertall kan imidlertid forstå at klager reagerer, særlig på ingressen. Artikkelen framstår som forvirrende, idet det i ingressen hevdes at klageren stiller spørsmål ved om Barnehagebåten fortsatt skal ha tilhold på Husvik brygge, mens klageren senere i artikkelen faktisk ønsker den samme båten «veldig velkommen», og refererer fra brevet om at han ønsker en langsiktig avtale. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om at tittel og ingress skal ha dekning i stoffet. Med hensyn til bildebruken mener utvalget den var akseptabel, selv om redaksjonen kunne gjort oppmerksom på at det dreide seg om et arkivbilde.

Tønsbergs Blad har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 27. mai 2014

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden

Selv om artikkelen kunne vært klarere formulert, er det etter mindretallets vurdering dekning for avisens vinkling av saken: At Flybåten A/S ved daglig leder reiser spørsmål om premissene for at Barnehagebåten fortsatt skal kunne bli på eiendommen.

Tønsberg Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mai 2014

Øyvind Brigg, Alexander Øystå,