Are Simeon Thoresen og Annica Nygren Thoresen mot Trav og Galopp-Nytt

PFU-sak 060/05


SAMMENDRAG:
Tidsskriftet Trav og Galopp-Nytt (TGN) hadde tirsdag 22. mars 2005 (nr. 23/05) følgende artikkel på side tre. Artikkelen i sin helhet:

«Charlie Burns skadet
under behandling

En av landets beste hester, Charlie Burns, er på skadelisten etter en alvorlig skade han ble påført under behandling.

Charlie Burns har tilbrakt mesteparten av sitt liv på Bjerke travbane. I samråd med trener Gunnar Eggen valgte eier Eystein Berge å flytte millionæren til Ole Anton Svinholts stall i Vestfold. Miljøforandring var motivet for flyttingen. Men under fysikalsk behandling var uhellet ute.

Falt i bakken (mellomtittel)
Etter det TGN erfarer skal Charlie Burns ha falt bevisstløs i bakken under behandling fra veterinær og akupunktør Annika Nygren Thoresen. Det foregår forhandlinger mellom partene for å bringe klarhet i hva som har skjedd, og inntil det ønsker ikke partene å forklare seg om hendelsesforløpet. Charlie Burns er i alle fall tilbake på Bjerke igjen.

– Det ser ut til å gå bra med Charlie Burns nå. Han kan trenes i skrittmaskin, men vi vet ennå ikke hvor alvorlig skaden hans er. Skal det bringes på det rene, må hesten legges i narkose for utførelse av en CT-undersøkelse. Det tar ikke veterinærene sjansen på ennå, sier Charlie Burns? eier Eystein Berge til TGN.»

Artikkelen var illustrert med et bilde av Charlie Burns i fullt trav, og hadde teksten : «Charlie Burns i velkjent stil. Den seiersvante Bjerke-traveren er på vei tilbake etter en skade han pådro seg under behandling.»

I påfølgende nummer, onsdag 30. mars 2005 , brakte TGN følgende artikkel, også den på
side 3:

« – Undersøkt, ikke behandlet (tittel)

Annica Nygren Thoresen er oppbragt etter påstander i TGN om at hun har behandlet Charlie Burns som nå er på skadelisten.

Charlie Burns skal etter det TGN erfarer ha fått balanseproblemer i midten av januar. TGN har opplysninger om at Annica Nygren Thoresen hadde hesten til behandling da problemet oppsto. TGN søkte Thoresen for kommentar, men oppnådde ikke det. Thoresen hevder å ha ringt TGN tilbake to ganger, uten å ha nådd vedkommende journalist.

– Jeg har ikke behandlet Charlie Burns! Dette er hårreisende journalistikk og det er skadelig for min virksomhet. Jeg kommer til å gå videre med dette, sier Annica Nygren Thoresen til TGN.

– Du kjenner altså ikke til saken i det hele tatt?
– Jeg ønsker ikke å si noe om selve saken nå, ettersom jeg har taushetsplikt.
– Har du hatt befatning med Charlie Burns?
– Jeg har undersøkt hesten, ikke behandlet ham.

Feil tidspunkt for kommentarer (mellomtittel)
– Jeg ga beskjed til journalisten fra TGN om at jeg ikke ville uttale meg om noe før saken er behandlet i veterinærmedisinsk rettsråd. Jeg vil ikke stå inne for det som allerede har stått skrevet i TGN, men bekrefter at det har oppstått et problem med Charlie Burns, sier Charlie Burns? eier Eystein Berge og legger til:
– Når saken har fått sin endelige avgjørelse vil jeg bidra med kommentarer. Jeg føler det er mest ryddig. Charlie Burns er en av Norges beste hester med rekord på 12.8 og grunnlag på 1.1 millioner kroner.»

Artikkelen var illustrert med et «portrettbilde» av Charlie Burns og teksten: «STRIDENS EPLE: Charlie Burns har fått problemer. Men hva har egentlig skjedd?»

KLAGEN:
Klagere er den omtalte, og navngitte, veterinæren og hennes ektemann. Begge er veterinærer og driver privatpraksis sammen. I klagebrevet opplyses det at Annica ble spurt om å undersøke den omtalte hesten og at hun «oppdaget (under noe dramatiske omstendigheter) en skade denne hesten hadde i nakken, en skade som ingen hadde oppdaget før. Eieren ble da noe usikker på om Annica selv da hadde kunnet påført denne skaden, og ville ha saken vurdert av Veterinærmedisinsk Rettsråd i Oslo.»

Med henvisning til den første artikkelen over, skriver klagerne videre: «Her påstår tidsskriftet at «Annica Nygren Thoresen har påført denne hesten skaden under behandling». Med fullt navn til Annica, og en bastant påstand. Siden vi driver både skole og privatpraksis, og således er avhengige av et godt navn og rykte, vil en slik påstand kunne koste oss svært mange penger i tapt fortjeneste.»

Klagerne karakteriserer påstanden som et « grovt tilfelle av forhåndsdømming » som klagerne på grunn av tauhetsplikten ikke kan gå ut og forsvare. Det opplyses også at de tok kontakt med bladet med sikte på å få inn et dementi, men at bladet stilte seg avvisende til dette.

Klagerne oversendte så utdrag av et brev som tidligere var sendt Veterinærmedisinsk Rettsråd. Brevet var en gjennomgang av hva som hendte 18.01.2005 da klageren (Annica) undersøkte hesten. Det framgår av hennes framstilling at hun ikke gjennomførte noen form for behandling, men kun en undersøkelse, der hun la hånden på et bestemt punkt på hestens nakke og trykket svært forsiktig samtidig som hesten bøyde hodet til side. Så heter det:

«Hästen har knappt påbörjat sidoböjning av hovudet till höger förrän bakbenen går i plötslig generell böjning, bäckenet tipps framåt och hästen faller i marken. Den chock och vantro som nu innfinner sig hos mig är obeskrivbar!» Det framgår videre av brevet at hesten senere ble undersøkt på Norges Veterinærhøgskole og at det ble påvist forkalkninger mellom nakkevirvler. Hun anfører at det som skjedde med hesten kunne skjedd når som helst.

Klagerne har også vedlagt korrespondansen mellom seg og bladet forut for klagen til PFU. I denne korrespondansen, som har en noe krass form, presiserer klagerne at det ikke ble foretatt noen behandling og at hesten kun ble undersøkt. Det vises også til at den andre artikkelen ikke inneholder noen form for dementi, slik hun ønsket, men «bara en fortsättning på den första och altså bara är ute efter att svärta ned mig».

TILSVARSRUNDEN:
TGN beklager i sitt tilsvar at ordet bevisstløs, i setningen » Etter det TGN erfarer skal Charlie Burns ha falt bevisstløs i bakken under behandling fra veterinær og akupunktør Annika Nygren Thoresen.», ble brukt. Ut over dette kan ikke bladet se å ha opptrådt i strid med de etiske normene. Det opplyses i tilsvaret at det ikke er bestridt at den akutte situasjonen med hesten oppsto under en veterinær konsultasjon, og at det er ulike syn på om det klageren utførte, var en behandling eller en undersøkelse. Ifølge bladet kaller veterinærer det et manipulasjonsgrep.

Det pekes videre på at den omtalte hesten er en av landets beste og at klageren, «som aktør i et åpent marked av hestebehandlere» ikke kan ha krav på anonymitet i forbindelse med denne saken. Det heter også i tilsvaret at journalisten som skrev den første artikkelen, la igjen sitt mobilnummer, men at klagerne ikke ringte tilbake. Når det gjelder spørsmål om dementi, viser bladet til at det ikke var aktuelt fordi det som sto på trykk var korrekt. Til slutt pekes det på at klagerne ikke kom til orde for samtidig imøtegåelse, men fikk komme til orde i påfølgende utgave på samme plass (side). «Hun ble søkt for samtidig imøtegåelse, men det ble ikke oppnådd kontakt.»

Klagerne oppfatter TGNs antydning om at det hun (Annica) gjennomførte var en manipulasjon, er å påstå at hun lyver og dermed en direkte forulemping Det presiseres videre i tilsvaret at hesten ikke ble påført skade under behandling, men at han reagerte på en skade han allerede hadde. Til slutt i tilsvaret heter det, som en konklusjon:

«TGN har brutit mot «god presseskikk» genom att anklaga mig för att ha påfört en av Norges bästa travhästar en skada vid behandling och därmed förhandsdömt mig. Jag ringde redaktionen vid två tilfällen, första gången utan att få svar, andra gången talade jag med en kvinna som menade att journalisten säkert skulle höra av sig om det var något viktigt.»

TGN fastholder i sitt siste tilsvar at kravet fra klagerne om dementi ikke kan innvilges der saken står i dag. Bladet lover imidlertid å følge saken videre under behandlingen i det veterinærmedisinske rettsråd.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to artikler i bladet Trav og Galopp-Nytt (TNG) om at den kjente travhesten Charlie Burns falt om under konsultasjon hos en veterinær. Den navngitte veterinæren mener bladet brøt god presseskikk da det i den første artikkelen ble hevdet at hesten var påført skade under behandlingen, og at den falt bevisstløs om på grunn av dette. Klageren anfører at hun ikke gjennomførte noen behandling, at hesten var skadet på forhånd, og krever at bladet dementerer påstanden om at hun skadet hesten. Klageren mener for øvrig at bladet har påført henne og hennes virksomhet skade ved å navngi henne.

TGN avviser klagen og anfører at det er ubestridt at hesten falt om under en konsultasjon hos klageren, og at det er omstridt om det hun utførte var en undersøkelse eller en behandling. Videre mener bladet at klageren må tåle å bli navngitt, fordi hun opptrer i et åpent marked av hestebehandlere, og fordi hesten er en av landets beste. Bladet beklager ellers at det i den første artikkelen het at hesten falt bevisstløs i bakken.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis peke på at Trav og Galopp-Nytt var i sin fulle rett til å omtale hendelsen knyttet til Charlie Burns besøk hos klageren. For et fagblad på området måtte det være naturlig å fortelle at noe hadde skjedd med en av landets mest kjente travhester.

Klagens sentrale punkt er påstanden, både i tittel og ingress, om at klageren påførte hesten skade under behandling. Utvalget registrerer at påstanden er framført uten forbehold og uten nevneverdig dokumentasjon. Utvalget kan, naturlig nok, ikke ta stilling til hva som er korrekt, og konstaterer i så henseende at påstand står mot påstand.

Når så alvorlige påstander som dette framsettes, og i særlig grad når den som angripes er navngitt og identifisert, forutsetter presseetikken at den angrepne får komme samtidig til orde. I det påklagede tilfellet ble det åpenbart gjort forsøk på dette, uten at det lyktes. Ansvaret for å sørge for slik imøtegåelse lå imidlertid i redaksjonen. Når det ikke ble oppnådd kontakt, mener utvalget at bladet burde ha ventet med den første artikkelen, eller gitt den en form som ikke rettet direkte anklager mot klageren.

Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «Den som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Dessuten viser utvalget til punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

Trav og Galopp-Nytt har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mai 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Kathrine Aspaas,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller