NN mot Varden

PFU-sak 057/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen omhandler en nettartikkel i Varden der det sto at en navngitt og avbildet mann med fortid fra pornobransjen skulle åpne «en lukket klubb for gutter». Det ble opplyst at mannen bak klubben ti år tidligere hadde sagt i media at han skjenket jenter fulle for å spille inn pornofilm med dem uten at det var avtalt. Den kommende klubben ble omtalt som nachspielklubb, og det fremkom at en skulle kunne nyte alkohol på stedet. Den omtalte mannen ga i saken uttrykk for at pornovirksomheten var et tilbakelagt stadium som ikke angikk klubben. To andre menn som bidro til oppstarten av klubben, ble også navngitt.

Klager er den omtalte mannen med fortid fra pornobransjen. Han mener at Varden på uredelig vis koblet den kommende klubben til hans fortid, noe som ifølge klager rammet både ham, familien og de to navngitte samarbeidspartnerne. Han mener i tillegg at ordet «nachspielklubb» og formuleringen «lukket klubb for gutter» var misvisende. I klagen anføres det brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.3., 4.1., 4.4. og 4.7.

Varden avviser å ha brutt god presseskikk og fremholder at det var relevant å stille spørsmål om og ved klagers fortid når han skulle åpne en lukket klubb med omløp av alkohol. Videre vises det til at klager før har søkt offentlighet, og at han i et intervju for ni år siden sa at han trolig fortsatt ville drive med porno når han var ti år eldre. Ifølge avisen var opplysningene i tittel og ingress korrekte, og premissene skal ha blitt gjort klare overfor klager. Navngivningen av klagers samarbeidspartnere anser Varden som en ren saksopplysning.

 

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at Varden var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på den nye klubben som skulle åpnes. Videre oppfatter utvalget at klager forsto at han ble intervjuet da Varden tok kontakt. Så langt utvalget kan se, konfronterte også journalisten klager med de temaene som senere ble hovedelementene i det påklagede oppslaget, jf. VVPs punkt 3.3. om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner.

Utvalget ser ikke bort fra at klagers to samarbeidspartnere følte det ubehagelig å bli omtalt ved fullt navn i Vardens artikkel, som var hardt vinklet på klagers pornofortid. Like fullt kan ikke utvalget se at navngivelsen var direkte usaklig, da de to i kraft av sine roller må sies å være relevante for klubben som ble omtalt. Til vurdering kommer det også at de to ikke knyttes eksplisitt til klanderverdige forhold. Følgelig kan ikke utvalget se at Varden har brutt med VVPs punkt 4.7. om varsomhet ved identifisering.

Etter utvalgets syn må det være greit å bruke betegnelsen nachspielklubb på en klubb som holder åpent hele natten rundt helgene og har gjester som nyter alkohol — uavhengig av om samme klubb også skulle være åpen på dagtid.

Utvalget finner det heller ikke helt søkt at Varden, i forbindelse med dekningen av den nye klubben, også stilte klager spørsmål om hans fortid, dels med tanke på klagers ni år gamle uttalelse om egen fremtid i pornobransjen. Etter en samlet vurdering kommer utvalget til at Varden ikke handlet i strid med VVPs punkt 4.1. om saklighet og omtanke ved å bringe inn dette.

Samtidig merker utvalget seg at klager i artikkelens brødtekst fremholdt at klubben ikke hadde noe med hans tidligere bedrifter innen porno å gjøre, og at det ikke bare var gutter som kunne bli medlem av klubben. Likevel het det i Vardens tittel og ingress at klager ville «åpne en lukket klubb for gutter». I samme ingress ble det påpekt at klager tidligere hadde vært pornoprodusent.

Siden Varden først velger å trekke inn klagers pornofortid, blir det etter utvalgets oppfatning særlig viktig at klagers uttalelser om klubben gjengis presist. I et slikt lys mener utvalget at Vardens tittel og ingress gir et misvisende inntrykk. Som nevnt nyanseres dette inntrykket av klagers imøtegåelse i brødteksten. Like fullt mener utvalget at Vardens fremstilling, med henblikk på VVPs punkt 4.4. om å ha dekning for titler, var presseetisk problematisk.

Varden har opptrådt kritikkverdig.

 

Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Kirsti Husby, Frode Hansen, Øyvind Brigg

Reidun Førde, Amal Aden, Henrik Syse