Norsk Frisør-, Hud- og Stylistskole AS (NFHS), v. adv. flm. Liv Randi Dobloug mot Hamar Dagblad

PFU-sak 057/01


SAMMENDRAG:
Hamar Dagblad hadde torsdag 14. desember 2000 som hovedoppslag på førstesiden: « Elever føler seg snytt for 70.000 ». Henvisningsteksten lød:
« Tre av elevene ved privatskolen Norsk frisør-, hud- og stylistskole (NFHS) i Hamar har engasjert advokat for å få tilbake 70.800 kroner som de har betalt inn som skolepenger. – Vi elever fikk munnkurv, med beskjed fra rektor Elisabeth Reck om ikke å ytre oss kritisk om skolen. Da jeg likevel gjorde det, ble jeg bedt om å slutte med ordene: ?Du er farlig for skolen vår?, sier Janne Mette Skogli fra Elverum. Rektor Reck kjenner seg ikke igjen i kritikken. »
Oppslaget var illustrert med et firespaltet bilde, og det het i bildeteksten:
« SKUFFET: Kristin Dragnes (til venstre) og Janne Mette Skogli trodde de skulle utdanne seg på en seriøs skole, men er blitt skuffet over NFHS. »
Inne i avisen ble en hel nyhetsside brukt på saken, under hovedtittelen « Føler seg frosset ut av privatskole ». De samme to elevene var avbildet, og et sitat uthevet: « Vi ble trakassert og kastet ut uten grunn ».
En av de intervjuede elevene forteller til avisen at «med et så høyt kostnadsnivå og nedfelt makeupkoffert og arbeidsmateriell i kontrakten, ble jeg overrasket over at vi ikke engang fikk sminke da vi startet opp ved skolen». Og en annen tilføyer:
« – I begynnelsen hadde jeg et godt førsteinntrykk av skolen, men så uteble lærerne, vi fikk ikke skolemateriell som vi ble lovet i kontrakten og rektoren begynte å kjøre en tøff linje overfor elevene. Elever som var kritiske til skoleopplegget og undervisningen ble frosset ut eller trakassert i klasserommet. »
Ifølge avisen skal eleven som uttaler seg, ha «fortsatt å møte opp ved skolen, selv om hun hevder at hun er erklært uønsket». En tredje elev, som «hevder hun ble utsatt for rektorens trakassering», forteller videre:
« – Fraværsgrensa er satt til 5 prosent, og da jeg ble sykmeldt med legemelding angrep hun meg personlig foran hele klassen med flere grove brudd på taushetsplikten, og snakket svært nedsettende om meg. Jeg ble regelrett frosset ut i klasserommet, og rektoren beskrev meg som ?en trussel mot skolen?. På grunn av sykdom fikk jeg klar beskjed om at jeg ikke ville få eksamen. »
Også de tre elevenes advokat, Trond Iver Skattum, intervjues og han uttaler bl.a.:
« – En høyst uvanlig opptreden av rektoren. Det er vanlig at folk skal kunne snakke negativt om sin arbeidsplass eller skoleplass uten at dette skal få konsekvenser. Jeg mener at jentene har krav på å få pengene tilbake. »
I en undersak, med tittelen « Reiser hjem til Danmark », uttaler ytterligere en elev seg:
« – Jeg orker ikke mer. Skoleppholdet har vært et rent helvete. Rektorens behandling av elevene og det dårlige faglige tilbudet er årsaken til at jeg reiser hjem. »
I en annen undersak, med tittelen « Reck: – Kjenner meg ikke igjen », tilbakeviser skolens rektor påstandene fra elevene:
« – Jeg er sjokkert over de informasjonene som kommer fram. Alle elevene kan selvsagt få si hva de mener om skolen. »
Når det gjelder eleven som hevder hun ble bedt om å slutte, opplyser rektor at skoleplassen fortsatt står åpen. «- Men hun hadde et stort fravær. Noe som uansett gjorde det lite smart å forsøke å vende tilbake. (…) – Vi har 25 elever som alle har forskjellige meninger. Menings-forskjeller vil det alltid være ved en skole eller en arbeidsplass. Min mening er at flertallet er godt fornøyde med studieopplegget og skolen. »
Lørdag 16. desember fulgte Hamar Dagblad opp saken – denne gang med oppslag basert på at to elever sier seg lei av kritikken mot den private skolen. «- Vi kjenner oss ikke igjen i angrepene på skolen vår.» Avisen opplyser imidlertid at «flere elever» som journalisten har snakket med, sier de støtter de tre elevene dom har engasjert advokat. Den nye reportasjen var illustrert med faksimile av førstesideoppslaget to dager tidligere.
I en kort undersak opplyser avisen at skolen «har delt ut to sett med informasjon til elevene». Også her tilbakeviser rektor kritikken.

KLAGEN:
Klager er Norsk frisør-, hud- og stylistskole AS (NFHS) via advokat, som mener Hamar Dagblad med reportasjen 14. desember har brutt med Vær Varsom-plakaten på flere punkter.
Under henvisning til VV-punkt 4.1, mener klageren at « artikkelen mangler saklighet i innhold og presentasjon ». «NFHS har ikke innvendinger mot at avisen retter et kritisk søkelys mot skolen dersom det skulle være grunnlag for det, men den aktuelle reportasjen som avisen presenterte skyter fullstendig over mål . (…) Reportasjen er et tendensiøst partsinnlegg . (…) Det å påstå og videreformidle at elevene er snytt for beløpet, at de er trakassert m.m. henspeiler på at det har foregått ulovligheter, hvilket ikke er tilfelle .»
Klageren mener avisen benytter «en make-up koffert som en del av dokumentasjonen for de kontraktsbrudd som skolen angivelig skal ha gjort seg skyldig i». Slik klageren ser det, kan ikke skolen gjøres ansvarlig «dersom noen få elever har urealistisk høye forventninger til en make-up koffert som skal benyttes i privat sammenheng.»
«For ytterligere å underbygge påstandene om svindel, benytter Hamar Dagblad som grunnlag at lærere ikke møter opp. På grunn av sykdom har lærere ikke møtt ved to anledninger, hvilket er svært lite og på ingen måte noe oppsiktsvekkende. Når det gjelder påstandene om trakassering og angrep foran hele klassen, er dette også grunnløse påstander .»
Etter klagerens mening «mangler avisens reportasje en hver form for proporsjoner». «Elevene er avbruddsforsikret og oppslaget står ikke i forhold til sakens innhold og omfang. Hamar Dagblad skyter spurv med kanon. (…) Kommentaren som er gjengitt fra daglig leder Elisabeth Reck er ikke tilstrekkelig til å rette opp eller balansere det feilaktige bildet som den alminnelige avisleser må sitte igjen med om ulovligheter som skolen angivelig har begått. »
Under henvisning til VV-punkt 4.4 peker klageren på at «det benyttes belastende ord og uttrykk som bl.a.: ? snytt, trakassering, frosset ut, kastet ut uten grunn, et rent helvete, grove brudd på taushetsplikten, dårlig faglig tilbud, tøff linje, trodde de skulle utdanne seg ved en seriøs skole ?. Dette er kraftige og tendensiøse ord og uttrykk som mangler et hvert grunnlag. »
Klageren viser videre til VV-punkt 3.2: «Hamar Dagblad har ikke på en tilstrekkelig måte kontrollert om opplysningene som gis er korrekte. (…) Som også Hamar Dagblad bør være kjent med, vil det alltid forekomme elever som er utilpass eller misfornøyde. (…) I nærværende sak er ikke grunnlaget for misnøyen så graverende at det kan forsvare oppslaget som avisen har gitt saken.»
For øvrig anføres det at rektor « var forhindret fra å kommentere enkeltheter i saken av hensyn til personvernet ».
Når det gjelder avisens oppfølgende reportasje 16. desember, anser klageren at denne ikke er egnet til å rette opp inntrykket som er skapt ved den første artikkelen.
«Så lenge man har tatt inn faksimilen og i begynnelsen av artikkelen opplyser at flere av elevene støtter ?utbryterne? mens to av elevene tar til motmæle, fastholder og underbygger avisen det feilaktige inntrykket som allerede er skapt . Den siste artikkelen er ikke egnet til å balansere artikkelen fra to dager tidligere, og NFHS vil anføre at Hamar Dagblad ikke har overholdt de etiske retningslinjers pkt. 4.14 og 4.15.»
Til slutt opplyser klageren at rektor tilskrev avisen allerede 14. desember, men «mottok aldri noe svar på henvendelsen». Klageren (advokaten) tok derfor kontakt med redaksjonen 19. desember, og fikk 24. desember svar «om at de skulle komme tilbake til saken ved første anledning». «Etter dette har ikke denne side hørt noen ting, til tross for gjentatte purringer både skriftlig og pr. telefon.»

TILSVARSRUNDEN:
Hamar Dagblad viste i første omgang til forutgående brevveksling mellom partene, hovedsakelig mellom deres advokater. (Kfr. vedlegg). Avisen oppfattet det slik at motparten antydet muligheten for å bringe saken inn for rettsvesenet. «Før vi går inn på å kommentere klagen fra NFHS, ønsker vi at klager uttaler om det fortsatt er aktuelt å føre saken for retten.»

Klageren (advokaten) meddelte PFU «at det ikke er åpenbart at saken vil bli brakt inn for domstolene jfr. vedtektenes §4. Årsaken til dette er prosessøkonomiske hensyn».

Hamar Dagblad avga etter dette tilsvar, og viser innledningsvis til tidligere artikler om NFHS – fra etableringen høsten 1999. (Kopier vedlagt).
«Med bakgrunn i at vi hadde omtalt skolen ved flere anledninger, fant vi det naturlig å sjekke nærmere rundt de uttalelser vi fikk av to av skolens elever. Daværende ansvarlig redaktør mente det ville være kritikkverdig av avisen å ikke la elevene få uttale seg om sin skole . (…) Det eneste argumentet vi vurderte var naturligvis at et så ferskt skoletilbud ville være mer sårbart for åpen kritikk.»
«Vi mener at vi denne saken finner støtte i punkt 1.5 i VVP (Vær Varsom-plakaten) ? Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. ?»
« Ledelsen ved skolen fikk mulighet til å gi tilsvar samme dag, og valgte også å kommentere flere av påstandene. Tilsvaret ble gitt god plass på samme side med en klar og tydelig tittel: ? Reck: Kjenner meg ikke igjen ?. Vi ser av klagers brev at Reck ikke kunne uttale seg så mye hun tydeligvis ønsket av hensyn til taushetsplikten. Det har vi respekt for, men så vidt vi forsto var de to elevene i hovedsaken innstilt på å frita Reck fra denne selvpålagte taushetsplikten .»
«Vi er enig i at denne saken er presentert på en måte som gir den stor gjennomslagskraft. Saken dreide seg imidlertid om to unge jenter som bl.a. følte seg snytt for over 70.000 kroner. Om det er et ?godt? nok argument til å velge denne presentasjonsformen, kan alltid diskuteres. Vi mener i hvert fall at denne saken, slik vi dekket den, kan forsvares, også presentasjonsmessig. »
«Vi forstår at ordvalgene som er gjort, kan provosere. Vi kan derfor gjerne erkjenne at vi alltid skulle ønsket å ha bedre tid til å gå enda mer inn i dokumentasjonen i de sakene vi omtaler, slik at vi bedre kan forsvare våre tittel- og ordvalg. Likevel står vi fast på at jentenes uttalelser burde komme på trykk, så lenge vi følte oss sikre på sakens karakter. I tillegg mente vi at jentenes form også kunne forsvares lettere med tanke på at rektor ble gitt mulighet til tilsvar umiddelbart.»
Hamar Dagblad mener å ha vært kritisk nok i forhold til kildene. «Misnøyen er så opplagt til stede, noe våre åpne kilder bringer til torgs. Mange av uttalelsene dreier seg om hva jentene føler, andre ting er dokumentert .»
«Vi føler at vi har balansert saken godt, noe som underbygges ytterligere av saken som sto på trykk to dager etter, lørdag 16. desember: Vi fikk raskt inntrykk av at ikke alle elevene sto bak kritikken av ledelsen, og vi ønsket da å få brakt denne uenigheten i elevgruppen fram slik at vi skulle være helt sikker på at ingen kunne ta oss for å være urettmessig partisk i denne saken. »
«Vi valgte også å la være å trykke et leserinnlegg fra de to omtalte elevene. (Kopi vedlagt). Overfor jentene grunnga vi dette med at vi følte saken som godt nok dekket, og ønsket ikke å bidra til en ytterligere tilspissing. Dette ble akseptert, selv om de påpekte at de stod fast ved sin kritikk, og fortsatt ikke hadde fått tilbake de 70.000 kronene de mente seg lurt for. (…) Vi hadde ikke kunnskap om at elevene var dekket av avbruddsforsikring. Dette ble heller ikke nevnt av Reck i hennes kommentar til saken. »

Klageren viser til Hamar Dagblads opplysning om at « det eneste argumentet som ble vurdert var at skolen var ny og derfor sårbar for kritikk ». «Det fremgår ikke klart om alternativet i så fall var at saken ikke skulle omtales. NFHS vil anføre at skolens alder, sammen med kilde-kritikken, burde føre til at man i det minste var mer varsom med oppslagets form og innhold.»
«Det hevdes fra Hamar Dagblad at tilsvaret ble gitt god plass. Det bestrides av NFHS at tilsvaret fra Reck er egnet til å rette opp det bildet som den alminnelige avisleser må sitte igjen med av at skolen har begått urettmessigheter. I tillegg har verken kildene eller Hamar Dagblad på noe tidspunkt tilkjennegitt at det forelå fritak fra taushetsplikten. »
For øvrig savner klageren fortsatt dokumentasjon fra avisens side når det gjelder påstandene fra jentene, «herunder at det har skjedd en trakassering av elevene, eller at de er kastet ut uten grunn».
«Fire jenter av 25 elever benyttes som kilde, hvorav tre opplyses å ha søkt advokatbistand. Avisen var ikke kjent med avbruddsforsikringsordningen, eller det forhold at noen av kildene av andre grunner ikke pådro seg økonomiske tap. I tillegg fikk avisen raskt inntrykk av at ikke alle elevene stod bak kritikken av skolen. Dette er alle forhold som avisen burde kartlagt i forkant av reportasjen. »

Hamar Dagblad understreker i sine siste kommentarer at « det var helt på det rene at jentene hadde søkt advokatbistand ». «Advokaten var navngitt… Han uttalte sågar i artikkelen at han mente ? …jentene har krav på å få pengene tilbake… ?. Dette var en klar indikasjon på at denne saken var mer enn kun syting fra to skoletrette elever. Verken advokaten eller jentene hadde for øvrig på dette tidspunkt kjennskap til avbrudds-forsikringen. (…) Slik opplysning ville ikke vært omfattet av taushetsplikten .»

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, sendt PFU ytterligere et brev. Her mener klageren å påvise en «feil» i avisens tilsvar: «Det hevdes fra Hamar Dagblad at jentene på intervjutidspunktet ikke hadde kjennskap til avbruddsforsikringen. Dette medfører ikke riktighet. Jentene tegnet selv en avbruddsforsikring ved skoleårets begynnelse, og må følgelig ha kunnskap om forsikringens eksistens. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag og en reportasje i Hamar Dagblad, der elever ved den private Norsk frisør-, hud- og stylistskole sto fram og anklaget skolens ledelse i sterke ordelag. På førstesiden brukte avisen tittelen «Elever føler seg snytt for 70.000». Skolens rektor mener avisen har brutt god presseskikk ved ukritisk å la elevene slippe til med grunnløse påstander om forhold som for leserne måtte framstå som ulovligheter. Selv om klageren kom samtidig til orde med tilbakevisning av påstandene, kan hun ikke se at dette oppveier oppslagets mangel på saklighet i innhold og presentasjon.
Hamar Dagblad mener det ville være kritikkverdig ikke å la elevene få uttale seg om sin skole. Avisen legger vekt på at rektor samtidig fikk mulighet til svare på kritikken, og at hun også valgte å kommentere flere av påstandene. Dessuten påpeker avisen at mange av uttalelsene dreide seg om hva elevene subjektivt følte . Avisen viser også til at den to dager senere brakte en oppfølgende reportasje, der andre elever med annet syn på skoleledelsen, fikk si sin mening.
Pressens Faglige Utvalg mener Hamar Dagblad var i sin fulle rett til å sette søkelys på forholdene ved skolen, og å formidle enkeltelevers kritikk av ledelsen.
Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»
I det påklagede tilfellet mener utvalget at avisen, blant annet ved å forelegge hovedspørs-målene om skolebetalingen for elevenes advokat, har oppfylt kontrollplikten på sakens sentrale punkt. Dessuten finner utvalget det godtgjort at klageren ble gitt gode muligheter til å komme med korrigerende opplysninger, da hun ble kontaktet for samtidig kommentar. Utvalget legger også til grunn at avisen kort tid etter fulgte opp saken, ved å la andre elevers positive syn på ledelsen komme tydelig fram.
For øvrig kan ikke utvalget se at klageren, som følge av det påklagede oppslaget, har ønsket å benytte sin tilsvarsrett i form av et eget beriktigende innlegg.
Hamar Dagblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth