Halden kommunale Forening v. leder Hans-Erik Groth mot Halden Arbeiderblad

PFU-sak 056/02


SAMMENDRAG:
Halden Arbeiderblad (HA) brakte onsdag 13. mars 2002 en lederartikkel med tittelen » Ordføreren er et arbeidsmiljøproblem for de ansatte «. Lederen omhandlet blant annet samarbeidsforholdet mellom ordfører og rådmann i Halden kommune. I de siste avsnittene het det:
» Innad på rådhuset raser for tiden en maktkamp som selv blinde må se mellom ordfører Torhild Johnsen og rådmann Arne Sørensen. Johnsen har satset på åpenhet, alt skal fram i lyset ? all kommunal korrespondanse som ikke ved lovens bokstav er unntatt offentlighet gjøres offentlig.
Rådmannen kjører den andre linjen, med å unnta saker og korrespondanse offentlighet. Og der kommer Helgestad i den kommunale forening på banen og mener, i brevs form, at ordføreren med sin arbeidsform, åpenheten, er blitt et arbeidsmiljøproblem i kommunen.
Ordfører Johnsen er med utspillet til Helgestad i den kommunale forening med andre ord å anse som et kasus for hovedverneombudet og arbeidsmiljøutvalget i kommunen. Stort klarere kan ikke Helgestad og Halden Kommunale Forening gi sin støtte til rådmannen i maktkampen på rådhuset. »
Fredag 15. mars hadde Halden Arbeiderblad som hovedoppslag på førstesiden: « Ordføreren er et arbeidsmiljøproblem – Torhild ba om støtteerklæring – NEI sa Høyre, Frp og Venstre ». Oppslaget hadde sin bakgrunn i det kommunale administrasjonsutvalgets møte dagen før, og det het dessuten: « Seks politikere og én tillitsvalgt nektet å ta avstand fra antydningene om at ordføreren er et arbeidsmiljøproblem, eller medvirker til det. »
I innsideartikkelen om møtet het det i et avsnitt:
« Tema var rådmannens krasse brev til ordfører Torhild Johnsen, og tillitsvalgt Arne Helgestads notat der han sier at rådmannen i sitt brev beskriver et arbeidsmiljø-problem, og at han antar saken bør oversendes kommunens hovedverneombud. »
Tirsdag 19. mars brakte avisen et innlegg undertegnet av seks kommunalpolitikere fra Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre. Under tittelen « Er ordføreren et arbeidsmiljøproblem? » het det bl.a.: « Saken er at det verken i brevet fra Helgestad eller i brevet fra rådmannen (som Helgestad henviser til) ble nevnt med et eneste ord at ordføreren var et arbeidsmiljøproblem. »
Onsdag 20. mars fulgte Kristelig Folkepartis gruppeleder opp med et innlegg, under tittelen « Grenseløs arroganse og mangel på respekt for ordføreren ». Her gikk gruppelederen i rette med «motstanden» mot KrF-ordfører Torhild Johnsen, og i et avsnitt het det:
« Når en sentral tillitsvalgt (Helgestad; sekr. anm.) på denne måten angriper og beskriver vår alles ordfører Torhild Johnsen på en slik uverdig måte så gjør det oss triste og opprørte. Kristelig Folkeparti har ikke hatt noen gode dager etter hendelsen i administrasjonsutvalget forrige uke. Et av spørsmålene vi stiller oss er om medlemmene som tillitsvalgt Arne Helgestad representerer mener at ordfører Torhild Johnsen er et arbeidsmiljøproblem?
I beste fall håper vi at dette er en personlig ytring fra en tillitsmann som ikke er gjort oppmerksom på medlemmenes faktiske synspunkter, og som skylder ordfører Torhild Johnsen en personlig offentlig unnskyldning. »
Samme dag hadde også Arne Helgestad et innlegg på trykk i HA, under tittelen « Ja til ærlighet, åpenhet og innsyn ». I tilsvaret redegjør Helgestad for de forhold som lå til grunn for det interne notatet lederartikkelen 13. mars viste til.

KLAGEN:
Klager er Halden Kommunale Forening, med samtykke fra nestleder Arne Helgestad. Klagerne skriver at Halden Arbeiderblad i lederartikkelen har omtalt Helgestad «på en måte som etter vår mening ikke er forenlig med god presseskikk. I lederen blir han tillagt oppfatninger som han aldri, hverken muntlig eller skriftlig, har gitt uttrykk for. Han ble ikke engang kontaktet for å redegjøre for de faktiske forhold i det som synes å føye seg inn i et mønster av politisk motiverte påstander fra redaktørens side. »
Ifølge klagerne «er Helgestad i ettertid blitt utsatt for ubehageligheter og trakassering, bl.a. når han som en av de ansattes representanter i Administrasjonsutvalget i kommunen ivaretar Hovedavtalens bestemmelser. Til orientering er det ordføreren som leder Administrasjonsutvalget.»
Som vedlegg følger kopi av et » Internt notat » fra Helgestad til ordføreren, med kopi til varaordfører, rådmann, hovedverneombud og «andre berørte». Som emne var anført: » Fortrolige dokumenter unntatt offentlighet » og » Arbeidsmiljøproblem «. Notatet hadde følgende ordlyd:
«Jeg viser til brev av 27.02.2002 fra Arne Sørensen til ordfører Torhild Johnsen.
Til orientering anser jeg det som uheldig å få oversendt et FORTROLIG brev adressert til ordfører med kopi til noen av gruppelederne.
At brevet tydeligvis også er spredt rundt og delevis referert i H.A., gjør at mange ikke lengere har tillit til at fortrolige dokumenter med personopplysninger som berører ansatte i kommunen virkelig blir unntatt offentlighet.
Som en av de ansattes representanter i Administrasjonsutvalget godtar jeg ikke at fortrolige dokumenter unntatt offentlighet kommer på avveie.
Jeg imøteser en avklaring på dette, og om pressen skal være tilstede på møter i Administrasjonsutvalget slik vi opplevde det den 21.02.2002.06.07
Situasjonen som omtales i brevet som det vises til innledningsvis beskriver blant annet et arbeidsmiljøproblem som jeg antar bør oversendes hovedverneombudet i kommunen. »
Sekretariatet ba i første omgang avisen bekrefte eller avkrefte om lederformuleringen » i brevs form » sikter til innholdet i det interne notatet som følger klagen, «eller om det er myntet på innholdet i et annet brev som vi ikke har kjennskap til». Avisen kom med en bekreftelse på det interne notatet som kilde, og redaksjonens svarbrev ble etter dette dens formelle tilsvar til klagen.

TILSVARSRUNDEN:
Halden Arbeiderblad s redaktør gjør oppmerksom på at «om PFU ønsker å få oversendt alle klipp som berører klagen fra Halden Kommunale Forening, ja, da vil det bli spaltemetere på spaltemetere gjennom to år. Følgelig har jeg funnet fram til klipp som berører vår leder 13. mars…» Og redaktøren fortsetter:
« Ja, det er Internt notat til ordfører Torhild Johnsen fra Arne Helgestad vi sikter til når vi i vår leder skriver ? i brevs form ? . Det hele henger sammen med et brev rådmannen skrev til ordføreren… og som har tittel ? Anmodning om evt. forhandlinger om fratredelse ?.» (Kopi vedlagt). «Det politiske flertall i Halden behandler dette brevet samme dag som det blir stemplet inn i kommunen, 27. februar, og kommer med en uttalelse, en støtteerklæring til rådmannen underskrevet av gruppelederne.» (Kopi vedlagt).
«Så kommer brevet fra Arne Helgestad til ordfører Torhild Johnsen som har tittel Internt notat… Her reagerer Helgestad på offentliggjøring av brev av 27. februar som beskrevet ovenfor, og hvor han avslutningsvis skriver: ? Situasjonen som omtales i brevet som det vises til innledningsvis beskriver blant annet et arbeidsmiljøproblem som jeg antar bør oversendes hoved-verneombudet i kommunen. ?»
«Vi, og i neste omgang ordføreren og i neste omgang deretter flertallet i formannskapet, se avisutklipp, oppfatter Helgestads brev dithen at han mener det er ordføreren som er et arbeidsmiljøproblem ved å gjøre rådmannens brev offentlig, og hvor han avslutter brevet sitt, som han benevner som Internt notat – og som er like offentlig som øvrige brev i denne saken, med: ? som jeg antar bør oversendes hovedverneombudet ?. »
Klagerne reagerer sterkt på avisens utlegning av saken og mener den «svekker redaktørens troverdighet».
« Ved at redaktøren først tolket/oppfattet Helgestads interne notat feilaktig, uten å gjøre noe forsøk på å få bekreftet/avkreftet hva Helgestad selv mente, medførte dette allerede neste dag at ordføreren og deretter flertallet i Administrasjonsutvalgets møte 14.03.2002 (ikke formannskapet som redaktøren skriver) videreførte redaktørens mistolkning .»
Klagerne viser til en vedlagt erklæring fra Arne Helgestad angående en protokolltilførsel han ønsket i Administrasjonsutvalgets møte 14. mars, men som ble «nektet mottatt av ordføreren». En annen protokolltilførsel fra Helgestad, i tilknytning til det omtalte brevet fra rådmann til ordfører, følger også som vedlegg.
«Vi fastholder, slik vi hele tiden har hevdet, og nå også ser av redaktørens saksfremstilling overfor PFU at redaktøren overhodet ikke hadde belegg for sin etter vår mening ?fabrikkerte? påstand om hva Helgestad mener .»
Halden Arbeiderblad «er i tvil om hvor mye mer tid vi skal bruke på Halden Kommunale Forening og Arne Helgestad».
«Om Arne Helgestad og Halden Kommunale Forening mener at vi, ordføreren og senere administrasjonsutvalgets flertall, har feiltolket ham – hvorfor skrev ikke foreningen hva Helgestad vitterlig mente i sitt ?Interne notat? da foreningen fikk slippe til i vår Fritt Ord-spalte med tilsvar? Foreningen og Helgestad hadde her all verdens anledning til å skrive hva han mente… ».
Foruten å vise til Helgestads innlegg 20. mars, sikter redaktøren her til to andre innlegg med kritikk av en senere lederartikkel i Halden Arbeiderblad (kopi vedlagt).

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en lederartikkel i Halden Arbeiderblad, der avisen kommenterte «en makt-kamp som selv blinde må se» mellom rådmann og ordfører i Halden kommune. I lederen, som hadde tittelen «Ordføreren er et arbeidsmiljøproblem for de ansatte», ble det i et avsnitt vist til hva nestformannen i Halden Kommunale Forening skulle ha ytret «i brevs form». Foreningen klager på nestlederens vegne over at han er tillagt oppfatninger som han aldri, hverken muntlig eller skriftlig, har gitt uttrykk for. Etter klagerens mening burde nest-lederen blitt kontaktet for nærmere oppklaring.
Halden Arbeiderblad tilbakeviser klagen, og peker på at så vel ordføreren som flertallet i kommunens administrasjonsutvalg oppfattet nestlederens formulering i et «internt notat» slik avisen gjorde. Redaksjonen anfører dessuten at hverken klager eller nestformann i ettertid har brukt sine tilsvar til å rette opp den påståtte misforståelsen.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at lederartikkelens primære formål var å påvise den uenighet som vitterlig eksisterer i Halden kommune når det gjelder praktisering av åpenhet.
Utvalget registrerer imidlertid at den setning i nestlederens interne notat som lederartikkelen i et avsnitt viser til, vanskelig kan leses slik avisen og andre har gjort. Utvalget forstår nestformannens formulering slik at han mener situasjonen som omtales i et fortrolig brev fra rådmann til ordfører representerer et arbeidsmiljøproblem, ikke ordføreren. Avisens feiltolkning bekreftes for øvrig i et senere innlegg fra seks kommunalpolitikere.
Selv om avisen i god tro skulle ha misforstått nestlederens formulering, mener utvalget at det i lederartikkelen gjøres en så vid fortolkning at redaksjonen under alle omstendigheter skulle ha forsikret seg om at det dreide seg om nestlederens faktiske oppfatning. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»
Utvalget mener dessuten at avisen i etterkant, og særlig da klagen forelå, burde ha rettet opp det feilaktige inntrykket lederartikkelen hadde skapt. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det heter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

Halden Arbeiderblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. j uni 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth, Trygve Wyller