Stiftelsen Vilde ved advokat mot Østlandets Blad

PFU-sak 055/09


SAMMENDRAG:

Østlandets Blad (ØB) hadde lørdag 7. februar 2009 som hovedoppslag på førstesiden: «Follo-bedrifter mistenkt for millionsvindel». I henvisningsteksten het det:

«?? Tre Follo-bedrifter er mistenkt for moms- og skattejuks i millionklassen, og for å være en del av et omfattende svindelnettverk.

?? Ett av selskapene har avtale med fylkeskommunen om å pusse opp skoler i Follo, og skal etter planen få overført millioner fra regjeringens krisepakke.

?? Bedriftene selv avviser blankt at de er en del av svindelnettverket.»

Inne i avisen ble to nyhetssider brukt på saken, under hovedtittelen «Mistenker svindel for 25 mill.». Her lød ingressen:

«Skattemyndighetene mistenker at tre Follo-bedrifter, med tette bånd til Vestby kommune, er på toppen av et omfattende svindelnettverk. Vestbybedriftene mener skattemyndighetene har gjort en stor glipp.»

Og videre i brødteksten:

«Skatteetatens landsomfattende storaksjon mot moms- og skattejuks har avslørt et mulig viderefaktureringsnettverk med utspring i Follo.»

«Viderefaktureringsnettverket som de tre Follo-bedriftene skal være del av, består av seks ”hovedselskaper”. Skatt Østs foreløpige analyse viser at de seks selskapene skal ha sendt fiktive fakturaer nedover i kjeden for over 100 millioner kroner i løpet av en toårsperiode. Av dette skal de urettmessig ha fått tilbakebetalt cirka 25 millioner kroner i moms.»

Under mellomtittelen «Tre Follo-firma på topp» opplyste ØB deretter:

«Det fremgår av Follo tingretts og Oslo byfogdembetes arrestkjennelser fra november i fjor, at Skatt Øst plasserer (firmanavn) (Vestby), (firmanavn)AS (Ski) og (firmanavn) AS (Vestby) på toppen av nettverket. Det er de samme personene som står bak de tre selskapene, og de har samme revisor. To av firmaene har også samme adresse i Vestby.»

Og under mellomtittelen «- Sjekket ut av saken»:

«Etter at nettverkssaken ble fremstilt første gang i Finansavisen i desember i fjor, har Vestby-bedriften (firmanavn) sendt brev til sine oppdragsgivere om at firmaet er sjekket ut av saken. Daglig leder NN, som også er styremedlem i det kommunale selskapet Vestby Fjernvarme, avviser blankt overfor ØB at (firmanavn) skal være del av et svindelnettverk.

– Vi har fått muntlig bekreftelse fra skattemyndighetene om at (firmanavn) og firmaene rundt oss er sjekket ut av saken, sier NN til ØB.

NN sitter i styrene til (firmanavn) AS og (firmanavn) AS. Han forteller at selskapene også har mottatt et brev fra Skatteetaten der det står: ”selskapene har per i dag ingen merverdirestanse”. ØB har bedt om å få tilsendt dette brevet, et ønske NN ikke vil etterkomme. Skattekrim har på sin side taushetsplikt.»

Og deretter, under mellomtittelen «- Gedigen misforståelse»:

«NN mener både Skattekrims funn og dommerens kjennelse beror på en gedigen misforståelse. – Det er en stor glipp av skattemyndighetene, og det har de beklaget overfor oss. – Hvis firmaet er sjekket ut av saken, hvorfor er dere under bokettersyn?
– Bokettersynet ble startet samtidig med kjennelsen. Det er bare et tidsspørsmål før det er avsluttet – det er bare det at de bruker tid på det. NN legger til at det er snakk om et ordinært bokettersyn, – som alle bedrifter må gjennom.»

I en underartikkel med tittelen «Staten betaler med krisekroner» knyttes (firmanavn)til «oppgaven med å pusse opp skoler i Akershus». I et avsnitt heter det:

«(firmanavn) AS er blant selskapene som er under skattegranskernes lupe, mistenkt for omfattende momssvindel og sosial dumping gjennom et såkalt fakturanettverk. Det foreløpige bokettersynet viser at (firmanavn) har overført fiktive fakturaer for 17 millioner kroner og urettmessig fått tilbakebetalt 3,7 millioner kroner i mervediavgift.»

Og senere:

«(firmanavn) har en rammeavtale med fylkeskommunen på 15 millioner kroner, og er én av to hovedleverandører innen bygg og anlegg. (…) Fylkeskommunen slo seg til ro med (firmanavn)s forsikring om at de var sjekket ut av saken, – at mistanken er rettet mot deres underleverandører.

– Sånn sett har vi basert oss på at det var en misforståelse, sier direktør ved byggavdelingen i Akershus fylkeskommune Tom Kristian Hansen. Det at selskapene fortsatt er under etterforskning, medfører problemer for den planlagte oppussingen. (…) I verste fall vurderer fylkeskommunen å avslutte avtalen med (firmanavn).»

I ytterligere en underartikkel intervjues direktøren for skattekrim i Skatt Øst. Her navngis ikke firmaer, men direktøren «anslår at ett nettverk kan ha svindlet for 100 millioner kroner over flere år».

«Han presiserer at aksjonen er i startfasen, og han kan ikke si noe om de ulike firmaene og hvilket ledd i kjeden som har ansvaret for den angivelige momssvindelen.»

Som hovedillustrasjon til innsidereportasjen brukte ØB et seksspaltet foto av et næringsbygg, og det het i bildeteksten:

«- MISFORSTÅELSE: Daglig leder NN i (firmanavn) avviser blankt at selskapet skal være del av et svindelnettverk. Han mener Skatteetaten har gjort en stor feil i å rette mistanke mot (firmanavn), (firmanavn) Oslo AS og (firmanavn) AS.»

Reportasjen var samme dag også lagt ut på avisens nettsider.

Tirsdag 17. februar fulgte Østlandets Blad opp saken i en artikkel med tittelen
«- Uskyldige». Ingressen lød:

«Styreformann Tom Anders Ludvigsen i Vestby Næringsselskap sier de har undersøkt og fått god nok dokumentasjon på at de svindelmistenkte er uskyldige.»

I en bildetekst het det dessuten at Ludvigsen «stoler på at (firmanavn) og (firmanavn) driver lovlig, men vi[l] likevel følge med i fremtiden». Og videre i artikkelen:

«Det kommunalt eide selskapet Vestby Næringsselskap eier (firmanavn), der svindelmistenkte NN er styremedlem.»

«- Vi undersøkte påstandene etter oppslaget i Finansavisen i november, sier Ludvigsen.
– Hva slags dokumentasjon er dette; er det noe mer utover at (firmanavn) AS og (firmanavn) (firmanavn) AS ikke har noen restanser på merverdi?
– Det er skriftlig og muntlig dokumentasjon, sier Ludvigsen.
– Noe annet enn akkurat dette brevet der arresten i disse selskapene er opphevet?
– Ja, jeg vet fryktelig mye. Vi har undersøkt NNs rolle som styremedlem i Vestby Fjernvarme som et kommunalt eid selskap og de etiske reglene selskapet skal følge, sier Tom Anders Ludvigsen.
– Men noe mer konkret om dokumentasjonen vil du ikke si?
– Nei, det vil jeg ikke, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal svare i denne saken. Dette handler om dårlig journalistikk og lite om Tom Anders Ludvigsen, mener Ludvigsen.
NN vil heller ikke dele denne dokumentasjonen med avisen.»

KLAGEN:

Klager er (firmanavn) AS ved styreformann (ikke daglig leder) NN. Han anfører at hele reportasjen 7. februar «er bygget på feil forutsetninger» og at «alle henvisninger og opplysninger ØB har gitt til (firmanavn) as kunder og samarbeidspartnere er feil!»

«Årsaken til dette er at ØB ikke har en sikker/eller troverdig kilde, samt at ØB har unnlatt å skaffe seg riktig og korrekt informasjon fra Skatteetaten, til tross for at det kunne de gjort meget enkelt med en telefon.»

«ØB har og hadde alle kontaktopplysninger tilgjengelige til ansvarlig saksbehandler, og saksbehandler var gitt tillatelse til å uttale seg om (firmanavn) as til ØB. Noen av våre kunder og samarbeidspartnere har kontaktet Skatteetaten og fått bekreftet at vi ikke er under mistanke for mva unndragelse eller er med i et organisert fakturanettverk, så hvorfor skulle ikke ØB klare å sjekke dette også?»

Klageren gir en detaljer skildring av hvordan han 5. februar ble kontakt av avisens journalist på bakgrunn av arrestbegjæringen fra Follo tingrett 24.11.08 angående mistanke om momsunndragelse. Samtidig skal journalisten ha vist til «en sikker kilde på at vi fortsatt er under sterk mistanke for dette lovbrudd». Ifølge klageren skal ikke journalisten ha klargjort at det dreide seg om et intervju. Om samtalen skriver klageren imidlertid:

«Jeg opplyste da henne (journalisten; sekr. anm.) om at vi ikke er under mistanke, denne begjæring hun referer[er] til er annullert 04.12.08. Videre opplyser jeg [journalisten] om at denne bekreftelse fikk vi først muntlig den 28.11.08, senere skriftlig den 04.12.08. Jeg opplyser også at hun kan kontakte leder for saken i Skatt Nord som vil bekrefte at saken er trukket og [at] vi ikke lenger er under mistanke.»

Kopi av brev fra Skatteetaten, dater 04.12.08, følger vedlagt.

Videre anfører klageren at han kort tid etter samtalen kontaktet ansvarshavende saksbehandler i Skatt Nord og forela ham ØB-journalistens påstand om fortsatt mistanke. Saksbehandleren skal da ha sagt «at det ikke er kommet opplysninger som endrer skatteetatens standpunkt i saken siden den 04.12.08…» Saksbehandleren skal også ha avkreftet at det kunne finnes andre «sikre kilder» enn han selv og Skatt Nords revisor.
Samtidig skal saksbehandleren ha lovet å bekrefte det hele overfor ØB.

Klageren opplyser at han etter dette ringte opp journalisten igjen og ga henne saksbehandlerens mailadresse og telefonnummer. Ifølge klageren ble dessuten ordlyden i Skatteetatens brev av 04.12.08 lest opp. Journalisten skal da ha bedt om å få brevet oversendt, noe klageren ikke ville gjøre, under henvisning til unntak fra offentlighet. For øvrig skal klageren «på det sterkeste» ha anmodet journalisten om ikke å bringe feilaktige opplysninger om (firmanavn), «da dette kan skade vårt renommé og derved mange arbeidsplasser i et vanskelig byggemarked».

Innholdet i denne siste samtalen ble senere samme dag delvis repetert i en e-post til journalisten (utskrift vedlagt), idet klageren «fikk en ”anelse” om» at hun «var lite interessert i fakta om saken», men «kun jaktet på en ”god” historie med store ”skylapper”». Etter dette anfører klageren følgende om reportasjen, slik innholdet likevel ble publisert:

«ØB har bevisst unnlatt å sjekke dette mot ansvarlig saksbehandler i Skatt Nord, hadde de gjort det ville de ikke hatt en ”sak”. (…) ØB skriver i artikkel[en] at Skatteetaten ikke kan uttale seg, dette er ikke sant. (…) ØB forsøker også å vri vinklingen av saken mot at vi ikke er sjekket ut av saken før det ordinære boksettersynet er avsluttet. Dette er ikke riktig. (…) Dette vil den avsluttende rapporten fra Skatteetaten også vise.»

«ØB legger vekt på at jeg har uttalt at ”vi fikk muntlig beskjed om at (firmanavn) as var sjekket ut av saken og at jeg ikke ville sende over den skriftlige dokumentasjon[en]”. Dette gjør ØB kun for å ”så tvil om vår troverdighet”. (…) ØB kontakter flere av våre kunder og samarbeidspartnere med ikke korrekte opplysninger.»

Videre går klageren også i rette med andre enkeltopplysninger i reportasjen. Blant annet tilbakevises det at «de tre mistenkte bedriftene har tette bånd til Vestby kommune», siden det «kun» er NN «som sitter i styret i et selskap som er eiet av et annet selskap som Vestby [k]ommune eier».

«Det er i alle tre artikler en sammenblanding av beløpsstørrelser som bevisst eller ubevisst er utført av ØB, slik at det kan virke som [om] kravet var større mot (firmanavn) as enn det virkelige og rette kravet som var på 3,7 mill!»

Når det gjelder nettartikkelen 17. februar, reagerer klageren på at ØB fortsatt bruker begrepet «svindelmistenkt» om firmaet og styreformannen, og at avisen stadig har unnlatt å snakke med Skatteetatens saksbehandler. Som vedlegg følger utskrift av e-post til redaksjonen 10. februar, med ny anmodning om å ta kontakt med saksbehandleren. I tillegg reageres det på nettartikkelens gjentakelse av at klageren ikke ønsker å dele dokumentasjonen med avisen.

I et ettersendt brev opplyser klageren at han senere har fått informasjon om at ØB likevel var i kontakt med Skatteetaten 10. februar, «hvor de fikk bekreftet at arrestene var trukket og [at] ingen av selskapene er skyldig mva. (vedlegg 1). Klageren viser også til vedlagt informasjon som lå på (firmanavn)s nettsider allerede 10.12.08, og som ØB-journalisten angivelig var kjent med før reportasjen 7. februar.

Ettersendt fra klageren er også utskrift av mail-utveksling han senere har hatt med saksbehandleren i Skatt nord. «Som mailen viser er ordet ”mistenkt” et begrep Skatteetaten ikke benytter seg av, men som Østlandets Blad har brukt i sine artikler gang på gang.»

TILSVARSRUNDEN:

Østlandets Blad mener å ha «presisert i artikkelen at det foreløpige bokettersynet viser momsjuks, men at det endelige bokettersynet vil avklare hvor ansvaret ligger». «Mistankene fremkommer klart og tydelig i vedlagte arrestkjennelser fra november i fjor. Vi har også opplyst at arrestene for to av selskapene er opphevet. Dette sier imidlertid ikke noe om hvorvidt ugjerningen er begått eller ikke. En arrest kan oppheves dersom selskapene betaler inn arrestbeløpet eller stiller sikkerhet for kravet.»

Som opplyst i reportasjen 7. februar, anfører avisen også i tilsvaret at det er «de samme personene som står bak de tre firmaene». «Derfor anså vi det som naturlig å forholde oss til NN. NN ble helt fra start av informert om hva ØB hadde tenkt å skrive. Vi ba om en kommentar. NN fikk muligheten til å fremlegge relevant dokumentasjon og på den måten stoppe saken. Han takket nei og truet med rettslige skritt.»

«Journalisten kjenner seg ikke igjen i NNs gjengivelse ”…samt at hun i tillegg har en sikker kilde på at vi fortsatt er under sterk mistanke for dette lovbrudd”. (…) Det er heller ikke på noe tidspunkt brukt ord som ”konfidensielle kilder” (jamfør NNs mail). ØBs artikkel er et resultat av et grundig forarbeid og et bredt kildegrunnlag, skriftlig så vel som muntlig. Videre har seks personer, inkludert nyhetsredaktør, ansvarlig redaktør og advokat, sjekket saken opp mot dokumentasjonen før den gikk i trykk.»

«ØB har vært i kontakt med flere personer i Skatteetaten, inkludert de ansvarlige saksbehandlerne i Skatt Nord – senest før saken gikk i trykken. (…) Skatt Nord understreket at de hadde taushetsplikt i forhold til det pågående bokettersynet.»

«De kunne ikke bekrefte at firmaene var sjekket ut av saken. De kunne imidlertid bekrefte følgende: 1) At arrestbegjæringene var opphevet – årsaken til dette måtte bedriftene selv oppgi, grunnet taushetsplikten. 2) Bokettersynet startet samme dagen som det ble tatt arrest i firmaene og var ikke avsluttet.»

«I ettertid har NN lagt frem det han mener er beviset for at selskapene ”er sjekket ut av saken”. I brevet fra Skatt Nord fremgår det at arrestene i (firmanavn) og Butikk og Næringsprosjekt er opphevet, og at de to selskapene har per i dag ingen merverdiavgiftsrestanse. ØB er som nevnt kjent med at oppheving av arrest ikke er det samme som ”sjekket ut av saken”.»

«Leder ved byggavdelingen i Akershus fylkeskommune fikk tilsendt arrestkjennelsene og ble informert om at bokettersyn fortsatt pågikk. Svarene fra fylkeskommunen er avgitt på bakgrunn av dette. Intervjumetoden er ikke slik (firmanavn) beskriver, verken overfor fylkeskommunen eller andre parter.»

Avisen mener ellers å ha brakt relevante opplysninger når det gjelder aktuelle pengesummer og NNs kontaktflate til Vestby kommune, via Vestby Næringsselskap og Vestby Fjernvarme.

Klagerens tilsvar, ført i pennen av (firmanavn)s daglige leder Lars Edvardsen, påpeker at «Skatteetaten selv valgte å oppheve arrestene etter få dager». «Dette skjedde ved ensidig beslutning fra Skatteetatens side og ikke på bakgrunn av verken betaling eller sikkerhetsstillelse fra de tre selskapene, slik ØB antyder i sitt tilsvar.»

«(firmanavn) AS’ hovedpoeng har hele tiden vært og er fortsatt at disse faktiske opplysningene omkring sakens utvikling for lengst forelå da ØB kom med sitt oppslag. Dersom ØB’s oppslag hadde kommet umiddelbart etter at arrestbeslutningene var truffet i november, ville vi hatt forståelse for dette. Når ØB fremkommer med sitt oppslag mer enn 2 måneder senere og lenge etter at denne del av saken er avklart, legger de helt unødige tilleggsbelastninger til de berørte.»

«Det er direkte feil å hevde at NN fikk mulighet til å fremlegge relevant dokumentasjon og på den måte stoppe saken. Videre er det feil å hevde at han avslo dette og at han ikke ønsket å fremlegge brevet av 04.12.08 fra Skatt nord. Som ØB er kjent med er dette et relativt kortfattet brev, og han mente derfor det ville mer fyllestgjørende å få informasjonen direkte fra Skatt nord.»

«Saken er gjennomgått på ny med NN, som fastholder at journalisten opplyste at hun hadde ”en sikker kilde på at” de fortsatt var under sterk mistanke for lovbrudd. Likeledes fastholdes det at hun ikke ønsket å oppgi hvilke kilder, idet det var ”konfidensielt”. Det er vår bestemte oppfatning at det ikke fantes noen ”sikker kilde”, og at hun utelukkende dekket seg bak at dette var ”konfidensielt”.»

«Under dette punkt gjentas det at ØB ville ha lagt saken død dersom de hadde fått fremlagt den skriftlige dokumentasjonen i overensstemmelse med NNs utsagn. Dette bestrides, idet journalisten klart ga uttrykk for at hun uansett ville lage sak på dette.»

«ØB hevder at de har vært i kontakt med flere personer i Skatteetaten, inkludert de ansvarlige saksbehandlerne i Skatt nord, og [at] dette skal ha skjedd dagen før saken gikk i trykken. Dette kan i alle fall ikke ha vært de to ansvarlige i saken med (firmanavn) AS.., idet ingen av disse har vært kontaktet før 10. februar som nevnt.»

Når det gjelder ØBs anførsler om hvilke opplysninger som ble forelagt Akershus fylkeskommune, finner klageren det godtgjort at journalisten – både overfor fylkeskommunen og øvrige intervjuobjekter – har opplyst at det er «nye opplysninger» i saken. «Vi stiller oss fortsatt uforstående [til] hvor slike opplysninger skal ha kommet fra, idet vi fortsatt ikke er kjent med noen nye opplysninger i saken.»

Klageren bekrefter for øvrig at det opprinnelig var tatt arrest for totalt 25 millioner kroner i til sammen seks selskaper. «For de tre Follo-selskapene var beløpet betydelig mindre, og for (firmanavn) AS’ del var det ca. kr. 3.700.000,-. Dette er i liten grad nyansert i oppslagene i ØB og i nettutgavene, og gir derfor leserne et misvisende inntrykk av det opprinnelige omfanget i forhold til de bedrifter som omtales.»

Østlandets Blad har ikke hatt ytterligere kommentarer til selve klageinnholdet, men opplever klagerens tilsvar som «et forsøk på å sette journalisten i et dårlig lys».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsreportasje i Østlandets Blad (ØB), der tre Follo-bedrifter ble omtalt som del av et nettverk mistenkt for moms- og skattejuks i millionklassen. Det framgikk at (firmanavn) AS var ett av firmaene Skatteetaten hadde under lupen, og som i november 2008 fikk en rettslig arrestkjennelse mot seg. I reportasjen ble et særlig søkelys satt på (firmanavn)s styreformann og hans øvrige styreroller, blant annet i et kommunalt selskap.

Styreformannen klager på (firmanavn)s vegne, idet han anser at reportasjen bygger på feil forutsetninger. Etter klagerens mening må ØB ha en lite troverdig kilde, siden avisen hevder at firmaet fortsatt er under skattemyndighetenes mistanke og granskning. Det vises til at journalisten på forhånd ble orientert om et brev som «frikjente» (firmanavn), og – til tross for klagerens oppfordring – unnlot å innhente korrekt informasjon fra Skatteetaten. Klageren reagerer dessuten på at avisen lot flere av firmaets kunder og samarbeidspartnere uttale seg på grunnlag av feilaktige opplysninger. I tillegg påpeker klageren at ØB i en oppfølgende artikkel igjen brukte begrepet «svindelmistenkt» om (firmanavn) og han selv.

Østlandets Blad påpeker at det i artikkelen opplyses at arrestene er opphevet for to av firmaene, uten at avisen dermed mener dette sier noe om hvorvidt det er begått ulovligheter eller ikke. Avisen legger til grunn at det foreløpige bokettersynet i klagerens bedrift «viser momsjuks», og at det bare er det endelige ettersynet som vil gi en avklaring. Videre viser ØB til egne kontakter i Skatteetaten, og at disse ikke har kunnet bekrefte at de omtalte firmaene – herunder klagerens – var «sjekket ut» av saken. Etter ØBs mening fikk klageren uansett god mulighet til å framlegge relevant dokumentasjon og komme med samtidig kommentar.

Pressens Faglige Utvalg mener Østlandets Blad var i sin fulle rett til å omtale skattemyndighetenes aksjon med henblikk på å avdekke moms- og skattejuks, herunder de undersøkelser som klagerens firma uomtvistelig var underkastet.

Utvalget anser imidlertid at det på tidspunktet for publiseringen av den påklagede reportasjen ikke var tilstrekkelig grunnlag for å kaste et så sterkt mistankens lys over (firmanavn) AS som omtalen åpenbart gjør, særlig sett på bakgrunn av at klageren ble knyttet til det angivelige svindelnettverket.

Utvalget konstaterer at påstand står mot påstand når det gjelder betydningen av det brev som forelå fra Skatteetaten, og som etter klagerens mening skulle ha fått avisen til å avstå fra å vinkle reportasjen slik det ble gjort. På dette punkt sier imidlertid utvalget seg enig med klageren i at redaksjonen burde gjort større anstrengelser for å få klarlagt hvorvidt arrestkjennelsen var opphevet, slik klageren hevdet at den var. Slik utvalget ser det, kunne det ikke legges vekt på at det fortsatt pågikk bokettersyn i klagerens firma.

Utvalget vil advare medier mot å gå for sterkt ut på tidlige stadier av slike etterforskninger som det her er snakk om, selv om det hører til pressens oppdrag å stille kritiske spørsmål inntil det er bevist at intet ulovlig har funnet sted.

I det påklagede tilfellet registrerer utvalget at klageren, i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, er blitt forelagt sakens kjernepunkter og gitt full anledning til samtidig å imøtegå de opplysninger som er egnet til å opprettholde mistanken om uredelighet. Utvalget viser imidlertid til Vær Varsom-plakatens punkt 3,2, der det blant annet heter: ”Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.”

Østlandets Blad har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. mai 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, John Olav Egeland, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye