["1094"] mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 052/02


SAMMENDRAG:

Dagens Næringsliv brakte torsdag 31. januar 2002 en reportasje med tittelen «En av fire kan ha rett til økt pensjon». I ingressen står det:
«Pensjonister og tidligere ansatte som har jobbet skift, kan ha krav på oppjustering av tjenestepensjonene. Ifølge forskningsinstituttet Fafo dreier det seg om hver fjerde pensjonist i LO-NHO-området de siste årene».
I brødteksten går det fram at «Finansdepartementet har presisert at en person som arbeider skift og ikke har mulighet til å velge en annen arbeidstidsordning, må få skifttillegget som en del av grunnlaget for beregning av pensjonen. Underdirektør Per T. Simonsen i Kredittilsynet påpeker at Finansdepartementets tolkning ikke gir tvil om at dette også må gjelde arbeidstagere som allerede er gått ut i pensjon. Departementet sier nemlig klart at det ikke dreier seg om noen ny forståelse, men at det er samme prinsipp som har ligget til grunn hele tiden».
Videre framgår det at det ennå ikke er noen «som har gjort noe forsøk på å utrede konsekvensene av at for eksempel de som har gått av med pensjon de siste ti årene skal få etterbetalt pengene de i prinsippet har krav på? Jurister i LO og NHO skal møtes i løpet av neste uke for å se om det går an å bli enige om en felles forståelse av hva som skal defineres som faste skifttillegg, og hvilke foreldelsesregler som gjelder».
Fredag 8. februar brakte Dagens Næringsliv et leserbrev fra en underdirektør i Kredittilsynet, Per T. Simonsen, under tittelen «Skift og pensjon». I innlegget viser Simonsen til et sitat som «skal være uttalt av meg» i reportasjen med tittelen «En av fire kan ha rett til økt pensjon». Simonsen «finner det nødvendig å presisere at Finansdepartementet har gitt sin tolkning av forskrift av 28. juni 1968 om private tjenestepensjonsordninger etter å ha hørt både Landsorganisasjonen (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)?Denne saken kan få store økonomiske konsekvenser for foretakene og/eller forsikringsselskapene ?Kredittilsynet har ikke grunnlag for å vurdere om og hvilke pensjonister eller arbeidstagere som blir berørt av dette. Jeg har derfor heller ikke gitt uttrykk for at vi har noen oppfatning om dette. Jeg har kun påpekt at problemstillingen også omfatter pensjonistene. Det kan i denne saken ikke ses bort fra at en endelig løsning først vil foreligge etter en domstolsbehandling . Det vil derfor være svært uheldig om artikkelen i Dagens Næringsliv skal medføre at Kredittilsynet tas til inntekt for en av partenes oppfatning i saken».

KLAGEN:
Klageren, Kredittilsynet, viser til at intervjuet med Per T. Simonsen ble godkjent av ham, men at han i oppslaget tillegges andre formuleringer enn de han godkjente. Videre påpekes det at da Simonsen skrev et leserbrev for å korrigere feilsitatet, kom dette på trykk først 8 dager senere. Klageren reagerer også på at avisen redigerte bort «all omtale av at Per T. Simonsen var feilsitert av avisen…I stedet framstod innlegget på en slik måte at uvitende lesere måtte tro at Per T. Simonsen hadde korrigert seg selv og sine egne uttalelser».
TILSVARSRUNDEN:
Dagens Næringsliv medgir at avisen har begått en feil, og uttrykker forståelse for at Kredittilsynet i slike saker må uttale seg med største omhu for å unngå å ta stilling i saker som kan komme opp til vurdering i rettsvesenet.
«Når det gjelder redigeringen av leserinnlegget, er vår holdning noe annerledes enn Kredittilsynets. Redigering av tilsendte innlegg,.., skjer daglig og som regel uten konsultasjoner med innsender. I dette tilfellet er omtalen av kommunikasjonen mellom journalisten og intervjuobjektet strøket. Etter vår oppfatning er den av liten interesse for leseren. Ettersom underdirektør Per T. Simonsen innledningsvis bruker formen ?et sitat som skal være uttalt av meg?, impliserer det at han bestrider at sitatet er korrekt. Å gjenta at det ikke er overensstemmelse mellom sitatet i avisen og det opprinnelige sitatet er således ganske overflødig».
Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Dagens Næringsliv i forbindelse med at tidligere skiftarbeidere kan ha rett til oppjustert pensjon. En underdirektør i Kredittilsynet uttaler at det ikke er tvil om at dette også må gjelde arbeidstagere som allerede er pensjonister. Klageren, underdirektøren representert ved Kredittilsynet, mener seg feilsitert og avviser at Kredittilsynet har noen mening om dette spørsmålet. Klageren viser til at han kun har påpekt at problemstillingen også omfatter pensjonister. Videre påpeker underdirektøren at da hans leserbrev først kom på trykk etter åtte dager, hadde Dagens Næringsliv redigert bort omtalen av at han var feilsitert, slik at uvitende lesere måtte tro at han hadde korrigert seg selv og sine egne uttalelser.
Dagens Næringsliv innrømmer at avisen har sitert ham feil, og uttrykker forståelse for at Kredittilsynet i slike saker må uttale seg med største omhu for å unngå å ta stilling i saker som kan komme opp til vurdering i rettsvesenet. Når det gjelder redigeringen av leserinnlegget, påpeker avisen at det er omtalen av kommunikasjonen mellom journalisten og intervjuobjektet som er strøket. Etter Dagens Næringslivs syn framgår det tydelig at klageren bestrider sitatet han er tillagt.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Dagens Næringsliv har redigert bort deler av klagerens leserinnlegg, men kan ikke se at endringene gir et misvisende inntrykk av klagerens budskap.
Når det gjelder klagerens tillagte uttalelse, legger utvalget til grunn at sitatet ikke er i tråd med de uttalelser klageren ga og senere godkjente for publisering. Dette har også Dagens Næringsliv erkjent. Utvalget viser i den forbindelse til Vær Varsom-plakatens punkt 3.7, der det heter: «Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitat skal gjengis presist».
Utvalget mener dessuten at avisen, da den ble gjort oppmerksom på feilsitatet, umiddelbart skulle ha sørget for å bringe en rettelse. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det heter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»
Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. juni 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth, Trygve Wyller