Q-Free ASA, informasjonskonsulent Gøril Klemetsen mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 052/01


SAMMENDRAG:
Dagens Næringsliv brakte fredag 19. januar 2001 en reportasje med tittelen «Bom fast i Q-Free» . I ingressen står det:
«Aksjonærbråk og oppsigelser hjemsøker trondheimsfirmaet Q-Free og gründer samt administrerende direktør Kai Bogen. Selskapet har slitt med å få en emisjon i havn. Nå selger Telenor Venture seg kraftig ned».
«Gründer, administrerende direktør og største aksjonær Kai Bogen (47) må tåle flengende kritikk for dominerende lederstil i køfri-brikke-produsenten Q-Free (tidligere Micro Design). Nå har Telenor Venture solgt seg kraftig ned i Q-Free, og halvert sin aksjeholdning til rundt syv prosent i selskapet». Telenor Venture oppgir manglende innflytelse og samarbeid som årsak til nedsalget. «-Det har vært uenighet om strategi for fremtiden, innrømmer Kai Bogen».
Videre framgår det at «Q-Free i flere år [har] vært sterkt preget av intern misnøye. Listen over ledere og ansatte ved Q-Free som har gått frivillig eller blitt oppsagt, er oppsikts-vekkende lang. Flere av sakene har fått juridiske etterspill som har kostet selskapet betydelige summer. Selv blåser Bogen av kritikken. ?Det er bare tøys at jeg skal være noen eneveldig hersker. Det er meget demokratisk her i selskapet, sier Bogen».
I en undersak med tittelen «Et one-man-show «, går det fram at flere personer Dagens Næringsliv har vært i kontakt med, har mistrivdes i selskapet og følt seg dårlig behandlet.
Det framgår også at fire personer ble sparket, men at saken endte med forlik. En tidligere ansatt, Bjørn Langtind «er en av de få som er villig til å gi en kortfattet kommentar om sjefen, Kai Bogen. ?Det var et one-man-show, sier Langtind» . «Ved forrige årsskifte sluttet regnskapssjef Ole Martin Uglem ? som heller ikke vil kommentere saken. ?Dette er personalsaker som vi ikke kommenterer. Og bare én av disse tilhørte toppledelsen, sier administrerende direktør Kai Bogen i Q-Free».
Mandag 22. januar fulgte Dagens Næringsliv opp med en ny sak om selskapet, og nå med tittelen «Kinesisk trøbbel for Q-Free». I ingressen står det:
«Kai Bogens og Jan Haudemann Andersens selskap Q-Free risikerer hard kamp om regningen, etter forsinkelser på et 40 millioners prosjekt i Kina. Ifølge samarbeids-partneren Indra kan kontrakten bli kansellert».
I teksten framgår det at Q-Free og den spanske samarbeidspartneren Indra har «svært ulike oppfatninger om tilstanden i et bompengeprosjekt mellom storbyene Nanjing og Shanghai».
«Prosjektleder Juan Antonio Blázquez i Indra sier at den kinesiske kunden snart vil bestemme seg for om kontrakten skal kanselleres, etter store problemer med å få Q-Frees bompenge-utstyr til å fungere. En forestående test kan bli avgjørende.
?Hvis kunden ikke er fornøyd med testen, vil han kansellere kontrakten, sier Blázquez. Skjer det , ligger det an til en heftig krangel om regningen for prosjektet, som ifølge Blázquez har en samlet kontraktsum på anslagsvis 40 millioner kroner. Kontrakten er fordelt mellom Indra og Q-Free. ?Advokatene vil definere hva som er feilen og hvem som er ansvarlige, sier Blázquez.
-Så vidt jeg vet, er det ikke noen kjente problemer, og kunden er fornøyd, sier Bogen» .
Ifølge Indra skal mye av tiden ha gått med til å vente på at Q-Free skal utbedre feil og mangler. «-Indra krangler med kunden sin. Vi er underleverandører, er Bogens kommentar».

KLAGEN:
Klageren, Q-Free representert ved informasjonskonsulent Gøril Klemetsen, mener Dagens Næringsliv har skrevet feilaktig og kommet med sterke beskyldninger mot Q-Free og adm. dir. Bogen, «uten at Bogen har hatt muligheter til å påvirke artiklene».
Klageren avviser at det har vært oppsiktsvekkende mange oppsigelser. «Q-Free ASA har ikke mer gjennomtrekk enn andre sammenlignbare bedrifter». Når det gjelder artikkelen den 22. januar, påpeker klageren at kunden aldri har gitt uttrykk for at han har vært misfornøyd. «Det har heller ikke kommet noen meldinger om kanselleringer. I flg. Indra har ingen der snakket med noen i norsk presse, se vedlagt fax».
Videre påpekes det at Kai Bogen ikke fikk lese gjennom artiklene, og at han ikke ble gitt en reell mulighet til å imøtegå kritikken i artiklene, da journalisten ikke ville informere om hva som skulle stå der.
TILSVARSRUNDEN:¨
Dagens Næringsliv er uenig i Q-Frees vurdering av at de mange oppsigelsene i selskapet ikke er oppsiktsvekkende. «Uansett vurdering av hva som er oppsiktsvekkende eller ikke, har leseren alle forutsetninger for å gjøre seg opp en mening om dette, siden en rekke personer som har forlatt Q-Free og tidspunktene da de gikk er beskrevet i artikkelen. Administrerende direktør Kai Bogen har dessuten behørig fått presentere sitt synspunkt om at Q-Free er demokratisk og at han ikke er noen eneveldig hersker».
Dages Næringsliv viser til at uttrykket «one-man-show» er et direkte sitat fra en navngitt person, som åpenbart oppfatter det slik. «Når det gjelder kontakten med Indra, virker det underlig at Q-Free påstår at Dagens Næringsliv ikke har vært i kontakt med noen i Indra. Som det framgår av den aktuelle artikkelen, har Dagens Næringsliv både oppgitt hvem i Indra journalisten har snakket med, og hva som ble sagt. Sitatet som er gjengitt, er for øvrig en utskrift fra et lydbånd. At det siden ikke har kommet noen melding om kansellering, forandrer ikke det faktum at Dagens Næringslivs kilde i Indra trodde at dette kunne skje, da journalisten snakket med ham den 17. januar».
Videre tar avisen sterk avstand fra Q-Frees beskrivelse av intervjuene/samtalene med Q-Frees folk. Dagens Næringsliv viser til at avisen under researchfasen ikke hadde noen plikt til å informere om hva artikkelen skulle innholde. Da det innsamlede arbeidet var over, ble adm. dir. kontaktet via faks. «Samme ettermiddag ringte så Bogen tilbake, og de av hans kommentarer som ble oppfattet som relevante, ble innarbeidet i den første av DNs to artikler. Det ble stilt flere oppfølgingsspørsmål/utfyllende spørsmål. Kort etter, klokken 1545 ble Bogen oppringt på ny, fordi det var behov for hans kommentarer til artikkelen om Indra/Q-Free».
Q-Free viser igjen til at arbeidsstokken har vært stabil over lengre tid, og at Dagens Næringsliv har vært oppmerksom på dette lenge. «Når det gjelder kontakten med Indra, står vi fast på våre påstander om at ingen der har vært i kontakt med DN. Indra sier de ikke kjenner til personen som DN refererer til i sin artikkel. Vi ville derfor gjerne satt pris på å få høre det lydbåndet som DN har sine utskrifter fra».
Videre anfører klageren at » DN kan umulig mene at uttalelsen fra et par ?sannhetsvitner? skal være avgjørende for en personkarakteristikk som den DN hadde om adm. dir. Kai Bogen. I alle fall er dette underlig når avisen innhenter opplysninger fra folk som av ulike årsaker har avsluttet sitt arbeidsforhold til Q-Free. Q-Free verken kan eller vil diskutere personalsaker».
Klageren påpeker at beskyldningen om enevelde og one-man-show oppleves som hard personlig kritikk av Kai Bogen, «og vil av rettmessige årsaker tilbakevise de uriktige anmerkninger som er framsatt. Premissene for avisartiklene ble ikke gitt».
Dagen Næringsliv avviser spørsmålet om hva som er ?oppsiktsvekkende mange oppsigelser? som et semantisk spørsmål, og viser til at avisen har fått bekreftet på nytt at den intervjuede prosjektlederen i Indra er ansatt i firmaet. Avisen vil ikke utlever tape eller notater til utenforstående.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to artikler i Dagens Næringsliv, der blant annet oppsigelser, aksjebråk og lederstilen i bedriften Q-Free omtales. Det framgår også at selskapet står i fare for å få kansellert et større oppdrag i Kina. Klageren, Q-Free, mener Dagens Næringsliv har skrevet feilaktig om selskapet og at selskapets administrerende direktør ikke har fått en reell mulighet til å imøtegå kritikken av ham. Klageren avviser at det har vært oppsiktsvekkende mange oppsigelser i selskapet, sammenlignet med andre. Klageren stiller seg uforstående til påstanden om en mulig kansellering av avtalen, og viser til at ingen i selskapet avisen hevder å ha snakket med, har uttalt seg til norsk presse.
Dagens Næringsliv mener å ha dekning for påstanden om at mange har sagt opp i Q-Free, men anfører at leserne selv kan avgjøre dette, siden tidspunktene for flere av oppsigelsene oppgis. DN påpeker dessuten at selskapets administrerende direktør samtidig fikk imøtegå kritikken som reises mot ham og selskapet. Redaksjonen viser videre til at opplysningene om en mulig kansellering av Kina-avtalen stammer fra en navngitt kilde i Q-Frees spanske samarbeidsselskap. Intervjuet finnes på bånd, og avisen har på ny fått bekreftet at prosjekt-lederen fortsatt finnes i selskapet.
Pressens Faglige Utvalg mener Dagens Næringsliv var i sin fulle rett til å sette søkelys på det omtalte firmaet, og konstaterer at klageren har fått anledning til samtidig å imøtegå påstandene som framsettes.
Ut fra det forliggende mener utvalget at avisens beskrivelse av bedriftens oppsigelser ligger innenfor det pressetisk akseptable. Når det gjelder omtalen av en mulig kansellering av en større kontrakt med Kina, finner utvalget det sannsynlig at kilden er artikkelens navngitte prosjektleder. Utvalget legger vekt på at redaksjonen har tatt de nødvendige forbehold i sin omtale av kanselleringen, og bemerker at klageren også får kommentere påstanden.
Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. april 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller