Vestfinnmark politidistrikt mot Finnmark Dagblad

PFU-sak 051/12


SAMMENDRAG:

Finnmark Dagblad (FD) hadde torsdag 19. januar 2012 et førstesideoppslag med følgende tittel:

«Politi mistenkes for tjenesteforsømmelse
KAN
ENDE
MED
PÅTALE».

Henvisningstekst:

«- Noen av polititjenestemennene er avhørt med status som mistenkt for tjenesteforsømmelse i forbindelse med leteaksjonen ved Skaidi, sier etteforskningsleder Thomas Nordberg i Spesialenheten for politisaker.»

Tittel og henvisningstekst er lagt inn i et bilde som dekker store deler av førstesiden. Bildet viser to politimenn og to snøscootere.

Med liten skrifte på siden av bildet står følgende tekst: «Illustrasjonsbilde fra leteaksjonen på Skaidi i mars 2011».

KLAGEN:

Klager er Vestfinnmark politidistrikt ved politimesteren. Klagen gjelder kun førstesideoppslaget, med henvisning til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 om identifisering, og til punkt 4.10, om bilder brukt i en annen sammenheng enn den opprinnelige. I klagen heter det:

«Bildet viser to av våre tjenestemenn. De er ikke navngitt i dette oppslaget, men de ble avbildet og omtalt med navn under selve aksjonen i flere medier. 3 ungdommer omkom, og saken hadde stor interesse og mange medieoppslag. De avbildede tjenestemenn er, i alle fall i sitt lokalmiljø, lett gjenkjennelig og kan identifiseres. Det er opplagt at det kan oppleves som belastende å bli knyttet til teksten både for tjenestemennene selv og for deres nærmeste.»

Det vises til at ordet «politi», og ikke «politiet», brukes i tittelen. Klager mener dette kan oppfattes å henvise til enkeltpersoner, ikke til politietaten.

TILSVARSRUNDEN:

Finnmark Dagblad avviser klagen. Avisen viser til at det påklagede bildet et tatt under leteaksjonen, og at dette er et bilde som derfor er relevant for omtalen. Avisen mener derfor det ikke er snakk om et bilde brukt i annen sammenheng enn den opprinnelige og at punkt 4.10 derfor ikke kan anvendes. Om identifiseringen heter det i FDs tilsvar:

«FD mener det ikke ligger implisitt i presentasjonen at de to personene på det aktuelle bildet, er siktet. Bildet er merket som ”illustrasjonsbilde fra leteaksjonen”. FD bruker i tillegg ”politi” og ”noen av polititjenestemennene”, altså helt generelle betegnelser i omtalen på førstesiden. Vestfinnmark politidistrikt peker på at vi ikke bruker betegnelsen ”politiet”. Forklaringen ligger i uttalelsen fra Spesialenheten, som slår fast at det handler om ”noen av polititjenestemennene”, altså ikke politiet som enhet.»

Avisen mener også at graden av gjenkjennelse er begrenset, og anfører at tilnærmingen fra redaksjonens side har vært at «dette er to av mange politifolk som deltok i letingen, og som i kraft av uniformeringen representerer politiet i Vest-Finnmark.» Det anføres at avisen ikke har noen forutsetning for å vite om de to er blant de mistenkte.

Klager opprettholder klagen. Det vises til at det er Vestfinnmark politidistrikt som er anmeldt til Spesialenheten, men at oppslaget bidrar til å kaste mistanke mot de to på bildet, hvorav den ene lett kan identifiseres. Videre vises det til at det under leteaksjonen i mars 2011 kun deltok 6-8 personer fra politiet. Når det gjelder merkingen av bildet som illustrasjonsfoto, mener klager at dette er gjort på en slik måte at leseren ikke vil legge merke til den. «Det er for oss langt fra åpenbart at leseren vil oppfatte billedbruken som illustrerende.»

Finnmark Dagblad har i et kort tilsvar i all hovedsak gjentatt tidligere argumenter.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Vestfinnmark politidistrikt mener Finnmark Dagblad brøt god presseskikk i omtalen av at polititjenestemenn er avhørt av Spesialenheten, mistenkt for tjenesteforsømmelse i forbindelse med en leteaksjon i Skaidi i 2011. Klagen gjelder et førstesideoppslag med bilde av to tjenestemenn. Bildet var fra leteaksjonen. Klageren mener avisen har opptrådt i strid med identifiseringspunktet i Vær Varsom-plakaten, og at bildet dessuten er brukt i annen sammenheng enn den opprinnelige.

Finnmark Dagblad avviser klagen. Avisen anfører at bildet er relevant for det omtalte forholdet, og at bildet dessuten er merket som illustrasjonsfoto. Avisen mener videre at oppslaget ikke kan forstås som at de avbildede polititjenestemennene er blant de mistenkte i saken.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det ikke er uenighet mellom partene om at oppslaget dreier seg om forhold av samfunnsmessig betydning, og at klagen utelukkende gjelder førstesideoppslaget og hensynet til tjenestemennene på bildet.

Bildet på den innklagede førstesiden er tatt under den omtalte leteaksjonen etter ungdommer som frøs i hjel på fjellet. I det minste er den ene polititjenestemannen, kanskje begge, gjenkjennelige. Utvalget legger derfor til grunn at identifisering har funnet sted. Dette må oppleves som belastede, gitt de tragiske omstendighetene. Utvalget vil understreke at omtalen av at Vestfinnmark politidistrikt er under etterforskning, var berettiget, men mener at identifiseringen av de to polititjenestemennene på publiseringstidspunktet kaster et mulig uberettiget, og dermed belastende søkelys mot de to. Det vises til punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten, som maner vil varsomhet med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i forbindelse med omtale av klanderverdige eller straffbare forhold. Utvalget viser også til punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.»

Finnmark Dagblad har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 23. april 2012

Hilde Haugsgjerd,
Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Eva Sannum, Reidun Førde, Georg Apenes