Stein Lillevolden mot P4

PFU-sak 051/02


SAMMENDRAG:

P4 Radio Hele Norge brakte 18. februar 2002 – på sine nettsider – en nyhetsmelding med tittelen « BLITZ: Varsler bråk under toppmøte i Oslo ». Meldingen hadde følgende ordlyd:

« LILLEHAMMER (P4) Blitz-miljøet varsler bråk og massive demonstrasjoner i forbindelse med at Verdensbankens årlige konferanse er flyttet fra Stockholm til Oslo.

Konferansen går av stabelen 24.-26. juni. I fjor var konferansen lagt til Barcelona, men den ble da avlyst på grunn av demonstrasjoner og frykt for opptøyer.

Voldelige grupper (mellomtittel).
Og massive demonstrasjoner kan også bli tilfellet i Norge. Blitz-talsmann Stein Lillevolden sier til Klassekampen at de selvsagt vil mobilisere stort, og varsler at også andre og mer voldelige grupper planlegger bråk under toppmøtet i Oslo.

Under EU-toppmøtet i Göteborg sist sommer var internasjonale sosialister og Antifascistisk aksjon svært delaktige i de største opptøyene, og disse grupperingene vil garantert bli å se i Norge i juni.

Stor politioppgave (mellomtittel).
Lillevolden tilbakeviser dessuten at det er tryggere å legge Verdensbankens møte hit til landet, han spår at demonstranter i tusentall vil finne veien til Oslo.

Norge har vært skånet for store demonstrasjoner helt siden Bill Clintons besøk i 1999, men til våren må Oslo-politiet trolig kalle inn store ekstramannskepr for å klare å beholde kontrollen over hovedstaden.

Det er uklart om frykt for opptøyer også er årsaken til at Stockholm nå sier fra seg oppgaven. »

KLAGEN:

Klageren , Stein Lillevolden, opplyser at P4s melding er basert på et intervju med han og «en rekke andre personer» i Klassekampen samme dag. I avisintervjuet ble det tatt «til orde for en demonstrasjon mot Verdensbankens ABCDE-møte i Oslo i sommer. Det understrekes at dette ikke er et stort møte, men at det likevel bør være en markering av kritikk mot Verdens-banken.»

«Stein Lillevolden siteres i intervjuet for følgende:

«Vi kommer selvsagt til å mobilisere så stort vi kan.»… «Dette er en konferanse hvor Verdensbanken knytter til seg flere forskere og samfunnsvitere for å legitimere sin politikk. Selv om banken kan ha stor ekspertise i sine nettverk, er det langt mellom forskning og handling, se bare på situasjonen i Argentina.»… «Dette er nok ikke det neste Genova. Likevel er det definitivt et forsøk på å utveksle erfaringer innenfor premissene og rammene til Verdensbanken.»…

«Vi ønsker oss en mest mulig åpen organisering, hvor flere kan komme med sine innspill til hvordan vi skal aksjonere, påpeker Lillevolden og legger til at selv en akademiker-konferanse som dette bidrar til å legitimere Verdensbankens praksis. – Til nå har Verdensbankens svar til de fattigste landene vært at de må øke importen og legge om til eksport i for eksempel fiskeindustrien. Et eksempel er India som driver luksusindustri på krepsehaler til Vesten.»

Slik klageren ser det, «har det åpenbart ikke vært nok Action i disse uttalelsene, så en del norske medier har valgt å tillegge meg mer ?friske? uttalelser». Klageren påpeker at angivelige sitater som P4 bringer, ikke er å finne i Klassekampen-artikkelen .

Her viser klageren spesielt til to «utsagn» i P4-meldingen: « Lillevolden tilbakeviser dessuten at det er tryggere å legge Verdensbankens møte hit til landet, han spår at demonstranter i tusentall vil finne veien til Oslo. » og « …varsler at også andre og mer voldelige grupper planlegger bråk under toppmøtet i Oslo. »

«Norske medier er ofte preget av journalister som ikke kan skrive, men nå er det åpenbart ikke nødvendig å kunne lese lenger heller. Eller handler dette om noe helt annet, at mange norske journalister er så fordomsfulle at de tror de kan lese ting ut av oppslaget som jeg
kanskje ikke har sagt, men sikkert har ment! Men da får de da for helvete skrive en kommentar, i stedet for å late som det er sitater fra et intervju. »

«Det er mulig at ?sannheten? ikke lenger eksisterer i den postmodernistiske journalistikken, men er det greit for PFU at heller ikke sitatreglene lenger gjelder? Jeg har for lengst gitt opp å kjempe mot det nedlatende begrepet ?yrkesdemonstrant? som alle norske medier bruker om meg, selv om jeg faktisk har et helt annet yrke. Heldigvis er jeg ikke ?yrkesjournalist?, det ville vært pinlig!»

TILSVARSRUNDEN:

P4 s tilsvar var i utgangspunktet formulert som et forklarende brev til klageren. Det understrekes «at det ikke har vært P4s hensikt å komme med usannheter», men å «viderebringe de viktigste delene av innholdet i intervjuet» i Klassekampen.

Om den første av de to formuleringene klageren spesielt reagerer på, skriver P4: «Siden dette ikke er noe ordrett sitat, så mener vi at har dekning for formuleringen når Klassekampen i det samme intervjuet skriver at: ? Samtlige (av de intervjuede i artikkelen) mener at uansett innhold på konferansen og hvordan programmet for konferansen vil bli utover våren, er en slik konferanse en gylden anledning til å vise motstand mot Verdensbanken . De vil mer enn gjerne tilbakevise at det er tryggere å legge møtet til Oslo enn til Stockholm . Her kan vi ikke annet enn å oppfatte deg som en av de som blir referert på uttalelsene.»

«Når du også blir sitert på at ? -Vi kommer selvsagt til å mobilisere så stort vi kan… ?, og referert på at du og de andre ? oppfordrer (han) nå til storstilt demonstrasjon under Verdensbankens konferanse til sommeren ?, så mener vi å ha grunn til å anta at det ikke akkurat vil bli folketomt ved en slik markering . Det er jo i denne sammenheng, etter vår mening, ganske tunge grupperinger som oppfordrer til demonstrasjonen.»

P4s redaktør kommenterer også at klageren er tillagt formuleringen « …og varsler også at andre og mer voldelige grupper planlegger brøk under toppmøtet i Oslo ». «Dette er heller ikke noe ordrett sitat fra Klassekampen. Men ut fra sammenhengen i intervjuet så tolker vi deg slik at det er dette som kan bli resultatet under toppmøtet. Du sier jo som tidligere nevnt at: ? Vi kommer selvsagt til å mobilisere så stort vi kan ?, og ? …oppfordrer han nå til en storstilt demonstrasjon under Verdensbankens konferanse til sommeren. ?»

Redaksjonen viser dessuten til at Jorun Gulbrandsen i Klassekampen-intervjuet sier at « – Vi blir nå nødt til å mobilisere alt som finnes av solidaritetsorganisasjoner og alle globaliserings-motstandere som finnes. » «Og dere blir alle referert på at: ? …det nå vil være mulig å vise en ny og massiv forakt for Verdensbankens nyliberale program. ? Og igjen ? De vil mer enn gjerne tilbakevise at det er tryggere å legge møtet til Oslo enn til Stockholm. ?»

« Når du og dine meningsfeller i intervjuet ordlegger dere slik dere gjør, så er det vanskelig for oss å forstå dette på annen måte enn at også du tror demonstrasjonen vil kunne tiltrekke seg grupperinger som vil kunne forårsake bråk og vold. »

Klageren føler seg «avmektig» i forhold til P4s tilsvar, og skriver bl.a.:

«Intervjuet i Klassekampen ble gitt for å synliggjøre et kommende møte i Verdensbanken for norske kapitalisme- og globaliseringskritikere. Intet sted i intervjuet finnes det belegg for P4s vinkling: Varsler bråk under toppmøte i Oslo . P4 innrømmer også at de ikke kommer med direkte sitater, men påstår fortsatt å formidle innholdet i intervjuet.»

«P4s redaktør at det ikke var radioens ? hensikt å komme med usannheter i oppslaget vårt… ? Nei, det ville vel vært en litt underlig journalistisk hensikt, men de klarte å skape å skape en ?sannhet? i stedet: ? Varsler bråk under toppmøte i Oslo ?. Denne P4-?sannhet? har fått ubehagelige konsekvenser for flere av de intervjuede, har avsporet diskusjonen før toppmøtet og fått politiet til å gå helt i selvsving i sine forberedelser. »

Og klageren skriver til slutt:

«Mine erfaringer etter å ha deltatt i et intervju for første gang på 15 år er såpass nedslående at dette gjør jeg ikke igjen. Så noe har da også jeg lært…».

P4 finner det uklart hvilke regler i Vær Varsom-plakaten klageren mener redaksjonen har overtrådt, men antar at han sikter til punkt 3.7. «Slik vi leser denne bestemmelse, skiller den klart mellom direkte sitater og gjengivelse av meningsinnholdet til intervjuobjektet. P4 har i det påklagede naturlig nok ikke publisert noen direkte sitater fra Stein Lillevolden, da vi ikke har intervjuet ham direkte. P4 har derimot gjengitt meningsinnholdet i Stein Lillevoldens uttalelser til Klassekampen. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsmelding P4 brakte på sine nettsider. Det framgikk at «Blitz-miljøet varsler bråk og massive demonstrasjoner i forbindelse med at Verdensbankens årlige konferanse er flyttet fra Stockholm til Oslo». I artikkelen ble det gjengitt uttalelser «Blitz-talsmann» Stein Lillevolden angivelig skulle ha gitt til Klassekampen. Lillevolden påklager at P4 har tillagt ham utsagn som ikke er å finne i Klassekampen-intervjuet, og spør om en slik utlegning kan skyldes journalisters fordommer.

P4 viser til at Klassekampen intervjuet klageren sammen med flere meningsfeller, og at formuleringer i avisartikkelen måtte kunne oppfattes som at klageren også gikk god for disse. Redaksjonen påpeker at man i nettmeldingen ikke siterte klageren direkte, men gjenga meningsinnholdet i hans uttalelser til Klassekampen. P4 finner det vanskelig å forstå uttalelsene til avisen på annen måte enn at også klageren mener demonstrasjonen i Oslo kan tiltrekke seg grupperinger som vil kunne forårsake bråk og vold.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.7, der det heter: «Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.»

I det påklagede tilfellet anser utvalget at P4 måtte kunne tolke innholdet i Klassekampen-artikkelen dit hen at klageren og hans meningsfeller forutser muligheten for bastante, og eventuelt voldelige, demonstrasjoner under Verdensbankens møte i Oslo. Likevel finner utvalget at P4 har gått for langt i å tillegge klageren konkrete uttalelser som det ikke finnes dekning for i Klassekampens intervju med ham. På prinsipielt grunnlag mener utvalget derfor at P4 på en tydelig måte burde ha gjort det klart for leserne at redaksjonen hadde valgt å tolke klagerens uttalelser i en forsterkende retning, ut fra tidligere erfaring med aktivistmiljøet han tilhører.

P4 har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. mai 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen